Y 5 darn gorau o Gyngor Cyn Ysgariad i Ddynion

Cyngor Cyn Ysgariad i Ddynion

Yn yr Erthygl honEr gwaethaf y ganran uchel o briodasau a ddaeth i ben mewn ysgariad yng nghymdeithas fodern heddiw, mae rhywfaint o anesmwythyd o hyd o ran siarad am ysgariad. Mae cyngor cyn ysgariad i ddynion yn dal i fod yn bwnc cyffwrdd, yn dipyn o dabŵ.Mae hyn yn gwneud y sefyllfa, i'r rhai sy'n wynebu ysgariad, hyd yn oed yn anoddach ac yn cynhyrchu mwy o rwystredigaeth ac arwahanrwydd. Gallwch ddefnyddio rhywfaint o gyngor cyn-ysgariad defnyddiol i ddynion.

Os ydych chi yn y sefyllfa hon, rydych yn debygol o ddelio ag amgylchiad cymhleth iawn lle mae eich holl “sicrwydd” o fywyd ynglŷn â'ch cartref, emosiynau, cyllid , gyrfa, bod yn rhiant i gyd “i fyny yn yr awyr.”Mae hwn yn amser lle rydych chi'n agored i niwed ac mewn perygl o wneud rhai camgymeriadau difrifol. Felly, sut i baratoi ar gyfer ysgariad fel dyn? A, sut i ymdopi ag ysgariad fel dyn?

Wel, mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau nad yw ysgariad yn nodi diwedd ar eich bywyd, a dyna pam y gall cyngor cyn ysgariad i ddynion helpu i'ch amddiffyn rhag y straen meddyliol, emosiynol ac ariannol a all ysgaru .

Mae ysgariad yn brofiad anochel hyll a llawn galar, ac nid oes unrhyw beth a all ei wneud yn broses ddi-boen, na hyd yn oed ganllaw dynion treiddiol i ysgariad.Trwy ddilyn y rhain yn hanfodol awgrymiadau ysgariad i ddynion neu gymorth ysgariad i ddynion, gallwch o leiaf ddod allan ohono yn llai bregus ac yn fwy optimistaidd ar gyfer y rhagolygon rhagorol mewn sawl maes o'ch bywyd.

Y camgymeriad mwyaf yw gwneud dim

Y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud tra yn wynebu priodasol gwahanu yw glynu'ch pen yn y tywod a gobeithio y bydd yn pasio; bydd yn diflannu ar ei ben ei hun. Mynd trwy ysgariad yw un o'r pethau mwyaf rhwystredig y gallwch chi fynd drwyddo. Ni fydd ei ddymuno yn gweithio.

Pam hynny?

Oherwydd gall peidio â gwneud y peth iawn ddylanwadu ar eich bywyd yn y tymor hir.

Os ydych chi'n paratoi i fynd trwy ysgariad, y peth gorau i'w wneud yw cychwyn deialog a chreu system gymorth i'ch helpu chi yn ystod yr amser hwn. Gall hyn gynnwys teulu, atwrnai, ffrindiau, teulu eglwys, a therapydd. Gofynnwch gwestiynau, hysbyswch eich hun, a thrafodwch eich ysgariad yn agored.

Er mwyn eich cefnogi chi i wneud y peth iawn a pharatoi ar gyfer yr ysgariad, rydyn ni'n cynnig y y 5 darn gorau o gyngor cyn ysgariad i ddynion. Bydd yr awgrymiadau a'r triciau ysgariad hyn i ddynion yn rhoi'r holl help sydd ei angen arnoch chi ar gyfer cynllunio cyn ysgariad.

1. Addysgwch eich hun ar faterion ysgariad hanfodol

Mae yna benodol proses ysgariad , ac os byddwch chi'n dechrau cael gwybodaeth amdano fel rhan o'ch cynllun cyn ysgariad a'ch bod chi'n addysgu'ch hun, gallwch chi fynd drwyddo yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol.

Mae’r ddihareb enwog sy’n nodi bod ‘gwybodaeth yn bwer’ yn sicr yn berthnasol pan ddaw at eich ysgariad eich hun.

2. Crefft setliad

Heblaw am y difrod emosiynol a chymdeithasol, mae diweddu priodas, yn anffodus, yn dod â llawer o ganlyniadau ariannol hefyd. Mae angen delio â nhw'n ofalus.

Dim ond oherwydd bod a camweithrediad yn cyfathrebu rhwng partneriaid ar hyn o bryd, nid yw'n golygu y dylai'r holl ohebiaeth ddod i ben.

Os yw partneriaid yn troi yn erbyn ei gilydd, mae ysgariad fel arfer yn dod yn rhywbeth mwy arwyddocaol a mwy dinistriol, rhywbeth fel rhyfel sy'n cynhyrchu enillwyr a chollwyr. Gall hyn greu llawer o ddifrod cyfochrog hefyd.

Fel y dylai cydraddoldeb fod yn sylfaen pob priodas , dylai'r egwyddor hon hefyd fod yn berthnasol i ddynion sy'n mynd trwy ysgariad.

Mae'n bosibl llunio setliad ariannol gwirioneddol deg a fydd yn cael effaith ariannol leiaf negyddol ar y cyn-deulu . Ar ben hynny, gall urddasu'r partneriaid wrth gydnabod a chydnabod ofnau ac anghenion unigolion.

Y cyfan sydd ei angen yw parodrwydd i gymryd rhan mewn deialog, siarad â'r bobl iawn, a chadw ymrwymiad i grefftu'r setliad gorau posibl waeth beth. Mewn gwirionedd, dyma'r un cyngor cyn ysgariad i ddynion y byddai unrhyw gwnselydd yn ei roi.

3. Dylunio cynllun magu plant

Dylunio cynllun magu plant

Sut i fynd trwy ysgariad yn ariannol? Beth yw'r un cyngor ysgariad i ddynion â phlant?

Os ydych chi'n a rhiant yn bwriadu ysgaru eich partner , yna mae trafod a dylunio cynllun magu plant yn gam hanfodol o gyngor cyn ysgariad i ddynion.

Mae'n debygol na fydd hi'n hawdd cyrraedd bargen ennill-ennill, felly mae angen i chi fod yn ymrwymedig yn ymwybodol ac daliwch i gyfathrebu'n barchus â'ch partner , eich plant, teuluoedd dan sylw, a gweithwyr proffesiynol sy'n eich cefnogi er mwyn dod i gytundeb gweddus.

Yr allwedd i lwyddiant yma yw aros yn barchus a osgoi creu sefyllfa lle rydych chi'n “ymladd i ennill y ddalfa.” Mae'r sefyllfa hon nid yn unig yn niweidiol ac yn ddinistriol i bawb dan sylw, ond mae hefyd yn awgrymu bod plant yn “feddiant” yr ydych am ei sicrhau i chi'ch hun.

Mae'r cyngor cyn ysgariad hwn i ddynion yn hanfodol; cadw'r dyfodol mewn cof.

Yn lle hynny, mae'n well i chi weithio allan cytundeb sy'n eich urddo chi a'ch partner ac, ar yr un pryd, o fudd i'ch plant. Gallwch ei alw'n gynllun magu plant yn lle brwydr yn y ddalfa, a byddwch yn gweld ei fod yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

4. Sicrhewch gefnogaeth broffesiynol

Sicrhewch gefnogaeth broffesiynol


pam mae gan ferched faterion

Dalfa, cynhaliaeth plant , gall materion ariannol (rhannu asedau, cynnal a chadw priod, ecwiti busnes, ac ati) fod yn hunllef go iawn, yn enwedig os ydych chi'n rhywun sy'n wynebu'r amgylchiadau hyn am y tro cyntaf yn eich bywyd.

Dewiswch atwrnai digonol sy'n arbenigwr mewn ysgariad dynion a phwy fydd yn gallu cyfathrebu â chi'n ddigonol, gan gynnwys rhoi'r cyngor cyn ysgariad cywir i chi ar gyfer dynion.

Peidiwch â mynd am yr opsiwn hawdd a rhad dim ond i dorri cost ar unwaith oherwydd gall hyn ôl-danio arnoch chi yn y tymor hir, ac efallai y byddwch chi'n colli ffortiwn dros amser.

5. Cadwch eich pwyll

Sut i baratoi ar gyfer ysgariad fel dyn? Yn ystod cyfnod mor llawn straen yn eich bywyd, mae'n debygol y bydd eich meddwl mewn gwrthdaro cyson. Mae yna, neu bydd, digon o feddyliau negyddol , rhwystredigaeth, ac ansicrwydd.

Mae hwn yn ymateb cyffredin i ddynion sy'n ymdopi ag ysgariad. Felly darn hanfodol o gyngor cyn ysgariad i ddynion yw - gwnewch eich gorau i gadw'ch pwyll a'ch helpu chi'ch hun i aros yn gyfansoddedig trwy'r amser anodd hwn.

Dewch o hyd i ffyrdd o roi rhyddhad i chi'ch hun rhag meddyliau negyddol, pryderus. Codwch y pwysau oddi ar eich ysgwyddau, rhannwch eich brwydrau â phobl rydych chi'n ymddiried ynddynt, neu ceisiwch gefnogaeth broffesiynol.

Peidiwch â bod yn sownd wrth wylio'ch bywyd yn “cwympo ar wahân.” Weithiau, mae'n eithaf posibl i fenywod gael mwy o gefnogaeth emosiynol tra mai ychydig iawn o gymorth ysgariad sydd ar gael i ddynion gan eu cyfoedion a phobl eraill yn eu rhwydwaith. Ond nid yw hynny'n golygu eich bod chi'n colli calon.

Gall dod o hyd i grŵp cymorth ysgariad i ddynion trwy therapydd neu yn eich eglwys eich helpu i ddod o hyd i ddynion sy'n mynd trwy'r un pethau â chi a gallwch chi gefnogi'ch gilydd trwy'r broses hon.

Mae'n un o'r awgrymiadau hanfodol ar gyfer ysgariad oherwydd, tan yr amser y byddwch yn parhau i gario pwysau trwm anobaith, hunan-gasineb, neu hunan-amheuaeth, byddwch chi'n teimlo'n hualau i'r gorffennol. Un daioni sy'n deillio o ysgariad yw eich bod chi'n gadael y gorffennol yn y gorffennol ac yn gallu symud ymlaen a dechrau o'r newydd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Ysgariad- gwnewch yn iawn

Mae gennych chi un ergyd yn hyn o beth, a gall y canlyniadau bara am oes, felly mae angen i chi fod yn ofalus iawn gyda'ch penderfyniadau a chynnwys pobl sydd wedi bod trwy hyn yn ddelfrydol, pobl rydych chi'n ymddiried ynddynt a arbenigwyr cyfreithiol i'ch cefnogi.

Y cyngor cyn ysgariad cywir i ddynion yw peidio â throi hyn yn foment i fentro allan pob rhwystredigaeth ond ei ystyried yn gam tuag at fywyd newydd.

Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau, peidiwch ag aros nes ei bod hi'n rhy hwyr.

Ynghyd â'r awgrymiadau hyn ar gyfer ysgariad a'r sylweddoliad bod gennych chi gyfle nawr i ail-ymddangos fel unigolyn iach, hapus a doethach, byddwch chi'n codi'r darnau cyn bo hir ac yn canolbwyntio ar atgyfodi'ch bywyd ym mhob cylch.

Gobeithio y gall y strategaethau ysgariad hyn ar gyfer dynion ddangos y ffordd iawn iddynt ddelio â'r amser heriol hwn a'u helpu i ymdopi â'r materion ysgariad mewn modd mwy hamddenol.