Cymryd Egwyl mewn Perthynas i Atgyweirio Perthynas sy'n Brwydro

Cymryd Egwyl mewn Perthynas

Yn yr Erthygl hon

Mae'r syniad o'r berthynas wedi'i ffantasïo yn y diwylliant poblogaidd i'r fath raddau fel bod senglau'n dechrau cwestiynu eu bodolaeth bersonol.

Yn ddiymwad, byddai perthynas â'r person iawn bob amser yn gwneud ichi deimlo ar gwmwl naw.

Serch hynny, am ba resymau, mae’r ymadrodd ‘cymryd seibiant mewn perthynas’ yn cael ei gamddehongli gan y mwyafrif fel ffordd fywiog lili i ddod â pherthynas i ben.

I'r rhai sydd ddim yn ymyrryd, beth mae cymryd seibiant yn ei olygu mewn perthynas?

Ond yn aml, mewn perthynas reidio gwrthdaro, mae cymryd seibiant o berthynas yn dod yn bwysig i gyplau i'w helpu i gael lle i brosesu eu meddyliau a'u hemosiynau, ac i feddwl am eu dyfodol.

Gwyliwch hefyd:

Ond, os cymerir y rhychwant torri o ddifrif, bydd yn cynhyrchu canlyniadau ffrwythlon ar ôl cwblhau'r amserlen a benderfynwyd. Mae gwahanol gamau o dorri perthynas ac os caiff ei wneud yn iawn, gall arwain at hunanddarganfod a thwf.

Stopiwch edrych ar ‘gymryd hoe’ gan eich anwylyd fel pechod marwol ond yn hytrach, ystyriwch ef fel bendith oruchaf.

Felly, a yw cymryd seibiant o berthynas yn gweithio? Er efallai na fydd cymryd seibiant mewn perthynas yn beth da bob amser, i rai, gall helpu i ddod â pherthynas derailed yn ôl ar y trywydd iawn.

Mewn achosion o berthynas anadferadwy wenwynig, mae seibiant yn gweithio fel lansiad meddal i egwyl barhaol.

Serch hynny, dyma pam mae cymryd seibiant mewn perthynas i ddatrys eich problemau yn syniad da os yw'r ddau ohonoch yn barod i weithio'n galed ar achub y berthynas.

1. Mae'n iach i'r ddau ohonoch

Ar un adeg, bydd perthnasoedd yn mynd yn hyll ac yn flêr.

Bydd cyplau yn dechrau tywallt y bai cyfan ar ei gilydd heb roi ail feddwl. Bydd rhagdybiaethau yn unig, ymladd diddiwedd, amheuon swnllyd yn hofran dros eich perthynas.

Ar bwynt mor agored i niwed mewn perthynas, a yw seibiannau'n helpu perthnasoedd?

Yn hytrach na dod â'r berthynas i ben ar nodyn gwael a all amharu'n ddifrifol ar eich lles cyffredinol, mae'n well dewis cymryd seibiant mewn perthynas.

Mae pawb angen unigedd ar un adeg. Felly, bydd y rhychwant torri yn rhoi lle i chi fyfyrio eich hun a bydd yn caniatáu ichi ddod yn fwy hunanymwybodol.

Bydd gwahanu'ch hun oddi wrth eich gilydd yn caniatáu ichi feddwl yn glir heb unrhyw beth i gymylu'ch barn.

Cofiwch bob amser am y ffaith y dylai eich iechyd meddwl fod mewn heddwch yn gyntaf ac yna'r gweddill, mewn perthynas. Mae cymryd seibiant o berthynas i ddod o hyd i'ch hun yn gweithred o hunan-gadwraeth . Mae hyn hefyd yn ateb y cwestiwn, “a yw seibiannau mewn perthynas yn iach?”

2. Mae absenoldeb yn gwneud i'r galon dyfu yn fwy

Nid gwahanu ffyrdd a mynd ar helfa am un arwyddocaol arall yw beth yw cymryd seibiant mewn perthynas.

Yn hytrach, mae'n ymwneud cydosod eich meddyliau, ail-lunio'ch safbwyntiau am eich anwylyd, wrth gymryd seibiant o briodas neu berthynas.

Felly, a yw seibiannau mewn perthnasoedd yn gweithio?

Mae bod ar wahân i'w gilydd am ychydig yn gwneud i'ch calon dyfu yn fwy ffont i'ch anwylyd.

Yn fuan iawn, bydd y ddau ohonoch yn sylweddoli na allwch chi fyw heb eich gilydd oherwydd pa mor hir fydd y cwpl yn mynd heb gyfnewid straeon dros baned ar ddiwedd y dydd, chwarae gyda'i gwallt, cael tynnu coes chwareus neu gwneud brecwast gyda'n gilydd ar fore Sul.

Sbâr funud a meddwl am bobl oedrannus gan ddweud ‘Nid yw un byth yn sylweddoli pwysigrwydd rhywbeth / rhywun oni bai ei fod wedi mynd.

Mae absenoldeb yn gwneud i

3. Rydych chi'n cael amser i edrych yn ôl

Bydd y rhychwant torri yn rhoi digon o le i'r cyplau ddod dros orfwyta a chynhyrfu . Felly, yr ateb i'r cwestiwn yw cymryd seibiant mewn perthynas dda, yn gorwedd yn gadarnhaol.

Ni fydd pentyrru teimladau chwerw a gadael i gamddealltwriaeth wreiddio wrth fod mewn perthynas yn dod â dim budd i'r naill na'r llall.

Pan fyddant yn bell oddi wrth ei gilydd, bydd y cyplau yn gallu canolbwyntio ar bethau a aeth o chwith yn hytrach na neidio i gasgliadau.

Mae hyn yn annog y cwestiwn, sut i gryfhau perthynas ar ôl torri i fyny?

Siarad yw'r allwedd i ddileu rhwystrau.

Felly, bydd y pellter, y gofod a’r amser, wrth gymryd seibiant mewn perthynas, yn ail-lenwi cariad a thynerwch yn y ddwy ochr, a fydd yn caniatáu iddynt siarad y cyfan allan mewn modd digynnwrf a chyfansoddedig.

Gan fod yn wrandawyr da, bydd gwell dealltwriaeth o'r llall arwyddocaol a chymryd rhan mewn sgyrsiau ysgogol yn dod yn rhan o'r berthynas eto, oherwydd y hoffter, sydd wedi'i ailgynnau.

4. Gallwch chi ddarganfod pwy ydych chi

Gallwch chi ddarganfod pwy ydych chi

Pan ddaeth y ddwy ochr i ben â chyfathrebu; mae stop dros dro ar dagio ei gilydd ar femes, galw ei gilydd pan fydd unrhyw beth yn digwydd neu edrych ymlaen at ginio golau cannwyll.

Felly, beth i'w wneud yn ystod egwyl mewn perthynas? Dewch i adnabod pwy ydych chi fel person, ar wahân i'ch hunaniaeth fel partner mewn perthynas. Dilyn eich diddordebau, archwilio hobïau newydd ac ymweld â'ch ffrindiau a'ch teulu.

Ochr yn ochr â hyn, anelwch at gymryd amser ar wahân i gryfhau'r berthynas trwy ddarganfod a ellir datrys eich problemau perthynas a sut.

Yn bwysicaf oll, gwnewch ychydig o reolau torri perthynas a chadw atynt.

Mae cymryd seibiant o briodas wrth gyd-fyw neu berthynas hirsefydlog agos yn ei gwneud yn ofynnol i gwpl ddod i delerau â rheolau y cytunwyd arnynt ar y cyd ar sut i gymryd seibiant mewn perthynas.

Gall p'un a yw'n gyfathrebu yn ystod egwyl perthynas, rhyw, neu arian yn dilyn y canllawiau sylfaenol a drafodir ar y cyd, ddysgu cyplau i geisio aros gyda'i gilydd trwy roi blas iddynt o'r dewis arall.

Wrth gymryd seibiant mewn perthynas, bydd y ffrâm amser a'r pellter realistig yn gwneud ichi sylweddoli'r hyn rydych chi ei eisiau.

  • A yw bod mewn perthynas â'ch un arwyddocaol arall yn iach i chi?
  • Ai hwn yw'r person rydych chi am dreulio gweddill eich bywyd gydag ef?
  • Ydych chi'n gosod y bar yn rhy uchel i'ch anwylyd?
  • A yw'r berthynas yn peri ichi bwysleisio yn lle dinistrio?

Bydd y ddwy ochr yn dod i delerau â nhw eu hunain ac yn archwilio eu gwir hunan fewnol yn ystod yr egwyl hon.

Cymerwch hoe i beidio â chwarae o gwmpas ac edrych ymlaen at fynd yn y gwely gyda phobl eraill ond yn hytrach, craffu ar eich hun mewn ffordd well.

Ranna ’: