Y Stori Go Iawn Y Tu ôl i'r Paradocs Perthynas Ar-lein

Y Stori Go Iawn Y Tu ôl i Rydyn ni fel bodau dynol wedi esblygu fel cymdeithas lle mae'r gorfforaeth ddynol a chariad wedi dod yn anghenraid ar gyfer bywyd hapus.

Yn yr Erthygl hon

Cydymaith a thosturi yw'r elfennau allweddol a hebddynt, nid oes unrhyw werth.Nid oes unrhyw werth i ddatblygiad technolegol os nad yw pobl yn dosturiol tuag at ei gilydd. Wrth i mi dyfu dros y blynyddoedd, o blentyndod heb ffôn clyfar i fod yn oedolyn dibynnol ar ffonau clyfar a chyfryngau cymdeithasol bellach, rwyf wedi teimlo colli cysylltiad dynol ymhlith pobl.

Roedd cyfryngau cymdeithasol yn hwb yn y dechrau, ond nawr mae'n dod â'r gwaethaf mewn pobl allan. Y gwir ddrwg yw pan fydd y persona digidol hwn yn cael ei gario drosodd mewn bywyd go iawn.

Nath yn adlewyrchu ar falaen cudd y Cyfryngau Cymdeithasol

Stori drist am ffrind agos yn cael ei erlid gan berson y mae ei bersona digidol maleisus yn cael ei gario drosodd mewn bywyd go iawn.

Yn perthyn i dref fechan ac yn deulu ceidwadol iawn, doedd hi ddim yn blentyn disglair iawn yn academaidd ond fe wnaeth hi wneud iawn am hyn gyda’i gwaith caled a’i dyfalbarhad. Roedd hi'n ferch swil gyda chalon bur a gonest.

Ar ôl gorffen ei meistri yn India, symudodd i Iwerddon ar gyfer ei hail feistri a dewisiadau gyrfa gwell. Gan ei bod ar ei phen ei hun mewn gwlad dramor, roedd hi'n dyheu am gysylltiad dynol ac efallai ffrindiau. Dyma'r rheswm a'i gwnaeth yn agored i bopeth a oedd ar fin digwydd gyda hi yn y flwyddyn i ddod.

Dechrau perthynas rithwir

Ffrind ar-lein, ychydig o sgyrsiau ac yna cyfarfod? Swnio'n gyfarwydd. Rydyn ni i gyd wedi gwneud hyn ac wedi ymddiried yn rhywun y daethon ni o hyd iddo ar-lein, a doedd hi ddim gwahanol.

Cyfarfu â dyn a oedd yn ymddangos yn onest iddi. Parodd ei weniaith iddi gwympo drosto yn yr wythnosau dilynol. Yn ei meddwl, roedd hi'n ei garu ac yn meddwl ei fod yn gwneud yr un peth. Rydyn ni i gyd yn gwybod sut mae hyn yn dilyn!

Roedd yn iawn am ychydig o fisoedd ac yna efallai na allai gadw i fyny ei bersona boi da. Dechreuodd ofyn am ffafrau corfforol. Ond wedyn, doedd hi ddim yn barod am ymrwymiad mor fawr. Heb gymryd ‘NA’ am ateb, dechreuodd yn araf ond yn raddol chwalu ei hunanhyder a’i morâl.

Profiad chwalu

Yn beirniadu ei hymddangosiad corfforol ar unrhyw foment bosibl, yn ei diraddio, yn ei chymharu ag eraill ac yn tynnu sylw at bob diffyg bach ynddi. Hyn i gyd yn gysoncam-drin meddwlgwneud iddi golli ei hyder. Peidio â chaniatáu iddi fynd allan gyda ffrindiau, wedi iddi dorri pob cysylltiad ag eraill i'w gwneud yn gwbl ddibynnol arno ac yna ei hamddifadu o hyd yn oed eiliad o gariad.

Gwnaeth hyn i gyd dim ond i'w chael hi yn y gwely. Ar ôl misoedd o ddioddef a chamdriniaeth, fe adawodd iddo gael ei ffordd.

Chwalodd hyn hi yn fewnol, yn emosiynol ac yn gorfforol. Roedd hi'n meddwl ei bod hi'n gwneud hyn i gyd er mwyn cariad ac ni allai weld y diffygion ynddo. Efallai oherwydd ei fod mor ystrywgar a heb unrhyw ddewis arall, fe ddaliodd ymlaen ag ef.

Wythnos yn ddiweddarach, cafodd ei derbyn i'r ER oherwydd achos difrifol o UTI. Pam? Oherwydd y cyfathrach. A'r rhan waethaf, pan alwodd hi arno gan ER i ymweld â hi, gwaeddodd arni gan wneud drama i gydymdeimlad a pheidio ag aflonyddu arno.

Gwnaeth pedwar diwrnod yn yr ysbyty yn unig iddi sylweddoli nad oedd yn gofalu amdani a phenderfynodd symud i ffwrdd. Ond wythnos yn ddiweddarach, daeth yn rhedeg a melys siarad hi yn ôl. Ond, roedd yn gwybod yn union faint o reolaeth oedd ganddo drosti a pha mor ddibynnol yr oedd hi arno am unrhyw fath o gysylltiad dynol. Cafodd ei synfyfyrio ganddo i feddwl mai ef oedd yr unig berson sy'n bwysig a gallai hyn fod oherwydd y gamdriniaeth gyson yr oedd yn ei hwynebu.

Cyflym ymlaen at fis

Nid bargen fach yw beichiogrwydd Fis yn ddiweddarach, aeth yn ôl i'w hen ffyrdd. Chwalu ei delwedd a’i phersonoliaeth yn llwyr a’i thrin fel y mynnai. Fe'i gorfododd i'r gwely eto ar esgus priodas a bywyd gyda'i gilydd.

Y tro hwn, fe feichiogodd!

Nid bargen fach yw beichiogrwydd. Mae'n newid corff menyw yn llwyr, yn gorfforol ac yn emosiynol.

Fodd bynnag, nid oedd yn barod ar gyfer yr un hon a gwnaeth ei gêm siarad melys orau pan gafodd y newyddion. Roedd am iddi erthylu'r plentyn oherwydd yn ei eiriau ef byddai'n blentyn anghyfreithlon. Roedd am iddi erthylu'r plentyn ac addawodd iddi briodi yn syth ar ôl hynny a beth i beidio.

Roedd hi'n credu popeth a ddywedodd.

Diweddglo trist i'r rhith-berthynas amwys

Y diwrnod yn union ar ôl iddi gymryd y tabledi erthyliad, gadawodd y wlad ar wyliau pan oedd angen rhywun fwyaf arni. Gwaeddodd am ddyddiau i gyd yn unig ac ni dderbyniodd hyd yn oed ei galwadau. Wn i ddim sut y goroesodd hi, ond fe wnaeth.

Ond fe wnaeth hyn gyboli hi. Aeth i iselder difrifol a drifftio'r realiti hyd yn oed yn fwy. Pan ddychwelodd, gwrthododd ddilyn unrhyw un o'i addewidion.

Dros y flwyddyn nesaf, syrthiodd yn ddwfn i iselder, ac nid oedd unrhyw faint o help o ddefnydd. Ac efe a drodd y stori arni a daeth ei hun yn ddioddefwr.

Yn ôl iddo, hi oedd yr un a oedd eisiau'r perthynas gorfforol, hi oedd yr un a'i cam-drin ac ni addawodd unrhyw beth. Fis diwethaf (Ionawr 2019), ceisiodd hunanladdiad trwy gymryd ychydig ddwsin o dabledi cysgu. Ar ôl aros yn anymwybodol am dros 30 awr, cafodd ei rhuthro at yr ER pan ffoniodd ei chymydog yr heddlu pan nad agorodd y drws.

Hyd yn oed nawr mae'n ei beio hi am bopeth sydd wedi digwydd ac mae hefyd wedi ffeilio achos aflonyddu yn ei herbyn am ryw reswm, er mai hi yw'r dioddefwr go iawn.

Y diwrnod presennol…

Mae hi bellach yn ymladd brwydr ar bob eiliad bosibl yn ei bywyd. Ond hyd yn oed dwi'n gwybod, mae'n rhaid iddi ddisgleirio mewn gwirionedd os yw am ddod dros y cyfnod tywyll hwn o'i bywyd a symud ymlaen tuag at ddyfodol disglair.

Meddwl: Cwestiynu pob perthynas a wnewch ar-lein

O wybod hyn i gyd, mae'n gwneud i mi gwestiynu pob perthynas a wnawn ar-lein.

Sut gallwn ni wybod beth mae person yn gallu ei wneud? Efallai nad oedd wedi ei tharo’n gorfforol, ond roedd y gamdriniaeth feddyliol y rhoddodd hi drwodd hi’n llawer mwy peryglus ac ar yr un pryd, fe gadwodd ei hun bellter diogel.

Sut gallwn ni atal rhywun rhag cael cymaint o reolaeth dros unrhyw un? Onid oes mewn gwirionedd unrhyw euogrwydd yn ei galon am yr hyn y mae wedi ei wneud?

Efallai nad yw’n hawdd cael yr atebion hyn ond gobeithio’n daer a gweddïwch y bydd hi a phob dioddefwr arall fel hi yn cael eu bywydau yn ôl ar ôl dioddefaint trawmatig o’r fath.

Ranna ’: