Beth i'w wneud pan fydd eich gŵr yn dewis ei deulu drosoch chi?

Cwlwm cysegredig yw priodas

Cwlwm cysegredig yw priodas.Mae cariadon ifanc yn camu i'r wynfyd hwn trwy addo senario stori dylwyth teg i'w gilydd. Mae dynion, yn gyffredinol, yn addo bod yno i'w gwragedd, i beidio byth â gadael llonydd iddyn nhw, i fod yn amddiffynwr iddyn nhw, a beth i beidio. Maen nhw'n honni mai nhw yw eu marchog yn yr arfwisg ddisglair.Fodd bynnag, nid yw'r berthynas, ynddo'i hun, mor hawdd.

Pan fydd dau berson yn clymu'r cwlwm, ni waeth faint o amser maen nhw wedi'i dreulio gyda'i gilydd o'r blaen, mae rhywbeth yn newid. Mae'r agwedd yn dechrau siffrwd, mae'r syniadau'n wahanol, mae'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn wahanol, a'u cyfrifoldebau'n newid. Mae pobl hefyd yn dechrau cymryd ei gilydd yn ganiataol ac ymateb yn wahanol i wrthdaro yng nghyfraith.Mae dynameg tŷ yn newid pan ddaw person newydd i mewn.


patrymau perthynas camweithredol

Mae'n rhaid iddyn nhw wneud lle iddyn nhw i gyd ar eu pennau eu hunain, a gall y broses hon fod yn anoddach nag y mae'n rhaid iddi fod os yw magwraeth a strwythur teuluol y ddau yn hollol wahanol; ac os nad yw pobl yn barod i symud neu wneud lle.

Pam nad ydym ond yn clywed am fenywod yn derbynyddion anodd? Pam mai dim ond y mamau yng nghyfraith yw'r rhai sydd anoddaf eu plesio? Pam fod mamau yn ei chael hi'n anodd gweld eu mab yn briod hapus?Mae yn eu psyche

Mae mamau

Mae seicolegwyr wedi egluro, pan fydd babi yn cael ei eni, ei fod yn edrych yn ddotiog ac yn gariadus ar eu rhieni, yn enwedig mamau.

Mae gan famau fond amlwg â'u plant; gallant synhwyro angen eu plentyn bron yn delepathig.

Maen nhw yno bron cyn gynted ag y bydd y ‘coo’ cyntaf yn rhyddhau o geg y plentyn. Ni ellir esbonio'r cariad a'r teimlad o fod yn un ymhell ar ôl i'r plentyn gael ei eni.

Mae mamau-yng-nghyfraith fel arfer yn teimlo dan fygythiad gan bresenoldeb menyw arall ym mywyd eu mab. Nid ydyn nhw'n falch, yn enwedig, os ydyn nhw'n credu nad yw ei merch-yng-nghyfraith yn addas i'w mab - sydd bron bob amser yn wir.

Y rhesymau y tu ôl i'w gweithredoedd

Mae gwahanol bobl yn defnyddio gwahanol dactegau.


rhyw ar gyfer awgrymiadau beichiogrwydd

Ar adegau, mae mamau-yng-nghyfraith yn fwriadol yn dechrau pellhau’r merched-yng-nghyfraith, neu ar adegau byddent yn diflasu neu bryfocio, neu byddent yn dal i wahodd cyn-bartneriaid eu mab i’r digwyddiadau.

Bydd digwyddiadau o'r fath, yn amlwg, yn arwain at ddadleuon ac ymladd.

Mewn achosion o'r fath, mae'r dynion yn sownd rhwng y fam a'r wraig. Ac ni wnaed i ddynion ddewis. Os daw gwthio i wthio, y gorau y gallant ei wneud yw cefnogi eu mamau. Nid ydynt o gymorth mawr yn ystod gwrthdaro cas yn y gyfraith.

Mae yna sawl rheswm drosto -

  • Maent yn meddwl bod eu mamau yn agored i niwed ac na ddylent eu cynhyrfu, tra bod y gwragedd yn gryfach ac yn gallu trin y gwaethaf.
  • Mae eu bond plentyndod a chyn-geni yn dal i fod yn bresennol i raddau helaeth, ac mae'n debygol iawn nad yw'r mab yn gallu cyfaddef beiau'r fam.
  • Mae dynion yn osgoiwyr naturiol. Profir yn wyddonol na all dynion drin straen yn dda ac y byddent yn hwyaden pryd bynnag y byddai'n rhaid iddynt ddewis rhwng y wraig a'r fam.

Mae dynion, ar adegau o wrthdaro, naill ai'n rhedeg i ffwrdd neu'n cymryd ochr eu mam.

Yn yr achos cyntaf, mae'r weithred o adael yn arwydd o frad. Mae menywod yn teimlo eu bod yn cael eu gadael ar eu pennau eu hunain ar adeg yr angen ac maent yn teimlo eu bod wedi'u gadael. Ychydig a wyddant ei fod yn weithred o amddiffyniad ar ran eu gwŷr; ond oherwydd mai anaml y caiff ei gyfathrebu, y menywod sy'n meddwl y gwaethaf.

Yn yr ail achos, mae dynion yn gyffredinol yn meddwl am eu mamau fel gwanychwyr bregus sydd angen amddiffyniad llawer mwy na'u gwragedd - sy'n ifanc ac yn gryf. Yn yr achos hwn, mae menywod yn teimlo'n unig ac yn ddiamddiffyn rhag ymosodiad y teulu. Oherwydd eu bod yn newydd i'r cartref, mae menywod yn dibynnu ar eu gŵr i'w amddiffyn. A phan fydd y llinell amddiffyn hon yn methu, mae'r crac cyntaf yn y briodas yn ymddangos.

Yr hyn y mae angen i'r ddau bartner ei gofio yw bod y ddau ohonyn nhw'n wynebu cyfyng-gyngor o'r fath wrth fynd wyneb yn wyneb â theuluoedd ei gilydd.


dyn ar gael yn emosiynol

Mae i fyny iddyn nhw fel cwpl sut maen nhw'n gweithio trwyddo .

Mae'n rhaid i'r gŵr a'r wraig gymryd cyfrifoldebau ac ochrau eu partneriaid, yn ôl yr angen. Mae eu partneriaid yn dibynnu arnyn nhw am hynny. Nhw yw'r unig wyneb sy'n hysbys ac yn caru'r wyneb mewn tŷ sy'n llawn dieithriaid, ar brydiau.

Merched, yma, sydd â'r llaw uchaf. Mae ganddyn nhw fwy o finesse wrth drin amgylchiadau o'r fath oherwydd eu bod nhw'n perthyn i'r un rhyw, mae ganddyn nhw fwy o brofiad wrth ddelio â'u mamau eu hunain, ac yna maen nhw'n fwy unol â nhw eu hunain na'r cymar gwrywaidd.

Gair gan y doeth

Gwrandewch ar y geiriau gan y doeth

Cynghorir menywod i beidio byth â defnyddio’r ymadrodd, ‘Ar ochr pwy ydych chi?’

Os yw wedi dod i'r pwynt bod angen i chi roi'r cwestiwn hwnnw mewn geiriau, y siawns yw nad ydych chi'n mynd i hoffi'r ateb hefyd. Nid oes unrhyw gyfrinach fawr i bethau, dim ond chwarae'r gêm yn ddoeth. Bydd gwrthdaro parhaus arall yn y gyfraith yn achosi rhwyg sylweddol yn eich perthynas â'ch priod yn hwyr neu'n hwyrach.