5 Cam at Gyfathrebu Effeithiol â'ch Priod

Cyfathrebu Effeithiol â

Yn yr Erthygl honCyfnewid agored o emosiwn, dyheadau a chredoau yw gwir ddilysnod cyfathrebu effeithiol â'ch priod. Fodd bynnag, h gall annog cyfathrebu effeithiol â'ch priod ymddangos yn dasg frawychus i'w dysgu.Wrth edrych yn ôl, ceisiwch gofio amser pan oedd pob un ohonoch yn cyfathrebu â'ch gilydd yn gyfnewidiol iawn.

Roedd fel petaech yr un person - fel y gallech ddarllen meddyliau eich gilydd.Er nad yw priodas yn newid y gallu i gyfathrebu â'r person rydych chi'n ei garu, gall ymgorffori straen ychwanegol.

Yn lle bod yn ddi-hid mewn perthynas egnïol, ramantus, rydych chi'n cael eich hun yn drudio trwy'r tasgau cyffredin o ddydd i ddydd, gan arwain at ddiffyg cyfathrebu effeithiol mewn priodas.

Wrth i chi heneiddio a thyfu yn eich priodas, gall y ffyrdd rydych chi'n siarad ac yn gweithredu newid; mae'n bwysig parhau i ddysgu amdanoch chi'ch hun a'ch priod er mwyn addasu i'r newidiadau hyn a hwyluso cyfathrebu cyplau iach.Mae priodas yn ffynnu ar gyfathrebu priodas iach

Mae arfogi'r set gywir o sgiliau cyfathrebu perthynas yn rhagofyniad i fwynhau bond cariad cryfach a chyfathrebu iach â'ch priod.

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau canlynol ar gyfathrebu effeithiol â'ch priod ochr yn ochr â chwnsela cyfathrebu.

Waeth beth yw eich oedran neu hyd eich perthynas, gall dilyn yr awgrymiadau cyfathrebu hyn ar gyfer cyplau a chamau cyfathrebu effeithiol fynd yn bell o ran cynnal perthynas hapus.

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ddysgu cyfathrebu'n effeithiol

1. Gwrandewch ar eich priod

Nid yw llawer ohonom yn gwrando i ddeall yr hyn y mae'r person arall yn ei ddweud; bydd y mwyafrif yn gwrando er mwyn ymateb.

Yn hytrach na cheisio gwybod sut mae'ch priod yn teimlo neu beth maen nhw'n ei feddwl, efallai y byddwch chi'n ystyried yr hyn rydych chi'n bwriadu ei ddweud nesaf.


gwladwriaethau undeb sifil

Gall chwarae amddiffynnol fod yn allweddol wrth chwalu'r cyfathrebu rhwng priod. Yn lle ystyried fel mater o drefn sut y byddwch chi'n cyflwyno'ch gwybodaeth eich hun, cymerwch amser i fynd ati i wrando ar eich priod.

Ar sut i gyfathrebu'n effeithiol â'ch priod, byddwch yn fwriadol ynglŷn â sut rydych chi'n cyflwyno'ch hun yn y sgwrs ac ymgysylltu â'ch priod mewn sgwrs.

Rhowch ddigon o amser i'r person arall siarad a byddwch yn barod i roi eich dymuniadau cyfredol o'r neilltu er mwyn clywed a deall yn llawn yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud.

Mae gwrando yn gelf ac mae'n mynd yn bell o ran cyfathrebu'n effeithiol â'ch priod neu unrhyw berson arall o ran hynny.

2. Defnyddiwch iaith lafar a di-eiriau

Fel y soniwyd o'r blaen, mae'n bwysig wrth gyfathrebu â'ch priod i fod yn bresennol yn y sgwrs ar lafar ac yn ddi-eiriau.

Mae'n hawdd dod yn llac a lleihau eich ymwybyddiaeth o iaith y corff a chiwiau di-eiriau eraill, ond ni fydd eich priod yn gweld eu eisiau!

Mae breichiau croes, cyswllt llygad osgoi, y “driniaeth dawel,” a rholio llygaid, er nad ydynt ar lafar, yn cyfleu neges glir i'ch priod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio ystum corff ac ystumiau sy'n dangos eich bod yn gwrando ac wedi buddsoddi'n llawn yn yr hyn sydd gan eich un arwyddocaol arall i'w ddweud. Dyna un o'r awgrymiadau cyfathrebu perthynas y gall cyplau eu dilyn i fwynhau priodas iach.

Efallai nad ydych yn cytuno, ond gall geiriau priodol, tôn y llais ac iaith y corff wneud gwahaniaeth sylweddol yn effeithiolrwydd yr hyn sy'n cael ei gyfathrebu.

3. Deall sut mae'ch priod yn cyfathrebu

Deall sut mae

Mae gwrando a rhoi ymddangosiad buddsoddiad yn bwysig, ond felly hefyd deall sut mae'ch partner yn cyfathrebu.

A yw'ch priod yn un sy'n cymryd amser i feddwl am yr hyn y mae ef neu hi eisiau ei ddweud cyn ei ddweud mewn gwirionedd?

Ydy'ch priod yn mynd yn dawel pan yn ddig? Ydych chi'n gwybod pryd y gallai fod angen lle ar eich partner cyn bwrw ymlaen â'r sgwrs?

Mae'n hanfodol ystyried sut mae'ch priod yn dewis cyfathrebu; os yw aros i gael y sgwrs yn briodol ac mai dyna sydd ei angen ar eich partner, yna arhoswch ar bob cyfrif!

Os oes rhywbeth am y ffordd y mae'ch priod yn cyfathrebu sy'n anghydnaws â'ch dulliau, cymerwch amser pan fyddwch chi'n cymryd rhan positif ac iach cyfathrebu cyn trafod sut y gellid cyfaddawdu.

4. Ymarfer amynedd

Nid oes unrhyw un yn hoffi gweithio ar lefel eu hamynedd! Ond mae'n un o'r sgiliau cyfathrebu mwyaf gofynnol i gyplau y mae angen i bobl mewn perthnasoedd ei feithrin.

Efallai y bydd bod yn ystyriol o anghenion eraill yn dod yn hawdd i chi, ond nid yw hyn yn golygu bod bod yn amyneddgar gyda'ch priod yr un mor syml!

Gall byw gyda rhywun o ddydd i ddydd a dydd allan ddod yn rhwystredig iawn ar brydiau. Anghofiodd eich gŵr fynd â'r sbwriel ar ddiwrnod y sbwriel; ni phrynodd eich gwraig yr hufen iâ y gwnaethoch ofyn amdani pan aeth i siopa bwyd; anghofiodd eich gŵr dalu'r bil trydan cyn ei fod yn ddyledus.

Nid yw'n anodd dod yn rhwystredig na hyd yn oed yn ddig am bethau fel y rhain - mae'n hanfodol defnyddio'r eiliadau hynny i gymryd anadl ddofn ac ymarfer amynedd.

Gall technegau cyfathrebu effeithiol eich helpu chi i herio straen sy'n deillio o sgyrsiau sy'n gwrthdaro mewn perthynas.

Mae un agwedd ar weithio ar sgiliau cyfathrebu mewn perthynas yn cynnwys meithrin amynedd a pheidio â sbarduno sgyrsiau llawn straen ar ein partneriaid.

Mae perthnasoedd angen presenoldeb amynedd a gwerthfawrogiad cryf am rinweddau ei gilydd.

C. gall cyfathrebu rhwng cyplau wella'n aml os yw'r ddau bartner yn dysgu sut i fod â mwy o amynedd yn eu perthynas.

Efallai bod rhywbeth wedi bod yn atal eich priod rhag gwneud yr hyn yr oedd angen ei wneud neu'r hyn a ofynnwyd iddynt.

Arhoswch nes eich bod yn gallu cael sgwrs ddigynnwrf â'ch priod; peidiwch â mynd mewn dicter ond yn hytrach o le deall. Mae bywyd yn digwydd!

Gwyliwch hefyd:

5. Byddwch yn ymwybodol o'ch geiriau

Byddwch yn ymwybodol o

Yn anad dim arall, cofiwch y geiriau rydych chi'n dewis eu defnyddio wrth siarad â'ch gŵr neu'ch gwraig.


cwestiynau cwnsela premarital

Mae gan eiriau bwer!

Gallwch naill ai siarad bywyd a phositifrwydd yn eich priod neu rwygo'ch partner i lawr trwy guro a bychanu â geiriau negyddol.

Gall geiriau brifo neu gallant wella - chi yw'r un sy'n dewis yr hyn y gall eich geiriau ei wneud.

Os ydych chi am gael cyfathrebu effeithiol â'ch priod ac osgoi sgwariau diangen dros faterion dibwys, mae angen i chi gofio beth rydych chi'n ei ddweud a'r geiriau rydych chi'n eu dewis i gyfleu'ch neges i'ch partner.

Pam y gall therapi sgiliau cyfathrebu fod yr ateb

Os ydych chi'n teimlo na allwch ollwng gafael ar arferion cyfathrebu gwael yn eich perthnasoedd, dyma rai ymarferion cwpl effeithiol ar gyfer cyfathrebu a fydd yn eich helpu i lywio heriau cyfathrebu priodasol a meithrin cyfathrebu priodas iach.

Fodd bynnag, weithiau mae angen arbenigedd proffesiynol arnoch i gadw golwg ar ble rydych chi'n mynd o'i le wrth gynnal cyfathrebu effeithiol â'ch priod.

Gall ceisio cymorth therapydd priodas eich helpu chi i nodi'r rhwystrau ffordd i gyfathrebu priodas iach a sicrhau bod yr offer cywir ar waith ar sut i gyfathrebu'n effeithiol mewn perthynas.

Gallwch chi elwa i raddau helaeth trwy weld cwnselydd sy'n arbenigo mewn cwnsela priodas neu therapi cyplau wrth iddyn nhw wneud i chi gael ymarferion therapi cyplau ar gyfer cyfathrebu, a darparu lle diogel i chi gael y sgyrsiau y mae angen mynd i'r afael â nhw.

Trwy wella sgiliau cyfathrebu mewn perthynas byddwch yn dysgu goresgyn poeri posib, datgysylltu mewn perthnasoedd a symud tuag at ddod at ei gilydd a pheidio â mynd ymhellach oddi wrth ei gilydd.