Iachau rhag anffyddlondeb - Ble i Ddechrau

Iachau rhag anffyddlondeb

Gall perthynas neu briodas ddadfeilio am sawl rheswm posib. Ac mae anffyddlondeb yn un achos o'r fath sydd nid yn unig yn dadfeilio perthynas, ond sy'n gallu creithio'r dioddefwr am ei holl fywyd. Gall iachâd rhag anffyddlondeb ymddangos fel breuddwyd amhosibl iddynt.Felly, a all perthynas oroesi twyllo? Neu, a all priodas oroesi perthynas?Efallai ei fod yn ymddangos bron yn amhosibl ar hyn o bryd, ond mae'n bosibl goroesi anffyddlondeb mewn priodas.

Ie! Mae goroesi perthynas, a byw bywyd hardd ar ôl gwella o anffyddlondeb yn bosibl iawn, dim ond os ydych chi'n dymuno gwneud hynny. Chi sydd i benderfynu a ydych chi'n aros gyda'ch partner twyllo ai peidio.Ni fydd ysgariad na bod gyda'ch gilydd yn ateb cyflym a hawdd i'r holl emosiynau cymysg y byddwch chi'n eu profi. Bydd yn rhaid i chi feithrin llawer o amynedd i hwylio trwy'r cythrwfl hwn yn llwyddiannus.

Wrth gwrs, ni fydd yn hawdd. Byddai yna lawer o heriau annirnadwy. Ond, os ydych chi'n cynnal optimistiaeth ac yn benderfynol o newid eich bywyd er daioni, fe wnaiff!

Mae amser yn iachawr anhygoel

Mae amser yn gwella pob clwyf. Mae'n dipyn o ystrydeb, ond mae rhywfaint o wirionedd yno, fel sy'n digwydd pan fydd eich partner wedi bod yn anffyddlon.Er y bydd y cyfnod cyntaf ar ôl darganfod yn fwyaf tebygol o fod yn “rollercoaster” emosiynol, byddwch yn teimlo edifeirwch, brifo, dicter a maddeuant. Weithiau hyd yn oed i gyd ar unwaith.


sut i drin priod â chynddaredd

Ond ar ôl i beth amser fynd heibio, bydd y brifo a'r drwgdeimlad yn dechrau pylu. Byddwch yn dechrau gweld posibiliadau eraill, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld y leinin arian yn y berthynas.

Am y tro, mae'r boen yn syml yn rhy ffres, ac ni allwch weld ochr gadarnhaol y stori eto. Ac, does dim rhaid i chi hyd yn oed.

Yna, sut i ddelio ag anffyddlondeb? A, sut i ddod dros frad?

Efallai y cewch eich temtio i fynd yn ôl i normalrwydd cyn gynted â phosibl. Ond, efallai y bydd straen iachâd o anffyddlondeb yn rhy fuan yn gwneud adferiad anffyddlondeb emosiynol hyd yn oed yn fwy diflas.

Cymerwch amser i alaru, cymerwch amser i wella, fel na chewch eich temtio byth i edrych yn ôl, ailedrych ar y lonydd cof trallodus, a mynd trwy'r broses boenus hon o wella o anffyddlondeb erioed.

Camau adfer anffyddlondeb

Adferiad anffyddlondeb

Gall iachâd rhag anffyddlondeb gymryd mwy o amser nag y byddech chi'n ei ddisgwyl. Wedi'r cyfan, does dim diod hud am oresgyn anffyddlondeb mewn jiffy.

Ar ôl darganfod yr anffyddlondeb i ddechrau, mae yna gyfnod o lawer o bethau anarferol. Mae goresgyn anffyddlondeb yn cynnwys teimladau o wadu, sioc, dicter, drwgdeimlad, euogrwydd, ac weithiau hyd yn oed iselder.

Ond yn anad dim, byddwch chi'n teimlo'n brifo. Peidiwch â chymryd yn ganiataol nad yw'ch partner yn teimlo'n brifo, ac mae'n debyg y byddant hefyd yn teimlo'n ddryslyd ac yn ddrwg. Hyd yn oed pan gynlluniwyd y berthynas ac at bwrpas, efallai na fyddai eich partner yn gallu ‘gadael i bethau fynd.’

Efallai y bydd yn ymddangos yn rhyfedd, gweld sut roedd eich partner wedi gallu brifo cymaint ac yn profi brifo ei hun hefyd. Ond gall hyn ddigwydd. Yn yr achos hwn, a all priodas oroesi anffyddlondeb? Ac, os yw'ch priod yn difaru eu gweithredoedd, sut i helpu'ch priod i wella o'r berthynas?

Y cwestiwn y mae'n rhaid i chi ei ateb yn y pen draw yw:

  • Ydych chi'n barod i faddau i'ch partner a dechrau ailadeiladu'ch priodas?
  • Adennill ymddiriedaeth ac ailadeiladu eich priodas
  • Os yw hynny'n wir, yna mae rhai cwestiynau y mae angen eu hateb.
  • Ydy'r ddau ohonoch chi'n dal i garu'ch gilydd?
  • Beth ydych chi wedi'i ddarganfod amdanoch chi'ch hun ers y berthynas?
  • A oes parch at ei gilydd?
  • Pa newidiadau y byddwch chi am eu gwneud yn eich perthynas?
  • Beth ydych chi wedi'i ddysgu o'r profiad hwn?

Ailadeiladu ymddiriedaeth yw un o'r agweddau anoddaf. Nid oes ots a ydych chi gyda'r partner a dwyllodd arnoch chi, neu a ydych chi wedi dod o hyd i rywun newydd; mae ymddiriedaeth yn dal yn fregus ac yn fregus iawn.

Efallai y bydd hi'n anodd i chi ymddiried mewn dynion neu fenywod ar ôl y berthynas. Mae hyn oherwydd mai eich partner oedd ‘yr un’ ac nid yn eich meddwl iawn a allech erioed fod wedi meddwl y byddent yn gwneud rhywbeth mor niweidiol i chi. Yn syml, ni allech fod wedi dychmygu'r math hwn o frad.

Ond nawr eich bod wedi ei brofi yn uniongyrchol, mae'n anodd ichi ymddiried eto. Felly, sut i ennill ymddiriedaeth yn ôl?

Yn gyntaf oll, rhaid bod parodrwydd a maddeuant. Rhaid i'r partner twyllo allu derbyn maddeuant, a rhaid i'r partner sy'n cael ei fradychu fod yn barod i faddau. Rhaid i'r ddau hefyd fod yn barod i weithio ar eu perthynas i wella'r briodas.

Mae'n waith caled. Bydd yn boenus. Mae angen i'r gwir ddod allan, ac fe allai hynny fod yn wyneb, ond bydd yn werth chweil os gall eich gwneud chi'n ddau yn hapus.

Efallai y byddwch chi'n gwylio'r fideo hon ar ailfeddwl anffyddlondeb i'ch helpu chi i asesu'ch sefyllfa yn well.

Iachau rhag anffyddlondeb a thyfu'n gryfach gyda'n gilydd

Nid oedd y berthynas yn ddigwyddiad ynysig. Roedd yn cydblethu â nifer o bethau eraill sydd wedi digwydd yn eich bywyd a bywyd eich priod. Os yw'r ddau ohonoch yn barod i ymchwilio i'r hyn a arweiniodd at y digwyddiad, rydych ymhell ar eich ffordd.


rhyw wedi'i dagu

Gall mynd i’r afael â chanlyniadau anffyddlondeb gyda’i gilydd helpu i wella eich bond - mor rhyfedd ag y gall hynny ymddangos ar hyn o bryd. Penderfynodd llawer o gyplau sydd wedi gorfod delio ag anffyddlondeb aros gyda'i gilydd ac, o ganlyniad, tyfon nhw'n fwy agos-atoch a chariadus at ei gilydd.

Efallai nad ydych chi'n cael teimladau o'r fath ar hyn o bryd, ac mae'n hollol iawn. Mae'n bosibilrwydd sy'n cael ei drafod.

Gall gweld therapydd cwpl fod yn ail gam rhagorol er mwyn i ddau ohonoch chi ddatrys pethau. Y cam cyntaf yw bod yn barod i garu ein gilydd o hyd. I lawer o gyplau, mae hyn - yn eithaf dealladwy - yn anodd.

Mae'n debyg bod y cariad sydd gennych tuag at eich partner a'r cariad sydd ganddyn nhw tuag atoch chi yn lleihau dros amser, a allai fod wedi bod yn un o'r ffactorau a arweiniodd at y berthynas.

Ond os oes cariad o hyd, er gwaethaf yr holl boen, dicter, ac euogrwydd, yna mae gobaith o wella o anffyddlondeb a hyd yn oed ddod yn gryfach fel cwpl.

Mae materion priodas, heb amheuaeth, yn peri gofid, ond does dim rhaid iddyn nhw fod o reidrwydd yn rheswm dros dagu eich perthynas am byth.

Os yw'r ddau ohonoch eisiau hyn, os ydych chi wedi ymrwymo ac os ydych chi'n dal i deimlo cariad cryf at eich gilydd, mae'n bosib gwella o anffyddlondeb.