Rhesymau dros Newid Eich Enw

Rhesymau dros newid eich enw

O ran newid eich enw, dim ond pan ddaw i briodas ac ysgariad y mae llawer o bobl yn meddwl amdano. Er mawr anghrediniaeth i lawer ac yn absennol llond llaw o eithriadau, mae unigolion yn eithaf agored i newid eu henw dim ond os ydyn nhw eisiau.

Felly pam yn y byd y byddai rhywun eisiau newid ei enw?

Pan fydd cwpl yn priodi, nid yw'n anghyffredin i un o'r priod gymryd enw olaf y priod arall. Er enghraifft, cyn y briodas, enwau'r cwpl oedd Iris Rivera a Carlyle Rogers. Ar ôl priodi, roedd Iris yn dymuno newid ei henw olaf i enw ei phriod, ac felly Iris Rogers. Mae newid enwau ar ôl priodi yn fwyaf cyffredin.Yr effaith gyfartal a gwrthwyneb yw pan fydd cyplau yn ysgaru. Oherwydd natur ysgariad fel arfer o ganlyniad i wrthdaro ac awydd i fod i ffwrdd o'r priod arall, mae'r priod a gymerodd enw olaf eu priod arall yn aml yn ceisio dianc rhag yr atodiad. Felly, yn dymuno adennill eu henw olaf blaenorol.

Maes tyfu arall ar gyfer newid enwau yw pan fydd unigolion yn newid eu rhyw

Yn y sefyllfaoedd hyn, efallai y bydd yr unigolyn eisiau newid ei enw cyntaf yn unig. Er enghraifft, mae Victor Rivera bob amser wedi gweld ei hun yn fenywaidd ac wedi penderfynu newid ei ryw. Felly, sut ddylai newid ei enw yn gyfreithiol? Efallai y bydd yn dewis cadw rhywfaint o debygrwydd (o Victor Rivera i Victoria Rivera) neu efallai yr hoffai ei newid yn llwyr (o Victor Rivera i Sylvia Molina).

Efallai bod unigolyn wedi cael bywyd cynnar y mae'n dymuno ei adael ar ôl. Er enghraifft, cawsant eu pigo ymlaen, eu gwthio o gwmpas, chwerthin amdanynt, neu brofi pethau y maent am eu cloi i ffwrdd yn y gorffennol. Er mwyn eu helpu i drosglwyddo i well meddwl, maent yn penderfynu dileu cymaint â phosibl yn eu gorffennol & hellip, gan gynnwys eu henw. Yn y sefyllfa hon, serch hynny, mae'n bwysig nodi nad y bwriad yw dianc rhag ymddygiadau anghyfreithlon.

Rheswm arall sy'n anffodus, ond nid yn anghyffredin, yw newid enw i ddianc rhag cael ei stelcio, ymosod arno, aflonyddu, neu ddioddef trais domestig. Mewn llawer o achosion, gall y newid fod yn allweddol wrth ddarparu bywyd mwy diogel i'r unigolyn.

Mae rhai rhesymau cyffredin eraill y gallai unigolion fod eisiau newid eu henw yn cynnwys:

  • Cael enw swnio mwy “amlwg” am resymau proffesiynol neu yrfa
  • Adlewyrchu'ch credoau, gwerthoedd, crefydd a rhesymau personol eraill
  • I anrhydeddu cof rhywun sy'n bwysig i chi
  • Bod mewn rhaglen tystion gwladol

Mae'n bwysig deall bod rhesymau dros wrthod enw. Mae'r rhesymau hyn yn aml yn gysylltiedig ag atal unigolion i ddianc rhag eu hanes troseddol, dewis enw sy'n wahaniaethol neu'n amhriodol, neu i gymryd rhan mewn dwyn hunaniaeth.

Mae gan wladwriaethau eu deddfau eu hunain sut i newid eich enw yn gyfreithiol. Mae rhai angen Gorchmynion Llys, tra bod eraill yn derbyn y newid yn rhinwedd y defnydd. Yn dibynnu ar y rheswm dros y newid, gall fod ychydig yn haws (er enghraifft, wrth ei newid oherwydd priodas neu ysgariad) ac ar adegau eraill ddim mor hawdd (unigolion â gorffennol troseddol, dyledion, ac ati). Yn y pen draw, serch hynny, efallai mai Gorchmynion Llys yw'r llwybr gorau i leihau problemau gyda materion fel nawdd cymdeithasol, tystysgrifau geni, pasbortau a threthi.

Os ydych chi'n ceisio newid eich enw (ac yn llwyddiannus), mae'n bwysig iawn sicrhau eich bod chi'n mynd ar drywydd unrhyw beth rydych chi'n gysylltiedig ag ef yn gyfreithiol neu'n hanesyddol (oni bai eich bod chi'n gadael y cyfan ar ôl) fel cyn-gyflogwyr, eich pasbort cyfrifon banc, pensiynau, buddsoddiadau, ewyllysiau, ymddiriedolaethau, cyfleustodau, cludwyr yswiriant, prydlesi ac unrhyw beth arall yr ydych yn gysylltiedig ag ef.

Ranna ’: