Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Cariad Emosiynol a Chariad Corfforol?

Archwilir y syniad o gariad corfforol yn erbyn cariad emosiynol yma fel y gallwch wybod ai dyma

Am dreulio mwy o amser gyda rhywun? Ydych chi wedi bod yn teimlo'r awydd i fod yn agos at berson yn eich bywyd?Mae clywed rhywun yn chwerthin yn gwneud i chi fod eisiau chwerthin ochr yn ochr â nhw? Os ydyn nhw'n crio, rydych chi am eu dal yn agos a gwneud iddyn nhw deimlo'n well? Mae'n edrych fel eich bod chi mewn cariad!Mae cariad yn deimlad sy'n gysegredig iawn. Weithiau, mae cariad yn cael ei ddrysu â chwant. Mae gwahaniaeth enfawr rhwng cariad corfforol a chariad emosiynol.

Archwilir y syniad o gariad corfforol yn erbyn cariad emosiynol yma fel y gallwch wybod ai dyma'r cariad rydych chi'n edrych arno neu'n chwant.
sut i fod yn fwy flirtatious

Cariad corfforol

Os oes gennych berthynas gorfforol â pherson yr ydych yn gysylltiedig ag ef yn emosiynol, mae

Atyniad corfforol yw pan fydd rhywun yn eich codi ar lefel sy'n fiolegol yn y bôn.

Os yw'r awydd i gyffwrdd â rhywun yn eich meddiannu, edrychwch arnyn nhw oherwydd mae'n gwneud i chi deimlo'n dda, yna mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich denu'n gorfforol atynt. Mae yn y natur ddynol i gael ei ddenu tuag at y rhyw arall. Gyriant biolegol yw rhyw ac efallai nad oes ganddo ddim i'w wneud ag emosiynau dyfnach gofal ac anwyldeb.Mae rhyw yn angen sylfaenol am fodau dynol.

Os oes gennych berthynas gorfforol â pherson yr ydych yn gysylltiedig ag ef yn emosiynol, mae'n sicr o weithio ei hud.

Nid ydych chi bob amser yn buddsoddi'ch teimladau a'ch emosiynau pan fyddwch chi'n cael eich denu'n gorfforol at rywun. Dim ond awydd syml yw paru gyda nhw oherwydd eich bod chi'n cael eich denu'n gorfforol atynt.

Mae yna lawer llai o ddisgwyliadau ynghlwm â ​​chariad corfforol o gymharu â chariad emosiynol.

Cariad emosiynol

Os ydych chi am ddal rhywun yn agos atoch chi, tynnwch eu holl ofnau i ffwrdd, a'u hamddiffyn ar unrhyw gost, mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael eich denu'n emosiynol atynt.

Rydych chi eisiau rhannu pob eiliad o'ch bywyd gyda'r person rydych chi'n cael eich denu'n emosiynol ato.

Cariad, gwerth, gofal, parch ac ymddiriedaeth yw'r hanfodion y mae atyniad emosiynol yn cael eu hadeiladu o'u cwmpas. Os yw dyn yn cael ei ddenu’n emosiynol at fenyw, byddai eisiau iddi barchu, edmygu a gofalu am ei anghenion emosiynol. Os yw menyw yn cael ei denu at ddyn yn emosiynol, byddai hi eisiau iddo fod yno wrth ei hochr trwy'r holl drwchus a thenau.

Pan fyddwch chi'n dechrau deall y person arall, pan fyddwch chi'n dechrau ymwneud â nhw, pan rydych chi eu heisiau am rywbeth heblaw eu harddwch a'i edrychiadau da, dyna pryd rydych chi'n cael eich denu'n emosiynol atynt.

Mae yna lawer mwy o siawns o dorcalon a theimladau drwg pan gewch eich denu yn emosiynol at rywun o gymharu â phryd rydych chi'n cael eich denu'n gorfforol atynt.

Gan fod y disgwyliadau'n uchel, mae'n rhaid i chi deimlo poen a thrallod pan na chânt eu cyflawni.

Sut i wahaniaethu rhwng cariad corfforol a chariad emosiynol

Mae yna rai arwyddion clir sy

Mae yna rai arwyddion clir sy'n dangos a yw rhywun yn cael ei fuddsoddi yn emosiynol ynoch chi neu a yw'n cael ei ddenu at eich edrychiad. Rhestrir rhai ohonynt fel a ganlyn

Os nad oes gan y person yr ydych gyda chi ddim ond diddordeb mewn cael rhyw ac nad yw'n buddsoddi amser ac ymdrech yn y berthynas heblaw hynny, mae'n arwydd sicr mai atyniad corfforol yn unig ydyw.


a yw'n arferol dal i garu fy nghyn

Os yw'ch partner yn gwneud yr ymdrech, ac yn ystyriol o'ch emosiynau, yn cymryd diddordeb yn eich bywyd ac yn eich helpu trwy bethau, yna mae'n golygu ei fod ef / hi yn cael ei ddenu atoch yn emosiynol.

Os yw'ch partner yn poeni mwy am yr hyn rydych chi'n ei wisgo a sut rydych chi'n edrych o'i gymharu â sut rydych chi'n teimlo, mae'n arwydd chwedlonol o atyniad corfforol.

Os yw'ch partner yn awyddus i'ch cyflwyno i'w deulu, mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu buddsoddi yn emosiynol ynoch chi ac nad ydyn nhw'n chwilio am ryw yn unig.

Mae cynllunio ar gyfer y dyfodol yn rhan bwysig iawn o berthynas emosiynol. Os yw'ch partner yn codi ofn neu'n newid y pwnc pan ddewch â'r dyfodol atoch, dylech gofio bod hyn yn arwydd o gael eich denu'n gorfforol yn unig.


cyngor arbenigol rhyw

Cael eich denu'n emosiynol at rywun yw'r teimlad gorau yn y byd i gyd.

Mae cael cysylltiad rhwng yr enaid â rhywun yn eich gadael yn fodlon ac yn falch. Mae cariad emosiynol yn bodloni'r enaid dynol, tra bod cariad corfforol yn bodloni'r corff dynol. Mae ochrau da a drwg i'r ddau ohonyn nhw.

Trafodir y gwahaniaethau rhwng y ddau uchod. Gobeithio, gyda'u help, y byddech chi'n gallu eu gwahaniaethu oddi wrth eich gilydd.

Gwyliwch hefyd:

Er mwyn eich helpu i wahaniaethu ymhellach rhwng cariad emosiynol a chorfforol, dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer eu gwella:

Cariad emosiynol

  • Ymunwch â rhywbeth sy'n ystyrlon i'r ddau ohonoch. I ddyfnhau'r cysylltiad emosiynol yn eich priodas, gallwch chi gymryd rhan mewn gweithgareddau y mae'r ddau ohonoch chi'n eu mwynhau. Gallai fod yn unrhyw beth o fynd am dro, coginio gyda'n gilydd i awyrblymio.
  • Creu amgylchedd diogel ar gyfer cael sgyrsiau agos-atoch. Dyrannwch ychydig bach o'ch diwrnod i eistedd i lawr gyda'ch priod a siarad hyd yn oed os yw am awr mewn diwrnod. Ewch i ffwrdd o unrhyw wrthdyniadau a sicrhau eich bod yn rhoi eich rhagfarnau a'ch barnau o'r neilltu.
  • Byddwch yn fwy chwilfrydig, gofynnwch gwestiynau caled, a dim ond gwrando gyda hoffter llwyr.

Cariad corfforol

  • Mae gwella agosatrwydd mewn priodas yn gofyn am ryngweithio dynol dwfn. Diffoddwch y teledu, ffôn symudol, neu unrhyw ddyfais electronig arall pan fyddwch chi gyda'ch partner ac yn treulio peth amser yn siarad ac yn rhannu, a fydd yn eich helpu i gynyddu agosrwydd corfforol ac agosatrwydd emosiynol.
  • Cyflwynwch deganau rhyw a gemau rhyw poeth yn eich ystafell wely, a byddwch yn synnu at y buddion seicolegol y byddwch chi'n eu mwynhau, ar wahân i'r hwb yn eich bywyd rhywiol.
  • Gwella agosatrwydd mewn priodas trwy ddeall gwahanol gamau agosatrwydd corfforol mewn perthynas. Er nad oes unrhyw ddau gwpl fel ei gilydd, mae pob perthynas yn mynd trwy'r camau dilyniant hyn sy'n gysylltiedig â chariad ac agosatrwydd.