Tri Rheswm dros Ddarllen Llyfrau Cwnsela Priodas i Gyplau

Tri rheswm i ddarllen llyfrau cwnsela priodas

Yn yr Erthygl honLlyfrau cwnsela priodas i gyplau yn hynod fuddiol ac yn llawn gwybodaeth werthfawr. Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad a meddwl eu bod ar gyfer y cyplau hynny sy'n mynd trwy rai materion yn unig.
priodas wael

Mae llyfrau cwnsela priodas ar gyfer pob cwpl priod a rhaid iddynt fod yn bresennol ar eu silffoedd llyfrau. Pwer yw gwybodaeth a gall fod o fudd i briodas mewn mwy nag un ffordd.

Yn y byd sydd ohoni mae gennym fynediad hawdd i'r llyfrau cymorth priodas gorau felly beth am fanteisio ar yr hyn sydd ganddyn nhw i'w gynnig?Dyma dri rheswm hanfodol dros ddarllen llyfrau cwnsela cyplau.

Maen nhw'n dysgu priod sut i fod yn well

A yw priodas yn swydd? Na, ond mae angen rhywfaint o sgil arno. Llyfrau therapi cyplau yn gallu helpu priod hogi eu sgiliau trwy eu dysgu sut i fod yn well priod. Mae lle i wella bob amser.

Gall y rhai sy'n briod fod yn fwy agored gyda'u partner, bod yn fwy serchog, yn fwy gwerthfawrogol, yn gefnogol ac yn ddeallus. Pan fydd y ddwy ochr yn cymryd y fenter i fod yn well, mae'r canlyniadau'n anhygoel.Y rhan orau yw'r ffaith mai'r person chi cariad cymerodd y cam ychwanegol i gryfhau'r berthynas.

Yn ddefnyddiol i gael mewnwelediadau newydd

Mae darllen yn wirioneddol sylfaenol a gall claddu'ch trwyn yn un o'r llyfrau cwnsela priodas a argymhellir orau roi mwy o fewnwelediad i beth yw pwrpas priodi.

P'un a ydych wedi bod yn briod am 2 flynedd neu 20 mlynedd, mae'n debyg eich bod wedi darganfod bod llawer mwy i fywyd priodasol na'r disgwyl i ddechrau. Mae'n mynd ymhell y tu hwnt i gefnogaeth a dealltwriaeth.

Mae'r llyfrau cyngor priodas cywir nid yn unig yn darparu mwy o fewnwelediad i briodas ond yn annog priod i edrych yn ddyfnach arnynt eu hunain. Mae dysgu mwy amdanoch chi'ch hun yn hyrwyddo perthnasoedd iach.

Maent yn dysgu cyplau sut i ddatrys gwrthdaro cyffredin

Gwrthdaro cyffredin yn aml yw'r problemau mwyaf. Er eu bod yn syml, mae llawer o gyplau yn cael amser caled yn datrys y gwrthdaro hyn ac yn fuan iawn maent yn dod yn gyson yn y berthynas.

Mae'r pum maes gwrthdaro gorau ar gyfer parau priod yn cynnwys tasgau, plant, gwaith, arian, a rhyw . Mae llyfrau cwnsela priodas yn mynd i'r afael â'r rhain yn fanwl ac yn dysgu cyplau sut i fynd i'r afael â nhw. Mae gwrthdaro yn anochel.

Mae partneriaid yn mynd i daro pennau ond mae ffordd iach o ddelio â dadleuon. Dadlau gyda'r bwriad o dyfu'n agosach a dod i ddeall yn hytrach na brifo neu brofi'n anghywir.

Llyfrau ar gwnsela priodas - Argymhellion

1.Five Love Languages: Sut i fynegi Ymrwymiad Calon i'ch Cyfaill

Mae ‘Five Love Languages’ yn un o’r llyfrau gorau ar gyfer cwnsela priodas, a ysgrifennwyd gan Gary Chapman sy’n cyfuchlinio’r pum ffordd i fynegi a phrofi cariad rhwng cyplau sy’n cymryd rhan yn rhamantus.

Y pum ffordd y mae Chapman wedi'u crynhoi yn y llyfr therapi priodas llyfrau therapi hwn yw:

 • Derbyn anrhegion
 • Amser o ansawdd
 • Geiriau cadarnhau
 • Deddfau gwasanaeth neu ddefosiwn
 • Cyffyrddiad corfforol

Mae'r llyfr cwnsela perthynas hwn yn awgrymu bod yn rhaid dirnad ei ffordd ei hun o fynegi cariad at eraill cyn datgelu rysáit cariad rhywun arall.

Mae'r llyfr yn damcaniaethu, os gall cyplau ddysgu'r ffordd y mae eu partner yn mynegi cariad, gallant wella'r ffordd y maent yn cyfathrebu a chryfhau eu perthynas hefyd.

Er 2009 mae'r llyfr wedi bod ar Restr Gwerthwr Gorau New York Times ac fe'i diwygiwyd ddiwethaf ar 1 Ionawr, 2015.

 1. Y Saith Egwyddor ar gyfer Gwneud i Briodas Weithio

Llyfr cwnsela priodas a ysgrifennwyd gan John Gottman yw ‘Y saith egwyddor ar gyfer gwneud i briodas weithio’ sy’n cyflwyno saith egwyddor i helpu cyplau i gyflawni perthynas gytûn a hirhoedlog.

Yn y llyfr hwn, mae Gottman yn awgrymu y gallwch gryfhau'ch priodas trwy weithredu'r egwyddorion canlynol:

 • Gwella mapiau cariad - Gwella pa mor dda rydych chi'n deall eich partner.
 • Meithrin hoffter ac edmygedd - Gweithredu'r map cariad gwell i feithrin gwerthfawrogiad a hoffter i'ch partner.
 • Yn troi tuag at ein gilydd - Ymddiried yn eich partner a bod yno i'ch gilydd ar adegau o angen.
 • Derbyn dylanwad - Caniatáu i'ch barn gael ei dylanwadu gan farn eich partner.
 • Datrys problemau hydoddadwy - Mae'r egwyddor hon yn seiliedig ar fodel Gottmans o ddatrys gwrthdaro.
 • Goresgyn clo grid - Byddwch yn barod i archwilio a goresgyn materion cudd yn eich perthynas
 • Creu cof a rennir - Creu ymdeimlad o ystyr a rennir a deall yr hyn y mae'n ei olygu i fod mewn priodas.

Cafodd y llyfr glod am ei gytgord ag egwyddorion ffeministaidd. A. astudio dangosodd hefyd fod cyplau wedi nodi gwelliant yn eu priodas ar ôl darllen y llyfr.

 1. Mae Dynion yn dod o'r blaned Mawrth, Mae menywod yn dod o Fenws

Mae ‘Men Are from Mars, Women Are from Venus’ yn un o’r llyfrau cwnsela priodas clasurol. Awdur y llyfr hwn oedd John Gray, awdur a chynghorydd perthynas Americanaidd enwog.

Mae'r llyfr yn pwysleisio'r gwahaniaethau seicolegol sylfaenol rhwng dynion a menywod a sut mae hyn yn arwain at broblemau perthynas rhyngddynt.

Mae hyd yn oed y teitl yn cynrychioli'r gwahaniaeth amlwg mewn seicoleg dynion a menywod. Cafodd dderbyniad da iawn gan ddarllenwyr ac adroddwyd mai hwn oedd y gwaith ffeithiol uchaf yn CNN.

Yn y llyfr, mae Gray yn ymhelaethu ar sut mae dynion a menywod yn cynnal mantolen ar gyfer rhoi a derbyn cariad a'r modd y maent yn ymdopi â straen.