Enghreifftiau Agosrwydd Emosiynol

Enghreifftiau Agosrwydd Emosiynol

Meddyliwch am eich hoff gwpl. Wyddoch chi, y ddau berson y byddech chi'n cyfeirio atynt fel y cwpl “it” yn eich bywyd.Gallai fod yn rhieni, chi a'ch priod, neu hyd yn oed cwpl ffuglennol o'ch hoff ffilm. Beth sy'n gwneud iddyn nhw sefyll allan? Ai eu tynnu coes nhw? Eu cysylltiad? Eu cariad at ei gilydd?Weithiau mae'n anodd nodi beth yn union sy'n gwneud y cyplau hyn y cwpl “it” yn ein meddyliau, ond rydyn ni'n gwybod bod rhywbeth arbennig amdanyn nhw.

Mae rhywbeth arbennig yn debygol agosatrwydd emosiynol . Yn syml, agosatrwydd emosiynol yw pa mor agos mae cwpl trwy eu hemosiynau. Pan fyddwch chi'n eu gwylio nhw'n sgwrsio mae'n ymddangos yn ddiymdrech. Pan fyddwch chi'n eu gwylio nhw'n rhyngweithio, mae fel petai neb yn eu gwylio. Maent fel magnetau wedi'u tynnu at ei gilydd, a'r grym sy'n eu tynnu'n agos yw eu cysylltiad emosiynol.Po fwyaf yw'r agosatrwydd emosiynol, y mwyaf cyflawn fydd y berthynas a'r briodas. Wedi dweud hynny, efallai y cewch drafferth nodi nodweddion cwpl emosiynol agos-atoch. Rydych chi'n gwybod mai dyna rydych chi ei eisiau, ond nid ydych chi'n siŵr sut i'w greu yn eich bywyd a'ch perthynas eich hun.

Bydd gweddill yr erthygl hon yn ymroddedig i nodi'r enghreifftiau rhagorol hynny o gyplau agos atoch yn emosiynol. Byddwn yn plymio i mewn i sut olwg sydd arno ac yna sut i'w greu i chi'ch hun.


strategaethau cyfathrebu ar gyfer cyplau

1. Bod yn Agored

Mae cyplau agos-atoch emosiynol yn agored ac yn agored i niwed i'w gilydd. Nid oes unrhyw rwystrau y maent yn gorfodi eu partner i dorri tir newydd; maent yn cynnig eu calon a'u henaid i'w gilydd heb betruso. Efallai y bydd hyn yn cymryd amser i sefydlu, gan fod bron pawb yn dechrau perthynas â gwarchodwyr oherwydd profiadau'r gorffennol. Dros amser, serch hynny, daw'r gwarchodwr hwnnw i lawr ac mae rhywun sydd mewn perthynas emosiynol agos yn gadael i'w bartner gael pas mynediad i bwy ydyn nhw go iawn.Er mwyn creu awyrgylch agored i niwed ac agored yn eich perthynas eich hun, mae'n rhaid i chi arwain trwy esiampl. Er mwyn i'ch partner agor eu calonnau yn wirioneddol i chi, mae angen i chi gynnig darn mawr o'ch un chi hefyd. Bydd yn dangos iddynt eich bod yn barod i roi eich hun allan yno, hyd yn oed os yw'n golygu brifo. Ni wnaethoch brofi'r cysylltiad dyfnaf posibl heb beryglu'ch calon a'ch enaid. Trwy gadw'ch gwarchodwr i fyny, efallai eich bod chi'n amddiffyn eich hun, ond dydych chi byth yn gadael eich priod neu'ch partner i'ch byd. Mae cyplau agos atoch yn emosiynol yn rhoi'r amddiffyniad hwnnw i lawr ac yn caniatáu i'w partner eu gweld yn eu ffurf rataf.

Bod yn Agored

2. Gonestrwydd a thosturi

Dim ond trwy onestrwydd o fewn y berthynas y gall didwylledd ddod. Mae'r cwpl “it” y gwnaethoch chi ei ragweld ar ddechrau'r erthygl hon wedi dysgu hynny dros amser. Pan fyddant yn siarad â'i gilydd, maent yn gwneud hynny gyda chalon dosturiol, ond tafod gonest. Efallai bod rhai gwirioneddau llym y mae angen eu dweud, ond gellir eu dweud mewn ffordd nad yw’n malu’r person arall. Yr unig ffordd i dyfu'n agosach, a meithrin agosatrwydd emosiynol yn wirioneddol, yw trwy fod yn eirwir gyda'n gilydd.

Er mwyn creu deialog onest a thosturiol gyda'ch partner, bydd yn rhaid i chi arwain o'r tu blaen hefyd. Os ydych chi'n teimlo eich bod chi a'ch partner wedi bod yn dal pethau yn ôl oddi wrth eich gilydd - hyd yn oed os yw am sbario'ch gilydd dros dro rhag teimladau brifo - gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi wedi sylwi. Dangoswch eich tosturi iddynt tra byddwch hefyd yn onest yn eich arsylwadau. Ni fydd dod i mewn i'r ystafell gyda chynhyrfu a chynddaredd byth yn caniatáu i onestrwydd ffynnu. Dewch o le o empathi a thosturi ac fe welwch eich hun yn dod yn agosach gyda phob sgwrs.

3. Cyffyrddiad corfforol

Er mai darn agosatrwydd ei hun yw darn corfforol perthynas, mae'n bwysig tynnu sylw at faint y cyffyrddiad wrth drosglwyddo emosiwn. Gall cyffyrddiad syml ddweud llawer iawn a chyfleu digon o emosiwn. Os ydych chi'n fenyw, gallwch chi teimlo y geiriau “Rwy’n dy garu di” pan fydd dy ŵr yn chwarae gyda dy wallt. Os ydych chi'n ddyn, gallwch chi teimlo yr un geiriau hynny pan fydd eich gwraig yn cymryd yr amser i roi rhwbiad haeddiannol i chi. Nid dim ond rhywbeth sy'n mynd trwy'ch gwefusau yw cyfathrebu; mae cyplau emosiynol agos atoch yn defnyddio eu cyrff i adael i'w partner wybod sut maen nhw'n teimlo amdanyn nhw.

Er mwyn dod â chyffyrddiad corfforol mwy personol i'ch perthynas, dechreuwch fod yn fwy bwriadol ynghylch sut rydych chi'n ei ddefnyddio yn eich perthynas. Peidiwch â meddwl mai dim ond yn yr ystafell wely y dylai eich cyffyrddiad corfforol fyw. Rhowch fwy o gofleidiau, gafael yn llaw eich gilydd, neu hyd yn oed ogleisio'ch priod os yw'r cyfle yn cyflwyno'i hun. Mae yna ddigon o emosiwn y gellir ei bacio i gyffyrddiad ystyrlon. Peidiwch â gadael i'r cyfle hwnnw i ddod yn agosach fynd at wastraff.

4. Maddeuant

Y cyplau sy'n ei gwneud yr hiraf ac yn caru'r dyfnaf yw'r rhai sy'n gallu maddau, a gwneud hynny'n ddilys. Mae bod yn briod â rhywun yn ymrwymiad gydol oes ac mae pobl yn sicr o wneud camgymeriadau. Fel bodau dynol, rydyn ni'n amherffaith. Mae'n dod gyda'r diriogaeth yn unig. Er mwyn i gwpl gynnal eu agosatrwydd emosiynol, mae yna rhaid fod yn faddeuant wrth chwarae. Os na fyddant byth yn maddau ei gilydd, yna byddai hynny'n creu pellter a drwgdeimlad rhyngddynt.

Yn yr un modd â'r mwyafrif o'r priodoleddau hyn ac enghreifftiau o agosatrwydd emosiynol, mae angen modelu maddeuant cyn i'ch partner ymuno. Maddeuwch iddynt am rywbeth yr ydych wedi bod yn dal dig amdano. Gadewch i'r drwgdeimlad hwnnw dreiglo'ch ysgwyddau ac agor eich hun i'ch partner fel nad ydych erioed o'r blaen. Dangoswch iddyn nhw eu bod yn cael maddeuant, ac wrth deimlo bod pwysau wedi codi oddi ar eu hysgwyddau, byddan nhw'n fwy tebygol o faddau i chi.

Ewch â'r enghreifftiau hyn gyda chi wrth i chi lywio ffordd hir priodas. Rydyn ni i gyd yn dyheu am fod y cwpl “it” rydyn ni wedi'u gweld ar y teledu neu wedi profi yn ein cylch o deulu a ffrindiau. Er mwyn cael y berthynas freuddwydiol honno, rhaid i chi ymladd am agosatrwydd emosiynol. Po agosaf ydych chi at eich partner, y mwyaf o gariad y byddwch chi'n ei deimlo a'r hiraf y bydd yn para.

Dyma ni i gyplau “it” y byd, gan ddangos i ni sut i ddod yn bobl well a phartneriaid gwell.