Gwerthoedd Yn Wir Gwahaniaethu mewn Priodas a Bywyd

Mae gwerthoedd wir yn gwneud gwahaniaeth mewn priodas a bywyd

Heb unrhyw fath o arfer ar werthoedd, gallant fynd yn anghytbwys neu eu hesgeuluso yn gyflym gan arwain at gyfathrebu poenus gyda'n partneriaid. Cyn i chi dybio bod yn rhaid i chi redeg ac ymuno â'ch sefydliad crefyddol lleol, byddwch yn ymwybodol y gellir dod o hyd i ysbrydolrwydd a chysylltiad â gwerthoedd mewn sawl man o grŵp myfyrdod, i ddosbarth ioga i grŵp ysbrydol meetup.com. Gellir astudio gwerthoedd trwy fynd i ddarlith i lyfr hunangymorth neu o lyfr crefyddol i lyfr ffuglen. Mae yna lawer o fathau o grwpiau ysbrydol yn eich cymuned y gellir chwilio amdanynt i helpu i ganolbwyntio ar werthoedd.Mae'r rhan fwyaf ohonom yn dibynnu ar yr arfer ysbrydol neu grefyddol a ddysgwyd inni ac os nad yw hyn yn gweithio, yn aml ni fyddem yn dewis dim, gan adael allan unrhyw arfer o werthoedd ystyrlon.A yw gwerthoedd o bwys mewn gwirionedd?

Yn yr etholiad gwleidyddol hwn yn 2016, dywedodd un Llywodraethwr “nad oes ots am werthoedd. “Dywedodd,“ Yr hyn sy’n bwysig yw’r materion. ” Hynny yw, roedd hi'n llai pwysig sut rydyn ni'n siarad â'n gilydd, yn llai pwysig sut rydyn ni'n trin pobl, ac nid oedd yn bwysig os ydyn ni'n onest. Dyfynnodd “yr hyn sy’n bwysig yw bod y trethi yn fy nhref yn cael eu gostwng a dyna’r mater”. Gadewch i ni feddwl am hynny. Os yw ymgeisydd yn dweud wrthych y bydd ef neu hi'n gostwng eich trethi, yna efallai y byddech chi'n meddwl bod eich mater wedi'i ddatrys, ond os nad oes ganddo werthoedd, efallai eich bod chi'n cael geiriau sy'n ffug, wedi'u llunio a'u siarad yn unig i gael eich pleidlais . Mewn theori, mae'n amhosibl gwneud busnes gyda rhywun sydd â gwerthoedd cyfeiliornus oherwydd nid oes unrhyw sicrwydd y byddant yn onest, yn gofalu am eich anghenion, neu'n eich trin yn garedig.


sut i ddelio â gwraig swnllyd yn Feiblaidd

Mae'n bwysig adeiladu sylfaen o werthoedd yn rhywle yn eich bywyd. Pe bai pob un ohonom yn ymddwyn â gwerthoedd iach, byddai ein gwrthdaro yn gyfyngedig. Rwy'n ymwybodol bod rhai diwylliannau yn ystyried bod casineb yn werth, ond gallai'r mwyafrif ohonom gytuno bod y gwerthoedd rydyn ni'n siarad amdanyn nhw'n cynnwys y gwerthoedd sy'n dod â ni'n agosach at ein gilydd, nid ymhellach oddi wrth ein gilydd.
darganfod deurywioldeb ar ôl priodas

Mae rhai o'r gwerthoedd i ganolbwyntio arnynt yn cynnwys:

 • Gorchymyn
 • Pendantrwydd
 • Glendid
 • Gostyngeiddrwydd
 • Cyfiawnder
 • Diolchgarwch
 • Tosturi
 • Anrhydedd
 • Symlrwydd
 • Haelioni
 • Cymedroli
 • Caredigrwydd cariadus
 • Cyfrifoldeb
 • Ymddiriedolaeth
 • Ffydd
 • Cywerthedd
 • Amynedd
 • Frugality
 • Diwydrwydd
 • Tawelwch
 • Tawelwch
 • Gwirionedd
 • Gwahanu diwylliant a hunan

Sut mae hyn yn cyfieithu i'n priodas?

Mae gan y gymdeithas ddominyddol ffocws ar bŵer a bri a phan ddilynwn hyn, daw hyn yn ganolbwynt ac yn nod. Mae'r syniad o werthoedd yn dod yn ail natur. Pan fyddwn yn priodi, os mai'r nod yw i bob priod “fod yn iawn, cael y tŷ brafiaf, gwisgo'r dillad mwyaf diweddar, cael yr amser mwyaf gyda'r rheolwr gêm fideo, cael y plant mwyaf llwyddiannus, mynd i'r gorau ysgol, neu fod ar y mwyafrif o fyrddau tref, yna gall gwerthoedd ein hymddygiad ein hunain fynd ar goll. Nid yw'n golygu bod unrhyw un o'r priodoleddau hyn yn anghywir wrth gymedroli, ond mae'n rhaid i ni ddod o hyd i gydbwysedd y tu hwnt i'r hyn y mae'r ego yn ei ddymuno. Os ydych chi'n gwerthfawrogi amser teulu, byddwch chi'n ymrwymo i dreulio amser gyda'ch teulu. Os ydych chi'n gwerthfawrogi sut rydych chi'n trin eich priod, byddwch chi'n canolbwyntio ar hynny. Os ydych chi'n gwerthfawrogi gonestrwydd, byddwch chi'n berchen ar eich camgymeriadau. Mae bod ar fyrddau tref yn beth da i gefnogi'ch cymuned ond mae hon hefyd yn swydd o fri. Pan fyddwch yn gwerthfawrogi'r bri o fod ar fyrddau tref lluosog, mae'r amser a dreulir gyda'ch teulu o werth is ac mae hyn yn brifo'ch perthnasoedd agosaf.

Mae gwerthoedd wir yn gwneud gwahaniaeth mewn priodas a bywyd

Pan fyddwn yn dadlau, os gallwn roi sylw i werth gall helpu gyda'r canlyniad. Os ydym yn angharedig wrth ein priod, dônt yn amddiffynnol. Os mai'r nod yw ennill y ddadl a pheidio â gofalu am sut rydyn ni'n trin ein priod, mae'r gêm yn cael ei cholli. Os ydym yn dweud celwydd wrth ein priod, mae'n rhaid i ni gerdded o gwmpas gydag euogrwydd a chywilydd. Os ydym am gael cysylltiadau diplomyddol da â gwledydd eraill, mae'n rhaid i ni ddangos rhywfaint o werth yn y ffordd yr ydym yn siarad ac o fod yn wrthwynebydd dibynadwy. Os ydym am gael perthynas dda â ni'n hunain fel y gallwn fod yn gyffyrddus yn ein croen ein hunain, mae'n rhaid i ni ddangos rhywfaint o werthoedd da i weld ein hunain yn deilwng. Mae gan bob un ohonom werth yn syml trwy fyw ar y ddaear, ond os na fyddwn yn gweithio ar sut rydym yn ymddwyn yn y byd, mae'n hawdd anghofio bod gennym werth.Pam mae gwerthoedd yn cael eu gadael allan o lawer o briodasau?

Yn y blynyddoedd cyn 2016, mae'r symudiad i ffwrdd o ysbrydolrwydd a chrefydd wedi bod yn uchel iawn. Ar yr un pryd, mae llawer o sefydliadau'n canolbwyntio ar gynyddu cyfoeth a bri eu sefydliad, gan roi diddordeb personol uwchlaw gwerth. Rydym yn gweld dychweliad i'r arfer o werthoedd ond mae hwn yn waith ar y gweill. Cyflwynir arferion dogmatig i lawer o rannau o grefydd heb fawr o ystyr. Diolch byth, mae yna lawer o arweinwyr ysbrydol a chrefyddol sy'n fendigedig ac a fydd yn cyd-fynd â'ch gwerthoedd craidd, ond yn gyntaf mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o ba werthoedd sy'n gwneud ichi deimlo'n iach a gweithredu i ddod o hyd i'r arweinwyr hyn. Er efallai na fyddwch am fod yn rhan o grŵp trefnus, mae hyn yn iawn, edrychwch am ba fath o offer sy'n eich helpu i ganolbwyntio ar werthoedd. Peidiwch â'u gadael allan oherwydd gellir eu hanghofio yn hawdd gan arwain at ymryson mewn perthnasoedd. Mae'r broblem gyda “gwneud ein peth ein hunain” yn aml yn golygu peidio â gwneud dim ac osgoi edrych ar ein hymddygiadau. Yn aml mae'n golygu gweddïo ar G-d neu bŵer uwch pan aiff rhywbeth o'i le neu pan fyddwn am gael ateb cyflym. Wrth gwrs nad ydych chi eisiau ymarfer ysbrydol nad yw'n ystyrlon i chi. Fodd bynnag, sylfaen y mwyafrif o grefyddau mawr, a sylfaen y mwyafrif o arferion ysbrydol yw sut rydyn ni'n ymddwyn ac yn trin ein gilydd. Os ydym yn gadael yr agwedd hon yn llwyr allan o'n bywydau, rydym yn esgeuluso edrych ar ein nodweddion cymeriad ein hunain sy'n gwneud unrhyw newidiadau yn ein perthnasoedd a'n priodasau. Yr ateb yw peidio ag ailadrodd yr arferion crefyddol yn yr un modd â'ch rhieni na chanolbwyntio ar yr un patrymau ymarfer dogmatig nad oes iddynt ystyr i chi. Fodd bynnag, mae'n bwysig adeiladu rhyw fath o gysylltiad SY'N GWNEUD SENSE I CHI sy'n canolbwyntio ar werthoedd. Os gallwn ddod o hyd i ffordd i edrych ar ein hymddygiad ein hunain trwy werthoedd, yn aml dyma'r ddolen goll i pam ein bod yn cael trafferth gwneud dewisiadau gwell. Gall hefyd ein helpu i ddeall pam y gallem gael trafferth gyda hunan-barch.

Os mai gwneud llawer o arian oedd eich gwerth dysgedig ac nad ydych yn gwneud llawer o arian, byddwch bob amser yn teimlo fel methiant. Os gwnaethoch chi ddysgu gwerth gweithio mor galed fel na fyddwch chi byth yn stopio i ofalu amdanoch chi'ch hun, byddwch chi'n cael trafferth. Os gwnaethoch chi ddysgu gwerth dianc gyda'r arfer hawsaf yn hytrach na gwaith caled, ac eto ni wnaethoch chi erioed brofi'r teimlad o gyflawniad, gallai hwn fod yn werth rydych chi am ei archwilio. Gall gwerthoedd sydd wedi'u camosod fod yn beryglus ac yn afiach. Gwerthoedd sydd ar goll yw'r rhai sy'n cael eu dysgu i chi gan eraill rydych chi'n hongian arnyn nhw, ond nad ydyn nhw'n gweithio i chi mwyach - neu efallai na wnaethant erioed.


perthnasoedd negyddol

Weithiau mae'n rhaid i ni edrych yn agosach ar werthoedd i benderfynu ar yr un rydyn ni wir ei eisiau a'r rhai a fydd yn gwneud gwahaniaeth yn ein bywydau a'r bywydau o'n cwmpas.

Gyda ffocws newydd ar werthoedd, mae'n debygol y cewch eich synnu'n fawr o weld newid cadarnhaol yn eich holl berthnasoedd gyda'r teulu, ffrindiau, a'ch priod ac yn eich calon a'ch meddwl. Fel ymarfer ar gyfer unrhyw offeryn, prawf, chwaraeon, swydd, darlith neu berthynas, mae'n cymryd ymarfer parhaus i'n hatgoffa i ddal ati i weithio ar ein nodweddion cymeriad. Nid cwrs wythnos yw astudio gwerthoedd ac arfer gwerthoedd; mae'n ffocws parhaus sy'n ein cadw ar y sail i wneud dewisiadau da ac iach.

Ble allwch chi geisio ffocws neu astudiaeth ar werthoedd yn eich cartref neu'ch cymuned?