Beth Yw Ysgariad Hollol?

Beth Yw Ysgariad Hollol?

Weithiau mae pobl yn clywed y term “ysgariad llwyr” yn cael ei daflu o gwmpas, a gall fod ychydig yn frawychus. Wedi'r cyfan, nid ysgariad rheolaidd yn unig mohono. Mae'n ysgariad “absoliwt”. Nid yw'r gair ychwanegol yn ddim byd i boeni amdano, serch hynny.Nid yw “absoliwt” yn golygu unrhyw beth mewn gwirionedd

Mae deddfau priodas ac ysgariad yn cael eu gosod gan lywodraethau'r wladwriaeth yn yr Unol Daleithiau. Mae gan rai taleithiau, fel Maryland er enghraifft, gyfraith sy'n caniatáu “ysgariad llwyr.” Cod Maryland Sec. 7-103 yn dweud y gellir caniatáu ysgariad llwyr am odineb, anghyfannedd, euogfarn o ffeloniaeth, ar ôl gwahanu deuddeg mis, gwallgofrwydd, creulondeb, neu gam-drin plant.
arwyddion o ansicrwydd mewn perthynas

Dim ond cyfnod aros ar ysgariad dim bai sy'n gyffredin ledled y wlad yw'r cyfnod gwahanu deuddeg mis, ac mae'r seiliau eraill dros ysgariad yn seiliau “bai” eithaf safonol. Mae Maryland hefyd yn caniatáu i gyplau gael ysgariad llwyr ar unwaith trwy gydsyniad y naill a'r llall os oes ganddyn nhw gytundeb setliad ysgrifenedig a dim plant.

Mewn geiriau eraill, “ysgariad llwyr” yn Maryland yw’r union beth y mae’r rhan fwyaf o daleithiau yn ei alw’n “ysgariad.” Mae'n torri'r bondiau cyfreithiol rhwng dau berson priod yn barhaol. Mae hefyd yn caniatáu i'r llys rannu asedau'r cwpl a darparu ar gyfer gofalu am eu plant.Yr unig reswm gwirioneddol bod y term “ysgariad llwyr” yn parhau i fodoli yw oherwydd bod rhai llysoedd yn galw gwahanu yn fath o ysgariad.

I rywun sy'n gadael perthynas hyll, gall y cyfnod gwahanu deuddeg mis sy'n ofynnol i lawer o gyplau mewn gwladwriaeth fel Maryland fod yn amser hir iawn. Mae rhai taleithiau, fel Efrog Newydd , ceisiwch gadw cyplau y tu allan i'r llys nes eu bod yn barod am ysgariad go iawn.

Mae gan wladwriaethau eraill, fel Maryland, gyfreithiau sy’n fwy agored i gael y llysoedd i gymryd rhan mewn gwahaniad neu “ysgariad cyfyngedig.”
gwneud rhyw yn flaenoriaeth

Mae ysgariad llwyr yn parhau i fodoli oherwydd bod rhai llysoedd yn galw gwahanu yn fath o ysgariad

Nid ysgariad yw ysgariad cyfyngedig mewn gwirionedd

Mewn gwladwriaethau sy'n defnyddio'r term “ysgariad absoliwt” i olygu'r hyn y mae'r rhan fwyaf o wladwriaethau'n ei alw'n “ysgariad,” yn aml mae yna ryw fath o wahaniad cyfreithiol sy'n cael ei ystyried yn fath llai o ysgariad. Yn Maryland, Cod Sec. 7-102 yn darparu ar gyfer “ysgariad cyfyngedig.” Gellir caniatáu ysgariad cyfyngedig am greulondeb, cam-drin plant, gadael neu wahanu.


magu pwysau ar ôl priodi

Fel mater ymarferol, dim ond ffordd o orfodi gwahaniad yn gyfreithiol yw'r ysgariad cyfyngedig nes bod y cyfnod aros blwyddyn wedi mynd heibio ac y gellir cyhoeddi archddyfarniad ysgariad terfynol. Mae gan y llysoedd lawer o opsiynau i helpu pob priod nes bod yr ysgariad wedi'i gwblhau.

Er enghraifft , gall llys gyhoeddi gorchymyn yn clirio dalfa plant, dyfarnu ymweliad, ei gwneud yn ofynnol i gynhaliaeth plant, caniatáu i briod ddefnyddio'r cartref priodasol, neu ddatrys meddiant o eiddo personol (fel cyfrifiadur neu fodrwy).

Mae gan wladwriaethau eraill gyfreithiau tebyg sydd wedi cael eu llunio gan hanes o ysgariad yn cael ei ddifetha. Er enghraifft, Virginia mae ganddo fath o wahaniad cyfreithiol a elwir yn “ysgariad o’r gwely a’r bwrdd.” Degawdau yn ôl, pan na allai neu na fyddai cyplau yn ysgaru, byddai llawer yn gwahanu'n barhaol.

Yn nodweddiadol, roedd hyn yn golygu bod y gŵr wedi symud i ffwrdd a gadael ei wraig heb fodd i ofalu amdani ei hun. Roedd ysgariad o'r gwely a'r bwrdd yn wahaniad cyfreithiol tymor hir a oedd yn caniatáu i gyplau fyw ar wahân ond a oedd yn dal i fynnu bod y gŵr yn gofalu am ei wraig sydd wedi ymddieithrio.