Rhy Agos at Jôcs Cartref Ynglŷn â Phriodas

Rhy Agos at Jôcs Cartref Ynglŷn â Phriodas

Yn yr Erthygl honMae pawb wrth eu bodd â jôcs.Mae yna ddywediad mai chwerthin yw'r feddyginiaeth orau. Priodas a pherthnasoedd yw rhai o'r hoff bynciau ar gyfer comedi. Mae jôcs am briodas wedi taro mor agos at adref fel na allwch chi ddim ond helpu ond chwerthin.

Yn ofalus i beidio â chwerthin yn rhy galed nac a Slip Freudian gall beri ichi gysgu y tu allan heno.Mae'n ddiddorol mai dim ond gwŷr sy'n cael eu cosbi felly. Nid yw'n debyg nad ydym am aros allan yn hwyr, ond pe baem yn mynd allan ac yn treulio'r nos yn rhywle, byddai'n rhyfel byd III.

Mae'r holl beth yn jôc briodas ynddo'i hun.

Jôcs doniol am briodas

Y rheswm pam mae bagiau priodas yn ddoniol o gymharu â jôcs eraill fel y rhai am wleidyddion a chyfreithwyr yw ei fod yn taro yn rhy agos at ein bywydau, hynny yw oni bai eich bod chi'n wleidydd neu'n gyfreithiwr. Os yw hynny'n wir, yna jôc yw eich bywyd.Nid jôcs fel y cyfryw yw jôcs am briodasau

Straeon byrion a straeon ydyn nhw y mae pobl briod yn dod ar eu traws bob dydd. Mae yna un hanesyn sy'n mynd:

“Byddai dyn yn gorwario i brynu rhywbeth sydd ei angen arno, tra bydd menyw yn talu hanner y pris am eitem nad oes ei hangen arni.”

Mae hynny'n ddoniol oherwydd ei fod yn rhywbeth y mae pobl mewn perthynas, yn enwedig parau priod bob amser yn dod ar ei draws. Oherwydd ei fod yn wir, mae'n taro'n galed. Nid yw’r jôcs mwyaf doniol am briodas yn ddoniol dim ond oherwydd ei bod yn stori wych. Mae'n ddoniol iawn oherwydd ei fod yn wir.

Is-grŵp arall o jôcs doniol am briodas yw pan fydd y wraig yn dominyddu'r gŵr. Mewn teulu traddodiadol, mae'r patriarch neu'r gŵr yn rheoli goruchaf. Ond mae pob dyn priod hapus yn gwybod nad yw hynny'n wir yn union fel y stori hon.

Gofynnodd dyn sydd newydd briodi gyfrinach i'w dad-cu i'w briodas hirhoedlog. Atebodd y taid. “Mae’n syml, fachgen. Mae eich mam-gu yn gwneud yr hyn mae hi ei eisiau. ”


tad cyfreithiol yn erbyn hawliau tad biolegol

Gofynnodd y dyn ifanc. “Beth amdanoch chi?” “Rydw i hefyd yn gwneud yr hyn mae hi ei eisiau.”

Mae'n ddoniol clywed hynny pan nad ydych chi wedi priodi, ond mae'n ddoniol ac yn ffraeth i ddynion priod sy'n gwybod y gwir am fywyd priodasol.

Dynion dibriod a jôcs am briodas

Efallai y bydd yn rhoi argraff bod jôcs doniol am briodas yn dychryn dynion dibriod rhag popio’r cwestiwn gan fod llawer o’r jôcs hynny wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn y gwir.

Efallai ei fod yn edrych fel bod priodas yn fywyd mor anodd fel mai unig amddiffyniad dyn yw chwerthin.

Mae yna hanesyn sy'n mynd fel hyn:

“Es i trwy weithdrefn ddrud a phoenus ddoe. Tynnwyd fy asgwrn cefn a'r ddau geill. Eto i gyd, roedd rhai o'r anrhegion priodas yn wych. '

Roedd gan yr un hwnnw'r un hanfod â stori'r Taid, ond yn llawer mwy brawychus i ddyn dibriod. Nid yw hynny'n wir mewn gwirionedd, i ni, yma yn priodas.com, credwch fod gan ddynion sy'n popio'r cwestiwn ac yn mynd drwyddo ag ef cojones mawr. Mewn gwirionedd mae dwy hanesyn am hynny.

Mae'r cyntaf yn ymwneud â dyn a'i fab yn siarad am briodas.

Mab: “Dad, clywais mewn rhai lleoedd, nid yw dyn yn adnabod ei wraig nes iddo ei phriodi.” Tad: “Fab, mae hynny'n wir ym mhobman.”

Dyma un arall

Yma

Roedd cwpl yn gwylio adroddiad newyddion teledu am ddiffoddwyr tân yn helpu dioddefwyr oedd yn gaeth mewn adeilad oedd yn llosgi. Gwraig: “Mae'n anhygoel sut y bydd rhai dynion yn mynd i dŷ sy'n llosgi ac yn peryglu eu bywydau i ddieithryn llwyr.” Gwr: “Ie, mae fel priodi.”

Iawn, efallai nad yw mor frawychus, dwi'n golygu bod bywyd yn ymwneud â rhyngweithio â dieithriaid ac mae hiwmor yn cael ei ddefnyddio yma fel rhybudd i ddynion dibriod yr hyn maen nhw'n ei gael mai dim ond y dewr sy'n meiddio troedio.

Pan mae cariad rhywun yn jôcs am briodas, mae'n golygu eu bod yn ceisio ennill y dewrder i fynd drwyddo.

Llawer o gariadon Bydd cyw iâr allan tra bydd eraill yn mentro ac yn saethu eu hunain yn y droed. Mae yna fuddion i prynu'r fuwch , a dyna pam mae dynion yn dal i briodi. Maen nhw'n dweud bod menywod yn ferthyron o ran cariad. A dweud y gwir, bydd y stori hon yn helpu pawb i ddeall bod y gwrthwyneb hefyd yn wir.

Mae bachgen bach a'i dad-cu yn mynychu priodas, a gofynnodd y bachgen i'w dad-cu “Taid, pam mae'r ferch yn gwisgo gwyn?”

“Bachgen, dyna’r briodferch. Mae hi'n gwisgo gwyn oherwydd ei bod hi'n priodi, a dyma ddiwrnod hapusaf ei bywyd. ” Atebodd yr hen amserydd.

Edrychodd y bachgen bach ar y briodferch ac yna gofyn: “Pam fod y bachgen yn gwisgo du?”

Felly nid yw dynion priod yn llwfrgi, maen nhw mewn gwirionedd yn ddewr iawn i fyw mewn tŷ sy'n llosgi ac ennill mam-yng-nghyfraith dim ond am laeth am ddim.

Y broblem yw pan ddaw newydd-deb llaeth rhydd diderfyn yn feichus. Er mwyn ei deall yn well dyma stori arall am Grandpa a bachgen bach.

Bachgen Bach: “Taid, beth yw hwn?”

Taid: “Dyna fachgen condom, mae dynion yn ei ddefnyddio i wneud menywod yn hapus.”

Bachgen Bach: “Pam ei fod yn dod mewn trioedd?”

Taid: “Mae hynny ar gyfer bechgyn ysgol uwchradd, maen nhw'n ei ddefnyddio ddwywaith nos Sadwrn ac unwaith ddydd Sul.” Bachgen Bach: “Beth am yr un yma, mae hynny'n dweud pecyn o chwech?”


sut i ddelio â rhieni gor-ddiffygiol

Taid: “Mae hynny ar gyfer stydiau coleg, maen nhw'n ei ddefnyddio ddwywaith ar ddydd Gwener ddwywaith ar ddydd Sadwrn, a dwywaith ar ddydd Sul.”

Bachgen Bach: “Beth am y pecyn hwn o ddeuddeg.”

Taid: “Mae hynny ar gyfer dynion priod, Un ar gyfer mis Ionawr, un ar gyfer mis Chwefror & hellip;”

Nid jôc yw priodas

Hyd yn oed os oes llawer o jôcs am briodas, nid jôc yw'r undeb ei hun, mae'n cymryd llawer o ymrwymiad i ddyn gymryd menyw a gadael iddi wneud ei holl benderfyniadau drosti.

Mae priodas hefyd yn rhywbeth cysegredig, dyna pam mae llawer o briodasau yn cael eu perfformio mewn lleoliad crefyddol fel eglwys neu deml. Mae rhai crefyddau yn gadael i'w hoffeiriaid briodi i roi blas purdan iddynt. Mae jôcs Cristnogol doniol am briodas hefyd yn bodoli, mae un yn mynd fel hyn, mae gan Adam ac Eve y briodas berffaith.

Ni all Eve gwyno am y modd y mae dynion eraill gymaint yn well nag ef, nid oes ganddi fam-yng-nghyfraith, ac ni ddyfeisiwyd siopa eto.

Nid crefyddau oesol traddodiadol yw'r unig rai sy'n dod allan gyda jôcs doniol am briodas. Mae technoleg fodern hefyd yn estyn help llaw, fel y stori am ofyn i GPS Sat Nav eich cerbyd fynd i uffern. Bydd yn rhoi cyfarwyddiadau i'ch mam-yng-nghyfraith tŷ.

Gall hefyd fod yn dorcalonnus. Dyma ein hoff jôc am briodas.

Daeth y gŵr adref yn feddw, yn pukes ar lawr yr ystafell fyw, yn torri'r fâs, ac yn pasio allan. Mae'n deffro yn y gwely yn ei byjamas gyda nodyn gan ei wraig.

Mêl, gorffwys yn dda. Dwi i ffwrdd o siopa i wneud eich hoff bryd bwyd i ginio, mae coffi yn y bragwr - Caru ti, Wife.

Roedd y gŵr wedi synnu, roedd yn disgwyl derbyn uffern am yr hyn a ddaeth adref wedi’i blastro, gofynnodd i’w fab beth ddigwyddodd neithiwr. Meddai'r mab. “Fe geisiodd Mam newid eich dillad oherwydd eich bod chi wedi pucio ar hyd a lled ac yna dywedoch chi. Ewch i ffwrdd oddi wrthyf, rwy'n briod! ”