10 Anrhegion Teulu Gorau a Mwy Cyfunol ar gyfer y Teulu Cyfun Modern

10 Anrhegion Teulu Gorau a Mwy Cyfunol ar gyfer y Teulu Cyfun Modern Ailbriodi yn gynyddol gyffredin y dyddiau hyn, gyda 40% o bobl a oedd wedi priodi yn flaenorol yn camu i fyny i'r newid i ddweud fy mod yn gwneud yr ail (neu hyd yn oed y trydydd) tro. Mae llawer o'r ailbriodasau hyn yn cynnwys plant o briodasau blaenorol, gwneud teuluoedd cymysg yn amlach ac yn amlach.

Yn yr Erthygl hon

Os cewch eich gwahodd i un o'r seremonïau hyn, efallai eich bod yn pendroni pa fath o anrheg fyddai'n ddelfrydol ar gyfer yr uned deuluol newydd hon. Wedi'r cyfan, mae'n debygol y bydd gan un neu'r ddau o'r dyweddïad gartref llawn offer yn barod, felly efallai na fydd angen cyfrannu at y gwasanaeth llestri.

Peidiwch â phoeni! Rydyn ni wedi creu rhestr o'r anrhegion teulu cyfunol gorau i'w cynnig o'r newydd teuluoedd cymysg , bydd hyny yn ystyrlon ac yn goleddu y Mr. a Mrs. newydd, yn gystal a'r plant a'r llysblant.

1. Os ydych yn grefftus

Anrheg gwych i deulu cymysg yw cwilt wedi'i wneud yn arbennig.

Dyma un o'r anrhegion teulu cyfunol gorau sy'n ymgorffori symbolau sy'n gysylltiedig â phob aelod o'r teulu newydd hwn. Gallai hwn fod yn ddyluniad cwilt modrwy briodas traddodiadol, gyda hoff liwiau yn cynrychioli pob person, neu rywbeth mwy modern fel cwilt wedi'i wneud o grysau-T.

Mae’r cwilt crys-T yn defnyddio eich hoff grysau T (byddech yn casglu’r rhain gan y teulu cymysg, ond peidiwch â dweud wrthynt ar gyfer beth yr ydych yn eu defnyddio!). Pan fydd wedi gorffen, mae gennych chi batrwm hyfryd o hoff fandiau roc, timau chwaraeon, safleoedd gwyliau, bridiau cŵn ... beth bynnag maen nhw'n ei garu, rydych chi wedi'i roi yn y cwilt.

2. Ydych chi'n artist?

Beth am baentiad sy'n dangos y teulu newydd o flaen eu cartref newydd a rennir?

3. Da mewn barddoniaeth?

Byddai ysgrifennu cerdd feddylgar ar gyfer y briodas yn anrheg deuluol gymysg a werthfawrogir yn fawr. Chwiliwch am galigraffydd a gofynnwch iddynt ysgrifennu eich cerdd ar bapur o safon, yna mat a fframiwch hi.

Bydd y teulu cymysg wrth eu bodd yn arddangos hyn yn eu tŷ fel atgof cyson o'u diwrnod arbennig ac yn bendant yn cael ei gyfrif fel un o'r anrhegion teulu cyfunol perffaith yn y rhestr.

4. Beth am argraffu cwpl o ddwsin o luniau?

Gallwch eu tynnu oddi ar eu tudalennau Facebook a chreu llyfr lloffion arbennig ar gyfer y teulu newydd. Efallai y gallwch chi roi cynnig ar lyfr lluniau yn lle hynny?

5. Ydy'r cwpwl yn hoffi gwin?

Cynigiwch anrheg y grawnwin iddyn nhw! Un botel o win vintage ar gyfer pob un o flynyddoedd eu geni. Ychwanegwyd hefyd: pum potel y maent yn eu gosod o'r neilltu i oedran, i'w hagor ar y pum pen-blwydd priodas nesaf.

Byddan nhw bob amser yn eich cofio wrth iddyn nhw dostio eu hapusrwydd!

6. Beth os yw'r teulu newydd yn hoffi parciau thema?

Beth am dystysgrif anrheg ar gyfer parc thema yn eu hymyl?

Byddai hyn yn ffordd wych o ddathlu ar ôl y briodas a helpu'r bond teulu cyfunol wrth wneud gweithgaredd hwyliog.

7. Basged anrheg

Basged anrheg

Mae pawb wrth eu bodd â basged anrhegion yn llawn gemau bwrdd, gemau cardiau, byrbrydau a blychau sudd ffrwythau. Pwynt y rhodd hwn yw helpu'rteulu cymysg yn treulio amser gyda'i gilyddrhyngweithio a fydd yn hwyluso'r newid o unedau ar wahân i un uned deuluol.

8. Bathrobau clyd monogramedig

Mae bathrobau clyd, pob un â monogram ag enw'r derbynnydd, yn anrheg hwyliog sy'n ail-frandio'r teulu.

Mae rhywbeth arbennig ynglŷn â dod ag amser bath i ben gyda’ch bathrob meddal personol eich hun, a phan fydd gan eich brodyr a chwiorydd newydd yr un un hefyd, rydych chi’n teimlo eich bod chi i gyd yn perthyn i’ch gilydd.

Cysyniad eithaf diddorol ac un o'r anrhegion teulu cyfunol perffaith oll!

9. Mapiau seren wedi'u fframio'n arbennig

Mae mapiau seren wedi'u fframio'n arbennig sy'n coffáu diwrnod eu priodas yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd, ac yn gwneud cofeb braf i'w hongian mewn swyddfa gartref neu ystafell wely.

10. Breichled swyn i'r briodferch

Ar gyfer y briodferch, breichled swyn gyda swyn yn cynrychioli pob aelod o'r teulu cymysg newydd.

Ychydig o anrhegion teulu cymysg creadigol ond syml eraill sy'n cynnwys -

 1. Traddodiadol ond bob amser yn cael ei werthfawrogi: Fframiau lluniau arian wedi'u hysgythru ar gyfer arddangos y lluniau priodas hardd.
 2. Tocynnau i'r sioe gerdd deuluol boethaf yn y dref.
 3. Tystysgrif anrheg i fwyty lleol, ffansi, un na fyddai'r cwpl yn mynd iddo fel arfer. Gadewch i'r teulu gael trît go iawn!
 4. Aelodaeth teulu i amgueddfa, acwariwm neu sw lleol.
 5. Mae teulu blwyddyn o hyd yn pasio i Disneyland (neu barc difyrrwch arall yn eu hardal).
 6. Tocynnau i ddigwyddiad chwaraeon.
 7. Tystysgrifau anrheg i barc golff mini.
 8. Gwneuthurwr hufen iâ neu iogwrt.
 9. Ydy hi'n haf? Tocyn tymor i'r pwll lleol; Gaeaf? Tystysgrif anrheg i'r teulu dreulio diwrnod mewn cyrchfan sgïo leol.
 10. Mat drws personol, yn cynrychioli'r teulu newydd sydd bellach yn byw gyda'i gilydd.
 11. Mae hamog bob amser yn hwyl, yn enwedig pan fydd y teulu cyfan yn gallu ffitio arno a siglo gyda'i gilydd.
 12. Tystysgrif anrheg ar gyfer taith balŵn aer poeth. Does dim byd yn dweud undod na rhoi'r teulu cyfan mewn un fasged a'u hedfan dros y dirwedd.
 13. Beth am roi arian i achos y gwyddoch sy'n bwysig i'r teulu? Mae dyngarwch bob amser yn beth da i'w ddangos i blant. Cysgodfan anifeiliaid lleol, achos amgylcheddol, adeiladu cynefinoedd mewn gwlad trydydd byd…mae’r rhestr o achosion anghenus yn ddiddiwedd.
 14. Am hwyl, talwch am ddarlleniad gyda seicig i'r teulu newydd. Efallai y byddan nhw'n darganfod rhai pethau diddorol sy'n aros yn eu dyfodol!
 15. Mae tafliad rhy fawr o ffwr ffug yn ymarferol iawn ar gyfer y nosweithiau Netflix hynny pan fyddwch chi i gyd ar y soffa gyda'ch gilydd.

Beth bynnag yr hoffech ei roi i'r teulu cymysg newydd , gwnewch hi'n galonogol, heb unrhyw atgofion o briodasau blaenorol.

Mae gan y cwpl ffordd heriol o'u blaenau, gan wneud yn siŵr eu bod yn gwneud yr hyn sy'n angenrheidiol i wneud hyn teulu cymysg newydd yn cael y dechrau gorau erioed. Bydd yr anrhegion teulu cymysg a ddewiswyd gennych yn helpu i wneud y bywyd newydd hwn yn felysach fyth.

Ranna ’: