Cyfrinachau i Wneud i Gariad bara am oes

Cyfrinachau i Wneud i Gariad bara am oes

Yn yr Erthygl honPan fydd cyplau yn cwympo mewn cariad gyntaf, maen nhw'n teimlo'n anorchfygol. Maen nhw'n sicr mai'r tro hwn yw'r “tro cyntaf” olaf ac y bydd eu perthynas yn un hir a chariadus. Nid oes unrhyw un yn cychwyn oddi ar lwybr cariad gan feddwl bod darfodiad adeiledig i'w stori gariad.Ond mae cariad yn fregus ac yn anrhagweladwy, ac os nad yw rhywun yn sylwgar i gadw'r berthynas yn gryf ac yn fywiog, gall cariad bylu, twyllo a diflannu dros amser.

Roeddem am ddarganfod rhai o'r cyfrinachau i wneud i gariad bara am oes, felly gwnaethom gasglu grŵp o gyplau a oedd wedi bod yn briod neu gyda'i gilydd am dros 30 mlynedd a gofyn iddynt: Beth sy'n gwneud i gariad bara?
cydnawsedd sagittarius

Rydym yn cadw budd gorau ein gilydd wrth galon

Mae Ben a Kristiana wedi bod yn briod am 40 mlynedd. Mae Ben yn egluro eu cyfrinach.

Rydyn ni'n blaenoriaethu ein gilydd, bob amser. Pan fyddaf yn ystyried gwneud penderfyniad a allai effeithio ar ein perthynas, rwyf bob amser yn dweud wrthyf fy hun - sut fydd hyn yn effeithio ar fy mhriod?

Rwy'n cadw ei budd gorau o'i flaen a'i chanol, gan ganolbwyntio ar ei hapusrwydd. Oherwydd pan mae hi'n hapus, rwy'n hapus. Pe bawn i newydd feddwl amdanaf fy hun, byddai'n creu awyrgylch di-haint iawn, iawn? Pan briodon ni, roeddwn i’n eithaf ymwybodol bod y ‘I’ wedi dod yn ‘ni’, felly rwy’n cadw hynny ‘ni’ mewn cof, bob amser. ”Rwy'n gadael i fynd o fersiwn y cyfryngau o beth yw cariad

Mae Nadine a Thomas wedi bod mewn perthynas ers 37 mlynedd.

Dywed Nadine wrthym: “Pan gyfarfûm â Thomas, cefais yr holl deimladau cariad nodweddiadol, pethau a welwch yn y ffilmiau. Byddai fy nghalon yn gwibio pan welais i ef, roeddwn i'n meddwl amdano nos a dydd, yn siarad amdano'n gyson gyda fy ffrindiau.

Ychydig flynyddoedd i mewn i'r berthynas, lleihaodd yr ymatebion hyn. Wrth gwrs, fe wnaethant! Ond nid oedd hynny'n golygu i mi fy mod yn caru Thomas yn llai.Mae teimladau cariadus yn newid yn ystod perthynas, gan fynd o'r cam poeth hwnnw i fwy o deimlad o gysur a rhwyddineb .

Pe bawn i'n mesur ansawdd ein perthynas yn ôl y metrig Comedi Rhamantaidd, byddai pethau'n dod yn fyr. Felly mi wnes i addasu fy rhagolwg i sut olwg sydd ar Real Love, a dyna sydd gen i gyda Thomas.Mae cariad go iawn yn ddwfn, yn ufudd, yn llawn ymddiriedaeth ac yn teimlo bod rhywun yn cael eich cefn bob amser .

Nid yw pob calon a blodyn a chynigion annisgwyl o ddydd i ddydd, ac ni ddylai fod. Mae hynny'n hollol anghynaladwy. Felly rhowch y gorau i'r ddelwedd honno a gwireddwch hi! ”

Dysgu sut i gyfathrebu mewn ffordd iach

Cyn bo hir bydd Ryan a Maria yn dathlu eu hanner canmlwyddiant priodas.

Mae Maria yn dweud wrthym beth sydd wedi eu cadw’n gariadus yr holl flynyddoedd hynny: “Pan briododd Ryan a minnau, nid ni oedd y cyfathrebwyr gorau. Deuthum o deulu yr oedd eu syniad o siarad yn gweiddi mewn lleisiau uchel, yn ceisio gwthio eu hagenda eu hunain.


yr agwedd ar wahanu

Ond dros y blynyddoedd sylweddolais fod angen i mi weithio ar fy sgiliau cyfathrebu os oeddwn am ddatrys unrhyw wrthdaro a allai fod gennyf gyda fy mhriod mewn ffordd gynhyrchiol.

Y gyfrinach i’n cariad parhaol yw nad ydym byth yn mynd i gysgu’n ddig, ac rydym yn delio ag unrhyw faterion mewn modd parchus, caredig.

Mae pobl mewn gwirionedd yn edrych atom ni fel modelau rôl o ran sut i weithio allan anghytgord priodasol fel bod y ddau bartner yn cerdded i ffwrdd gan deimlo eu bod yn cael eu clywed. Rwy'n wirioneddol falch o hyn a gwn ei fod wedi cyfrannu at gadw ein cariad yn gadarn ac yn gryf. '

Rydyn ni nid yn unig yn caru ein gilydd, rydyn ni'n hoffi ein gilydd

Rydyn ni nid yn unig yn caru ein gilydd, rydyn ni

Pan edrychwch ar Brianna a Matthew, sydd wedi bod gyda'i gilydd ers 33 mlynedd, gallwch weld cwpl sydd mewn cydamseriad llwyr, ac yn pelydru teimlad o gyfeillgarwch rhyngddynt. Mae Brianna yn rhannu gyda ni: “Fe wnaethon ni syrthio mewn cariad yn gyntaf. Cariad cyflawn, angerddol, poeth a gwallgof. Nid oedd y rhan honno'n anodd.

Yr hyn a wnaeth ein cadw i fynd yr holl flynyddoedd hyn yw bod angerdd yn gyfeillgarwch go iawn.

Rydyn ni'n wirioneddol hoffi ein gilydd a byddem ni'n ffrindiau hyd yn oed pe na baem ni'n gariadon. Rwy'n credu mai dyna ein cyfrinach i gariad parhaol: rydyn ni'n trin ein gilydd wrth i ffrindiau da drin ein gilydd: gyda pharch, gofal, caredigrwydd a haelioni.

Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni hefyd gael rhyw ffantastig gyda'n gilydd, felly rwy'n falch nad cyfeillgarwch yn unig mohono! ”

Er gwell ac er gwaeth

Dywedodd Alexander a Lily “Rwy’n gwneud” 46 mlynedd yn ôl.

Mae Alexander yn dweud wrthym beth sy’n gwneud i’w cariad bara: “Wrth gwrs pan briodon ni, roedd y ddau ohonom yn credu y byddai ein priodas yn hwylio’n llyfn am byth. Ond fe darodd ein llong rai moroedd garw pan ddatblygais broblemau ar y galon, gan gael trawiad ar y galon pan oeddwn yn ddim ond 35 oed, dilynodd flwyddyn neu ddwy yn ddiweddarach gyda llawdriniaeth ddargyfeiriol driphlyg.

Gallai Lily fod wedi rhoi holl ôl-ofal y ddau ddigwyddiad hynny ar gontract allanol, ond wnaeth hi ddim. Arhosodd yn yr ysbyty gyda mi nos a dydd a chymryd gofal tyner ohonof yn ystod fy nghyfnodau adsefydlu cardiaidd.


gwahanu cyfreithiol a chynhaliaeth plant

Credaf fod y ddwy her iechyd hyn wedi dod â ni hyd yn oed yn agosach at ein gilydd nag yr oeddem eisoes ac yn sicr wedi profi ein priodas.

Er na fyddwn yn dymuno problemau iechyd i unrhyw un, prawf litmws ydyw mewn gwirionedd i weld o beth yw eich cariad.

Yn ffodus i ni, dangosodd i ni fod gennym yr hyn sydd ei angen i fynd y pellter hir. A nawr mae'r cefnfor yn llydan ac rydyn ni'n gosod cwrs am ddegawd arall neu fwy o gariadus da, Duw yn barod! ”