Canlyn Merch Dramor: 6 Awgrym Gwych ar gyfer Gwneud Iddo Weithio

Cwpl Hardd Americanaidd Yn Chwerthin Yn Uchel Ar Lawr y Bws Wrth Archwilio

Yn yr Erthygl hon

Mae perthnasoedd pellter hir yn dod yn fwyfwy cyffredin y dyddiau hyn. Gall dod o hyd i rywun o wlad dramor achosi cryn dipyn o broblemau i chi ond mae yna bob amser ffordd i ddatrys pethau os ydych chi'n meddwl ei bod hi'n werth eich amser.

Efallai y bydd merch o dramor yn ymddangos yn egsotig ac yn anarferol yn eich gwlad ond mae angen i chi gofio y bydd rhai rhwystrau rhwng y ddau ohonoch a allai rwystro'ch perthynas.

Os nad ydych chi'n brofiadol yn y maes hwn o ddyddio, efallai y bydd angen rhywfaint o help arnoch i gadw i fyny â'r sefyllfa hon. Dyma rai o'r awgrymiadau gorau i'ch helpu chi i fynd trwy'r pellter a'r arosiadau hir.

Pam y gall dyddio tramorwr fod ychydig yn anodd

Er bod cyfarfod â rhywun o wlad wahanol yn gallu bod yn hwyl ac yn gyffrous, mae yna dipyn o bethau a all fynd o'i le. Yn ycyfnodau cynnar perthynas, gall pethau fod yn ddiddorol ac yn llawn pethau newydd i'w harchwilio, ond ar gyfer y rhan fwyaf o gyplau, gall ychydig fisoedd gymryd doll ar y berthynas.

Dyma rai o'r problemau mwyaf cyffredin y byddwch chi'n dod ar eu traws wrth ddyddio merch dramor.

1. Ddim yn siarad yr un iaith

Y mater mwyaf ohonyn nhw i gyd yw'r rhwystr iaith. Er y gallai’r ddau ohonoch siarad Saesneg, mae angen i chi gofio y bydd yn anodd iawn i’r ddau ohonoch fynegi eich hunain yn yr un ffordd ag y byddech yn eich mamiaith. Ydy, gallai ei hacen fod yn rhywiol ac yn annwyl, ond efallai na fyddwch chi'n gallu siarad am faterion pwysicach yn y tymor hir.

Waeth pa mor dda yw eich sgiliau Saesneg, mae gan bob iaith o amgylch y byd ei gwahanol ymadroddion ac ymadroddion na ellir eu cyfieithu'n hawdd ac a all arwain at gam-gyfathrebu.

Yn ogystal, er y gallai popeth ymddangos yn ddigon hawdd ar y dechrau, efallai y byddwch chi'n dod ar draws problemau pan fydd pethau'n dechrau mynd yn fwy difrifol. Mae hwn yn bwnc sydd bob amser yn bwysig i bob merch a dylech wybod ei fod hefyd yn gam a all roi llawer o bwysau ar y mwyafrif o gyplau o wahanol wledydd.

2. Methu gweld ei gilydd yn aml

Brwydr fawr o ddod â merch dramor yw methu â'i gweld hi ddigon.

Bydd yna adegau pan fyddwch chi'n dymuno cael rhywun i gysgu wrth ymyl neu dreulio amser gyda nhw.

Bydd gweld eich gilydd fel arfer yn digwydd dros wyliau ac mae’n debygol y byddwch wedi eich amgylchynu gan deulu o’r naill ochr a’r llall a gall hynny fod yn broblem gan y bydd angen rhywfaint o amser ar eich pen eich hun ar y ddau ohonoch.

P'un a ydych yn fyfyrwyr coleg neu'r ddau ohonoch yn gyflogedig, fe welwch y bydd gwneud amser i deithio i weld eich gilydd yn anodd, nid yn unig o ran amser ond hefyd o ran cyllideb. Er enghraifft, os ydych chi'n byw yn yr Unol Daleithiau a'ch bywydau arwyddocaol eraill yn Ewrop, mae tocynnau'n ddrud ac mae teithiau hedfan yn para'n hir, a bydd yn cymryd ychydig fisoedd o gynllunio i chi dreulio ychydig wythnosau gyda'ch gilydd.

3. Cyfathrebu â'i theulu

Er bod y rhan fwyaf o bobl ifanc ledled y byd yn siarad Saesneg y dyddiau hyn, nid yw’r un peth o reidrwydd yn wir am genedlaethau hŷn. Un o'r pethau cyntaf un fyperthynas rhyngddiwylliannola ddysgwyd i mi yw, er na fydd cyfathrebu â'ch merch yn fwy na thebyg yn broblem, mae'n debygol na fydd ei rhieni'n gallu siarad â chi oherwydd mae'n debyg na fyddwch chi'n siarad unrhyw iaith gyffredin.

Efallai y byddwch chi'n gallu deall eich menyw yn berffaith, ond bydd dod i gysylltiad â'i rhieni yn stori hollol wahanol.

Bydd methu â siarad â nhw’n iawn yn siŵr o ddod yn broblem os nad yw’ch un arall arwyddocaol yn ceisio cyfieithu popeth i chi tra’ch bod chi’n ymweld. Bydd rhieni unrhyw ferch yn bendant eisiau gwybod pwy ydych chi, o ble rydych chi'n dod a pham rydych chi'n caru eu merch; mae hynny'n dod gyda dyddio menyw.

Byddwch yn cael amser eithaf diddorol yn siarad â nhw amdanoch chi'ch hun os nad ydych chi'n siarad yr un iaith.

Gwneud iddo weithio waeth beth fo'r brwydrau

Hyd yn oed os yw'r ddau ohonoch yn byw ymhell oddi wrth eich gilydd, ar ddiwedd y dydd bydd hyn yn union fel unrhyw berthynas arall gan fod angen yr un lefel o ymrwymiad a chyfathrebu. Pan fyddwch chi'n caru rhywun, mae yna bob amser ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud er mwyn gwneud i'ch perthynas weithio ychydig yn haws.

1. Byddwch mewn cysylltiad pryd bynnag y bo modd

Un o'r ffactorau pwysicaf yngwneud i berthynas pellter hir weithioyn gwneud amser i'w gilydd. Mae’n debyg mai anfon neges destun at eich gilydd fydd eich dull sylfaenol o gyfathrebu yn ystod y dydd a chan na fyddwch yn gallu cyfarfod â’ch gilydd yn aml, bydd yn chwarae rhan bwysig yn eich perthynas gan y bydd hyn yn eich helpu i ddod i adnabod eich gilydd yn well.

Drwy gydol y dydd, mae'n syniad da anfon pytiau o'ch bywyd bob dydd at eich gilydd.

Gall fideos a lluniau roi syniad da i'ch cariad o'ch bywyd bob dydd a bydd yn teimlo'n rhan o beth bynnag rydych chi'n ei wneud.

Bydd gwneud iddi deimlo'n bwysig yn ei gwneud hi'n hapus.

Ar ben hynny, dylech wneud i'ch merch deimlo'n arbennig trwy drefnu dyddiadau Skype aml lle gallwch chi siarad, cael cinio gyda'ch gilydd a dod i adnabod eich gilydd yn well. Mae hyn yn hanfodol os dymunwchgwneud i'ch perthynas baraa pho fwyaf o ymdrech a roddwch iddo tra byddwch i ffwrdd oddi wrth eich gilydd, y mwyaf cyfforddus a hapus y byddwch pan fyddwch gyda'ch gilydd.

2. Dysgwch iaith eich gilydd

Myfyrwyr Ifanc yn Dal Cerddwyr Croesi Dyn Yn Dal Llyfr Agored Mewn Llaw

Y ffordd orau o gael gwared ar y rhwystr iaith rhwng y ddau ohonoch chi a theuluoedd eich gilydd yw dysgu iaith eich gilydd. Mae’n debyg mai Saesneg fydd yr iaith y byddwch chi’n ei defnyddio fwyaf yn y berthynas ond bydd dysgu ieithoedd eich gilydd yn eich helpu chi i ddangos eich bod chi o ddifrif am fod gyda’ch gilydd. Nawr mae'n debyg y bydd hyn yn anodd ei drefnu a bydd angen rhywfaint o arian ac amser o'ch ochr chi ond mae'n bris bach y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Bydd hyn nid yn unig yn ei gwneud hi'n hapus, ond bydd eich merch yn gwybod eich bod o ddifrif am fod gyda hi a bydd ei theulu hefyd yn gwerthfawrogi gallu siarad mwy â chi. Er y gallai hyn gymryd peth amser i'w feistroli, ni ddylech osgoi ymarfer pryd bynnag yr ewch i ymweld â hi. Gofynnwch iddi ddysgu rhai geiriau sylfaenol i chi a'ch helpu i barhau i ymarfer a gallwch chi wneud yr un peth iddi hi.

3. Parchwch ddiwylliannau eich gilydd

Un o'r pethau a fydd hefyd yn helpu eich perthynas i bara yw pa mor barchus ydych chi at eich gilydd yn ogystal â'ch diwylliannau a'ch traddodiadau. Yn sicr,gall dyddio fod yn hwyla thrwy fod gyda tramorwr byddwch yn gallu dysgu llawer mwy am eu gwlad a'u traddodiadau a bydd hynny'n rhywbeth newydd a hwyliog.

Fodd bynnag, mae angen i chi gofio, yn enwedig os ydych chi o ddifrif am fod gyda'r ferch hon, na fyddwch bellach yn ymwelydd â'i gwlad yn unig.

Pan fyddwch chi yno yn ymweld â hi, bydd yn rhaid i chi fod yn ofalus sut rydych chi'n ymddwyn o amgylch ei theulu a'r bobl y mae'n gofalu amdanyn nhw.

Er y gallai rhywbeth mor syml â dal dwylo fod yn dderbyniol yn ôl o ble rydych chi'n dod, gallai ddod i ffwrdd fel sarhaus iawn lle mae hi'n byw. Efallai hefyd na fyddwch yn fodlon rhoi cynnig ar bryd lleol sy’n bwysig yn nhraddodiad eu teulu.

Gall pobl o wahanol ddiwylliannau fod â thraddodiadau gwahanol a all fod yn newydd a hyd yn oed yn anghyfforddus i chi felly bydd yn rhaid i chi fod yn barod rhag ofn y byddwch yn cael eich hun mewn sefyllfa newydd gan y bydd angen i chi fod yn barchus o hyd.

4. Siaradwch am eich cynlluniau

Ar ôl bod gyda'ch gilydd am ychydig, byddwch chi eisiau dechrau siarad am sut rydych chi'n gweld y ddau ohonoch chi'n datblygu yn y dyfodol fel cwpl. Nid oes rhaid i wneud cynlluniau gynnwys priodas asymud i mewn gyda'n gilydd; os mai dim ond ers tro rydych chi wedi bod yn cyd-dynnu, gallwch chi ddechrau trwy gynllunio taith dramor neu ymweld â theuluoedd eich gilydd.

Pan fyddwch chi'n mynd trwy'r pethau sylfaenol ac yn gweld eich bod chi'n cydweithio'n dda fel tîm, gallwch chi ddechrau siarad am eich bywyd yn y dyfodol gyda'ch gilydd.

Er nad yw byth yn hawdd gweithredu pob breuddwyd sy'n mynd i berthynas pellter hir, bydd yn rhaid i chi gael rhywbeth i edrych ymlaen ato o hyd. Bydd eich merch yn arbennig yn mwynhau gwybod eich bod chi'n cymryd eich amser gyda'ch gilydd o ddifrif.

Hyd yn oed os yw'r pellter yn galed ar y ddau ohonoch, bydd cael rhai nodau cilyddol a chynlluniau ar gyfer y dyfodol yn eich helpu i ddal ati a bydd yn eich atgoffa pam mae'r ddau ohonoch gyda'ch gilydd pan fydd pethau'n mynd yn arw. Cofiwch beidio â rhuthro i mewn iddo a chymryd popeth un cam ar y tro.

5. Byddwch yn amyneddgar

Bydd angen llawer o amynedd am lawer o resymau er mwyn dod ar ôl rhywun o wlad wahanol. Ar wahân i orfod aros am ychydig nes y gallwch eu gweld eto, bydd yn rhaid i chi fod yn amyneddgar gyda sut maent yn prosesu'r gwahaniaethau rhwng eich traddodiadau, eich diwylliannau, eich ieithoedd a hyd yn oed eich teuluoedd.

Er y gallai eich teulu fod yn gwbl gefnogol i'ch perthynas, efallai y bydd ei theulu'n amheus ac nid yn derbyn o'r dechrau.

Yr unig beth y gallwch chi ei wneud yma yw rhoi amser i bawb addasu i'r sefyllfa newydd a deall eich cymhellion a phwysigrwydd eich perthynas.

Dros amser, bydd pawb yn dod i dderbyn bod y ddau ohonoch gyda'ch gilydd a byddwch yn gallu cael gwell dealltwriaeth o'ch gwahaniaethau yn ogystal â'r pethau sydd gennych yn gyffredin. Mae amynedd yn allweddol i wneud i berthynas o'r fath weithio a bydd yn rhaid i chi gael digon ohono os ydych chi o ddifrif am fod gyda'r fenyw hon.

Y newyddion da yw bod 17% o barau priod, o gymharu â 50 mlynedd yn ôl interracial . Mae teithio wedi dod yn llawer mwy hygyrch i bawb, ac mae cyfarfod â phobl o bob math o gefndiroedd yn rhoi cyfle i’r perthnasoedd hyn ffynnu. Bydd amynedd yn eich helpu i fynd trwy'r brwydrau a gwybod y daw'r diwrnod pan fydd gennych chi'ch merch wrth eich ochr am byth.

6. Dangoswch iddi eich cariad ar bob cyfle a gewch

Efallai y bydd llawer o bobl yn dweud wrthych nad oes gan berthnasoedd pellter hir yr ochr gariadus sydd gan berthnasoedd rheolaidd ac na fyddwch byth yn gallu cael rhai eiliadau arbennig a digymell gyda'ch anwyliaid. Mewn gwirionedd, y rhainmathau o berthnasoeddGall fod yn llawer mwy o hwyl a byddwch yn gallu cael rhai eiliadau gwirioneddol gofiadwy gyda'ch gilydd.

Yr hyn y dylech bob amser ei gadw mewn cof yw bod angen ymdrech ar y perthnasoedd hyn er mwyn gweithio. Dylech bob amser ddangos eich cariad i'ch merch mewn gwahanol ffyrdd a'r peth hwyliog am bellter yw y bydd yn rhaid i chi ddysgu sut i fyrfyfyrio.

Er enghraifft, os ydych chi'n gwybod ei chyfeiriad, gallwch archebu anrhegion bach iddi pryd bynnag y daw eich pen-blwydd i fyny. Gall chwiliad Google syml am syniadau anrhegion ddod yn ffrind gorau i chi.

Gallwch hyd yn oed siarad ag aelodau agos o'i theulu a threfnu syrpreis bach iddi trwy ymweld â hi yn gynharach na'r hyn yr oedd hi'n meddwl yr oeddech wedi'i gynllunio.

Bydd dangos eich bod yn malio amdani yn rhwymo'r ddau ohonoch ac yn dod â chi'n agosach.

Yn y bôn, dyma fydd yn cadw'r ddau ohonoch gyda'ch gilydd trwy'r holl adegau pan fyddwch chi'n dymuno y gallech chi gwrdd hyd yn oed am ychydig.

Gwneud eich perthynas yn werth yr ymdrech

Er y gallai'r math hwn o berthynas fod yn fwy beichus na pherthynas arferol, ni ddylech adael i unrhyw beth sefyll rhyngoch chi a'r fenyw yr ydych yn ei charu. Eich cyd-deimladau tuag at eich gilydd ddylai fod yr unig beth sy’n eich arwain ac ni ddylech adael i unrhyw un wneud ichi feddwl fel arall.

Bydd angen ymdrech gan y ddwy ochr i wneud iddo weithio, ond ar ddiwedd y dydd, bydd yn rhoi boddhad ac yn tawelu eich meddwl o wybod, er gwaethaf yr anawsterau, eich bod wedi gwneud iddo weithio. Cofiwch groesawu eich gwahaniaethau a gwneud digon o ymdrech i wneud i'ch teuluoedd dderbyn eich dewis a bydd popeth yn gweithio'n iawn.

Ranna ’: