Manteision ac Anfanteision Ariannol Priodi Yn ddiweddarach mewn Bywyd

Manteision ac Anfanteision Ariannol Priodi Yn ddiweddarach mewn Bywyd

I lawer o unigolion, mae ôl-effeithiau ariannol priodi yn ymwneud â'r mater olaf o ystyriaeth pan wneir y penderfyniad i glymu'r cwlwm.Pan fyddwch chi i mewn cariad , mae'n annhebygol eich bod yn “cyfrif costau'r” enwau sydd ar ddod. A fyddwn yn gallu cefnogi ein hunain? Beth am yswiriant, costau meddygol, a chost cartref mwy?Er bod y cwestiynau hyn yn sylfaenol, fel rheol nid ydym yn gadael iddynt yrru'r sgwrs gyffredinol. Ond dylem. Mae'n rhaid i ni.

Mae'r gall manteision ac anfanteision ariannol priodi yn ddiweddarach mewn bywyd fod yn arwyddocaol iawn. Er nad yw'r un o'r manteision a'r anfanteision hyn o briodi'n hŷn yn “bethau sicr” neu'n “dorwyr bargen,” dylid eu harchwilio a'u pwyso'n drylwyr.Rydym yn archwilio rhai o fanteision ac anfanteision ariannol sylweddol priodi yn ddiweddarach mewn bywyd isod. Wrth i chi edrych ar y rhestr hon, byddwch yn sgwrsio â'ch partner.

Gofynnwch i'ch gilydd, “A fydd ein sefyllfaoedd ariannol unigol yn rhwystro neu'n gwella ein henwau yn y dyfodol?” Ac, yn gysylltiedig â hyn, “A ddylem ni geisio cyngor rhywun sydd wedi'i dynnu o'n sefyllfa a teulu profiad? ”

Y Manteision

  1. “Gwaelodlin” cyllidol iachach

I'r mwyafrif o gyplau hŷn, y fantais fwyaf amlwg o briodi yn ddiweddarach mewn bywyd yw incwm cyfun.Mae incwm cyfun yn fwy nag y byddai rhywun yn ei ddisgwyl yng nghyfnodau cynharach bywyd.


mis mêl gwersylla

Mae cyplau hŷn yn aml yn elwa o “linell waelod” ariannol iachach. Mae'r incwm uwch yn golygu mwy o hyblygrwydd ar gyfer teithio, buddsoddi a gwariant dewisol arall.

Mae cartrefi lluosog, daliadau tir, ac ati hefyd yn ategu'r llinell waelod ariannol. Beth sydd i'w golli, iawn?

  1. Rhwyd ddiogelwch gadarn ar gyfer amseroedd main

Mae cyplau hŷn yn tueddu i fod â bevy o asedau sydd ar gael iddynt. O bortffolios stoc i ddaliadau eiddo tiriog, maent yn aml yn elwa ar lu o adnoddau ariannol a all ddarparu rhwyd ​​ddiogelwch gadarn ar gyfer yr amseroedd main.

Gellir diddymu a throsglwyddo'r holl asedau hyn, o dan yr amodau cywir.

Gyda'r fantais hon o briodi yn ddiweddarach mewn bywyd, gall rhywun briodi partner, gan wybod y gall ein llif incwm roi sefydlogrwydd iddo / iddi os ydym yn dod ar draws marwolaeth annhymig.

  1. Cydymaith ar gyfer ymgynghoriad ariannol

Yn aml mae gan unigolion sydd â blas da eu refeniw a'u gwariant. Yn ymwneud â phatrwm cyson o reolaeth ariannol, maen nhw'n gwybod sut i reoli eu harian mewn ffordd egwyddorol .

Gallai'r dull disgybledig hwn o reoli ariannol olygu sefydlogrwydd ariannol ar gyfer y briodas. Efallai y bydd rhannu'r gorau o'ch mewnwelediadau a'ch dulliau ariannol gyda phartner ar ei ennill.

Efallai y bydd cael cydymaith i ymgynghori ag ef ar bevy o faterion ariannol hefyd yn ased hyfryd.

  1. Mae'r ddau bartner yn annibynnol yn ariannol

Mae cyplau hŷn hefyd yn camu i briodas gyda phrofiad yn “talu eu ffordd.” Yn hyddysg iawn yng nghostau cynnal a chadw cartref, efallai na fyddant yn ddibynnol ar incwm eu partner pan fyddant yn camu i'r briodas.

Efallai y bydd yr annibyniaeth ariannol ymhlyg hon yn gwasanaethu'r cwpl yn dda wrth iddynt ddechrau eu bywyd priodasol gyda'i gilydd. Mae'r hen agwedd “ei, hi, fy un i” tuag at gyfrifon banc ac asedau eraill yn anrhydeddu annibyniaeth tra hefyd yn creu ymdeimlad hyfryd o gysylltedd.

Manteision ac Anfanteision Ariannol Priodi Yn ddiweddarach mewn Bywyd

Yr Anfanteision

  1. Amheuaeth ariannol

Credwch neu beidio, gall amheuaeth ariannol ymgripio i'r psyche o unigolion sy'n rhoi ergyd i undeb priodasol cam hwyr. Wrth i ni heneiddio, rydyn ni'n tueddu i warchod ein buddiannau a'n hasedau.

Yn absenoldeb rhyw fath o ddatgeliad llawn gyda'n darpar ffrindiau, efallai y byddwn yn dod yn eithaf amheus bod ein un arwyddocaol arall yn dal yn ôl “ffordd o fyw” gan wella incwm gennym ni.

Os yw ein hanwylyd yn parhau i gyfoethogi ei fywyd ac rydym yn parhau i gael trafferth, a ydym am fod yn rhan o undeb “bras”?

  1. Mwy o wariant meddygol

Anfantais arall o briodi yn ddiweddarach mewn bywyd yw bod costau meddygol yn codi wrth i ni heneiddio. Er y gallwn reoli degawdau cyntaf bywyd yn aml gyda threuliau meddygol cyfyngedig, gall bywyd diweddarach fod yn orlawn o deithiau i'r ysbyty, clinig deintyddol, canolfan adsefydlu, ac ati.


siarad am briodas

Pan fyddwn yn briod, rydym yn trosglwyddo'r treuliau hyn i'n costau sylweddol eraill. Os ydym yn wynebu salwch trychinebus, neu'n waeth, marwolaeth, byddwn yn trosglwyddo'r gost fawr i'r rhai sy'n weddill. Ai dyma'r math o etifeddiaeth rydyn ni am ei gynnig i'r rhai rydyn ni'n eu caru fwyaf?

  1. Gall adnoddau partner gael eu dargyfeirio tuag at eu dibynyddion

Mae oedolion sy'n ddibynnol yn aml yn ceisio cymorth ariannol gan eu rhieni pan fydd y llong ariannol yn rhestru. Pan fyddwn yn priodi oedolyn hŷn â phlant sy'n oedolion, daw ei blant yn blant i ni hefyd.

Os ydym yn anghytuno â'r dull ariannol y mae ein hanwyliaid yn ei gymryd gyda'u plant sy'n oedolion; rydym yn lleoli pob plaid ar gyfer gwrthdaro sylweddol. A yw'n werth chweil? Mae i fyny i chi.

  1. Diddymu asedau partner

Yn y pen draw, bydd angen gofal meddygol ar y mwyafrif ohonom sy'n rhagori ar ein gallu. Pan na allwn ofalu amdanom ein hunain, gall cartrefi byw / nyrsio â chymorth fod yn y cardiau i ni.

Mae effaith ariannol y lefel hon yn aruthrol, gan arwain yn aml at ddiddymu asedau rhywun. Mae hon yn ystyriaeth bwysig i oedolion hŷn sy'n ystyried priodas.

Meddyliau terfynol

Ar y cyfan, mae yna lawer o fanteision ac anfanteision ariannol i briodi ein llong ariannol i'n partneriaid.

Er y gall fod yn eithaf brawychus “agor y llyfrau” ar ein materion ariannol, mae'n bwysig cynnig cymaint o wybodaeth â phosibl wrth i ni gamu i mewn i lawenydd a heriau priodas.

Yn yr un modd, mae ein dylai partneriaid fod yn barod i ddatgelu eu gwybodaeth ariannol hefyd. Y bwriad yw meithrin sgwrs iach am sut y bydd y ddwy aelwyd annibynnol yn gweithio gyda'i gilydd fel un uned.

Ar yr ochr fflip, gall ein datgeliadau ddangos bod undeb corfforol ac emosiynol yn bosibl, ond nid yw undeb ariannol yn bosibl.

Os yw partneriaid yn rhannu eu straeon ariannol mewn modd tryloyw, gallant ddarganfod bod eu harddulliau rheoli a buddsoddi yn sylfaenol anghydweddol.

Beth i'w wneud? Os nad ydych yn sicr o hyd ynghylch manteision ac anfanteision priodas hwyr, gofynnwch am help gan gynghorydd dibynadwy a chanfod a fydd yr undeb yn undeb hyfyw â thrychineb posib ai peidio.


dyddio dynes sagittarius

Gwyliwch hefyd: