Sut i Drin Cyllid Gyda'n Gilydd a Gwella Perthynas

Sut i Drin Cyllid Gyda

Yn yr Erthygl hon

Yn ein cymdeithas, mae siarad am arian yn aml yn cael ei ystyried yn dabŵ . Fodd bynnag, mewn perthynas mor agos â phartneriaethau rhamantaidd, gall methu â chael trafodaeth am arian fod yn rhywbeth i dorri’r fargen.P’un a ydych yn mynd i briodi’n fuan, yn gwpl sydd newydd briodi, neu wedi bod mewn perthynas ers blynyddoedd, mae’n bwysig siarad â’ch partner am arian.

Gall materion ariannol greu neu dorri perthynas. Felly, sut i reoli eich arian fel cwpl?

Dylai'r ddau ohonoch fod ar yr un dudalen ynglŷn â sut i drin safleoedd ar hap ac amseroedd darbodus. Parhewch i ddarllen i archwilio pedwar o'r rhesymau gorau y mae angen i bob cwpl siarad am arian a sut i ddelio â materion ariannol mewn perthynas.

1. Sicrhau sefydlogrwydd ariannol

Mae perthnasoedd yn ddigon heriol ar eu pen eu hunain cyn i gyllid ddod i rym. Mae hynny'n codi'r cwestiwn, sut i siarad am arian gyda'ch cariad, cariad neu briod?

Er mwyn i ddau berson adeiladu bywyd gyda'i gilydd, mae angen iddynt drafod pwy fydd y prif ddarparwr ar gyfer eu teulu, sut y byddant yn ymateb i sefyllfaoedd brys ac unrhyw fanylion eraill sy'n cyfrannu at sefydlogrwydd ariannol .

Bydd methu â thrafod unrhyw un o'r pynciau hyn yn achosi trafferthion pellach i gwpl gan y gallai anwybyddu'r manylion hyn a'r problemau a ddaw gyda nhw arwain yn y pen draw at gwymp y cwpl.

Mae’n hawdd i bobl beidio â bod eisiau meddwl am arian a gobeithio bod popeth yn gweithio allan, ond bydd cymryd amser i siarad am eich cynlluniau a’ch nodau gyda’ch partner yn helpu’r ddau ohonoch i deimlo’n fwy hyderus a diogel yn eich dyfodol ar y cyd.

Gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch yn gyfforddus â'ch cynlluniau.

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun yn ysgwyddo'r baich o ddarparu neu pan fydd un partner yn teimlo mai nhw yw'r unig rai sy'n ceisio cynilo.

Ar y pwnc o sut i reoli arian fel cwpl, siaradwch â'ch gilydd i sicrhau sefydlogrwydd eich cyllid a'ch perthynas.

2. Penderfynwch sut mae cyllid yn cael ei rannu

Mewn cwpl, mae dau bartner yn cytuno i rannu eu cariad a'u bywydau gyda'i gilydd.

Yn y math hwn o berthynas, mae angen i'r ddau bartner drafod manylion sylfaenol fel pwy sy'n gyfrifol am dalu am gostau byw fel rhent, bwyd ac yswiriant, yn ogystal â phenderfyniadau pwysig eraill fel a ddylent wneud cais am fenthyciadau arian parod ar unwaith yr un diwrnod i dalu. costau eitemau tocyn mawr.

Mae sut rydych chi'n cynilo, yn cymryd benthyciadau, neu'n gwneud cais am gyllid i gyd yn bethau pwysig i'w trafod rhyngoch chi.

Er bod llawer o barau yn dewis rhannu eu harian mewn rhyw ffordd, mae angen i'r ddau bartner drafod y mathau hyn o benderfyniadau ymlaen llaw.

I drin arian gyda'ch gilydd, peidiwch byth â chymryd yn ganiataol eich bod ar yr un dudalen heb drafod pethau. Mae hynny hefyd yn ateb y cwestiwn, sut i siarad am arian mewn perthynas

3. Osgoi ymladd am arian

Osgoi ymladd am arian Ymladd dros arian yn amlach na pheidio yw'r rheswm y mae llawer o berthnasau cariad yn chwalu. Felly, sut i drin cyllid gyda'ch gilydd?

Bydd cyplau nad ydynt byth yn siarad â'i gilydd am rywbeth mor hanfodol ag arian yn canfod eu hunain yn ffraeo dros gamddealltwriaeth, yn siarad o'u hansicrwydd ariannol eu hunain, ac yn dadlau oherwydd ansicrwydd ynghylch y dyfodol.

Er nad yw trafod y pwnc cyllid bob amser yn benderfyniad hawdd i'w wneud, efallai mai dyna'r union beth sy'n arbed eich perthynas.

Siaradwch am arian pan fydd y ddau ohonoch mewn hwyliau da a pheidiwch â gwneud cyhuddiadau.

Cofiwch ei bod yn iawn ceisio cwnsela a therapi gyda'i gilydd, ac nid o gwbl yn arwydd o berthynas wael. Nid oes unrhyw gywilydd ceisio cyfryngu neu gymorth er mwyn i chi allu ymdrin â'r trafodaethau hyn.

Gwyliwch hefyd:

4. Adeiladu dyfodol gwell gyda'n gilydd

Mae siarad am arian yn ei gwneud hi'n haws i barau fod yn onest â'i gilydd.

Sut ddylai parau priod drin eu harian?

Yn hytrach na chuddio rhywbeth fel incwm ychwanegol neu fynyddoedd o gerdyn credyd neu dyled , mae cyplau sydd â'r sgwrs ariannol â'i gilydd yn gallu bod yn dryloyw am unrhyw beth a phopeth sy'n ymwneud ag arian.

P'un a ydynt yn mynd trwy sefyllfa ariannol heriol neu'n cydweithio i gyrraedd cerrig milltir penodol, bydd bod ar yr un dudalen yn ariannol yn helpu i gryfhau eu perthynas.

Gonestrwydd a parch yw dwy sylfaen unrhyw berthynas dda, ac y maent yn briodoleddau a ddadblygir yn naturiol wrth sôn am arian. Mae hynny'n ddarn hanfodol o gyngor ar sut i drin cyllid gyda'ch gilydd.

Gall fod yn anodd ac yn anghyfforddus i ddechrau, ond trwy gymryd yr amser i siarad am gyllid, byddwch chi a'ch partner yn gallu adeiladu dyfodol gwell gyda'ch gilydd.

O ran sut i drin arian gyda'ch gilydd, peidiwch â bod ofn trafod pynciau sensitif, ond gwnewch hynny gyda gras a chariad.

Gall llawer o barau fod yn amharod i siarad am arian, gan eu bod yn ofni y gallai trafod pynciau o'r fath arwain at ddadleuon yn y dyfodol. Fodd bynnag, y sgwrs bwysig hon am gyllid yw'r ffordd orau o amddiffyn eu perthynas a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Dechreuwch gyda sgyrsiau bach am arbed a nodau’r dyfodol, ac o’r fan honno gallwch ddechrau cael trafodaethau mwy am gyfrifon cynilo hirdymor, benthyciadau, morgeisi, a materion ariannol eraill.

Felly, sut i drin cyllid gyda'i gilydd os yw'n edrych yn galed ac yn golygu camddealltwriaeth?

Hyd yn oed os yw'n ymddangos yn anodd ar y dechrau, bydd gwneud hynny'n cryfhau'ch perthynas a'ch cariad. Po fwyaf diogel yw eich dyfodol ariannol, y lleiaf y bydd yn rhaid i chi a'ch partner boeni am yr hyn a ddaw nesaf. Unwaith y byddwch chi'n dod yn gynnil ar sut i drin cyllid gyda'ch gilydd, gallwch chi ganolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf nawr - eich gilydd.