Sut i Addurno Eich Tŷ fel Pâr

Sut i Addurno Eich Tŷ fel Pâr P'un a ydych chi newydd glymu'r cwlwm neu ddim ond wedi dewis cyd-fyw, mae gennych chi a'ch melysion y dasg hwyliog nawr o addurno'ch cartref newydd gyda'ch gilydd. Ond tra bod un partner yn breuddwydio am addurn ar thema ffermdy sy’n gyforiog o gerfluniau cyw iâr, efallai y bydd y llall yn rhagweld thema finimalaidd yn cynnwys llinellau miniog ac acenion du lluniaidd.

Yn yr Erthygl hon

Sut gallwch chi addurno gyda'ch gilydd os ydych chi ychydig yn wlad a bod eich partner ychydig yn roc a rôl?

Efallai na fydd addurno gyda’ch partner yn gwneud neu’n torri eich perthynas, ond fe allai achosi dadleuon, siom a brifo teimladau.

Er mwyn osgoi dechrau'r Ail Ryfel Byd wrth i chi blu eich nyth cariad newydd, cadwch yr awgrymiadau hyn mewn cof.

1. Cyfaddawdu ar thema

Mae gweithio fel partneriaeth yn golygu cyfaddawdu mewn llawer o feysydd, gan gynnwys addurno cartref. Mae cyfaddawdu effeithiol yn dechrau trwy sicrhau bod anghenion a dymuniadau eich partner mor bwysig â’ch rhai chi.

Nid yw cyfaddawd llwyddiannus yn gofyn am raniad cyfartal o 50/50 ym mhopeth. Weithiau, efallai y bydd un partner yn gofyn am ychydig mwy mewn un maes ond yn poeni llai am bethau eraill. Er enghraifft, efallai y bydd un partner yn gwerthfawrogi creu awyrgylch ystafell wely ramantus ac ymlaciol, ond nid oes ganddo lawer o ddiddordeb yn sut olwg sydd ar y swyddfa gartref. Neu, efallai y bydd un partner yn mynnu stôf nwy yn lle model trydan yn y gegin, ond efallai na fydd yn ffafrio lloriau yn benodol.

2. Creu mannau preifat

Mae hyd yn oed y cyplau agosaf weithiau angen amser yn unig, a chan dybio bod gofod yn caniatáu, mae creu gofod rydych chi'n ei ystyried yn enciliad personol yn cynnal ymdeimlad o unigoliaeth. Gall cyplau sy'n rhannu stiwdio greu mannau preifat o hyd trwy ddefnyddio rhanwyr ystafell blygu addurniadol i wahanu eu gofod oddi wrth weddill yr ardal fyw.

Os bydd un partner yn mynd yn gonzo am bopeth sy'n ymwneud â'i hoff dîm chwaraeon, creu ogof dyn - neu ogof fenyw! - yn caniatáu iddynt arddangos pethau cofiadwy annwyl heb annibendod yr ystafell deulu.

Yn yr un modd, efallai y bydd un partner yn mwynhau dim mwy nag ymlacio mewn bath poeth, braf, felly mae caniatáu i'r partner hwnnw ddewis y cynllun lliw ac ategolion ar gyfer y prif faddon yn gwneud synnwyr perffaith. Beth bynnag yw’r ffurf rydych chi am i’ch lle preifat ei gymryd, gwnewch yn siŵr bod gennych chi ystafell - neu o leiaf rhan o un - eich hun pan fydd ffrae anochel y cariad yn taro.

3. Trefnwch ddodrefn o amgylch llif y traffig

Trefnwch ddodrefn o amgylch llif y traffig O ran addurniadau, mae dodrefn yn darparu'r cynfas yr ydych chi'n paentio stori eich bywyd cartref gyda'ch partner arno. Lle bynnag y bo modd, buddsoddwch mewn darnau o ansawdd a fydd yn para am flynyddoedd i ddod.

Cadwch bwrpas pob ystafell mewn cof wrth benderfynu ble i osod eich dodrefn. Mae llawer o gartrefi yn cynnwys lleoedd tân fel canolbwyntiau mewn mannau byw, felly os yw hyn yn wir yn eich achos chi, mae buddsoddi mewn teledu sgrin fflat y gallwch ei osod uwchben yr aelwyd yn caniatáu ichi glosio ger y tân wrth wylio'ch hoff Gyfeillion yn ail-redeg.

Pa bynnag thema addurno rydych chi'n ei mabwysiadu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu digon o le ar y bwrdd pen mewn ardaloedd byw. Nid ydych chi eisiau gorfod gosod eich gwydraid o Cabernet ar y carped a'i ollwng!

4. Cymerwch awgrymiadau gan feng shui

Mae Feng shui yn cyfeirio at y grefft o drefnu'ch cartref mewn ffordd sy'n caniatáu i egni, neu chi, lifo trwy'ch lle byw. Mae defnyddio egwyddorion feng shui yn eich addurniad cartref yn creu teimlad cytûn i'ch cartref.

Defnyddiwch nodweddion dŵr fel acwaria a ffynhonnau mewn mannau byw, ond cadwch nhw allan o'r ystafell wely. Mae dŵr yn ysgogi llif chi, nad oes ei angen arnoch chi cyn gorffwys eich pen blinedig. Mae drychau yn creu rhith o fwy o le ac yn adlewyrchu egni yn ôl i'r ystafell, felly ystyriwch osod hoff wrthrych addurniadol gyferbyn â'ch gwydr edrych i greu teimlad o heddwch.

5. Ychwanegu acenion creadigol

Rydych chi wedi dewis eich palet lliw ac wedi trefnu'ch dodrefn. Nawr gallwch chi gael ychydig o hwyl yn ychwanegu acenion fel paentiadau, cerfluniau ac eitemau gwerthfawr sy'n adlewyrchu eich personoliaeth fel cwpl.

Mae planhigion tŷ yn acennu bron unrhyw ystafell yn berffaith a hefyd yn gwella ansawdd aer dan do trwy anadlu carbon deuocsid i mewn a rhyddhau ocsigen. Os ydych chi a'ch partner yn trysori celfyddyd gain, ystyriwch ychwanegu goleuadau acen i amlygu hoff baentiadau. Mae knickknacks yn arddangos eich personoliaeth ond byddwch yn ofalus i beidio â chreu gormod o annibendod - os dim byd arall, mae gorchuddio pob modfedd sgwâr â baubles yn gwneud llwch yn fwy o faich byth.

Croeso adref!

Unwaith y byddwch chi wedi gorffen addurno'ch pad newydd gyda'ch partner, mae'n bryd dathlu! Torrwch y siampên allan a thostiwch eich gilydd i'ch cariad ac i'r cartref rydych chi'n ei garu nawr.

Ranna ’: