4 Arwydd Rhybudd Mae Angen Cwnsela Cyllid Priodas arnoch

4 Arwydd Rhybudd Mae Angen Cwnsela Cyllid Priodas arnoch

Yn yr Erthygl honUn o'r camdybiaethau mwyaf ynglŷn â chwnsela priodas yw na ddylech fynd oni bai eich bod ar drothwy ysgariad. Fodd bynnag, y gwir amdani yw mai gweld cwnselydd yw'r hyn y dylai pob pâr priod ei wneud, o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Mae'n rhywbeth y dylid ei drin fel mesur ataliol yn hytrach nag ymdrech ffos olaf.Gellid dweud yr un peth am geisio cwnsela priodas ariannol hefyd. Mae hynny oherwydd cwnselwyr priodas ariannol yn meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i helpu i greu sylfaen ariannol sefydlog i'ch cartref.

Ond os ydych chi'n teimlo bod llogi arbenigwr cwnsela priodas ariannol yn rhywbeth na allwch fforddio ei wneud. Dyma bedwar arwydd rhybuddio y dylech eu hystyried yn bendant os ydych yn ansicr ynghylch cael rhywfaint o gwnsela cyllid priodas er mwyn eich perthynas.1. Mae'n ymddangos eich bod chi bob amser yn ymladd am arian

Mae bron pob cwpl yn dadlau, ond os ydych chi a'ch priod yn ei wneud yn gyson, mae hynny'n golygu bod mater sydd eto i'w ddatrys.

D. yn aml gall gwella gyda straen ariannol mewn priodas ychwanegu at ddadl ac efallai y byddwch chi a'ch priod yn cael eich hun mewn sefyllfa lle na allwch ymddangos eich bod yn dod i benderfyniad.

Felly, os ydych chi bob amser yn ymladd am arian, nid yn unig ydych chi'n dod â straen i'r berthynas ond nid yw'ch problemau arian yn diflannu chwaith. Mewn gwirionedd, mae'n debyg eu bod ond yn gwaethygu.Cwnsela ariannol i gyplau yn rhywbeth a all helpu i leddfu'r ddau fater. Gall trafod eich cyllid gyda'ch gilydd eich helpu i ddeall sut rydych chi a'ch priod yn symboleiddio arian yn eu bywydau.

Mae cwnsela priodas a chyllid neu gwnsela priodas ariannol yn bwysig er mwyn gwneud y ddau ohonoch yn gyffyrddus ac yn llai amddiffynnol ym materion biliau, cynilion, dyledion a nodau ariannol.

2. Dydych chi byth ar ben eich biliau

Os ydych chi bob amser yn hwyr yn talu'ch biliau, yn enwedig os yw i'r graddau eich bod yn gyson yn gorfod talu ffioedd hwyr neu ei fod yn effeithio ar eich credyd, mae hyn yn rheswm da i gael rhywfaint cwnsela ariannol cyplau.

Cwnsela priodas ariannol yn gallu'ch helpu chi i ddarganfod a ydych chi'n byw uwchlaw'ch modd, pa bethau y gallwch chi fforddio mynd hebddyn nhw a sut i sefydlu cyllideb a all wneud talu'ch biliau mewn pryd yn bosibl.

Trwy cwnsela priodas ariannol gallwch agor y llinellau cyfathrebu rhyngoch chi a'ch priod, sy'n caniatáu i'r ddau ohonoch fynd i'r afael â phryderon eich gilydd am faterion ariannol a'u datrysiadau posibl.

cwnsela ariannol i gyplau

3. Mae yna lawer o ddyled credyd

Er bod gan aelwyd arferol America oddeutu $ 15,000, nid yw hynny'n golygu ei fod yn rhywbeth y dylid ei drin yn achosol.

Oherwydd bod miloedd o ddoleri i gwmni cardiau credyd ac yna dim ond talu'r isafswm moel bob mis yn golygu na fyddwch chi byth yn dod allan o'r twll. Efallai y byddwch chi'n cael eich hun mewn senario lle mai dim ond am y ffi hwyr a'r taliadau llog y byddwch chi'n talu, ac nad yw'ch dyled yn agos at gael ei lleihau.

Cwnsela rheoli arian neu cwnsela ariannol priodasol yn gallu rhoi awgrymiadau gwych i chi ar sut i dalu'r ddyled sydd gennych a sut i aros allan o ddyled yn y dyfodol. Nid yn unig y bydd hyn yn eich helpu i leihau eich dyled gyffredinol ond ymhen amser gwella'ch statws credyd hefyd.

Gallwch hefyd ddewis cwnsela ariannol am ddim i gyplau os yw ar gael yn agos atoch chi i ddod o hyd i ffyrdd gwell o drin eich dyled. Cofiwch bob amser, ni waeth beth rydych chi'n penderfynu bod yn rhaid i'r ddau ohonoch gytuno arno. Y syniad yma yw trin eich dyled fel cwpl.

4. Mae un (neu'r ddau) ohonoch chi'n siopwyr byrbwyll

Mae bod yn gyfrifol yn ariannol yn cynnwys rhoi'r hyn sydd ei angen cyn yr hyn a ddymunir. Mae hyn yn golygu bod angen arian bob amser ar gyfer y morgais (neu'r rhent), eich cerbydau, eich cyfleustodau a threuliau byw eraill.

Mae hefyd angen neilltuo arian ar gyfer cyfrif cynilo a chynllun ymddeol. Ond os ydych chi a / neu'ch priod yn siopwyr byrbwyll, mae siawns eithaf da nad ydych chi'n talu'ch holl filiau wrth iddyn nhw ddod i mewn ac efallai na fydd gennych chi unrhyw gynilion hefyd.

Gall siopa droi’n gaeth yn union fel unrhyw beth arall a chyn i chi ei wybod byddwch yn dechrau arddangos arwyddion o anghyfrifoldeb ariannol . Os ydych chi'n synhwyro y gallai hyn fod yn broblem, bydd angen help arnoch chi i dorri'r arfer.

Cwnsela arian neu gyplau ariannol gall cwnsela eich helpu i olrhain eich arferion gwario trwy greu cyllideb fel na fyddwch chi a'ch priod yn pwyntio bysedd at eich gilydd. Byddai cadw golwg ar eich cyllid yn eich rhyddhau o'r straen o boeni am beth a faint rydych chi'n ei brynu.


sut i gyfathrebu â phartner sy'n osgoi

5. Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich rheoli gydag arian yn y berthynas

Mae hon yn broblem sy'n cael ei hanwybyddu weithiau. Eich priod yw eich partner nid eich rhiant. Wedi dweud hynny, os ydych chi'n teimlo eu bod nhw'n defnyddio arian er mwyn eich rheoli (hy, maen nhw'n eich torri chi i ffwrdd o gyfrifon ewyllys, maen nhw'n gwario wrth eu hamdden ond yn rhoi rheolau gwariant llym i chi, ac ati), mae hynny'n fath o gamdriniaeth mae angen rhoi sylw iddo.

Ni ddylai unrhyw un deimlo fel y dylent orfod cardota am arian neu fod gan un person reolaeth lwyr ar incwm y cartref heb fewnbwn ei bartner.

Os dyna beth sy'n digwydd yn eich cartref, deisyfwch cwnsela priodas ariannol neu gallwch hefyd siarad â chynghorydd priodas. Gall y ddau ohonyn nhw helpu i greu cydbwysedd yn y maes hwn a fydd yn helpu i greu priodas iachach i'r ddau ohonoch.

Mae arian yn yr oes sydd ohoni yn ddrwg sydd wedi dod yn angenrheidiol ar gyfer ein goroesiad. Ar un llaw gall ein helpu i gyflawni llawer o bleserau bydol, ac ar y llaw arall gall ddod â'r gwaethaf ynom. Mae problemau ariannol ar brif achosion problemau ymladd.

Fodd bynnag, mae cyplau craff yn gwybod i beidio â chaniatáu i arian ddod yn ganolbwynt eu holl broblemau, ac wrth fynd yn anodd nid ydynt yn cilio rhag ceisio cymorth. Felly, ni waeth pa mor anodd y gallai ymddangos, os ydych chi'n wynebu problemau ariannol yn eich priodas gallwch chi bob amser ddod o hyd i gysur cwnsela priodas ariannol.