Arwyddion Perthynas sy'n Cam-drin yn y Meddwl

Arwyddion Perthynas sy

Yn yr Erthygl hon • A yw'ch partner yn eich bychanu yn gyson?
 • A ydyn nhw'n dweud wrthych chi fod eich teulu a'ch ffrindiau'n ddrwg i chi ac y dylech chi eu torri allan o'ch bywyd?
 • Ydyn nhw'n gwneud i chi deimlo fel nad oes gennych chi hunan-werth?
 • A ydyn nhw'n beio chi am eu anhapusrwydd a'u diffyg bri proffesiynol neu bersonol?

Os yw unrhyw un o'r rhain yn wir, efallai eich bod mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol.Dyma rai o'r arwyddion ysgubol sy'n nodi bod eich partner yn ymosodol ac y bydd yn sefydlu'ch partneriaeth fel perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol.

 • Mae'ch partner yn defnyddio cywilydd a beirniadaeth i wneud i chi deimlo'n ddrwg yn barhaus.
 • Pan ymatebwch, dywedant wrthych mai dim ond ‘pryfocio’ yr oeddent ac y dylech roi’r gorau i fod mor sensitif.

Mae'r math hwn o driniaeth mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol yn golygu na fyddwch yn herio anfanteision eich partner.Felly beth yw un o'r arwyddion amlwg o brainwashing mewn perthnasoedd?

Rydych chi'n aros yn dawel ac yn dechrau eu credu. Mae hyn yn brainwashing , sef un o nodau'r camdriniwr meddwl.

Maen nhw'n eich meddwl chi i feddwl nad ydych chi'n werth dim hebddyn nhw.Os yw'r pwyntiau uchod yn atseinio gyda chi, darllenwch ymlaen i wybod rhai arwyddion rhybuddio mwy o gariad ymosodol, gwraig sy'n cam-drin yn emosiynol neu arwyddion gŵr sy'n cam-drin yn feddyliol.

Gwyliwch hefyd:

Bydd nodi arwyddion priod sy'n cam-drin yn eich helpu i ymdopi â phriod sy'n cam-drin ac yn torri'n rhydd o'r berthynas sy'n cam-drin yn feddyliol.

1. Mae'ch partner yn gwadu'ch ymdrechion hunan-wella

Os ceisiwch hunanofal, fel rhaglen ymarfer corff newydd neu ddeiet iach, byddant yn dweud wrthych na fyddwch byth yn llwyddo, gan ddweud pethau fel “Pam trafferthu? Dim ond y pwysau yn ôl y byddwch chi'n ei ennill ”, neu“ Rydych chi'n ei roi un mis a byddwch chi'n rhoi'r gorau i'r gampfa fel rydych chi bob amser yn ei wneud. ”

Nid yw'r camdriniwr meddwl byth yn cynnig anogaeth i chi neu eraill, ond yn mynnu eich defosiwn llwyr a'ch cred ynddynt.


dylai eich partner yn eich ffrind gorau

2. Mae eich partner dan fygythiad gan systemau cymorth allanol

 • I nid yw person sy'n cam-drin yn feddyliol yn hoffi i'w ddioddefwr gael cefnogaeth ffrindiau a theulu allanol.
 • Mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol, efallai y byddan nhw'n dweud wrthych chi eu bod nhw'n atebol ac yn ceisio'ch cael chi i'w gadael.
 • Bydd gŵr neu wraig sy'n cam-drin yn feddyliol yn dod o hyd i rywbeth o'i le gyda'ch ffrindiau , gan ddweud eu bod yn eich defnyddio chi yn unig neu nad ydyn nhw wir yn eich hoffi chi.
 • O ran eich teulu, maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n wenwynig a dylech eu torri allan o'ch bywyd.

Un o arwyddion perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol yw, os dywedwch wrth eich camdriniwr eich bod yn mynd i therapi, byddant yn dweud wrthych fod pob therapydd yn gwac ac yn wastraff arian. Dim ond eu bod yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi.

3. Rydych chi'n teimlo ymdeimlad cyson o bryder

Rydych chi

Mae camdriniwr meddwl yn rheoli iawn.

Maen nhw'n gwneud i chi gredu bod angen eu caniatâd arnoch chi i wneud unrhyw beth y tu allan i gwmpas eich perthynas.

Meddwl mynd yn ôl i'r ysgol?

Dim ond y syniad o ddweud wrth eich partner sy'n cam-drin yn feddyliol sy'n eich gwneud chi'n bryderus, gan eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n mynd i ddod o hyd i reswm i'ch rhwystro chi rhag gwneud hyn.

Un o'r arwyddion perthynas ymosodol yw hynny rydych chi'n byw eich dyddiau mewn cyflwr o ofn a phryder , gan eu bod wedi gwneud ichi feddwl bod angen eu cymeradwyaeth ar gyfer pob cam a wnewch.

4. Nid oes gan eich partner unrhyw hiwmor

Ni fyddwch byth yn gweld eich cariad neu gariad sy'n cam-drin yn feddyliol yn chwerthin am gamgymeriad y gallent ei wneud.

Yn lle hynny, maen nhw'n gyflym i ddigio.

Os ydyn nhw'n credu bod unrhyw un yn chwerthin arnyn nhw, hyd yn oed mewn ffordd ysgafn, fe fyddan nhw'n gwylltio.

Dim ond ychydig eiliadau o levity sydd gennych chi yn eich perthynas, os o gwbl. Os ydyn nhw'n dod o hyd i rywbeth doniol, gallwch chi betio ei fod yn seiliedig ar greulondeb, fel anifail yn cael ei frifo neu blentyn yn cael ei fwlio.

5. Nid yw'ch partner byth yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau

Un o arwyddion priod sy'n cam-drin yw mai eich bai chi, neu rywun arall, sydd bob amser.

 • Nid ydynt byth yn ymddiheuro.
 • A wnaethant anghofio eich codi o'r gwaith? Eich bai chi oedd am beidio â'u hatgoffa.
 • Os ydyn nhw'n gweiddi arnoch chi yn ystod dadl, ni fyddan nhw'n dweud eu bod nhw'n flin unwaith maen nhw'n tawelu.

Fe wnaethoch chi eu gwneud “mor” ddig nes iddyn nhw golli rheolaeth.

Sut ydych chi'n cymryd camau'n ddiogel i ddod â'ch perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol i ben?

1. Cyfaddef i chi'ch hun bod y berthynas hon yn afiach

Nid yw perthynas â pherson sy'n cam-drin yn feddyliol yn norm, er gwaethaf yr hyn y byddai'ch partner yn ei gredu. Nid ydych yn haeddu'r math hwn o driniaeth ac nid ydych yn gyfrifol am berthynas sy'n cam-drin yn feddyliol.

Mae angen ichi adael i hynny suddo fel y gallwch gymryd y camau dewr i adnabod arwyddion o berthynas sy'n cam-drin yn feddyliol, dod â'r berthynas wenwynig i ben, ac adennill eich ymdeimlad o hunan-werth.

2. Nid yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi siarad amdano gyda'ch partner

Nid yw pobl sy'n cam-drin yn feddyliol yn rhesymol.

Os ydyn nhw'n synhwyro eich bod chi'n casglu'r nerth i'w gadael, byddan nhw'n dyblu'r ymdrechion i geisio'ch rheoli chi i wneud i chi aros.

Ceisiwch gymorth allanol ar eich pen eich hun trwy gysylltu â therapydd, neu'r gwasanaethau iechyd meddwl lleol, neu loches menywod cytew.

Hyd yn oed os nad ydych wedi dioddef cam-drin corfforol, gall lloches i ferched mewn cytew ddarparu gwybodaeth a chyngor i chi ar sut y gallwch chi dynnu'ch hun o'r berthynas ymosodol hon a chadw'ch hun yn ddianaf wrth wneud hynny.

3. Eich iechyd meddwl a'ch hapusrwydd sy'n dod gyntaf

Mae'ch partner sy'n cam-drin yn feddyliol wedi gwisgo i lawr a efallai eich bod wedi anghofio pwy yw “chi”, yn annibynnol arnyn nhw.


bod yn rhamantus

Gall gweithio gyda therapydd sy’n arbenigo mewn menywod sy’n dioddef yn nwylo camdrinwyr meddyliol eich helpu i ailddarganfod bod “wedi eich colli chi”, yr unigolyn a oedd yn fywiog, yn hapus, yn llawen ac a oedd yn teimlo’n ddiogel yn y byd.

4. Gosodwch ffiniau gyda'ch camdriniwr

Gosod ffiniau gyda

Pan fyddant yn dechrau gyda'r ymddygiad, dywedwch wrthynt nad yw bellach yn iawn galw enwau arnoch, beirniadu'ch ffrindiau a'ch teulu, neu bardduo popeth a wnewch.

Efallai na fydd yn newid eu patrwm, ond byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi adennill rhywfaint o'ch pŵer personol wrth ddefnyddio'ch llais i nodi'ch anghenion.

5. Derbyn na allwch newid eich camdriniwr meddwl

Mae ymddygiad y camdriniwr wedi'i wreiddio'n ddwfn.

Nid eich gwaith chi yw eu trwsio. Os ydyn nhw'n dymuno gweithio arnyn nhw'ch hun, mae angen iddyn nhw wneud hyn gyda therapydd hyfforddedig. Ni fydd unrhyw faint o'ch cariad yn eu gwella o'u patrymau mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol.

Canolbwyntiwch ar wella eich hun, nid nhw .

6. Rydych chi'n haeddu bod mewn perthynas hapus

Mae'r cyfan yn dechrau trwy sylwi ar yr ymddygiad bwlio, patrwm cyson o elyniaeth mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol, gan gredu yn eich gwerth eich hun a sylweddoli eich bod yn haeddu cael eich caru gan fod dynol sy'n iach yn feddyliol.

Os ydych chi'n teimlo'n dueddol o dyllu y tu mewn i ben camdriniwr emosiynol, darllenwch y llyfr hwn a chael mewnwelediadau i gam-drin emosiynol.

Ar ôl i chi adael y sefyllfa ymosodol hon, cymerwch amser i fod ar eich pen eich hun wrth i chi ddarganfod pwy ydych chi.

Rydych chi'n berson sy'n werth cael eich coleddu, eich caru a'ch parchu. Byddwch yn synnu pa mor rhyfeddol y gall perthynas gariadus fod pan fydd y person iawn yn dod i mewn i'ch bywyd!