Sut i Osgoi Ymladd a Rheoli Anghytundebau â Chariad

Sut i Osgoi Ymladd a Rheoli Anghytundebau â Chariad

Yn yr Erthygl hon

Yn dal i gael dadleuon annymunol neu chwythu i fyny?Peidiwch â phoeni, nid oes rhaid iddo fod yn arwydd bod eich priodas o ddifrif ar y creigiau. Ond mae yna arwyddion y gallech fod yn ymladd ac yn ymateb mewn ffyrdd nad ydynt yn ddefnyddiol. Adnabod yr arwyddion hyn yw'r cam cyntaf i reoli anghytundebau â chariad.

Pan fyddwch chi'n dadlau, a ydych chi'n gwneud y pethau anghynhyrchiol hyn?

 1. Cerdded i ffwrdd
 2. Gwaeddwch
 3. Gwaeddwch yn uwch
 4. Taflwch bethau
 5. Cerdded allan o'r tŷ
 6. Ewch yn dawel a chilio
 7. Taflwch yr hyn sy'n eich poeni chi yn sinc y gegin
 8. Cyhuddwch eich partner o bethau
 9. Ffoniwch eich partner yn enwau drwg

Nid yw'r rhestr hon yn gyflawn, ond gallwch weld sut mae'r ymddygiadau hyn yn gwaethygu anghytundebau ac yn rhwystro'r arfer iach o reoli anghytundebau â chariad.

Dyma rai awgrymiadau profedig a fydd yn helpu i ddatrys gwrthdaro ar gyfer cyplau. Rhowch gynnig ar rai gwahanol i weld pa rai sy'n gweddu i'ch steil a'ch perthynas i hwyluso'r broses o reoli anghytundebau â chariad.

Nid oes un ffordd yn unig - mae eich ffordd chi fel cwpl i ddeall a dilyn drwodd gyda rheoli gwrthdaro mewn perthynas.

Sut i ddelio ag anghytundebau mewn perthynas

 1. Byddwch yn ymwybodol o'r arwyddion eich bod yn mynd yn ormod. Arwyddion nodweddiadol yw:
 2. Ochneidio
 3. Cosi i gerdded i ffwrdd neu diwnio allan
 4. Teimlo eich dyrnau clench up
 5. Teimlo bod eich corff yn mynd yn boeth
 6. Teimlo'ch gên clench up
 7. Meddwl ysgaru - am byth y tro hwn.

Un o'r ffyrdd syml o ddelio ag anghytundeb yn effeithiol yw dweud wrth eich partner bod angen i chi gymryd hoe i dawelu. Arhoswch yn yr ystafell neu'n agos ati mewn golwg glir.

Neu, os mai chi yw'r un sydd â phen cŵl, dywedwch: Gadewch i ni fynd mewn lle da yn emosiynol i oeri. Rwy'n dy garu di. Gadewch i ni ddal dwylo, gadewch i ni anadlu i mewn yn araf gyda'n gilydd. Bydd yr un weithred hon o garedigrwydd yn mynd ymhell i reoli anghytundebau â chariad.

Mwy o awgrymiadau ar gyfer datrys gwrthdaro mewn perthynas

Mwy o awgrymiadau ar gyfer datrys gwrthdaro mewn perthynas

Daw'r tip hwn yn ddefnyddiol tra'ch bod chi'n anelu at reoli anghytundebau â chariad.

Mae’n syniad da arddangos lluniau ohonoch chi’ch dau gyda’ch gilydd ar adegau hapus. Cadwch nhw mewn ystafelloedd lle rydych chi'n tueddu i anghytuno: eich ystafell wely a'ch ystafell ymolchi, y gegin - a hyd yn oed ym mlwch menig eich car! Yna, edrychwch arnyn nhw pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo trafferth bragu.

Tra bod pob un ohonoch yn tawelu eich meddwl, meddyliwch am sut yr hoffech i'ch partner ddod atoch chi os mai chi oedd yr un i fod wedi cynhyrfu.

 1. Gallwch chi olygu beth a sut rydych chi am godi'r pwnc.
 2. Cadwch eich anghytundeb ar y mater. Peidiwch â sôn am bopeth sydd wedi bod yn eich poeni.
 3. Peidiwch â mynd yn sarcastig. Mae'r naws cas hwnnw'n rhy anodd i'w anghofio.
 4. Byddwch yn ymwybodol pan fyddwch chi'n dechrau'ch brawddegau gyda'r geiriau hyn: Rydych chi bob amser… Mae'r ddau air bach hyn fel goleuo'r llyfr matsis cyfan!
 5. A pheidiwch â chwympo am yr hen ond cryf: Rydych chi'n union fel (llenwi'r bwlch: yn union fel eich mam, chwaer, tad, brawd, ewythr, ac ati.)
 6. Dewiswch amser i siarad nad oes ganddo unrhyw wrthdyniadau. Os nad oes angen atebion ar unwaith i'r mater, dewiswch ddiwrnod arall. Gallwch hyd yn oed drefnu eich sgwrs ar ddiwrnod hwyl lle byddwch mewn hwyliau gwell.
 7. Dysgwch sut i ddatblygu ffyrdd cyflym a hawdd eu deall o roi gwybod i'ch partner am y pwnc rydych chi am ei drafod. Er enghraifft:

Dewiswch rif sy'n gadael i'ch partner wybod pa mor frys a/neu arwyddocâd y pwnc i chi. Er enghraifft, fe allech chi ddweud ar raddfa o un i bymtheg, mai'r pwysigrwydd yw 12. Mae'r rhif hwn yn dweud: pwysig.

Lluniwch ateb, hyd yn oed os yw'n betrus. Weithiau, mae angen i chi roi cynnig ar ychydig o atebion. Mae cyplau yn aml yn rhoi'r gorau iddi pan na allant ddod o hyd i'r ateb perffaith. Efallai na fydd byth ateb perffaith. Yn ogystal, gall problemau newid i rai eraill sydd wedyn angen datrysiad wedi'i addasu neu ateb gwahanol. Mae cyplau bob amser mewn fflwcs. Mae bywyd yn newid.

Yn olaf, os ydych chi wir eisiau bod yn ddewr ac yn feiddgar, gwnewch yr adroddiad Rwy'n Meddwl ac yn Teimlo fel pe bawn i'n Chi, ac rwy'n Dweud Eich Stori.

Mae'r dechneg hon yn arf pwerus ar gyfer rheoli anghytundebau â chariad ac mae'n un o'r ffyrdd y mae cyplau hapus yn delio ag anghytundebau yn wahanol.

Efallai y bydd angen i chi roi’r gorau i’ch anesmwythder cychwynnol o esgus eich bod yn siarad fel eich partner, ond, os ydych yn ddigon dewr i ddefnyddio’r dull hwn, mae ganddo’r pŵer i roi’r canlyniadau mwyaf parhaol. Cofiwch aros mewn cymeriad fel eich partner.

Dyma'r camau i'w defnyddio ar gyfer bron unrhyw fater

 1. Dychmygwch mai chi yw eich partner. Fel eich partner, byddwch bob amser yn siarad yn y person cyntaf, yr amser presennol (dw i.)
 2. Siaradwch fel petaech yn bartner i chi ac eglurwch eich teimladau am y mater neu'r penderfyniad. Cofiwch gynnwys ofnau ac unrhyw straeon gan y teulu.
 3. Newidiwch, fel bod y person arall yn siarad fel mai chi ydyn nhw.

Pan fyddwch chi'n dod i arfer â gadael i chi'ch hun ddod yn bartner i chi, mae'r ateb yn dod i'r amlwg yn organig.

Os na allwch ddatrys y mater o hyd, ceisiwch gymorth. Peidiwch â meddwl bod cael cymorth proffesiynol yn arwydd bod eich perthynas ar fin dod i ben.

Cofiwch, gall hyd yn oed parau hapus redeg i mewn i waliau brics

Fodd bynnag, y ffordd y mae cyplau hapus yn delio ag anghytundebau yn wahanol sy'n cryfhau eu perthynas er gwaethaf y gwrthdaro.

Siaradwch â rhywun yr ydych yn ei barchu fel therapydd neu arweinydd crefyddol sy'n arbenigo mewn cyplau a byddwch ar eich ffordd i reoli anghytundebau â chariad.