10 Arwyddion anffyddlondeb priodasol cynyddol y mae'n rhaid i chi eu gwybod

Arwyddion anffyddlondeb priodasol


yn arwyddo nad yw eich gŵr mewn cariad gyda chi

Yn yr Erthygl honYdych chi'n amau ​​bod eich partner yn cael perthynas allgyrsiol?Ond rydych chi'n ansicr beth i'w wneud nawr?

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am rai o'r arwyddion anffyddlondeb priodasol mwyaf cyffredin. Os ydych yn gwybod arwyddion partner twyllo mewn perthynas, gallwch ddod o hyd i’r ateb i ‘sut i wybod bod eich priod yn twyllo’ gennych chi'ch hun.Efallai eich bod eisoes wedi sylwi ar ymddygiad rhyfedd yn ystod y misoedd diwethaf. Mae pobl yn dda am weld pethau od.

Nid oes ots gennym am bethau cyffredin na phethau arferol. Ond mae ymddygiad anghyffredin yn sefyll allan. Rydyn ni'n sylwi arno mewn amrantiad. Mae ein perfedd yn dweud wrthym fod rhywbeth o'i le. Ac, mae arwyddion o anffyddlondeb mewn priodas yn sicr y tu hwnt i normal.

Arwyddion anffyddlondeb priodasol: Beth ddylech chi ei wybod

Pethau cyntaf yn gyntaf!Chwiliwch am yr arwyddion gwarantedig o dwyllo cyn i chi wneud unrhyw gyhuddiadau tuag at eich priod. Os oes gan eich partner berthynas allgyrsiol mewn gwirionedd, byddai'n isel ac yn boenus.

Ond, dim ond senario os yw hynny am y tro. Cyn belled nad ydych yn hollol siŵr bod eich priod yn cael perthynas dylech droedio'n ofalus iawn .

Beth os ydych chi'n dweud rhai pethau na allwch chi byth eu cymryd yn ôl? Beth os nad oes gan eich priod berthynas ac nad yw hyd yn oed yn ystyried twyllo arnoch chi?

Mae cyfathrebu'n gweithio'r ddwy ffordd. Gallwch chi danseilio ymddiriedaeth yn ôl yr hyn rydych chi'n ei ddweud, wrth gwrs, mae'r un peth yn wir am eich partner.

Os ydych chi'n agored, yn onest, ac yn dryloyw, ni allwch fyth orfodi rhywun i wneud yr un peth, ond gallwch o leiaf arwain trwy esiampl.

Geiriau o rybudd

Cyn i ni edrych yn agosach ar yr arwyddion anffyddlondeb priodasol mae'n dda eich bod yn cadw'r ddwy reol hyn mewn cof:

Rheol # 1 - Gallai eich partner ddangos yr holl arwyddion hyn a top y to cael perthynas

Rheol # 2 - Ni allai'ch partner ddangos yr un o'r arwyddion hyn a chael perthynas

Felly, sut i wybod bod eich partner yn twyllo?

Nid oes unrhyw ffordd sicr o wybod a yw'ch partner yn twyllo. Gallai'r ymddygiad fel y crybwyllir isod fod yn arwydd, ond gallai rhywbeth arall fod yn digwydd hefyd. Yn syml, ni allwch fod yn sicr eto.

Mae un peth yn sicr, mae'r arwyddion anffyddlondeb priodasol a grybwyllir isod yn ddrwg.

Felly, os byddwch chi'n sylwi ar yr arwyddion anffyddlondeb priodasol hyn yn eich perthynas mae'n bryd gweithio ar wella'ch perthynas. Os oes angen, mynnwch ychydig o help a gwnewch welliannau.

Y 10 arwydd o anffyddlondeb priodasol

Sonnir yma am rai o'r arwyddion anffyddlondeb priodasol ysgubol. Gwybod y rhain bydd arwyddion priod twyllo yn eich helpu i ddadansoddi'ch sefyllfa, a gorffwyso'ch dyfalu ynghylch twyllo priodasol.

1. Diffyg diddordeb sydyn ynoch chi

Arwydd sicr nad yw rhywbeth yn mynd fel y dylai fod: mae gan eich partner ddiffyg diddordeb sydyn ynoch chi. Mae'n sicr yn un o'r arwyddion anffyddlondeb priodasol mwyaf amlwg!

Nid dim ond nad ydych chi'n cael unrhyw ganmoliaeth am sut rydych chi'n edrych, ond nid yw'ch partner hefyd yn gofyn sut oedd eich diwrnod ac ati. Nid oes dim diddordeb mwy cyffredinol ynoch chi.

Dylid gwylio'r ymddygiad rhyfedd hwn yn ofalus.

2. Mannau garw cyfathrebu sydyn

Mannau garw cyfathrebu sydyn

Mae gan bob perthynas bethau da a drwg. Weithiau, yn ystod y mannau garw hynny, mae cyfathrebu'n anodd neu'n agos at amhosibl.

Efallai mai oherwydd dynion, nad ydyn nhw'n hoffi siarad am emosiynau ac sy'n gallu cael amser caled yn agor. Efallai ei fod yn rhywbeth arall. Beth bynnag ydyw, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd drwyddo gyda'ch gilydd.

Ceisiwch arwain trwy esiampl. Byddwch yn agored, yn onest, ac yn dryloyw. Rhowch ychydig o amser ac ystafell i'ch priod gyfathrebu.

Cyfathrebu â'r nod o wrando, nid adrodd eich ochr chi o'r stori. Deall yn gyntaf, yna cael eich deall.

3. Nid yw'ch priod eisiau gwneud gweithgareddau gyda chi mwyach

Beth os nad yw'ch priod eisiau cael hwyl gyda'i gilydd mwyach. Dim mwy o nosweithiau dyddiad. Dim mwy o weithgareddau hwyl a gwirion gyda'i gilydd. Efallai mai'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw hongian o flaen y teledu gyda bag o sglodion rhyngddynt?

Mae hyn yn arwydd bod rhywbeth yn digwydd yn eich perthynas. Efallai bod straen yn mynd ar ei draed, neu gallai fod gan eich partner ddiddordeb yn rhywun arall. Beth bynnag yw'r achos, mae'n bryd cyrraedd y gwaith a'i chyfrifo.

4. Dim mwy “Rwy'n dy garu di”

Rydych chi'n pacio'ch cinio ar gyfer y prynhawn yma a gyda symudiad cyflym, rydych chi'n cusanu'ch partner ar y geg ac yn ffarwelio. Chi yw'r cyntaf - a dim ond un - i ddweud “Rwy'n dy garu di. Welwn ni chi heno! ” Yn syml, mae eich priod yn ymateb gyda “Welwn ni chi heno!”

Beth sy'n bod yn y senario hwn?

Mae'n ymddangos y gall hyn ddigwydd. Ac fe all. Gall eich priod anghofio yn onest ddweud “Rwy’n dy garu di”. Nid yw'n feddylgar iawn o'ch partner. Ond beth os bydd hyn yn digwydd y rhan fwyaf o'r amser?

Os nad yw'ch priod wedi dweud “Rwy'n dy garu di' mewn cryn amser yna mae rhywbeth yn ymddangos i ffwrdd.

5. Mae'ch priod yn ymddwyn yn euog pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth neis iddyn nhw

A yw'ch priod yn gweithredu'n euog yn sydyn pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth drostyn nhw?

Mae hynny'n eithaf od, onid ydyw?

Nid oes gan rai priod unrhyw broblem gydag anffyddlondeb. Gallant dwyllo ar eu priod heb ddifaru ar y dechrau. Ond, unwaith y bydd y priod arall yn gwneud rhywbeth caredig, mae'r euogrwydd yn dechrau ymgripio.

Peidiwch â neidio i gasgliadau eto. Efallai hefyd nad yw eich priod wedi bod yn feddylgar nac yn garedig iawn atoch yn ddiweddar ac yn syml yn teimlo'n euog am hynny.

Beth bynnag yw'r achos, cadwch lygad am yr ymddygiad hwn a siaradwch amdano.

6. Nid yw eich bywyd rhywiol yn bodoli yn y bôn

Gadewch inni fod yn onest: mae bywyd rhywiol iach yn rhan o unrhyw berthynas dda. Os nad ydych chi neu anghenion eich priod yn cael eu diwallu, mae siawns y gallech chi neu'ch priod fynd ar gyfeiliorn i gael yr hyn rydych chi ei eisiau.

Sut mae'ch bywyd rhywiol wedi dod mor ddiflas neu ddim yn bodoli yn y lle cyntaf? Ai oherwydd bod eich partner wedi colli diddordeb mewn rhyw? Neu oherwydd bod eich partner wedi colli diddordeb ynoch chi?

7. Nid yw'ch priod yn gwneud cyswllt llygad

Nid yw

Os na fydd eich priod yn gwneud cyswllt llygad mor aml bellach, gallai fod yn arwydd ei fod yn gwrthod unrhyw fath o fregusrwydd emosiynol. Weithiau mae pobl yn teimlo eich bod chi'n gallu darllen eu meddyliau pan edrychwch chi'n ddwfn i'w llygaid.

Er efallai na fydd bob amser yn wir , mae'n eithaf posibl ei bod yn ymddangos bod priod sy'n cadw edrych i ffwrdd pan fyddwch chi'n gwneud cyswllt llygad yn cuddio rhywbeth. A allai fod yn berthynas gyfrinachol sydd wedi'i chuddio'n dda?

Wel, mae angen i chi fod yn wyliadwrus amdano!

8. Mae'ch partner wedi mynd yn gariadus neu'n greulon

Mae'n anodd dehongli beth sy'n achosi anffyddlondeb, neu sy'n twyllo mwy. Ond, mae'n haws sylwi ar yr arwyddion anffyddlondeb priodasol amlwg.

Er enghraifft, os yw'ch priod wedi colli diddordeb ynoch chi, gallant ddod yn gariadus. Rydych chi'n sylwi ar hyn ar lafar ar y dechrau.

Cafwyd achosion lle mae'r priod wedi mynd ymhell i fod yn greulon. Enghreifftiau yw bod eich priod yn gwneud hwyl amdanoch chi pan fydd teulu neu ffrindiau o gwmpas.


sut i atal ysgariad ar ôl gwahanu

Mae hyn yn arwydd gwael mewn unrhyw berthynas. Ceisiwch siarad amdano, yn agored ac yn onest.

Gwyliwch hefyd,

9. Ynni newydd acíwt neu i'r gwrthwyneb, diflastod llwyr

Pan fydd eich priod yn ystyried twyllo arnoch chi, mae'n debyg eu bod nhw'n meddwl bod eu bywyd eu hunain wedi mynd yn eithaf diflas.

Felly, maen nhw'n cael eu temtio i osod eu llygaid ar weithgareddau newydd, cyffrous. Gall y gweithgareddau newydd hyn fod yn unrhyw beth, o fynd i glybiau eto i reidio beiciau modur.

Mae'n digwydd gyda dynion a menywod: maen nhw'n ceisio gwefr a pherygl pan fydd angen iddyn nhw ddianc o rywbeth.

Dyma rai o'r arwyddion anffyddlondeb priodasol y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Peidiwch â bod yn rhy amheus, ond cadwch eich meddwl yn agored i sylwi ar y gweithgareddau annodweddiadol ym mywyd eich priod.

10. Yn flirtatious ychwanegol gyda'r rhyw arall

Sut i wybod pryd mae'ch priod yn twyllo?

Gall priod sy'n ystyried twyllo neu sydd eisoes yn twyllo fod yn flirtatious ychwanegol gydag aelodau o'r rhyw arall. Pan fydd eich priod yn dod yn ddigrifwr yn aflan pan fydd menywod neu ddynion deniadol gerllaw, mae'n bryd cadw llygad barcud.

Mae dynion a menywod sydd â hunan-barch isel yn hynod agored i gymeradwyaeth eraill. Mae chwerthin oherwydd jôc yn un math o gymeradwyaeth sy'n ymddangos yn ddieuog, ond a all arwain at broblemau mwy.

Dyma rai o'r arwyddion anffyddlondeb priodasol mwyaf cyffredin a welwyd o gwmpas.

Ond, fel y trafodwyd yn gynharach, nid yw'r arwyddion anffyddlondeb priodasol hyn o reidrwydd yn tystio bod eich priod yn twyllo arnoch chi. Mae angen i chi gael llygad am fanylion a chasglu digon o ddarnau o dystiolaeth cyn neidio i unrhyw gasgliad.

Mae angen i chi fod yn ofalus iawn ynglŷn â delio â materion anffyddlondeb oherwydd gall gwall bach yn eich barn ddifetha'ch perthynas. Mewn achos o unrhyw amheuon, fe'ch cynghorir i ofyn am gymorth proffesiynol i gael cynnydd gyda'ch sefyllfa gymhleth.