7 Heriau Ariannol Mam Sengl

7 Heriau Ariannol Mae Mamau yn eu hwynebu ar ôl i

Yn yr Erthygl hon

Mae mynd trwy ysgariad yn ddigon trawmatig i'ch lles emosiynol, heb sôn am yr hyn y bydd yn ei wneud i'ch bywyd ariannol.Fel mam, mae pryderon am yr hyn y mae eich ysgariad yn ei wneud i'ch plant yn bwyta'ch meddwl bron cymaint â sut i baratoi ar gyfer y problemau ariannol ar ôl ysgariad.

O dalu biliau, i gadw bwyd ar y bwrdd, a darparu ar gyfer eich plant fel rhiant sengl.

Gall gwybod heriau ariannol mam sengl eich helpu i greu cynllun gêm am y ffordd orau i ofalu am eich plant yn eich newydd rhianta sengl amgylchiadau.

Dyma 7 ariannol heriau o fod yn fam sengl y gallech ddod ar eu traws ar ôl eich ysgariad .

1. Cadw bwyd ar y bwrdd

Fel mam wedi ysgaru , mae'n debygol bod incwm eich cartref wedi'i dorri yn ei hanner neu fwy o bosibl. Efallai, nad oeddech chi'n gweithio o gwbl pan oeddech chi'n briod.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau, beth bynnag mae eich ffocws bellach yn troi o gwmpas sut i gadw'r angenrheidiau yn eich bywyd. Wrth gwrs, mae cyflenwadau ysgol a dillad hefyd yn destun pryder ar ôl eich ysgariad gan nad yw'r pethau hyn yn dod yn rhad.

Un o'r pryderon mwyaf neu heriau rhianta sengl efallai y byddwch chi'n wynebu yw sut i ddarparu ar gyfer eich teulu.

Nododd adroddiad cost dan fwyd gan USDA fod cost bwyd y mis i un person yn amrywio o $ 165 i $ 345, yn dibynnu ar eich oedran a'ch rhyw. Dim ond gyda mwy o blant sydd gennych chi y bydd y pris hwn yn codi.

Gwyliwch hefyd:

Os ydych chi ei chael hi'n anodd yn ariannol ar ôl ysgariad, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei ystyried yw chwilio am gyngor ar gyllidebu ar gyfer moms sengl neu awgrymiadau cyllidebu ar gyfer moms sengl.

2. Sut i dalu'ch biliau

Mae talu eich biliau misol neu daliad morgais yn un o'r rhai ariannol mwyaf heriau mam sengl .

Gall gofalu am gyfleustodau eich cartref fod yn frawychus ac yn llethol. ond peidiwch â rhoi’r gorau i obaith. Mae yna ddigon o ffyrdd i fynd trwy'r amser hwn nes y gallwch ddod o hyd i gyflwr mwy sefydlog yn ariannol.

Er enghraifft, fe allech chi gael ail swydd neu swydd gweithio o gartref ar-lein i roi incwm atodol i chi.

Gall gwerthu eich cartref a symud i mewn gydag aelodau o'r teulu neu ffrindiau agos yn ystod yr amser hwn hefyd leddfu'r baich ariannol. Efallai y byddwch hefyd yn ystyried ailgyllido'ch cartref er mwyn cael cyfradd is.

3. Dod o hyd i rywle i fyw

Y gwir trist yw, bydd un o bob pump merch yn dod o dan y llinell dlodi ($ 20,000 o incwm cartref y flwyddyn i deulu o dair) ar ôl mynd trwy ysgariad.

Nid yw hon yn ystadegyn gwych ar gyfer mamau sengl sy'n ceisio darparu'r sefyllfa addysg a thai orau i'w plant.

Un arall o'r rhai ariannol mwyaf heriau mam sengl yw lle rydych chi'n mynd i fyw. Os nad ydych yn gallu cadw cartref eich teulu gwreiddiol, peidiwch â digalonni.

Mae yna lawer o gymorth tai i famau sydd wedi ysgaru, ac i deuluoedd incwm isel help i famau sydd wedi ysgaru heb incwm na moms sengl ag incwm isel .

Efallai y byddwch yn dewis byw gydag aelodau'r teulu dros dro ar ôl eich ysgariad. Peidiwch â bod yn rhy falch i dderbyn cymorth gan ffrindiau a theulu yn ystod yr amser anodd hwn.

4. Talu am ofal plant

Fel mam newydd sengl, gall eich rhwymedigaethau ariannol eich gorfodi i fynd yn ôl i'r gwaith neu hyd yn oed ymgymryd â dwy swydd ar unwaith.

Gall hyn fod yn ergyd ddinistriol, oherwydd nid yn unig y byddwch chi'n teimlo'n bryderus ac wedi blino'n lân, mae hefyd yn cymryd eich amser i ffwrdd oddi wrth eich plant.

Gall gweithio'n llawn amser olygu bod angen i chi ddod o hyd i gyfleusterau gofal plant digonol pan nad ydych gartref gyda'ch rhai bach.

Efallai y byddwch hefyd yn cael help eich teulu a'ch ffrindiau i ddod o hyd i ofal i'ch plant tra'ch bod chi yn y gwaith, o leiaf nes eich bod chi'n sefydlog yn ariannol eto.

5. Cadw i fyny â chludiant

Yn unol â'r data o'r Gronfa Ffederal, mae'r taliad car ar gyfartaledd bob mis yn UDA yn dod rhwng $ 300- $ 550 y mis ar gerbyd newydd.

Roedd y benthyciad hwn yn ymddangos fel syniad gwych pan oeddech chi'n uned deuluol yn rhannu cyfrifoldeb ariannol am eich pryniannau, ond fel mam sengl, efallai bod eich pen yn troelli wrth geisio cyfrifo sut y gallwch chi gadw'ch cerbyd.

Fel mam sengl, mae cludiant yn hanfodol. Mae hyn yn angenrheidiol i fynd â'ch plant i'r ysgol, cael bwydydd, mynd i'r gwaith, a rhag ofn y bydd argyfwng.

Os gwelwch na allwch dalu am eich benthyciad car newydd, efallai y gallwch drafod gyda'r deliwr i'w ddychwelyd, neu efallai y byddwch yn ei werthu ar-lein a dewis car ail-law sydd mewn cyflwr da.

6. Yswiriant iechyd

Mae cyfrifoldebau meddygol yn ariannol arall her mam sengl chi sydd bellach yn gyfrifoldeb fel rhiant sengl.

Yn anffodus, bydd un o bob pedair merch yn colli ei yswiriant iechyd am beth amser ar ôl ysgariad. Gall hyn achosi cryn bryder wrth ichi ymgymryd â'r her hon.

Peidiwch â gadael iddo eich llethu. Fel mam, eich gwaith chi yw sicrhau bod eich plant yn cael gofal, yn enwedig rhag ofn y bydd unrhyw argyfyngau.

Gwnewch ymchwil ddiwyd i sicrhau eich bod yn y pen draw gyda'r polisi yswiriant gorau bydd hynny'n cynnwys eich teulu am gyfradd isel.

7. Setlo dyledion dros ben

Po hiraf y buoch yn briod, y mwyaf tebygol yw eich bod chi a'ch cyn-aelod wedi ysgwyddo swm penodol o ddyled a rennir gyda'ch gilydd.

Efallai ichi brynu car yr ydych yn dal i wneud taliadau amdano, gan dybio y byddai'ch priod yno i helpu i dalu amdano.

Mae'n debyg bod cychwyn eich bywyd fel cwpl priod yn frwydr ariannol, i ddechrau - a hynny cyn i chi gael cardiau credyd.

Mae morgais, benthyciadau dodrefn, a dyled cerdyn credyd hefyd yn ddyledion cyffredin a all fod yn weddill ar ôl ysgariad.

Os na setlwyd y dyledion hyn yn y llys neu os bydd eich priod yn gwrthod eich helpu i dalu eu cyfran, gall ymddangos yn hynod frawychus, yn enwedig pan fyddwch yn ceisio dechrau eich bywyd.

Peidiwch â rhoi'r gorau iddi

Yr ariannol heriau mam sengl ar ôl yr ysgariad, nid yw'n hawdd delio â nhw, ond peidiwch â rhoi'r gorau iddi.

Gyda chynllunio cywir, help gan deulu a ffrindiau, amynedd a phenderfyniad, gallwch chi fynd trwy'r amser anodd hwn gyda'ch pen yn uchel.

Ranna ’: