Beth yw Effeithiau Diffyg Cyfathrebu mewn Perthynas

Beth yw Effeithiau Diffyg Cyfathrebu mewn Perthynas

Efallai ein bod wedi clywed cymaint o awgrymiadau ynghylch cael y berthynas orau neu sut y gallwn sicrhau bod ein perthynas yn para oes a sawl gwaith ydych chi eisoes wedi clywed am sut mae cyfathrebu yn helpu i gryfhau sylfaen priodas neu bartneriaeth?Cael dim cyfathrebu yn eich perthynas mae fel rhoi dyddiad dyledus arno hefyd.Mewn gwirionedd, i'r mwyafrif o bobl, ni allwch hyd yn oed ddychmygu effeithiau peidio â chyfathrebu go iawn â'ch priod neu'ch partner. Gadewch inni ddysgu ystyr ddyfnach cyfathrebu ac effeithiau cael dim ohono yn eich perthynas.

Pwysigrwydd cyfathrebu

Os ydych chi am gael perthynas iach a hapus yna buddsoddwch ar ffordd iach o gyfathrebu â'ch partner.
a yw'n arferol dal i garu fy nghyn

Os yw'r ddau ohonoch yn ymwybodol iawn o'r hyn y mae'r person arall yn ei deimlo yna bydd yn haws ichi wneud penderfyniadau ac addasu. Gyda didwylledd a rhyddid i siarad am bopeth, bydd pob un ohonoch yn fwy sensitif tuag at anghenion a dymuniadau eich partneriaid ac i'r gwrthwyneb. Sut allwch chi wybod a yw'ch partner neu'ch priod yn caru neu'n casáu rhywbeth os oes dim cyfathrebu rhwng y ddau ohonoch?

Ymhlith y 4 arddull gyfathrebu, bydd ymarfer cyfathrebu pendant neu'r hyn yr ydym eisoes yn gwybod amdano fel cyfathrebiad arddull agored yn helpu unrhyw berthynas i adeiladu sylfaen gref.

Os gallwch chi ddweud yn hyderus beth rydych chi ei eisiau wrth fod yn sensitif i deimladau eich partner a gallu cyfaddawdu er gwell, bydd hyn yn adeiladu'r teimlad o hyder, diogelwch, parch ac, wrth gwrs, ymddiriedaeth.Gwir gariad yw sylfaen unrhyw berthynas a chyfathrebu da yw'r sylfaen a fydd yn ei chryfhau ynghyd â pharch. Pa mor hyfryd fyddai hi os yw pob perthynas fel hyn ond y gwir amdani, mae yna achosion lle nad oes unrhyw gyfathrebu mewn perthynas ac fel rydyn ni wedi dweud, ni fydd hyn yn para.

Pan nad oes cyfathrebu mewn perthynas

Beth sy'n digwydd pan nad oes unrhyw gyfathrebu mewn perthynas?

Rydych chi'n dod yn ddieithriaid wedi'u bondio gan briodas neu berthynas, ond nid ydych chi mewn perthynas mewn gwirionedd oherwydd bydd gan berthynas go iawn gyfathrebu agored - mae'n gwneud synnwyr, iawn?

Dyma rai o'r pethau y gallwch chi eu disgwyl os nad oes gennych chi gyfathrebu agored â'ch priod neu'ch partner.

 1. Pan mae dim cyfathrebu , mae fel nad ydych chi hyd yn oed yn adnabod y person rydych chi gyda nhw. Mae eich sgwrs arferol wedi troi’n anfon neges destun neu sgwrsio a beth sy’n waeth yw eich bod ond yn siarad am bethau syml fel beth sydd i ginio neu pryd ydych chi'n mynd i fynd adref o'r gwaith.
 2. Os nad oes unrhyw ffordd ichi ddweud sut rydych chi'n teimlo, peidiwch â disgwyl y bydd newidiadau cadarnhaol yn eich perthynas? A allwch chi wir ddweud pryd mae'ch partner eisoes yn dweud celwydd wrthych chi?
 3. Beth sy'n gyffredin yn ei gylch dim cyfathrebu perthnasoedd yw pan nad oes problemau, nid yw'r cyplau hyn yn siarad amdano. Nid oes unrhyw fynd i'r afael â materion a fydd yn ei dro yn ei waethygu.

Beth os ydych chi wedi cynhyrfu gyda rhywbeth? Sut allwch chi ddweud wrth bartner nad yw hyd yn oed yn ymatebol? Sut allwch chi ddweud wrth eich partner os oes rhywbeth o'i le pan maen nhw'n bresennol yn gorfforol ond nad oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn siarad â chi hyd yn oed?

 1. Heb unrhyw gyfathrebu agored, yn hwyr neu'n hwyrach bydd eich sgyrsiau syml yn dod yn ddadleuon oherwydd nad ydych chi'n adnabod eich gilydd mwyach yna mae'n dod yn gyfathrebu ymosodol ac yn hwyr neu'n hwyrach, mae'n dod yn wenwynig ac yn faich.
 2. Ni allwch ddisgwyl perthynas hirhoedlog pan fydd gennych dim cyfathrebu . Nid oes ots gennym ddarllenwyr i wybod eich bod wedi cynhyrfu, yn drist neu'n unig. Sut allwch chi ddyfalu beth sydd ei angen ar eich partner a'i eisiau os na fyddwch chi'n siarad yn agored?
 3. Yn olaf, byddwch chi neu'ch partner yn ceisio cysur a chyfathrebu yn rhywle arall oherwydd ein bod ei angen ac rydym yn dyheu amdano. Unwaith yr ymdrinnir â'r hiraeth hwn yn rhywle arall neu gyda rhywun arall, yna dyna ddiwedd eich perthynas.

A all eich priodas oroesi heb gyfathrebu?

Beth os ydych chi wedi cadw mewn cyfathrebiad dim mewn priodas? Ydych chi'n meddwl y gallwch chi oroesi o hyd ac achub y briodas neu'r bartneriaeth? Yr ateb yw ydy. Mynd i’r afael â’r mater, sef y diffyg cyfathrebu mewn priodas ac oddi yno, gwnewch eich gorau i’w wella.

Ni fydd newid yn digwydd dros nos ond bydd yn eich helpu i gael priodas fwy disglair a chryfach. Rhowch gynnig ar y camau canlynol a gweld y gwahaniaeth.

 1. Yn gyntaf, bydd angen i chi fod ag ymrwymiad oherwydd ni fydd hyn yn gweithio os na fydd y ddau ohonoch yn ei wneud gyda'ch gilydd. Mae angen cysegriad ac ymrwymiad cyn y gallwch weld y newidiadau.
 2. Peidiwch â'i orfodi a dim ond dechrau gyda siarad bach. Mae hi braidd yn lletchwith neidio o ddim cyfathrebu o gwbl i gael oriau o sgyrsiau. Bydd hefyd ychydig yn draenio i'r ddau ben. Sgyrsiau bach , mae gwirio beth ddigwyddodd i'r gwaith neu ofyn beth mae'ch partner yn ei hoffi ar gyfer cinio eisoes yn ddechrau da.
 3. Mynd i'r afael â materion fel pryd mae'ch partner wedi cynhyrfu , gadewch iddyn nhw fentro a bod yno i wrando mewn gwirionedd. Peidiwch â'i wrthod fel drama neu fater bach oherwydd nad yw hynny'n wir.
 4. Ei wneud yn arferiad. Bydd yn anodd ar y dechrau yn union fel unrhyw arfer arall mae'n werth yr ymdrech. Yn hwyr neu'n hwyrach, byddwch yn gallu gweld y newidiadau rydych chi wedi bod eisiau eu gweld.
 5. Os ydych chi'n teimlo bod angen ychydig mwy o help ar eich perthynas - peidiwch ag oedi cyn ceisio am gymorth proffesiynol. Os ydych chi'n credu nad oes unrhyw gyfathrebu'n hawdd ei ddatrys, efallai yr hoffech chi feddwl ddwywaith. Weithiau, mae yna faterion dyfnach i ddelio â nhw ac efallai y bydd therapydd yn eich helpu i ddatrys pethau.

Dim cyfathrebu mae perthynas fel rhoi dyddiad dyledus ar eich priodas neu'ch partneriaeth.

Oni fyddai’n gymaint o wastraff gweld eich perthynas yn dadfeilio dim ond am nad ydych chi eisiau cyfathrebu? Byddai unrhyw berthynas yn gryfach os oes sylfaen gref ac rydym i gyd eisiau hyn, felly mae'n hollol iawn i ni allu rhoi ymdrech ac ymrwymiad i sicrhau bod gan ein perthynas gyfathrebu agored.