Sut i Adnabod Dyn Peryglus Cyn i Chi Ymglymu

Cwpl mewn hwyliau drwg

Yn yr Erthygl hon

Yn anffodus, realiti llym y byd yw nad oes prinder perygl. Boed yn sefyllfaoedd peryglus, digwyddiadau peryglus sylweddol, neu bobl beryglus.

Yn benodol, gall ymwneud yn rhamantus â pherson peryglus fod yn hynod niweidiol i chi a'ch anwyliaid.

Felly, mae dysgu sut i adnabod dyn peryglus yn sgil hanfodol y mae'n rhaid i fenywod ei feddu. Mae'r pwynt o ddysgu sut i adnabod dyn peryglus neu'r nodweddion gwenwynig mewn dyn yn hanfodol er eich lles a'ch diogelwch.

Fel y soniwyd eisoes, nid mater o’ch diogelwch yn unig mohono. Pan fyddwch chi mewn perthynas ramantus neu briodas â dyn peryglus, gall diogelwch aelodau'ch teulu (gan gynnwys eich plant) a'ch ffrindiau hefyd gael ei beryglu!

Mae dysgu sut i adnabod dyn peryglus yn arbennig o bwysig i fenyw sydd â hanes o berthnasoedd rhamantus gwael neu aflwyddiannus. Efallai y byddwch chi'n arbennig o agored i gael eich denu at unigolyn peryglus.

Os cewch eich hun yn cwestiynu: a yw'n beryglus? parhau i ddarllen i ddysgu am y gwahanol arwyddion o berson peryglus, beth sy'n gwneud dyn yn beryglus, a llawer mwy.

Categorïau o ddynion peryglus

Yn ei llyfr, cyflwynodd Sandra L. Brown y cysyniad o gategoreiddio dynion yn isdeipiau o berygl sy'n dysgu menywod yn effeithiol sut i adnabod dyn peryglus cyn ystyried cymryd rhan mewn perthynas ramantus gyda dyn.

Fodd bynnag, mae rhai cwestiynau a beirniadaethau wedi'u cyflwyno i gategori Brown o ddynion peryglus. Mae cysyniad Brown o berygl a chategoreiddio dynion â nodweddion gwenwynig wedi’i feirniadu am fod yn rhy gyffredinol neu’n rhy eang eu natur.

Yn ôl Brown, mae dyn yn beryglus os yw'n dangos arwyddion o patholegol a/neu anhwylder(au) personoliaeth. Mae Brown hefyd wedi dweud nad yw'n werth amser ac egni menyw i ystyried ymwneud â dyn o'r fath oherwydd nid yw unigolion o'r fath byth yn newid a byddant bob amser yn beryglus.

Fodd bynnag, eich penderfyniad chi yw dysgu a chymhwyso'r hyn sy'n ymddangos yn iawn i chi a thaflu'r hyn nad yw'n cyfateb i'ch gwerthoedd.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol cofio bod rhai o nodweddion dyn peryglus yn ymwneud â cham-drin ei bartner yn gorfforol, yn eiriol, yn rhywiol, yn ariannol ac yn emosiynol. Cofiwch hynny trais yn y cartref yn drosedd erchyll.

|_+_|

Yr 8 prif fath o ddynion peryglus

Edrychwn yn awr ar y mathau o ddynion peryglus, fel yr amlinellwyd gan Brown. Mae dysgu am y mathau hyn o unigolion peryglus yn hanfodol i ddysgu sut i adnabod dyn peryglus.

Y mathau (yn unol â Brown):

1. Y clinger parhaol

Dyma'r math o ddynion sy'n aml yn labelu eu hunain fel dioddefwyr. Mae unigolion o'r fath yn anghenus iawn. Felly, maent yn glynu wrth berthynas ramantus.

Gall bod yng nghwmni unigolion o'r fath fod yn hynod flinedig (yn feddyliol ac yn gorfforol) gan nad yw'r cysyniad o ffiniau neu amser a gofod personol yn bodoli gyda phartneriaid o'r fath.

2. Y dyn â salwch meddwl

Waeth beth fo'u gweithrediad, mae unigolion o'r fath wedi cael diagnosis neu salwch meddwl canfyddadwy. Gall fod yn salwch meddwl unigol neu salwch lluosog. Mae'r prif bwyslais ar yr unigolion hynny sydd â anhwylderau personoliaeth oherwydd salwch meddwl.

3. Y caethiwed

Mae'r categori hwn o arwyddion o ddyn peryglus yn un sy'n dal popeth. Mae dynion â phroblemau cam-drin sylweddau neu gaethiwed yn beryglus pan fyddant mewn perthynas.

Mae caethiwed yn cynnwys cyffuriau caled, sigaréts, alcohol, gamblo, pornograffi, bwyd, rhyw, ac ati.

4. Y ceisydd rhiant

Mae hwn yn fath unigryw arall o ddyn clingy. Mae dynion o'r fath fel arfer yn anaeddfed iawn ac yn dymuno cael maddeuant am ymddygiadau neu weithredoedd annerbyniol.

Mae dynion o'r fath yn cael eu hystyried yn beryglus oherwydd gall bod mewn perthynas ramantus neu briodas â dyn o'r fath fod yn boenus yn feddyliol ac yn ddraenio'n gorfforol. Mae dynion o'r fath yn disgwyl i'w partneriaid ofalu amdanynt fel eu plant.

Gallwch chi adnabod partner anaeddfed o'r fideo canlynol:

5. Yr emosiynol nad yw ar gael

Un arall o'r mathau y mae'n rhaid i chi eu cadw mewn cof pan ddaw i ddysgu sut i adnabod dyn peryglus baneri coch yw'r math emosiynol nad yw ar gael. Nid yw dynion o'r fath eisiau cymryd rhan mewn unrhyw agosatrwydd emosiynol.

Mae posibilrwydd uchel bod dynion mor emosiynol nad ydynt ar gael eisoes mewn perthynas ramantus arall.

|_+_|

6. Y dyn bywyd cudd

Mae dyn o'r fath yn atal gwybodaeth sylfaenol sy'n berthnasol i'w berthynas ramantus. Mae hyn yn cynnwys afiechyd, hanes troseddol, plant, priodas, caethiwed, ac ati.

Dyn a merched wrth y bwrdd

7. Y dyn treisgar/camdriniol

Gall math o'r fath gymryd rhan yn aml mewn ymddygiad camdriniol, geiriol, ariannol, emosiynol, corfforol, neu hyd yn oed rhywiol (gan gynnwys rhyw nad yw'n gydsyniol).

|_+_|

8. Yr ysglyfaethwr emosiynol

Mae dynion seicopathig, sociopathig neu ymosodol yn emosiynol sy'n aml yn ceisio pleser trwy arteithio neu boenydio merched yn ysglyfaethwyr emosiynol.

Beth sy'n gwneud dynion yn beryglus?

Mae yna sawl arwydd amlwg o berygl pan ddaw i bobl. O ran dysgu sut i ddweud a yw rhywun yn beryglus, mae cyfeirio at y categorïau a grybwyllir uchod o'r mathau peryglus o unigolion, wrth gwrs, yn ddefnyddiol iawn.

Mae'n rhaid i chi chwilio am arwyddion o berthynas neu ddyn peryglus ar wahân i'r categorïau a grybwyllir uchod.

Mae rhai arwyddion uniongyrchol yn cynnwys cam-drin o unrhyw fath, meddiant anghyfreithlon o wrthrychau peryglus, ac ymddygiad caethiwus. Mae arwyddion personoliaeth anarferol hefyd yn wych ar gyfer cyfeirio.

|_+_|

10 Arwyddion i adnabod dynion peryglus cyn cymryd rhan

Gadewch i ni blymio'n ddwfn i'r 10 arwydd allweddol ar gyfer dysgu sut i adnabod dyn peryglus:

1. Rheoli ymddygiad

Narsisaidd mae unigolion yn dueddol o ymddwyn yn rheoli llawer.

Mae enghreifftiau'n cynnwys rheoli'r hyn rydych chi'n ei wneud, beth rydych chi'n ei wisgo, gyda phwy rydych chi'n rhyngweithio, ac ati. Mae unigolion rheoli o'r fath yn tueddu i ynysu eu pobl arwyddocaol oddi wrth eu ffrindiau, aelodau o'r teulu, ac ati.

|_+_|

2. Yr angen anniwall am ganmoliaeth gyson

Mae dilysu yn rhywbeth y mae pob unigolyn ei angen. Fodd bynnag, mae gan unigolion narsisaidd awydd anniwall am ganmoliaeth. Dyma eu ffordd o roi eu grym ar waith a'u hymdeimlad chwyddedig o bwysigrwydd.

Os yw dyn yn gofyn cwestiynau tebyg yn gyson, rwy'n anhygoel, onid ydw i? neu Atgoffwch fi sut rydych chi wedi'ch swyno gan fy mhresenoldeb yn eich bywyd ac yn y blaen, mae'n faner goch.

3. Ymddygiad gwael ag eraill

Arwydd allweddol arall y mae'n rhaid i chi fod yn wyliadwrus amdano wrth ddysgu sut i adnabod dyn peryglus yw ei ymddygiad gydag unigolion eraill. Mae hyn yn cynnwys gweinyddion, chauffeurs, perthnasau, gweithwyr o dan ef, ffrindiau, ac ati.

Mae unigolion â nodweddion gwenwynig yn aml yn canfod bod pobl eraill yn israddol iddynt. Maent yn camymddwyn neu'n trin eraill yn amharchus heb unrhyw arwydd o edifeirwch nac edifeirwch.

|_+_|

4. Anallu i ymddiheuro

Mae gan ddynion gwenwynig hefyd yr anallu amlwg hwn i ymddiheuro am eu camgymeriadau neu eu hymddygiad, geiriau neu weithredoedd annerbyniol. Maen nhw'n defnyddio iaith faleisus, gymedrol neu niweidiol i dramgwyddo pobl ac yna byth yn ymddiheuro am yr un peth.

Mae gan ddynion o'r fath uniondeb isel iawn a dim ymdeimlad o atebolrwydd. Go brin eu bod nhw byth yn derbyn y bai am unrhyw beth a wnânt.

cwpwl trist yn cofleidio

5. Y cerdyn dioddefwr

Mae dynion ystrywgar neu ysglyfaethus yn emosiynol yn aml yn feistri ar chwarae'r dioddefwr. Gall unigolion o'r fath fod yn beryglus oherwydd eu bod yn gwrthod derbyn neu'n credu eu bod byth ar fai.

6. Annidwylledd

Arwydd arall o ddyn peryglus yw'r anallu i fod yn ddiffuant nac yn ymroddedig. Mae hyn yn arbennig o wir am y dynion gwenwynig hynny nad ydynt ar gael yn emosiynol. Mae perthnasoedd â dynion o'r fath fel reid ar gyfer eich emosiynau.

Mae ymrwymiad tymor hir gan ddynion o'r fath bron yn amhosibl. Maent yn ddidwyll iawn. Mae dynion o'r fath yn debygol o droi allan yn dwyllwyr.

7. Gorsensitifrwydd i feirniadaeth

Mae dynion sy'n ansefydlog yn emosiynol hefyd yn dosturiol neu'n ymateb yn wael iawn neu'n ymosodol i feirniadaeth o unrhyw fath. Mae hyn oherwydd eu diffyg mecanweithiau ymdopi ymaddasol.

Bydd dynion o'r fath yn cael adwaith ffrwydrol i unrhyw farn sydd gennych chi sy'n mynd yn groes i'r hyn maen nhw'n ei gynrychioli.

8. Yn gwneud i chi deimlo'n euog (llawer)

Mae dynion ystrywgar yn wenwynig. Maent yn enwog am gymylu canfyddiadau pobl o'r hyn y maent yn ei gredu ynddo. Mae hyn yn digwydd oherwydd mai eu cynllun gweithredu cyntaf yw bod yn ddioddefwr.

Ffordd hawdd o ddarganfod a yw dyn yn ystrywgar yw bod yn ymwybodol o ba mor aml a dwys rydych chi'n profi emosiynau negyddol o'i gwmpas. Os ydych chi'n teimlo'n erchyll yn rhy aml, efallai y bydd yn ystrywgar.

9. Yn gorwedd yn aml

Er bod dal rhywun yn gorwedd yn gallu bod yn anodd ei ganfod yn gyflym, os ydych chi wedi dal rhywun yn gorwedd yn ddi-baid, gall fod yn arwydd y gallai fod yn beryglus.

10. Mae'n gwthio eich botymau

Mae dynion gwenwynig bob amser yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o ddigio'r bobl o'u cwmpas yn fwriadol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i bobl sy'n agos at ddynion o'r fath. Eu nod yw gwneud i bobl deimlo'n ddrwg amdanynt eu hunain a chodi eu synnwyr o hunanymwybyddiaeth.

Beth ddylai merched ganolbwyntio arno?

Pan ddaw i ddysgu sut i adnabod dyn peryglus , dyma rai pethau y dylai menywod ystyried canolbwyntio arnynt:

  • Rydych chi'n teimlo awydd cyson am iddo fynd i ffwrdd o'ch bywyd er daioni.
  • Rydych chi'n dechrau dychryn ei negeseuon testun neu alwadau ffôn.
  • Yr ysfa gyson i grio
  • Lefelau uchel o hunan-ymwybyddiaeth (yn ei bresenoldeb).
  • Teimladau anghyfforddus am ei eiriau, gweithredoedd, ymddygiadau, presenoldeb.
  • Mae gennych y teimlad cryf hwn y gallai'r dyn fod yn rhy dda i fod yn onest.
  • Teimlo'n bell neu wedi'ch ynysu oddi wrth anwyliaid.

Casgliad

Nawr rydych chi'n ymwybodol iawn o sut i adnabod dyn peryglus , cofiwch edrych am yr holl arwyddion a grybwyllir uchod, a byddwch yn ofalus! Mae’n hanfodol gwneud yn siŵr eich bod yn cadw draw oddi wrth bobl a all niweidio’ch iechyd meddwl.

Ranna ’: