Beth Yw Cerrig Cerrig mewn Perthynas a Sut i ddelio ag ef

cerrig caled

Yn yr Erthygl honA ydych chi'n gweld bod eich partner yn cau i lawr yn fwriadol pryd bynnag y byddwch chi'n codi mater difrifol i'w drafod? Ydych chi'n gweld bod eich partner yn cael ei ddychryn yn ystod y ddadl barhaus, ac yn newid y pwnc yn gyfleus?Efallai eich bod wedi dioddef cerrig caled yn eich perthynas!

Yn yr erthygl hon, byddwch yn gwybod beth yw gosod cerrig caled mewn perthnasoedd a sut mae'n niweidiol i hapusrwydd a lles perthynas.Beth yw gosod cerrig caled mewn perthnasoedd?

Cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas lwyddiannus. Mae o'r pwys mwyaf, yn enwedig yn y cysylltiadau sydd bwysicaf.

Os yw cyfathrebu yn cael ei rwystro mewn perthynas, mae'n gwaethygu'r materion sy'n bodoli eisoes i lefel ddyfnach. Hefyd, mae'r agosatrwydd mewn perthnasoedd yn mynd i gael ei daflu pan fydd un o'r partneriaid yn troi at osod cerrig caled.

Felly, beth yw gosod cerrig caled mewn perthynas?Mae cerrig caled yn ymddygiad y gellir ei ddisgrifio fel y weithred o ddefnyddio strategaethau oedi.

Mae'r person sy'n gosod cerrig caled yn osgoi gwrthdaro neu'n gwrthod cydnabod pryderon y person arall. Gall cerrig caled ddigwydd mewn amrywiaeth o berthnasoedd.

Gellir gweld rhai o'r enghreifftiau mwyaf cyffredin o'r ymddygiad hwn mewn parau priod, lle mae un partner yn cau'r llall. Gall y partner sy'n gosod cerrig caled y llall ddiswyddo teimladau'r llall neu gerdded allan yng nghanol deialog.

Fel arfer, dan amgylchiadau o'r fath, gall y drafodaeth ddod i ben cyn y gellir sicrhau unrhyw ganlyniadau ffrwythlon.

Cerrig caled mewn priodas

Cerrig caled mewn priodas

Mae priodas yn berthynas sy'n gofyn am waith ac ymdrech gyson gan y ddau bartner.

Yn y mwyafrif o briodasau, efallai y bydd yn rhaid i un partner gyfaddawdu mwy na'r llall er mwyn gwneud i sefyllfaoedd weithio. Fodd bynnag, os yw'r ymdrechion bob amser yn unochrog, gall teimladau o ddrwgdeimlad arwain at y cwpl.

Mae cerrig caled yn un o'r pedwar prif fath o ymddygiad a nodwyd ac y gwyddys eu bod yn arwain at briodas wedi methu.


sut i oroesi priodas asperger

Mae dynion yn arddangos y math hwn o ymddygiad yn fwy cyffredin o gymharu â menywod, a dyna pam yn y mwyafrif o briodasau, mai'r gŵr sy'n (yn fwriadol neu'n anfwriadol) waliau'r wraig.

Ond, ar yr un pryd, mae'n hanfodol sylweddoli y gall unrhyw un gael ei walio mewn perthnasoedd, gan gynnwys dynion.

Mae llawer o bobl yn cerrig caled eu partneriaid heb sylweddoli effeithiau eu hymddygiad ar eu hanwyliaid.

Enghreifftiau o gerrig cerrig

Dyma rai o'r ymadroddion a ddefnyddir yn gyffredin wrth osod cerrig caled mewn perthnasoedd:

  • Dydw i ddim eisiau siarad ar hyn o bryd
  • Dyna ni!
  • Rwyf wedi cael digon
  • Peidiwch â dechrau popeth eto
  • Diwedd y drafodaeth
  • Gadewch lonydd i mi
  • Ewch i ffwrdd! Dydw i ddim eisiau gwrando ar unrhyw beth ar hyn o bryd.

I gael gwell dealltwriaeth o sut mae seicoleg cerrig caled yn gweithio, ystyriwch yr enghraifft ganlynol -

Mae John a Libby wedi bod yn briod ers dwy flynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, maent wedi cael dadleuon lluosog dros sawl mater. Daw John adref yn hwyr o'i waith, ac ar ôl iddo ddychwelyd, mae fel arfer yn brysur ar ei ffôn symudol.

Mae'r ymddygiad hwn yn gwneud Libby yn anhapus ac ar sawl achlysur, mae hi wedi dweud wrth John am sut mae hi'n teimlo.

Y rhan fwyaf o'r amser y mae hi wedi ceisio wynebu John, ni roddodd unrhyw giwiau di-eiriau ynglŷn â sut roedd yn teimlo ac yn ymddwyn fel petai wedi tiwnio Libby allan yn llwyr.

Mewn rhai achosion, dim ond trwy adael yr ystafell y dangosodd ei anfodlonrwydd ar ôl dweud wrth Libby ei fod wedi cael digon o'r trafodaethau hyn ac nad oedd am glywed dim mwy.

Dyma enghraifft glasurol o'r gŵr yn cerrig caled ei wraig. Yn aml, mae priod yn gwneud hynny er mwyn osgoi gwrthdaro neu dim ond am nad ydyn nhw am ddelio â'r sefyllfaoedd.

Mae'n bwysig nodi bod gosod cerrig caled yn wahanol iawn i gymryd hoe.

Pan fydd person yn cymryd hoe, maen nhw'n cymryd amser i fyfyrio ar y sefyllfa ac mae hyn fel arfer yn dod â chanlyniadau buddiol. Tra nad oes unrhyw broses feddwl o'r fath yn gysylltiedig ag ymddygiad cerrig caled.

Effeithiau gosod cerrig caled

Effeithiau gosod cerrig caled


dynes briod anhapus

Mewn llawer o achosion, lle mae gosod cerrig caled mewn perthnasoedd yn nodwedd reolaidd, fe'i cydnabuwyd fel math o gam-drin seicolegol.

Gall gosod cerrig caled adael i'r partner hwnnw deimlo'n hollol fregus.

Mae effeithiau gosod cerrig caled ar unrhyw berthynas briodasol yn ddirmygus. Lawer gwaith pan fydd rhywun yn carregio ei briod, mae'r priod yn profi straen a phryder.

Weithiau, gall y priod hefyd ddefnyddio’r ‘driniaeth dawel’ a elwir yn eang.

Yn y pen draw, mae'r driniaeth dawel ynghyd â gosod cerrig caled yn gadael y wraig yn isel ei hysbryd. Ar adegau eraill, wrth geisio gwella pethau, efallai y bydd y wraig yn gwneud y sefyllfa'n waeth byth.

Mae cerrig caled yn dod â synnwyr o unigedd i'r wraig a dyna sy'n ei gwneud hi'n boenus iawn iddi drin.

Sut i ddelio â gosod cerrig caled

Os ydych chi'n rhywun sydd â waliau cerrig yn aml, mae'n rhaid eich bod chi'n aml yn chwilota am sut i dorri trwy osod cerrig caled.

Gellir gofalu am osod cerrig caled mewn perthnasoedd os ydych chi a'ch partner yn barod i roi eich ymdrechion er budd pawb.

Mae'r cam cyntaf yn cynnwys y gwneuthurwr cerrig i nodi a chydnabod yr ymddygiad hwn. Ar ôl ei dderbyn, rhaid i'r ddau bartner fod yn barod i ddelio ag ef.

Os bydd eich partner yn anghyfforddus yn siarad am rywbeth ar y tro, peidiwch â'u cythruddo ymhellach. Ni fydd pestering yn nôl unrhyw ganlyniadau cadarnhaol i chi.

Byddai'ch partner yn cadw distawrwydd dealledig fel arfer. Ar ben hynny, byddai eich lefelau pryder a rhwystredigaeth yn croesi'r terfynau yn anfwriadol.

Yn lle hynny, rhowch seibiant mawr ei angen i'ch partner. Rhaid i'r ddau ohonoch geisio oeri yn ystod y cyfnod egwyl a pharhau â'r drafodaeth pan fydd y ddau ohonoch mewn hwyliau derbyngar.

Er mwyn mynd i’r afael â gosod cerrig caled mewn perthnasoedd, gallwch geisio ceisio ceisio proffesiynol.

Dewis da arall yw dilyn cwrs priodas ar-lein o gysur eich cartref i fath o'r materion eraill yn eich perthynas ar gyfer bywyd priodasol hapus ac iach.

Gwyliwch hefyd: