Arbed Eich Priodas yn Unig: A yw'n Bosibl?

Arbed eich priodas ar eich pen eich hun: A yw

Gall priodas fod yn heriol ar brydiau ac mae'n cymryd llawer o waith ac egni i gadw priodas yn gryf ac yn iach. Mae llawer o briod ar un adeg neu'r llall wedi meddwl tybed a ellir achub eu priodas ai peidio. Mae yna lawer o gyplau sy'n mynd i gwnsela gyda'r union gwestiwn hwnnw mewn golwg. P'un a yw'n ddadansoddiad cyfathrebu, yn ddigwyddiad bywyd mawr, yn enedigaeth plentyn neu'n llygad crwydrol eich partner, mae yna lawer o ddigwyddiadau a all herio ac ysgwyd sylfaen undeb yn llwyr.Os ydych chi'n eistedd yno, yn meddwl am eich priodas eich hun ac yn meddwl tybed a allwch chi ei hachub ar eich pen eich hun, gallai'r erthygl hon helpu.A yw'n wirioneddol bosibl?

A all un partner achub priodas ar ei ben ei hun? Pe bai un partner yn gweithio'n ddigon caled, a allai fod yn ddigon i'r ddau berson yn y briodas? Nid wyf yn amau ​​bod rhai pobl yn dal y ffantasi hon, ond nid wyf yn credu ei bod yn bosibl. Rwyf wedi gweld partneriaid yn rhoi cynnig ar y gamp hon yn ofer.

Argymhellir - Arbedwch fy Nghwrs Priodas

Pam nad yw'n bosibl achub eich priodas ar eich pen eich hun?

Wel, mae'r ateb yn gorwedd yn natur priodas. Mae priodas yn bartneriaeth, yn dîm. Mae angen cyfathrebu er mwyn bod yn llwyddiannus ac mae cyfathrebu'n ffordd ddwyffordd. Yn sicr, gall pob partner wneud ei ran ei hun i weithio tuag at achub eu priodas, ond yn y pen draw mae'n gofyn am uno ymdrechion pob partner.Pan fyddaf yn gweithio gyda chyplau, rwy'n eu dysgu'n gynnar mai'r unig beth y mae ganddynt rywfaint o reolaeth drosto yw eu credoau, eu teimladau a'u hymddygiadau eu hunain. Mae mwyafrif yr aflonyddwch mewn priodas yn deillio o alwadau afrealistig a chredoau anhyblyg sydd i raddau helaeth yn anghynhyrchiol ac yn gamweithredol. Hyd yn oed pan fydd ymddygiad eich partner yn gamweithredol, gallwch ddal i fod â chredoau afresymol am eu hymddygiad fel “NI DDYLECH fod wedi gwneud hynny” ac “Oherwydd iddynt wneud hynny, mae'n DARPARU nad ydyn nhw'n poeni amdanaf i”.

Darllen Mwy: Canllaw 6 Cam Ar gyfer: Sut i Atgyweirio ac Arbed Priodas wedi'i Torri


Trefnir priodasau llwyddiannus

Er mwyn cysondeb, os na all un person achub priodas, rhaid i'r gwrthwyneb fod yn wir, ni all un person ddifetha priodas

Nawr, efallai bod rhai ohonoch chi'n darllen hwn yn dweud wrthych chi'ch hun, “beth am pan fydd eich priod yn twyllo arnoch chi?'. Yn bendant, gall un partner wneud rhywbeth i effeithio ar y berthynas, fel twyllo. Ond mae yna lawer o briodasau sydd wedi cael eu hachub, a hyd yn oed wedi gwella ar ôl i briod dwyllo.Pan fydd un partner yn twyllo, efallai bod gan y partner arall gredoau amrywiol sy'n arwain y ffordd maen nhw'n teimlo a'r hyn maen nhw'n ei wneud am y sefyllfa. Os yw partner yn credu “NI DDYLAI Priodau dwyllo, ac os gwnânt, nid ydynt yn DA”, bydd teimladau o iselder ysbryd, dicter afiach a brifo yn debygol o ddigwydd. Os bydd yr emosiynau negyddol afiach hyn yn digwydd, mae ymddygiadau afiach yn sicr o ddigwydd ac mae'r tebygolrwydd y bydd y briodas yn goroesi yn fain.


cysylltiad emosiynol â menyw

Fodd bynnag, os yw'r partner yn credu “Rwy'n EISIAU nad oedd fy mhriod wedi twyllo ond fe wnaethant, nid yw'n golygu nad ydyn nhw'n dda i ddim, mae'n golygu eu bod nhw'n GWEITHREDU yn wael”. Mae'r gred hon yn fwy tebygol o esgor ar deimladau negyddol iach fel tristwch, dicter iach a thristwch. Bydd y teimladau negyddol iach hyn yn arwain at gamau cynhyrchiol fel ceisio therapi, gweithio tuag at faddeuant ac i bob pwrpas arbed y berthynas.

Nawr, gadewch i ni ddweud bod rhywun yn credu y DYLAI allu achub y briodas ar eu pennau eu hunain. Mae'n debygol y bydd llawer o ddeilliadau camweithredol os na fydd y galw hwn yn cael ei ateb. Efallai y bydd deilliadau o’r fath yn swnio fel “fy mai i yw hyn i gyd”, “Nid wyf yn dda i ddim oherwydd ni allwn achub y berthynas”, “Ni fyddaf byth yn dod o hyd i bartner arall”, “Rwy’n tynghedu i fod ar fy mhen fy hun”. Os yw rhywun yn credu hyn, maent yn debygol o deimlo'n isel eu hysbryd, yn ddig iawn, neu'n euog iawn. Os yw rhywun yn teimlo fel hyn, maent yn LESS yn debygol o fynd i berthnasoedd newydd a LESS sy'n debygol o fentro bregusrwydd a fydd yn atgyfnerthu eu meddwl di-fudd.Gan fynd yn ôl at y cwestiwn gwreiddiol:

“A yw’n bosibl achub eich priodas ar eich pen eich hun?”, Byddwn yn dal yn gryf i’r gred nad yw’n bosiblMae'n bosibl, fodd bynnag, arbed eich credoau am eich priodas.

Ni allwch reoli'r hyn y mae eich partner yn ei wneud neu ddim yn ei wneud ond gallwch reoli'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrth eich hun am yr hyn y mae eich partner yn ei wneud neu ddim yn ei wneud. Os oes gennych gredoau defnyddiol a chynhyrchiol am eich priodas, rydych yn gwneud eich rhan yn y berthynas ac mae hynny'n rhoi'r cyfle gorau i'r briodas oroesi.