Sut i ddelio â pherthynas straen yn ystod beichiogrwydd

Sut i ddelio â pherthynas straen yn ystod beichiogrwydd

Yn yr Erthygl honMae beichiogrwydd yn gam disglair i lawer o gyplau fel ei gilydd. Dyma'r amser y mae cyplau yn bondio ac yn dod yn agosach at ei gilydd. Dyma'r amser pan mae dau berson yn sylweddoli y byddant yn dod â bywyd dynol arall, a gwae beichiogrwydd ac mae'r disgwyliadau a ddaw gyda babi yn sicr o newid y perthynas dynameg.Mae gan y newidiadau yn eich corff, y cromliniau amlwg, eich bol chwyddedig, a'r hormonau cynddeiriog y gallech eu profi yn eich corff y pŵer i'ch taflu oddi ar gydbwysedd pan ddaw i meithrin eich perthynas yn ystod beichiogrwydd gyda'ch partner. Ar un adeg efallai y byddwch chi a'ch partner yn teimlo cysylltiad, ac mewn eiliad arall efallai y byddwch chi teimlo'n flinedig yn emosiynol ac ynysig.

Os na allwch chi a'ch gŵr gytuno ar hyd yn oed un peth sengl ac yn ymladd yn gyson, yna peidiwch â phoeni oherwydd mae'r ymladd hyn yn gyffredin iawn. Mae cael babi yn ddigwyddiad sy'n newid bywyd a gall newid perthynas cwpl yn sylweddol yn ystod beichiogrwydd.Ar yr un pryd, mae perthynas gefnogol yn bwysig yn ystod beichiogrwydd. Gall yr hormonau beichiogrwydd effeithio ar ddarpar famau yn wahanol. Efallai y bydd rhai yn profi cymysgedd o emosiynau uchel ac isel tra gallai ychydig o rai eraill deimlo'n fregus neu'n bryderus.


llawn diffiniad peryglus

Gall straen o'r fath yn ystod beichiogrwydd effeithio ar y gwrthwyneb perthynas iach a chalonog rhwng y cyplau .

Nid yw torri i fyny yn ystod beichiogrwydd yn anhysbys. Gall cyplau nad ydyn nhw'n gallu ymdopi â pherthnasoedd llawn straen wahanu ffyrdd ar ôl beichiogrwydd. Mae problemau priodas yn ystod beichiogrwydd yn gyffredin. Rhaid i bartneriaid ddeall hynny mae perthnasoedd yn newid yn ystod beichiogrwydd a dod o hyd i ffyrdd o leihau straen yn ystod beichiogrwydd a delio â straen perthynas yn hawdd.Felly os ydych chi'n delio â pherthynas ingol yn ystod beichiogrwydd, yna peidiwch â phoeni oherwydd sonir isod am rai awgrymiadau i'ch helpu chi i drin straen perthynas yn ystod beichiogrwydd.

1. Cadwch mewn cof bod cyfathrebu yn allweddol

Gan fod y digwyddiad hwn yn newid bywyd ac yn gallu cael effaith syfrdanol ar eich perthynas â'ch partner, mae'n hanfodol eich bod yn cadw drysau cyfathrebu yn agored. Os nad ydych chi a'ch partner yn siarad nac yn cyfathrebu ac yn cadw'ch teimladau a'ch problemau i chi'ch hun, yna mae eich perthynas yn sicr o fod yn straen.

I ddelio â straen perthynas yn ystod beichiogrwydd, mae'n hanfodol eich bod chi'n cyfathrebu , dywedwch wrth eich partner sut rydych chi'n teimlo a beth rydych chi ei eisiau a'ch partner. Yn ogystal, dylech ganolbwyntio ar eich teimladau a bod yn ystyriol o'ch sefyllfa.
cydnawsedd cariad â dyddiadau geni

Nawr, mae'n rhaid i chi ddeall nad oes prin unrhyw ganllawiau wedi'u sgriptio ar sut i osgoi straen yn ystod beichiogrwydd. Mae'n dibynnu'n llwyr ar y partneriaid i ddarganfod sut i ddelio â straen beichiogrwydd.

Yma, cyfathrebu yw'r unig allwedd i fynd i'r afael â phroblemau perthynas tra'ch bod chi'n feichiog i drin straen perthynas yn ddoeth yn ystod beichiogrwydd.2. Gwnewch amser i'ch gilydd

Yng nghanol yr ymweliad â'r ysbyty, gynaecolegydd a dosbarthiadau Lamaze, mae'n hanfodol eich bod chi a'ch partner yn cymryd peth amser allan o'ch diwrnod prysur a treulio'r amser hwnnw gyda'i gilydd .

Cadwch mewn cof, er eich bod yn cario'r babi, bod eich partner hefyd yn mynd trwy newidiadau, fel y teimlad o gael babi a bod yn dad.

Mae'n bwysig eich bod chi'n siarad â'ch gilydd ac yn treulio amser gyda'ch gilydd i adael i'r person arall wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Ewch allan am ffilm neu a cinio rhamantus mewn bwyty ffansi a mwynhau bod gyda'i gilydd.

Gwnewch amser i

3. Rhowch le

Ar y llaw arall, nid ydych chi am fod yn anadlu gwddf eich partner yn barhaus. Os ydych chi'n feichiog ac o dan straen gan eich gŵr yn gyson, yna mae angen i chi ofyn i chi'ch hun a ydych chi'n trafferthu gormod arno ai peidio?

Ni fydd dadleuon ac ymladd yn helpu, yn hytrach dim ond yn ystod beichiogrwydd y bydd gwrthdaro o'r fath yn ychwanegu at y straen perthynas. Mwynhewch yr amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd OND hefyd treuliwch ychydig o amser ar wahân a rhowch le arall.

Dyma sut y gallwch chi ddelio â materion perthynas yn hawdd yn ystod beichiogrwydd.

4. Anadlwch cyn i chi siarad

Nid yw’n syndod y gall hormonau beichiogrwydd eich gwneud yn oriog ac yn lluosog ac yn emosiynol, felly pan fyddwch yn teimlo siglen hwyliau yn digwydd, stopio, anadlu a gofyn i chi'ch hun “Ai dyma pwy ydw i mewn gwirionedd?”. Gall y tric syml hwn atal llawer o ddadleuon a materion a gall eich helpu i ddelio â straen hyd yn oed cyn iddo ddechrau.

5. Newid eich trefn

Yn hytrach na bod yn uffernol o blygu ar yr hyn yr oeddech chi a'ch partner yn arfer ei wneud a dadlau drosto, ceisiwch fod yn hyblyg ac addasu eich trefn. Nid yw'n syndod bod pethau'n sicr o newid felly beth yw'r pwynt wrth ddadlau yn ei gylch?

Yn lle gwneud y gweithgareddau yr oeddech chi'n arfer eu defnyddio fel golffio neu nofio, ceisiwch wneud gweithgareddau mwy hamddenol fel sesiynau sba neu gael tylino cyplau. Dewiswch weithgareddau y gall y ddau ohonoch eu mwynhau.

6. Cadwch agosatrwydd yn fyw

Nid yw'n syndod y gall y lefel agosatrwydd yn ystod beichiogrwydd, rhyngoch chi a'ch partner ostwng yn sylweddol. Dyma un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros straen perthynas yn ystod beichiogrwydd. Yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf, rydych chi'n brysur gyda salwch bore, yn delio â blinder a hwyliau ansad fel y gall rhyw fod y peth olaf ar eich meddwl.

Wrth i fisoedd fynd heibio, mae eich babi yn dod yn fwy a mwy amlwg ac yn dod o hyd i'r iawn safle ar gyfer cyfathrach rywiol gall hynny fod yn bleserus i chi a'ch partner fod yn anoddach fyth. Mewn sefyllfaoedd o'r fath, fe'ch cynghorir i gael trafodaeth gyda'ch partner ar sut i wneud iddo weithio. Dylid cymryd eiliadau fel fartio, barfio yn ysgafn a'u diswyddo fel jôc.


pryd ydych menywod brig yn rhywiol

Wedi'r cyfan, mae problemau beichiogrwydd a pherthynas yn gyffredin, ac mae'n rhaid i bob cwpl priod fynd trwy'r cam hwn yn ystod eu priodas os oes ganddyn nhw fabi. Felly, mae angen i chi ddysgu sut i leihau straen yn ystod beichiogrwydd. Felly, peidiwch ag anghofio siarad â'ch partner a rhoi hwb i'r Rhamant .

Mae'n hanfodol eich bod chi a'ch partner yn aros yn ddigynnwrf ac yn gydweithredol yn ystod yr amser caled hwn. Dylai menywod gofio, er eu bod yn cael llawer o newidiadau corfforol, bod eu partner hefyd yn cael newidiadau meddyliol felly gallant deimlo dan straen ac ofn hefyd.

Mae beichiogrwydd yn daith hyfryd i ddau berson sydd i mewn cariad . Ond, bydd y straen perthynas yn ystod beichiogrwydd a all ddod gyda'r profiad hwn sy'n newid bywyd yn diflannu cyn gynted ag y byddwch chi'n gweld eich un bach yn cysgu mewn crib nesaf atoch chi!

Mae'n dibynnu'n llwyr arnoch chi a'ch partner - sut y gallwch drin straen perthynas yn ystod beichiogrwydd a mwynhau'r cyfnod gyda'ch partner.