Sut i Dod â Digymellgarwch a Chwerthin Yn Ôl i'ch Perthynas

Meithrin mwy o fyrbwylltra a chwerthin i dorri Mae eich perthynas yn malu

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi wedi dod yn hen bâr priod?Wyddoch chi, yr un sydd â threfn mor sefydlog fel nad oes unrhyw bethau annisgwyl ar ôl i'w darganfod? Rydych chi'n gweithio, rydych chi'n dod adref, rydych chi'n trwsio swper a bwyta gyda'ch gilydd, yna'n ymddeol i'ch gweithgareddau gyda'r nos ar wahân, dim ond i fynd i gysgu, codi a gwneud hynny dro ar ôl tro?

Peidiwch â gadael i ddiflastod ac ailadroddus effeithio ar eich priodas .

Meddyliwch yn ôl i'ch blynyddoedd dyddio. Roedd bob amser rhywbeth newydd i roi cynnig arno, bwyty neu glwb newydd i'w ddarganfod. Eich priod gafodd y jôcs mwyaf doniol a dyna oedd bywyd y parti. Roeddech chi'n chwerthin yn hawdd ac yn aml gyda'ch gilydd.

Eisiau cael rhywfaint o'r digymelldeb a'r chwerthin hwnnw yn ôl? Darllen ymlaen!

I ddechrau, cydnabod bod hyn yn normal

Gall pob perthynas hirdymor ddisgyn i rigol.

Mae'n gwbl normal cael y cyfnodau hyn lle mae popeth yn ymddangos yr un peth. Nid yw'n golygu bod eich priodas ar ben. Nid yw'n anodd ychwanegu mwy o sbeis a hwyl, ond mae'n gofyn bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen. Felly siaradwch am y sefyllfa.

Gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch wedi buddsoddi mewn codi lefel llawenydd a chyffro eich perthynas .

Os mai dim ond un ohonoch sy'n fodlon gwneud y gwaith, mae'r person hwnnw'n mynd i deimlo'n ddigalon. Mae hyn yn trechu pwrpas yr ymarfer, felly siaradwch amdano a sicrhewch eich hun eich bod chi'ch dau yn awyddus i wneud y gwelliannau angenrheidiol i ddod allan o'ch malwr dyddiol.

Rhai pethau hawdd i roi cynnig arnynt

Mae perthynas yn ymwneud â darganfod rhywbeth anhysbys ar fympwy Ydych chi bob amser yn mynd i'r un bwyty, dim ond oherwydd ei fod yn dda ac yn gyfleus?

Mentro allan ychydig ymhellach. Siaradwch â'ch cylch cymdeithasol neu darllenwch rai adolygiadau ar-lein i nodi bwyty sy'n anarferol. Gwnewch noson allan allan ohoni, gydag ymdrech yn mynd i mewn i'ch gwisg, gwallt a cholur (ar gyfer y wraig) a siwt, Cologne ac esgidiau neis (ar gyfer y gŵr).

Cofiwch pa mor ofalus wnaethoch chi wisgo ar gyfer eich dyddiad cyntaf? Gwnewch yr un peth nawr, hyd yn oed os mai hwn yw eich 200fed dyddiad.

Newid syml arall yw penwythnos dihangfa digymell i le nad yw'r un ohonoch wedi bod o'r blaen. Nid oes rhaid iddo fod yn unrhyw beth a fydd yn torri'r banc. Sgowtiwch fargen pecyn rhad a gafael ynddo. Hyd yn oed os nad oedd y lleoliad hwnnw ar eich rhestr bwced, ewch yno beth bynnag.

Mae'n ymwneud â darganfod rhywbeth anhysbys ar fympwy.

Bydd hyn yn anadlu rhywfaint o ocsigen i'ch priodas.

Gwnewch dasgau gyda'ch gilydd

Os ydych chi fel y mwyafrif o barau, rydych chi'n rhannu'r tasgau gan feddwl y bydd yn gwneud i'r gwaith fynd yn gyflymach. Beth am fynd i'r afael â'r rhain fel tîm?

Oherwydd bod eich gweithlu wedi'i ddyblu, bydd y dasg yn cael ei chyflawni'n gyflymach, a bydd gwneud hyn gyda'ch gilydd yn brofiad newydd. Ychwanegwch at y gymysgedd rai hanesion doniol o’r gwaith ac rydych chi wedi sbeisio gweithgaredd hynod gyffredin yn aur comedi.

Rhowch eiriau i’r hyn rydych chi wedi bod yn ei gymryd yn ganiataol

Rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers amser maith ac efallai'n teimlo nad oes angen mynegi eich cariad dwfn, eich edmygedd na'ch diolchgarwch tuag at eich partner. Wrth gwrs, maen nhw'n gwybod, iawn? Dyfalwch eto.

Mae'n deimlad hynod foddhaol clywed eich priod yn dweud wrthych nid yn unig ei fod yn eich caru chi, ond pam ei fod yn eich caru chi.

Cofiwch y sgyrsiau dyddio hynny, pan wnaethoch chi restru popeth yr oeddech chi'n ei garu am eich partner, i lawr i'r ffordd y maent yn gwthio eu sbectol i fyny ar eu trwyn pan fyddant yn gwneud pwynt pwysig? Gwnewch hynny eto.

Mynegwch eich cariad yn benodol. Efallai bod y dwi'n caru chi wedi colli ychydig o'i ddyrnod, ond o'i ddilyn gan oherwydd eich bod mor annwyl yn y sliperi cwningen yna bydd yn dod â rhywfaint o chwerthin i'r ystafell.

Cynyddwch y gwreichion yn yr ystafell wely

Ailfeddwl am eich cariad Gall cyplau tymor hir brofi ymdeimlad o drefn rhwng y cynfasau. Wedi'r cyfan, rydych chi'n adnabod eich partner yn dda. Rydych chi'n gwybod beth sy'n eu troi ymlaen a beth maen nhw'n ei hoffi a sut i'w cael i gyrraedd uchafbwynt yn gyflym. Gall hyn ddod yn broblem, fodd bynnag, oherwydd rhan o bleser rhyw da yw natur anrhagweladwy y peth.

Ailfeddwl am eich cariad.

Fel arfer, byddwch yn dilyn patrwm, yn ei gymysgu neu'n ei daflu allan o'r ffenestr. Cynhwyswch rai pethau newydd, megis chwarae rôl, teganau, ffantasi, ac unrhyw arfer rhywiol sy'n gydsyniol ac yn cael ei gofleidio'n fodlon. Efallai y byddwch chi'n gweld ochr hollol wahanol i'ch partner, un sy'n newydd ac yn wefreiddiol.

Y rhodd o le

Ffordd sicr o helpu i ddod allan o falu perthynas yw darparu lle i'ch gilydd. Mae'n wrthreddfol, ond gall cymryd amser oddi wrth eich gilydd helpu i gynyddu eich ymdeimlad o agosatrwydd.

Felly rhowch gyfle i golli ei gilydd trwy ddilyn hobi neu ddifyrrwch ar wahân. Nid ydym yn awgrymu gwyliau ar wahân bob blwyddyn, ond efallai penwythnos ar wahân o bryd i’w gilydd a rhai nosweithiau lle mae’r ddau ohonoch yn gwneud eich peth eich hun.

Pan fyddwch chi'n dod yn ôl at eich gilydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r hyn a welsoch ac a ddarganfuwyd fel y gall eich partner fod yn gyffrous am eich profiad hefyd. Mae hwn yn ymarfer sy'n rhoi boddhad arbennig os ydych chi'n defnyddio'ch amser ar eich pen eich hun i fynd i'r afael â rhywbeth arbennig o heriol, fel hyfforddi ar gyfer marathon neu gymryd rhan mewn camp eithafol.

Bydd eich partner yn edrych arnoch chi gydag edmygedd llawn pan fydd yn gweld yr hyn rydych chi'n ei gyflawni.

Ranna ’: