Sut y Gall Cwsg o Ansawdd Wella'ch Perthynas

Priodas Cwsg a Bywyd: Sut Gall Cwsg o Ansawdd Wella Ydy, mae cwsg yn dda i'n hiechyd, ein hwyliau, a hyd yn oed ein diet. Ond, oeddech chi'n gwybod y gall dal rhai Zzz's fod yn dda i'ch priodas hefyd? Efallai nad ydych chi'n sylweddoli hynny, ond mae hylendid cwsg yn chwarae rhan bwysig ynddoperthnasoedd iach. Gall deall pwysigrwydd cwsg ddod â chi a'ch partner yn agosach at eich gilydd.

Cranky dim byd-ddadleuon

Pan fyddwch chi'n deffro, mae'n debygol mai eich priod fydd y person cyntaf y byddwch chi'n rhyngweithio ag ef. Os ydych chi'n sefyll rhwng eich partner a'u coffi boreol, fe allech chi, yn anfwriadol, fod yn cymryd y mwyaf o hwyliau cynnar y bore. Neu i'r gwrthwyneb.

Pan fyddwn ni mewn perthynas ymroddedig, ta waethfaint o gariad a dealltwriaethmae yna, ar adegau gall emosiynau fynd yn uchel a dywedir geiriau niweidiol. Er ein bod yn gwybod hyn ar lefel resymegol, mae teimladau'n cael eu brifo a gall drwgdeimlad ffurfio.Mae ansawdd cwsg eich partner yn effeithio arnoch chi

Hyd yn oed os ydych chi'n cael noson wych o gwsg ac yn teimlo'n ffres yn y bore, gall diffyg eich partner achosi adfyd yn eich perthynas. Mewn astudiaeth a berfformiwyd gan Wendy Troxel, Ph.D; adroddodd cyplau fwy o ryngweithio negyddol â'i gilydd yn ystod y dydd pan oedd un priod yn cysgu llai na chwe awr.

Amserlenni cysgu gwahanol

Dywedwch eich bod chi'n mynd i'r gwely am 10pm, ond nid yw'ch mêl yn mynd o dan y cloriau tan 11:30pm. Efallai eich bod i ffwrdd yn barod yn dreamland, ond mae dringo i'r gwely yn tarfu ar eich cwsg, p'un a ydych chi'n sylweddoli hynny ai peidio. Gall y symudiadau bach hyn eich tynnu allan o ddisgyn i gamau dyfnach o gwsg, y mae angen inni ail-lenwi ein cyrff a'n meddyliau.

Yn bersonol, os ydw i'n mynd i'r gwely yn gynharach na fy ngŵr, rwy'n teimlo allan o rythm gydag ef. Yn sicr gall fod yn anodd os oes gan y ddau ohonoch amserlenni gwaith gwahanol ac felly'n gorfod deffro ar adegau gwahanol. Os yw’n bosibl o gwbl i un ohonoch fynd i’r gwely a deffro’n gynt er mwyn bod ar yr un amserlen gysgu efallai yr hoffech drafod gwneud y newid.

Hefyd, pwy sydd ddim yn caru ychydig o gofleidio cyn mynd i gysgu? Bydd y cysylltiad croen-i-groen hwn yn rhyddhau ocsitosin, yr hormon cariad, yn ymennydd chi a'ch cariad. Archwiliodd astudiaeth a wnaed yn 2012 y lefelau ocsitosin a gynhyrchir gan gyplau a phobl sengl. Roedd un o'r canfyddiadau yn nodi hynnycyplau a oedd yn gorfforol agos at ei gilydd, (fel wrth gofleidio) cynhyrchu lefelau uwch o ocsitosin.

Mae partneriaid sy'n cysgu mewn sync fel arfer yn hapusach

Mae astudiaethau'n awgrymu bod cyplau y mae eu harferion cysgu yn fwy cydnaws â'i gilydd yn fwy bodlon yn eu priodasau. Mae Julie Ohana yn siarad am sut sgall cael prydau teuluol gryfhau eich perthnasoeddyn y blogbost hwn. Mae rhannu eich gwely gyda'ch gilydd i gael cwsg o ansawdd uchel yn ffactor pwysig wrth gynnal perthnasoedd iach hefyd.

Cyhoeddodd Heather Gunn, Ph.D., astudiaeth ymchwil ar gyfer Academi Meddygaeth Cwsg America, a dywed: Mae cwsg cyplau priod yn fwy cydamserol o funud i funud na chwsg unigolion ar hap. Mae hyn yn awgrymu bod ein patrymau cwsg yn cael eu rheoleiddio nid yn unig gan yr hyn yr ydym yn cysgu, ond hefyd gyda phwy yr ydym yn cysgu.

Sut i wella'ch cwsg, gyda'ch gilydd

Dechreu asgwrs gyda'ch priodam eich arferion cwsg cyfun. Siaradwch am ble y gall pob un ohonoch wneud cyfaddawdau dros y llall, er mwyn cyrraedd yr un amserlen. Lluniwch drefn nosweithiol y gallwch ei gwneud gyda'ch gilyddhelpu eich gilydddirwyn i lawr o straen y dydd. Efallai hyd yn oed gynnwys tylino ymlaciol i ddirwyn i ben.

Pan gawn ni ddigon o gwsg, rydyn ni'n teimlo'n gorffwys yn dda ac yn deffro'n naturiol ar yr amser iawn, yn ôl mecanweithiau ein corff. Rydym mewn hwyliau gwell yn gyffredinol ac yn tueddu i drin eraill yn fwy caredig. Rwy'n gwybod fy mod yn cranky os nad wyf wedi cael noson dda o gwsg. Gadewch i ni wneud cwsg yn flaenoriaeth er mwyn ein priodas.

Sarah
Mae Sarah yn credu’n gryf bod noson dda o gwsg yn trwsio popeth. Fel cyn sombi â diffyg cwsg, sylweddolodd y gall optimeiddio cwsg gael effaith sylweddol ar fywyd. Mae hi'n cymryd ei hiechyd cwsg o ddifrif ac yn annog eraill i wneud hynny hefyd sleepydeep.com .

Ranna ’: