Ewyllysiau a Phriodas

effaith priodas ar ewyllys

Yn yr Erthygl honUn o'r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud i'ch teulu yw cael ewyllys ar waith. Dychmygwch, pan fyddwch chi'n marw, nad yw'ch asedau'n cael eu dosbarthu i'ch priod a'ch plant fel y byddech chi eisiau a'u bod nhw'n cael eu dal mewn materion cyfreithiol drud a blinedig sy'n gysylltiedig â'r asedau hynny. Mae creu ewyllys yn ffordd o helpu i ddileu'r materion hynny.


perthynas platonic

Yn y bôn, mae ewyllys yn ddogfen sy'n eich galluogi i gadw rheolaeth ar sut mae'ch ystâd (eich asedau a'ch eiddo) yn cael ei reoli a'i ddosbarthu pan fyddwch chi'n marw. Gallai hyn fod mor syml â sut mae cronfeydd mewn cyfrif banc yn cael eu rhannu rhwng plant neu sut sy'n derbyn y cartref yn Florida a'r un yn Efrog Newydd.

Priodas ac ewyllysiau

Mae'n bwysig deall, os nad oes gennych ewyllys ddilys pan fyddwch chi'n marw, mae'n debygol y bydd eich asedau yn ddarostyngedig i gyfreithiau'r wladwriaeth. Hynny yw, bydd y wladwriaeth yn penderfynu pwy sy'n etifeddu beth. Gelwir y broses hon o drosglwyddo'r eiddo i'r etifeddion haeddiannol yn profiant . Bydd y barnwr yn penodi gweinyddwr i wasanaethu fel y ysgutor (person a enwir mewn ewyllys i reoli'ch ystâd) o'ch ystâd. Mae hefyd yn bwysig nodi'r gair beirniadol “dilys” o ran yr ewyllys. Os bernir bod ewyllys yn annilys gan y llys, gallai hyn sbarduno'r un achos gan y llys gan gymryd rheolaeth.Mae deddfau sy'n ymwneud ag ewyllysiau yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth, felly mae'n bwysig ceisio cyfeiriad atwrnai sydd â phrofiad o greu ewyllysiau a chynllunio ystadau neu i geisio deddfau priodol y wladwriaeth. Os ydych chi'n bwriadu drafftio'ch ewyllys eich hun, mae rhai camau cyffredin y dylid eu cymryd:

1. Dylai'r ddogfen gael ei theipio neu ei hargraffu'n ddarllenadwy gydag inc glas neu ddu.

2. Creu pennawd “Ewyllys Olaf a'r Testament”3. Dylai'r llinell gyntaf gynnwys eich enw, dinas a chyflwr preswyl, eich dyddiad geni ac mai'ch bwriad yw creu ewyllys derfynol.

4. Os oes gennych ewyllys flaenorol neu bresennol yr ydych yn ei disodli neu'n ei hadolygu, cynhwyswch ddatganiad eich bod yn dirymu pob hen ewyllys.

5. (Os yw'n berthnasol) Rhowch enw'ch priod a dyddiad a lleoliad y briodas.

6. Rhowch rif ac enwau unrhyw blant byw sydd gennych chi.

7. Os oes gennych blant bach, nodwch pwy fydd yn gofalu amdanynt ar ôl eich marwolaeth. Mae'n arfer da darparu gwarcheidwad ychwanegol ar gyfer plant bach rhag ofn bod y cyntaf yn dewis neu'n methu â gweithredu fel eu gwarcheidwad.

8. Penodi rhywun i fod yn gynrychiolydd personol eich ystâd. Mae'n arfer da darparu person ychwanegol i weithredu yn y rhinwedd hon os yw'r cyntaf yn dewis neu'n methu â chyflawni'r swyddogaeth.

9. Creu rhestr o'r holl eiddo, asedau, cyllid ac ati y byddwch chi'n eu rhoi i ffwrdd, i bwy y bydd yn mynd, ac unrhyw delerau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r dosbarthiad. Byddwch mor benodol â phosibl wrth ddisgrifio'r eiddo. Er enghraifft, darparwch wneuthuriad, model a blwyddyn benodol car. Hefyd, nodwch yn glir yr unigolyn y bydd y dosbarthiad yn cael ei wneud iddo gan gynnwys ei enw llawn a'i berthynas â chi.

10. Ar waelod y ddogfen, argraffwch eich enw, eich dinas gyfredol a'ch cyflwr preswylio a'ch dyddiad.

11. Creu llinell ar gyfer eich llofnod.

12. Creu enw, cyfeiriad a llinellau llofnod ar gyfer tri thyst o dan eich llinell lofnod. Ni all tystion fod yn unrhyw un a enwir fel buddiolwr yn yr ewyllys.

13. Llofnodwch eich ewyllys o flaen y tri thyst a gofynnwch iddynt ddarparu eu gwybodaeth a'u llofnodion yn eu tro.

Ewyllysiau statudol

Beth yw effeithiau priodas ar ewyllys? Mae gwneud y penderfyniad i ddrafftio ewyllys yn gam pwysig pan fyddwch chi'n briod. Bydd penderfynu pa fath o ewyllys, y costau ar gyfer paratoi'r ewyllys, deddfau gwladwriaethol sy'n effeithio ar ewyllysiau, a chymhlethdod yr eiddo a'r asedau a fydd yn cael eu nodi yn yr ewyllys yn unigryw i bob person.

Os oes gennych eiddo ac asedau cyfyngedig ac yn chwilio am ewyllys syml, llenwi'r wag, efallai y bydd statudol ar eich cyfer chi. Wedi dweud hynny, dim ond ychydig o daleithiau sy'n caniatáu i'r math hwn o ewyllys (dim ond California, Maine, Michigan, New Mexico a Wisconsin ar hyn o bryd). Bydd ffactorau eraill a allai arwain at yr angen am statudol yn cynnwys:

  • Rydych chi'n profi argyfwng, felly mae angen ewyllys arnoch chi ar unwaith.
  • Ni allwch fforddio cael drafft anstatudol.
  • Rydych chi'n gadael ar deithio estynedig neu dramor ac nid oes gennych ewyllys ar waith.

Mae ewyllysiau statudol yn ewyllysiau wedi'u fformatio ymlaen llaw sydd â'r unigolyn yn llenwi atebion a blychau gwirio. Yn gyffredinol maent yn rhad i'w paratoi ac yn gyfyngedig iawn eu cwmpas (gan ddileu eich gallu i addasu'r ewyllys). Nodyn pwysig & hellip; ceisiwch osgoi newid ewyllys statudol gan ei fod yn cynyddu'r risg y gall llys ei gwneud yn annilys.

Felly, os nad yw mynediad at ewyllys syml, dim cost sy'n gyson â'ch deddfau gwladwriaethol, yn gofyn am atwrnai, ac yn mynd i'r afael â'ch bwriad, efallai y bydd statudol yn iawn i chi.

Ewyllysiau byw

Nawr eich bod yn briod, dychmygwch fod gennych ddamwain erchyll sy'n eich gadael mewn coma neu gyflwr llystyfol. Nawr dychmygwch fod eich priod a / neu blant yn credu bod rhywfaint o obaith y byddwch chi'n gwella ac eisiau ymestyn yr amser y mae'r meddygon yn dweud y byddan nhw'n eich cadw chi ar gymorth bywyd. Beth fyddech chi am ddigwydd yn y sefyllfa hon? Wel, yn absennol o ddogfen gyfreithiol yn mynegi eich dymuniadau yn y sefyllfaoedd hyn, mae'n debygol y bydd y meddygon yn gadael y dewisiadau. Dyma lle bydd bywoliaeth yn cael ei chwarae.

Ewyllysiau byw

Mae ewyllys byw yn un sy'n aml yn cael ei chymysgu â mathau eraill o ewyllysiau, ond mae'n un o'r dogfennau pwysicaf y gallwch eu cael pan fyddwch chi'n briod ac yn ymgysylltu â'ch cynllunio ystad. Peidiwch â meddwl am ewyllys byw fel un a ddefnyddir i adael eiddo pan fyddwch yn marw, ond cyfarwyddeb i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n adlewyrchu'ch dymuniadau pan fyddwch yn wynebu gofal meddygol diwedd oes neu'n methu â chyfleu'ch penderfyniadau. Mae hefyd yn rhoi cyfle i adnabod rhoddwyr gofal rydych chi'n eu hawdurdodi i wneud penderfyniadau ar eich rhan ar eich rhan. Felly, yn wahanol i ewyllysiau eraill, nid oes ganddo bwer ar ôl i chi farw.

Defnyddir ewyllysiau byw yn aml ar y cyd â phwer atwrnai gwydn. Mewn rhai taleithiau, mae'r ddwy ddogfen hon yn aml yn cael eu cyfuno fel un. Wrth baratoi eich ewyllys byw, mae rhai ffactorau i'w hystyried yn cynnwys dadebru, bwydo tiwb, meddyginiaethau a fydd yn cael eu defnyddio, rheoli poen, awyru mecanyddol, a dialysis.

Er eu bod yn wahanol i ewyllysiau eraill, mae yna ofynion cyfreithiol o hyd sy'n gysylltiedig â'i baratoi a byddant yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth. Yn gyffredinol, serch hynny, rhaid i ewyllysiau byw gadw at gyfreithiau a gofynion y wladwriaeth sy'n ymwneud â notarizing y ddogfen a thystion. Unwaith y bydd wedi ei lofnodi, notarized a bod yn dyst iddo (yn dibynnu ar gyfreithiau eich gwladwriaeth), mae'r ewyllys byw yn effeithiol (er na fydd ei angen oni bai eich bod mewn sefyllfa lle na allwch gyfleu'ch dymuniadau am driniaeth). Gellir dirymu'r ewyllysiau hyn ar unrhyw adeg.

Trwy gynllunio ymlaen llaw a pharatoi ewyllys byw, gallwch chi helpu i osgoi'r galar a'r dioddefaint diangen y byddai'ch teulu fel arall yn eu profi yn ogystal â darparu arweiniad am eich dewisiadau pan fyddwch chi'n wynebu salwch angheuol, anaf, coma neu ddiwedd oes.

Ewyllysiau ar y cyd

Pan fydd cwpl yn briod, maent yn aml yn gweld eu hundeb fel un sy'n cynnwys mynd i mewn i ewyllys sengl i'r ddau ohonyn nhw. Felly, maent yn cytuno i waredu eu heiddo ar ôl iddynt farw fel y cytunwyd yn yr ewyllys. Yn gyffredinol, y canlyniad yw'r priod sy'n goroesi yn etifeddu holl eiddo'r priod arall. Hynny yw, pan fydd un priod yn marw & hellip; mae'r priod sy'n goroesi yn etifeddu popeth & hellip; pan fydd y priod sy'n goroesi yn marw, mae popeth yn mynd i'r plant.

Yn aml mae parau priod yn chwilio am ewyllysiau ar y cyd gan eu bod yn cynnwys un ddogfen (ac wedi hynny dim ond y costau ar gyfer un ddogfen a symleiddio'r telerau a fwriadwyd). Yn aml, dymunir hwy hefyd pan fydd gan briod blant o berthynas flaenorol ac maent am fod yn siŵr eu bod yn cael gofal yn ystod gweddill eu hoes. Dilynir hyn yn nodweddiadol gyda'r eiddo a'r asedau a adewir i'r priod sy'n goroesi yn cael eu dosbarthu i'w hetifeddion pan fyddant yn marw.

Er y gall y priod fwriadu ewyllysio eu hystad i’w priod sydd wedi goroesi, gall yr elfen o fod yn Ewyllys Olaf a Testament y ddwy ochr arwain at heriau. Mae problemau'n aml yn cael eu profi pan fydd y priod sy'n goroesi yn ailbriodi ac eisiau newid dosbarthiad yr ystâd adeg eu marwolaeth neu pan maen nhw eisiau diheintio'r etifedd yn unig. Gall heriau eraill fod yn brofiadau pan fydd y cwpl yn creu ewyllys ar y cyd pan fyddant yn ifanc ac mae gan un ohonynt farwolaeth gynnar annisgwyl. Oherwydd yr ewyllys ar y cyd, ni all y priod sy'n goroesi ymateb i'r amgylchiadau newidiol, a thrwy hynny o bosibl wynebu materion treth ystad neu fethu â dosbarthu etifeddiaeth etifedd yn gynnar.

Wrth wneud y penderfyniad i ymrwymo i gymal pan fyddwch yn priodi, mae'n bwysig ystyried eich pryderon allweddol o ran dosbarthu eich ystâd. Trwy wneud hyn, rydych chi'n cynyddu'r siawns o warantu y bydd etifeddiaeth eich plant yn cael ei amddiffyn a'i ddosbarthu iddynt yn ôl y dymuniad (yn hytrach na phlant neu briod y priod sy'n goroesi).

Os penderfynwch fynd ar drywydd ewyllys ar y cyd, argymhellir yn gryf eich bod yn ceisio arweiniad atwrnai cynllunio ystad cymwys.

Drafftio'ch ewyllys eich hun

Mae drafftio dogfennau cyfreithiol, yn enwedig rhai a all effeithio'n sylweddol arnoch chi a'ch teulu, yn dasg y dylid ceisio atwrneiod cymwys amdani. Nid oes unrhyw beth gwaeth nag y bydd y llys yn taflu allan sy'n cydymffurfio'n wael ac nad yw'n gyfreithiol, gan arwain at i'r llys wneud penderfyniadau am eich ystâd a'ch uffern; yn hytrach na'ch priod.

Unwaith eto, argymhellir bob amser eich bod yn chwilio am atwrnai cymwys i gynorthwyo gyda pharatoi eich ewyllys neu ddogfennau cyfreithiol eraill. Fodd bynnag, os dewiswch ddrafftio’r ddogfen eich hun, mae’n bwysig deall yn gyntaf y deddfau a’r gweithdrefnau gwladwriaethol cymwys sy’n gysylltiedig ag ewyllysiau. Gall methu â gwneud hyn arwain at ganlyniadau sylweddol.

Mae llawer o daleithiau yn cynnig ffurflenni sy'n ei gwneud yn ofynnol i unigolion ateb cwestiynau a nodi gwybodaeth. Felly, argymhellir eich bod yn ymchwilio i weld a yw'ch gwladwriaeth yn cynnig templed neu ffurflen ar gyfer y math o ewyllys rydych chi am ei chreu. Os ydych chi'n aflwyddiannus yn eich chwiliad, efallai y bydd gennych chi greu'r verbiage ar eich pen eich hun. Nodyn: Mae yna lawer o wybodaeth ar y rhyngrwyd sy'n ymwneud â drafftio ac ewyllysiau sampl. Nid yw hyn yn golygu eu bod yn gywir, yn cydymffurfio â'ch deddfau priodol, neu'n cynnwys y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Yn waeth byth, dychmygwch ddefnyddio templed rydych chi'n ei ddarganfod ar-lein a heb ei sylweddoli, rydych chi'n dibynnu ar gymal sy'n ildio'ch hawliau chi neu'ch teulu.

I roi cychwyn i chi, gwelwch y verbiage sampl isod am Ewyllys Olaf a Testament. Hefyd, mae'r enghraifft hon at ddibenion gwybodaeth yn unig, nid yw wedi'i bwriadu i'w defnyddio, ac nid yw'n arweiniad, cyngor nac argymhelliad.

Ewyllys a thystiolaeth olaf

I, John Doe, ganwyd 24 Hydref, 1960 ac yn preswylio yn 12345 South ABC Ave., Los Angeles, CA 90052 yn Sir Los Angeles, Talaith California, a bod â meddwl a chof cadarn a pheidio â gweithredu dan dwyll, bygythiad, gorfodaeth neu ddylanwad gormodol unrhyw berson o gwbl, trwy hyn, yn gwneud, yn cyhoeddi ac yn datgan mai hwn yw fy Ewyllys Olaf a'm Testament, a thrwy hyn yn dirymu unrhyw ewyllys a chodisil blaenorol i bob ewyllys a wnaed gennyf i yn flaenorol.

Rwy'n datgan fy mod yn briod â Jane Doe gyda dyddiad y briodas yn 1 Ionawr, 2005 yn Santa Clarita, CA ac yn preswylio yn 12345 South ABC Ave., Los Angeles, CA 90052 yn Sir Los Angeles, Talaith California, a phob un mae cyfeiriadau yn yr ewyllys hon at fy ngwraig ati.

Rwy'n datgan y bydd unrhyw gyfeiriadau yn yr ewyllys hon at fy mhlant yn cynnwys unrhyw blentyn i mi o'r diwrnod hwn ymlaen, neu wedi'i fabwysiadu'n gyfreithiol. Ar hyn o bryd, mae gen i ddau o blant, Janna Doe, ganwyd 13 Tachwedd, 2008 a James Doe, ganwyd Mai 23, 2012. Cyfeirir at Janna Doe a James Doe gyda'i gilydd fel fy mhlant yn yr ewyllys hon.

Ewyllys a thystiolaeth olaf

Pe bai fy ngwraig a minnau'n marw ar yr un pryd, rwy'n enwebu Bill Doe, yn preswylio yn 25852 South XYZ St., San Antonio, TX 75265 yn Sir Bexar, Talaith Texas i fod yn warcheidwad unrhyw un o fy mhlant nad ydynt wedi cyflawni'r yn 18 oed ar adeg ein marwolaeth. Os na fydd Bill Doe yn fodlon neu'n methu â gweithredu fel gwarcheidwad fy mhlant, rwy'n enwebu Jill Doe i fod yn warcheidwad unrhyw un o fy mhlant nad ydynt wedi cyflawni 18 oed ar adeg ein marwolaeth. Rwy'n enwebu penodiad gwarcheidwad fel y disgrifir ac yn gofyn i'r llys benodi'r enwebai, rhoi gwarchodaeth y plentyn neu'r plant i warcheidwad, caniatáu i'r gwarcheidwad yr holl bwerau statudol a dewisol o dan gyfreithiau Talaith California, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i newid. preswylfa a domisil y plant i'r wladwriaeth lle caiff y gwarcheidwad breswylio wedyn, a phenodi'r unigolyn hwnnw fel gwarcheidwad ystâd y plentyn neu'r plant hynny.

Rwy'n enwebu William Doe, gyda phreswylfa yn 25864 JKL St., Miami, FL 52589 fel unig Ysgutor fy Ystâd. Os digwydd na all William Doe wneud neu ddewis peidio â chyflawni'r dyletswyddau fel Ysgutor, enwebaf Alyssa Doe, gyda phreswylfa yn 45878 DEF Ave., Seattle, WA 74563 fel eilydd neu eilydd olynol fy Ystâd. Ni fydd angen bond ar unrhyw Ysgutor a enwebwyd uchod gennyf i. Mae cyfeiriad yn yr Ewyllys hon at fy Ysgutor yn cynnwys unrhyw gynrychiolydd personol o fy ystâd.

Hoffwn neilltuo fy ystâd fel a ganlyn:


delio â straen ariannol mewn priodas

1. Teitl preswylio yn 12345 South ABC Ave., Los Angeles, CA 90052 yn Sir Los Angeles, Talaith California i'm priod.

2. Polisi Yswiriant Bywyd Cyffredinol gyda Chwmni Yswiriant Bywyd ABC, Polisi # 123-654-GH, yn y swm o $ 750,000 i'w ddosbarthu 50% i'm priod a'r 50% sy'n weddill i'w ddosbarthu'n gyfartal rhwng fy mhlant byw. Os na fydd unrhyw un o fuddiolwyr y polisi hwn yn fy goroesi, bydd dosbarthiad y buddiolwr nad yw'n goroesi yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal ymhlith buddiolwyr y polisi sydd wedi goroesi.

3. Teitl y Range Rover 2012, VIN # GB2589658762575 i'm priod.

YN TYSTIOLAETH LLE, rwyf wedi gosod fy llofnod yma _______ diwrnod hwn o ____________, 20___ yn ________________, ______ a thrwy hyn yn datgan fy mod yn llofnodi ac yn gweithredu'r offeryn hwn fel fy ewyllys olaf ac yn dyst yn barod, fy mod yn ei weithredu fel fy gweithred rydd a gwirfoddol ar ei gyfer y dibenion a fynegir ynddo, a fy mod i mewn oed mwyafrif neu â grym cyfreithiol fel arall i wneud ewyllys, ac o dan unrhyw gyfyngiad na dylanwad gormodol.

_______________________________________

John Doe

Cyfeiriad: 12345 South ABC Ave., Los Angeles, CA 90052

Rhif Nawdd Cymdeithasol: 125-45-6789

Ar y ______ diwrnod hwn o __________, 20____, datganodd John Doe i ni, y sawl sydd wedi llofnodi isod, mai’r offeryn hwn oedd ei ewyllys a gofynnodd inni weithredu fel tystion iddo. Yna llofnododd yr ewyllys hon yn ein presenoldeb, gyda'r holl dystion yn bresennol ar yr un pryd. Rydyn ni nawr, ar ei gais ef ac ym mhresenoldeb ef a'r tystion eraill, yn tanysgrifio ein henwau ac yn datgan ein bod ni'n deall mai hwn yw ei ewyllys a'i dyst olaf ac, hyd eithaf ein gwybodaeth, ei fod o oedran y mwyafrif, yn gyfreithiol wedi'i rymuso i wneud ewyllys, ac nid yw'n gweithredu dan orfodaeth, bygythiad, twyll na chamliwio, ac nid yw ychwaith o dan contrition neu ddylanwad gormodol. Rydym yn datgan dan gosb anudoniaeth o dan gyfreithiau Talaith California fod yr uchod yn wir ac yn gywir.

Tyst # 1

Enw Argraffedig: _________________________ Llofnod: ___________________________

Cyfeiriad: __________________ Dinas ________________ Nodwch ________ Cod Zip ________

Tyst # 2

Enw Argraffedig: _________________________ Llofnod: ___________________________

Cyfeiriad: _________________ Dinas ________________ Nodwch ________ Cod Zip ________

Tyst # 3

Enw Argraffedig: ______________ Llofnod: ___________________________

Cyfeiriad: ________________ Dinas ________________ Nodwch ________ Cod Zip ________

Newid neu ddirymu ewyllys

Pan fyddwch chi'n priodi ac yn cael ewyllys, mae yna adegau pan fydd digwyddiadau'n sbarduno'r angen i adolygu neu ddirymu ewyllys. Felly beth allai sbarduno'r angen i wneud yr un o'r rhain? Efallai ei fod wedi dyddio a bu newidiadau sylweddol y mae angen mynd i’r afael â hwy. Efallai eich bod wedi ysgaru yn ddiweddar ac nad ydych chi am i'ch cyn-briod dderbyn unrhyw ran o'ch ystâd? Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n bwysig deall beth yw eich hawliau a'r prosesau sy'n ofynnol i adolygu neu ddirymu ewyllys.

Gadewch i ni ddechrau trwy wahaniaethu rhwng newid a dirymu. Gall newid olygu eich bod yn gwneud ewyllys newydd neu'n ychwanegu gwelliant (a elwir hefyd yn godisil) at eich ewyllys bresennol. Hynny yw, nid yw newid ewyllys yn croesi rhannau o ewyllys. P'un a ydych chi'n defnyddio codisil neu'n drafftio ai peidio, bydd newydd ei glymu i'r mathau o newidiadau y mae angen eu gwneud.

Bydd rhai rhesymau sy'n gysylltiedig yn aml â newid ewyllys yn cynnwys newidiadau i ysgutorion ac ymddiriedolwyr rydych chi wedi'u henwebu yn yr ewyllys, buddiolwyr ychwanegol (ee plant newydd, plant mabwysiedig, ac ati), priodi, newidiadau i gyfreithiau'r wladwriaeth, newidiadau sylweddol yn gwerth eich ystâd, ac ysgariad.

Pan ddirymir ewyllys, nid yw bellach yn ddilys. Os oes gennych ewyllys pan fyddwch yn marw a'ch bod wedi dirymu un neu fwy o ewyllysiau dros amser, yr ewyllys ddiweddaraf heb ei galw yw'r hyn sy'n penderfynu sut yr ymdrinnir â'ch ystâd. Os byddwch yn dirymu ewyllys ac yn methu â chael un newydd yn ei le cyn i chi farw, mae hyn yn golygu y bydd eich ystâd yn ddarostyngedig i gyfreithiau diewyllysedd eich gwladwriaeth.

Os dewiswch adolygu eich ewyllys, mae yna gamau sydd eu hangen yn gyffredinol er mwyn iddo gael ei ystyried yn gyfreithiol. Mae'r rhain yn cynnwys bod yn ysgrifenedig, cael eich llofnodi gennych chi, cael eich llofnodi gan dystion, a'ch bwriad iddo ddod yn rhan o'r ewyllys.

Ar y llaw arall, gellir dirymu ewyllys mewn sawl ffordd. Er enghraifft, bydd dinistrio'r ewyllys (e.e., ei llosgi, ei rwygo, ei rhwygo, ac ati) neu weithredu newydd a weithredwyd yn iawn yn dirymu'r holl ewyllysiau a wnaed cyn yr un newydd.

Yn yr un modd ag adeiladu ewyllysiau, mae'n bwysig deall deddfau eich gwladwriaeth sy'n ymwneud â diwygio a dirymu deddfau. Argymhellir hefyd eich bod yn ceisio cyfeiriad atwrnai cynllunio ystad cymwys i sicrhau na fyddwch yn ewyllysio ewyllys annilys.