Pa mor hir y dylid gwahanu Gŵr a Gwraig?

Pa mor hir y dylid gwahanu Gŵr a GwraigMewn rhai taleithiau, rhaid i gyplau sy'n ysgaru gwblhau cyfnod gwahanu cyn y gellir cwblhau eu priodas. Mae hyd y cyfnod gwahanu hwn wedi'i ragnodi gan gyfraith y wladwriaeth a gall amrywio o 30 diwrnod i chwe mis, neu hyd yn oed flwyddyn, yn dibynnu ar y wladwriaeth rydych chi'n ysgaru ynddo ac amgylchiad eich ysgariad.

Yn y rhan fwyaf o daleithiau, mae eich cyfnod gwahanu yn dechrau'r diwrnod y byddwch chi'n stopio cysgu yn yr un ystafell â'ch priod ac yn ogystal â'r dyddiad y byddwch chi'n rhoi'r gorau i gael perthynas briodasol gorfforol â'ch priod. Bydd yr olaf o'r ddau hynny'n cael ei ystyried yn ddyddiad eich gwahanu at ddibenion ysgariadGwahaniadau yn y cartref / yr un to

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn deall, os bydd y naill briod neu'r llall yn symud allan o'u cartref priodasol, gellir ystyried bod y cwpl wedi gwahanu. Ond, yr hyn nad yw'r rhan fwyaf yn ei wybod yw bod rhywbeth fel gwahaniad yn y cartref neu'r un gwahaniad to mewn rhai taleithiau, fel y'u gelwir.
gwahanu gwahanu wrth gyd-fyw

Os ydych chi'n dal i gysgu yn yr un cartref ac yn yr un gwely â'ch priod, nid ydych chi wedi'ch gwahanu oddi wrthyn nhw, hyd yn oed os nad yw'r ddau ohonoch chi'n cael cysylltiadau priodasol corfforol. Fodd bynnag, os ydych chi'n cysgu mewn ystafell arall yn yr un tŷ, bydd rhai taleithiau yn ystyried y gwahaniad hwn hefyd.

Mae gan hyn lawer i'w wneud â'r realiti ariannol na all y mwyafrif o gyplau fforddio cael dau breswylfa ar wahân tra bod eu hysgariad yn yr arfaeth o hyd ac nad yw eu cyfrifon ariannol wedi'u rhannu. Felly, mae cyplau sy'n ysgaru yn aml yn sownd o dan yr un to am gyfnod.
mathau o briodasau

Felly, os yw'n cymryd 30 diwrnod o wahanu i gael yr ysgariad, efallai y bydd eich gwladwriaeth yn caniatáu ichi gronni'r dyddiau hynny wrth fyw mewn chwarteri ar wahân yn yr un cartref. Gall hyn alluogi un neu hyd yn oed y ddau briod i arbed yr arian sydd ei angen i gael eu preswylfeydd ar wahân eu hunain ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau.

Gall cysylltiadau corfforol â'ch priod effeithio ar eich cyfnod gwahanu

Y rhan bwysicaf y mae cwpl sy'n ysgaru yn aml yn ei golli o ran y cyfnod amser gwahanu, yw bod yn rhaid iddynt roi'r gorau i gael perthynas gorfforol â'i gilydd yn ystod y cyfnod hwn.

Credwch neu beidio, mae yna lawer o gyplau sy'n ysgaru sy'n parhau i gael eu denu'n gorfforol at ei gilydd ac yn parhau i fod â chysylltiadau corfforol trwy gydol yr holl broses ysgaru. Ond, bob tro maen nhw'n gwneud, maen nhw'n ailosod cloc y cyfnod gwahanu gofynnol yn dechnegol.Hyd yn oed os ydyn nhw'n byw mewn gwahanol breswylfeydd, bob tro mae ganddyn nhw gysylltiadau priodasol yn ystod cyfnod eu hysgariad, maen nhw'n dechnegol yn ailosod y cloc gwahanu yn ôl i ddim. Am y rheswm hwn, gellir meddwl am y gofyniad gwahanu gwirioneddol fel cyfnod penodol o wahanu heb unrhyw agosatrwydd rhyngoch chi a'ch priod yn ystod yr amser hwnnw.


sut i ddelio â phartner paranoiaidd

Efallai eich bod yn pendroni sut y byddai unrhyw un yn gwybod a fyddech chi a'ch priod wedi cael rhyw tra bod eich ysgariad yn yr arfaeth. Wel, weithiau, fe all un parti gymell y parti arall i mewn i un cam olaf cyn i'r ysgariad gael ei gwblhau. Yna maen nhw'n adrodd yn ôl i'w hatwrnai neu'n dweud wrth y llys am yr anterliwt hon er mwyn stopio ysgariad nad ydyn nhw'n hapus ag ef neu nad ydyn nhw ei eisiau.

I gael gwybodaeth fanylach ynghylch pa mor hir y dylech gael eich gwahanu yn eich gwladwriaeth, cysylltwch ag atwrnai cyfraith teulu lleol.