Sut Gall Arwahanrwydd Cymdeithasol Effeithio Eich Priodas a Beth Yw Achos Hynny

Sut Gall Arwahanrwydd Cymdeithasol Effeithio Eich Priodas a Beth Yw Achos Hynny Mae yna gynnydd a dirywiad ym mhob priodas. P'un a yw'n gamau cyntaf eich plentyn, neu'r eiliad y sylweddolwch y gallwch chi ddweud eich holl gyfrinachau wrth eich partner a chael eu cefnogaeth bob amser, mae rhai rhannau o briodas yn rhy brydferth a gwerthfawr i eiriau.

Ar y llaw arall, gall pob perthynas faglu ar rai anhawsderau , sy'n rhywbeth y gallwch ei ddisgwyl ac yn rhywbeth y mae bywyd yn eich gwasanaethu yn y pen draw.

Ni ellir dylanwadu ar rai trawma a digwyddiadau dirdynnol mewn gwirionedd. Gall unrhyw beth o fod yn aflwyddiannus yn y gwaith i golli plentyn achosi poen a thristwch, a all arwain at ynysu oddi wrth eich partner.

Gall teimlo’n ddatgysylltiedig oddi wrth y person sydd agosaf atoch chi arwain at unigrwydd, hunan-barch isel a hyd yn oed rhai problemau iechyd meddwl.

Gall arwahanrwydd cymdeithasol effeithio ar eich priodas a'ch perthynas â'ch anwyliaid. Mae cymysgedd o briodas ac ynysigrwydd cymdeithasol yn rysáit ar gyfer trychineb.

Dyma rai achosion arwahanrwydd cymdeithasol mewn priodas , ei effeithiau ar briodas, yn ogystal â rhai awgrymiadau ar sut i wella pethau.

Prysurdeb y partneriaid

Pan fyddwch chi'n penderfynu priodi, rydych chi'n ei wneud er mwyn peidio â bod ar eich pen eich hun neu'n unig. Rydych chi'n addo bod eich partner bob amser yno iddyn nhw ac maen nhw'n addo'r un peth i chi.

Fodd bynnag, cyn gynted ag y bydd y gwesteion priodas yn gadael, mae realiti yn cychwyn. Y ffaith yw bod gan bob un ohonoch eich rhwymedigaethau a'ch tasgau eich hun, yn enwedig os yw'r ddau ohonoch yn gweithio.

Nid yw’n syndod felly bod un, neu hyd yn oed y ddau bartner, yn dechrau teimlo’n unig ac yn ynysig yn y berthynas.

Efallai y bydd un ohonoch yn teimlo bod y llall yn eu heithrio o'u bywyd, nad yw'n gwbl anwir.

Yn syml, rydych chi wedi'ch cau allan o ran o'u bywyd sy'n perthyn iddo eu gyrfa . Ac ers hynny mae’n aml yn anodd i berson gyfaddef ei fod yn teimlo’n ynysig , gall fynd heb i'w partner sylwi arno.

Anallu cyplau i gyfathrebu eu teimladau yw un o brif achosion ynysu cymdeithasol mewn priodas.

Hyd yn oed os ydynt yn sylweddoli bod rhywbeth o'i le, efallai na fyddant yn gallu nodi'n union beth ydyw. Gellir osgoi'r rhan fwyaf o'r materion hyn gyda sgyrsiau rheolaidd a gonest.

Os gwelwch fod rhywbeth yn poeni eich partner, ewch atyn nhw a gofynnwch iddynt beth ydyw, ond heb unrhyw farn a chyhuddiad yn eich llais.

Efallai os byddwch chi'n dweud wrthyn nhw am eich diwrnod yn y gwaith a'r sefyllfaoedd rydych chi'n eu cael eich hun ynddynt, ac os gofynnwch iddyn nhw am gyngor ar sut i ddelio â'r sefyllfaoedd hynny, gallai pethau wella ac efallai y byddan nhw'n teimlo'n fwy cynnwys ac yn llai unig ac ynysig.

Diffyg dealltwriaeth

Diffyg dealltwriaeth Mae yna filiwn o resymau i berson deimlo nad yw ei bartner yn eu deall. Mewn rhai achosion, mae hyn yn wir, ond mewn eraill, dim ond teimladau ac ofnau goddrychol y person sy'n creu'r unigedd.

Un rheswm posibl yw bod un ohonoch wedi mynd trwy ryw fath o brofiad sydd wedi newid eich bywyd.

Er enghraifft, os bydd un o'r partneriaid yn cael damwain sy'n eu gadael yn anabl mewn unrhyw ffordd, gallai eu gadael yn brwydro â mwy na'r anabledd yn unig.

Hyd yn oed os yw eu priod yn gwneud beth bynnag sydd o fewn eu gallu i helpu a gwneud pethau’n haws. Efallai y bydd y partner â’r anabledd yn dal i deimlo ei fod ar ei ben ei hun gyda’i feddyliau a’i emosiynau.

Er gwaethaf ymdrechion eu hanwyliaid, nid oes gwir ddealltwriaeth ar eu rhan.

Ar y llaw arall, efallai y bydd y partner arall yn teimlo ei fod yn ymdrechu'n galed i wneud i bethau weithio, ond yn dal i gael ei gau allan.

Mewn achosion o'r fath, efallai y gallech ceisio rhywfaint o help . Y dyddiau hyn mae rhai cyrsiau anabledd defnyddiol a allai eich galluogi i ailgysylltu, cynyddu eich dealltwriaeth o'ch gilydd a gwella ansawdd eich bywyd.

Gall y cyrsiau hyn hefyd baratoi'r partner anabl ar gyfer gyrfa a allai eu gwneud yn hapusach ac yn fwy bodlon, a allai gyfrannu at well awyrgylch gartref, lle y gellir datrys rhai o'r problemau yn haws.

Newid ffocws

Pan fydd gan gwpl blentyn gyda'i gilydd, gall yr eiliad y caiff y plentyn hwnnw ei eni eich llethu â llawenydd a chariad di-ben-draw.

Ac er bod y ddau ohonoch yn caru eich plentyn ac yn debygol o weithio gyda'ch gilydd i'w godi yn y ffordd orau bosibl, mae rhywbeth arall a allai ddigwydd.

Hyd yn oed os yw'r ddau ohonoch yn gyflogedig, byddwch yn dod o hyd i'r ffordd i addasu eich oriau gwaith i dreulio cymaint o amser â'r plentyn ag y gallwch.

Gall y newid ffocws hwn o'r briodas ac o'ch gilydd i'r plentyn effeithio ar briodas ac arwain at ynysu un neu'r ddau ohonoch.

Gall meddwl y bydd pethau'n mynd heibio neu'n dychwelyd i normal ar eu pen eu hunain ar ôl i chi ddod i arfer â'r sefyllfa newydd wneud pethau'n waeth.

Mae'n bwysig i dechreuwch weithio ar y materion cyn gynted ag y byddwch yn sylwi eu bod yn bodoli.

Er bod hyn yn amrywio o un cwpl i'r llall, peth cyngor cyffredinol fyddai i dod o hyd gweithgareddau y gall y ddau ohonoch eu gwneud gyda'ch plentyn , yn ogystal â gwneud peth amser i fod ar eich pen eich hun.

Cael gwarchodwr neu gael un o'ch rhieni i ofalu am y plentyn tra byddwch g o allan a gwneud rhywbeth pleserus a gallai ystyrlon gyda'ch gilydd eich helpu dod yn nes at eich gilydd a theimlo'n llai ynysig yn eich priodas.

Os ydych chi'n poeni hynny gallai eich unigedd ddifetha eich perthynas a chostiodd eich priodas i chi, siarad â'ch priod neu ofyn am help gan therapydd.

Gall mynd i’r afael â’r problemau a delio â nhw wella pethau a’ch helpu i ymdopi â beth bynnag sy’n eich poeni chi neu’ch partner.

Ranna ’: