100 Memes Cariad Gorau iddo

Cwpl Cariad Rhyfeddol

Yn yr Erthygl hon

Mae Love Memes yn ffordd wych o fynegi eich cariad mewn ffordd hwyliog. Maen nhw'n dod â gwên i'ch wyneb ar unwaith ac yn codi'ch hwyliau. Y peth gorau am memes cariad yw bod un ar gyfer pob achlysur. Os ydych chi'n ymladd â'ch cariad ac eisiau galw cadoediad neu ddim ond eisiau rhoi gwybod iddo eich bod chi'n ei golli ac eisiau ei weld yn amlach, mae memes yn cyfathrebu negeseuon o'r fath yn ddi-ffael heb wneud llawer.Os ydych chi'n rhedeg yn brin o eiriau a ddim yn siŵr beth i'w anfon at eich partner, mae memes cariad yn rhoi'r ddihangfa berffaith i chi o sefydlu'ch presenoldeb a gwneud y gwaith.

Rydym wedi cwtogi ar eich gwaith trwy lunio rhestr hwyliog a doniol o femes serch ar ei gyfer.

Parhewch i ddarllen i ddod o hyd i Cute Love Memes, Funny Love Memes, a mwy.

100 Memes Cariad Gorau Iddo

Mae gan memes le arbennig yn ein holl galonnau. Maent yn annwyl, yn ffraeth, ac yn ysbrydoledig. Os ydych chi'n chwilio am Rwy'n caru chi memes iddo, rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

Neidiwch ymlaen i ddod o hyd i'r daith hwyliog i'r memes cariad gorau iddo.

|_+_|
  • Memes Cariad Ciwt iddo

Wnaeth rhywun ddweud ciwt? Ie siwr. Gwnaethon ni.

Ferched, Atgoffwch ef pa mor giwt ac annwyl yr ydych chi'n ei ddarganfod gyda'r memes cariad ciwt meddylgar hyn iddo.

1-Tynged dda yw pan fydd dau berson yn dod o hyd i'w gilydd heb hyd yn oed edrych.

2-Pan syllu ar fy dyn mewn parchedig ofn, ac mae'n dal fi.

3-Gadewch imi gyfrif y ffyrdd rydw i'n dy garu di ... collais i gyfrif.

4-Rwy'n dy garu di, a fydda i byth yn gadael i ti fynd.

5-Fe wnaethoch chi ddwyn fy nghalon, ond fe adawaf ichi ei chadw.

6-Newyddion Torri: Rwy'n CARU CHI!

7-Ble wyt ti wedi bod ar hyd fy oes?

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

8-Ni allaf gael digon ohonoch.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

9-Fe'n gwnaed i'n gilydd.

10-Rwyf wrth fy modd i chi pizzas.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

|_+_|
  • Rwy'n Caru Meme Fy Gŵr

Rhywle rhwng yr amserlenni tynn a dyletswyddau priodas, mae parau priod yn anghofio mynegi eu cariad i'w gilydd. Manteisiwch ar y cyfle hwn i ailgynnau'r angerdd gyda'ch gŵr trwy I love my Husband memes.

1-Ti yw fy hanner gwell.

2-Annwyl Wr, rwy'n anhygoel, ac mae croeso i chi.

3-Weithiau, dwi'n edrych ar fy ngŵr ac yn meddwl.

Damn, rydych chi'n un dyn lwcus.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

4-Rydw i eisiau treulio gweddill fy mywyd yn ceisio mynd allan o ddyled gyda chi.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

Mae 5-Love yn treulio gweddill eich bywyd gyda rhywun rydych chi am ei ladd a pheidio â'i wneud oherwydd byddech chi'n eu colli.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

6-Ni chaniateir i fy ngŵr gael canhwyllau ar ei gacen ben-blwydd. Beth ydych chi hyd yn oed yn dymuno amdano? Daeth eich holl ddymuniadau yn wir pan gyfarfuoch â mi.

7-Weithiau, tybed sut yr ydych yn dioddef gyda mi. Yna yr wyf yn cofio, o, yr wyf yn rhoi i fyny gyda chi. Felly rydyn ni'n gyfartal.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

8-Chi yw'r un rydw i eisiau treulio gweddill fy mywyd yn ail-wneud yr un ddadl heb ei datrys â hi.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

9-Darling, rhowch y sychwr gwallt i mi.

10-Rwy'n dy garu di er dy fod yn pric weithiau.

|_+_|
  • Memes Ciwt i Gariad

Felly, rydych yn ben dros sodlau mewn cariad ag ef. Ond y cwestiwn yw, sut ydych chi'n creu eiliadau annwyl gyda'ch cariad. Peidiwch â phoeni, mae memes ciwt i gariad yn ddefnyddiol i ddiffinio atgofion oes.

1-Mae rhai pobl yn gwneud eich chwerthin ychydig yn uwch, eich gwên yn goleuo'n well, a'ch bywyd ychydig yn well.

2- Mae fy nghalon yn loes pan nad wyt gyda mi.

3- Fi yn aros am ateb

Ffynhonnell Delwedd[Funnybeing.com]

4-Dywed wrthyf faint yr wyt yn fy ngharu i; Yr wyf yn glustiau i gyd.

5-Pan fyddwch chi'ch dau yn gwisgo ychydig o bunnoedd, ond mae'r gêm gariad yn dal yn gryf.

6-Ti yw fy nghalon i gyd yn siarad amdano.

Ffynhonnell Delwedd[livelifehappy.com]

7-Rydych chi'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel.

Ffynhonnell Delwedd[instagram @nabhan_illustrations]

8 - Rydych chi'n un mewn melon.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

9-Rwyf yn dy garu di y tu hwnt i fesur.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

10-Rwy'n fflipio Caru Chi.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

|_+_|
  • Rwy'n Caru Chi Memes iddo

Ychwanegu tro hwyliog i gan gyffesu eich cariad gyda chymorth Rwy'n dy garu di Memes iddo. Mae'r memes Rwy'n dy garu di mor galonogol, bydd yn cwympo i chi mewn dim o amser.

1-Rwyf yn dy garu di yn fwy na chwcis.

Ffynhonnell Delwedd[troll.me]

2-Rwy'n dy garu di A Latte.

Ffynhonnell Delwedd[Buck a Libby]

3-Caru chi fel minion caru ei bananas.

4- Rwy'n dy garu cymaint â hyn. Nid yw hynny'n fawr iawn.

5-Rwy'n gwenu oherwydd fy mod yn caru chi.

6-Dyfalwch beth? Rwy'n dy garu di; Rwy'n dy garu di, rwy'n dy garu di, rwy'n dy garu di, rwy'n dy garu di!

Ffynhonnell Delwedd[quickmeme.com]

7-Rwy'n dy garu di fel mochyn yn caru peidio â bod yn bacwn.

Ffynhonnell Delwedd[YoureCards]

8-Rwyf wrth fy modd i chi ddigon i wneud i'n perthynas iPhone-Samsung weithio.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

9-Rwy'n dy garu di o fy mhen i-ma-toes.

10-Rwy'n dy garu cymaint, prin y gallaf ei wrthsefyll.

|_+_|
  • Mewn Memes Cariad

Bod mewn cariad yn deimlad hardd, ynte? Rydych chi'n teimlo ar ben y byd, ac nid yw'ch hapusrwydd yn gwybod unrhyw derfynau. Gosodwch y glöynnod byw yn eich stumog yn rhydd gydag In Love Memes for Him.

1-Chi yw'r rheswm pam dwi'n deffro yn y bore.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

2-Wnes i erioed ddweud wrthych eich bod yn arogli fel cariad?

3-Hei, a allwch chi ddatrys hyn?

Yma gadewch i mi eich helpu chi.

Rwy'n dy garu di.

4-Rydych chi wedi cael wonton mwy i mi.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

5-Rydych chi'n cwblhau fi.

6-Pethau y dylem eu gwneud gyda'n gilydd.

7-Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cariad.

8-Ydw i wedi dweud wrthych yn ddiweddar? Fy mod i'n dy garu di.

9-Rhaid i mi eich dinistrio chi â chwtsh a chusanau.

10-Rwy'n gaeth i chi.

Ffynhonnell Delwedd[Tastemade]

|_+_|
  • Memes Cariad Ysbrydoledig Iddo Ef

Bydd y memes melys ac ysbrydoledig hyn yn eich arwain trwy osod y cynsail cywir ar gyfer eich perthynas a'i ddwyn i ffrwyth. Archwiliwch bŵer y memes cariad ysbrydoledig ar ei gyfer isod.

1-I Cariad yw Dim. Mae Bod yn Garu yn Rhywbeth. Caru a Charu yw Popeth

2- Chi yw'r freuddwyd ges i bob tro dwi'n cau fy llygaid.

3- Pan fydd rhywun yn caru chi, nid oes yn rhaid iddynt ei ddweud. Gallwch chi ddweud wrth y ffordd maen nhw'n eich trin chi.

4- Gall rhywun sy'n eich caru chi weld cymaint o lanast y gallwch chi fod, pa mor oriog y gallwch chi ei gael, a pha mor anodd y gallwch chi fod i'w drin ond yn dal i fod eisiau chi.

5- Nid wyf am anfon neges destun atoch. Dydw i ddim eisiau eich ffonio chi. Rwyf am fod yn eich breichiau, dal eich llaw, teimlo'ch anadl, clywed eich calon. Rwyf am fod gyda chi.

6- Ti yw ateb pob gweddi a offrymais. Rydych chi'n gân, yn freuddwyd, yn sibrwd, a wn i ddim sut y gallwn i fod wedi byw heboch chi cyhyd ag y gwnes i.

Ffynhonnell Delwedd[Lovemylsi.com]

7- Efallai na fyddaf byth yn dod o hyd i'r geiriau'n ddigon prydferth i ddisgrifio popeth yr ydych yn ei olygu i mi, ond byddaf yn treulio gweddill fy oes yn chwilio amdanynt.

8- Ni allaf gofio'n union y tro cyntaf y sibrydodd eich enaid wrthyf, ond gwn ichi ei ddeffro. Ac nid yw erioed wedi cysgu ers hynny.

9- Canys nid i'm clust y sibrwdaist, ond i'm calon. Nid fy ngwefusau a gusanaist ond fy enaid.

10-Roedd hi'n ei garu oherwydd ei fod wedi dod â hi yn ôl yn fyw… ~ Ken Follett, Pileri'r Ddaear.

Ffynhonnell Delwedd[Lovemylsi.com]

|_+_|
  • Memes Am Gariad Gwir

Gwir gariad yw pan fydd y ddau ohonoch yn cadw llygad ar eich gilydd ac yn dymuno hapusrwydd eich person arwyddocaol arall, hyd yn oed os yw ar eich cost eich hun. Mae'n rhywbeth rydych chi'n ei adeiladu ac nad ydych chi'n dod o hyd iddo. Darganfyddwch eich gwir gariad trwy'r memes hyn iddo.

1-Mae Gwir Cariad yn golygu byth ofni colled.

2-Nid oes gan Gwir Cariad ddiweddglo hapus oherwydd nid yw gwir gariad yn dod i ben.

Mae 3-True Love yn golygu peidio byth â gorfod esbonio'ch cyfeiriadau rhyfel seren.

4-Cariad Gwir, Rydych Chi'n Ei Gwybod Pan Chi'n Ei Weld.

5-Pan mae'n wir gariad, mae hi'n gwneud brecwast i chi.

6-Cynnig i'm gwir gariad fod fel

Ffynhonnell Delwedd[meme-arsenal.rv]

7-Gwir Cariad yw pan fyddwch chi'n sefyll gyda'ch gilydd mewn cyfnod anodd

8- Mae Gwir Gariad yn sefyll wrth ei gilydd ar ddiwrnodau da ac yn sefyll hyd yn oed yn agosach ar y dyddiau drwg.

9-Nid yw Cariad Gwir yn hawdd, ond rhaid ymladd drosto. Oherwydd ar ôl i chi ddod o hyd iddo, ni ellir byth ei ddisodli

Ffynhonnell Delwedd[LikeLoveQuotes.com]

10-Nid yw Gwir Cariad yn gwybod unrhyw ffensys.

|_+_|
  • Doniol Rwy'n Caru Chi Memes iddo

Ydych chi eisiau gwên llygad-yn-llygad ar wyneb eich partner? Mae'r rhain yn ddoniol Rwyf wrth fy modd i chi memes ar ei gyfer yn gwneud y weithred. Byddan nhw'n dod â'r wên y mae mawr ei hangen i'w wyneb, a byddan nhw'n cael eu hatgoffa ohonoch chi ar unwaith.

1-Rwy'n colli chi fel idiot colli'r pwynt

2-Annwyl Gariad Fy Mywyd, dwi eisiau i chi wybod cymaint rydw i wedi mwynhau eich cythruddo.

3-Rwyf wrth fy modd y shit allan ohonoch

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

4-Rwy'n dy garu di. Ai chi neu'r cwrw sy'n siarad?

5-A byddaf bob amser yn caru chi!

6- Ti yw'r caws i'm macaroni.

7-Rwyf wrth fy modd nad oes yn rhaid i mi ymddwyn yn gymdeithasol dderbyniol o'ch cwmpas

Ffynhonnell Delwedd[YoureCards]

8- Chi yw'r math o foi y byddwn i'n gwneud brechdan iddo.

9- Pan fyddwch chi'n ei garu, ond mae'n gwylltio

Ffynhonnell Delwedd[Funnybeing.com]

10 - Mae siwgr yn felys

Tarten yw lemwn

Dwi'n dy garu di yn fwy na ffart unicorn!

|_+_|
  • Memes cariad doniol doniol iddo

Pwy sydd ddim yn caru chwerthin da? Mae guys yn siŵr.

Byddwch y rheswm y tu ôl i'w wên swnllyd drwy anfon y memes serch doniol doniol hyn ar ei gyfer.

1-Rwyf wrth fy modd â'r Peeling hwn

Rwy'n mynd Bananas i chi!

2-Mae fy nghariad atat fel dolur rhydd; Ni allaf ei ddal i mewn.

3-X-Ray pan fyddwch mewn cariad!

4-Rwyf yn otterly mewn cariad â chi.

Ffynhonnell Delwedd[Frabz.com]

5-Byddaf yn dy garu nes i mi anghofio pwy wyt ti.

Ffynhonnell Delwedd[YoureCards]

6-Mae fy mhwysau corff delfrydol yn eiddo i mi.

7-Hug Fi! Rwy'n ceisio.

8-Rwy'n dy garu di ddigon i gythruddo cannoedd o bobl trwy ei fynegi ar Facebook.

Ffynhonnell Delwedd[SomeeCards]

9-Byddaf yn dy garu nes bod Pi yn rhedeg allan o leoedd degol.

10-Mae fy nghariad fel cannwyll. Ystyr geiriau: Achos os byddwch yn anghofio amdanaf, byddaf yn llosgi eich tŷ ffycin i'r llawr.

  • Memes Cariad Melys iddo

Melys yw blas cariad. Rhowch gôt siwgr ar eich geiriau a'i wneud yn fwy gwastad i'r craidd trwy rannu memes cariad melys iddo. Bydd yn sicr o gael ei synnu ar yr ochr orau.

1-Rwy'n cofio'r diwrnod cyntaf i mi erioed edrych i mewn i'ch llygaid a theimlo fy fflip byd i gyd.

2-Tight Hugs, dwi'n hoffi'r cachu yna.

3-Rwy'n hoffi'r syniad bod rhywun, rhywle, yn cael ei wneud i chi am byth.

4-Wnes i erioed feddwl y gallai dim ond un person olygu cymaint i mi, Ond yna cwrddais â chi.

5-Efallai nad wyf yn eich cariad cyntaf, cusan cyntaf, golwg gyntaf, neu ddyddiad cyntaf, ond yr wyf am fod yn eich popeth olaf.

6-Ac yna fy enaid gwelodd chi ac mae'n fath o aeth, O dyna chi. Rydw i wedi bod yn chwilio amdanoch chi.

7 - Syrthiais mewn cariad â chi. Dydw i ddim yn ei adnabod. Dydw i ddim yn gwybod pam. Fi jyst yn gwneud.

8-Aros, anghofiais i cusanu chi.

9-Popeth ydw i, Fe wnaethoch chi fy helpu i fod.

10-Mae'n braf cael rhywun yn eich bywyd a all wneud ichi wenu hyd yn oed pan nad ydynt o gwmpas.

|_+_|

Casgliad

Rwy'n caru chi mae memes yn sicr yn ffordd wych o gyfathrebu â'ch anwylyd. Maent yn mynd y tu hwnt i'r negeseuon testun arferol ac yn llenwi'ch calon â llawenydd a hapusrwydd. Gwneud defnydd doeth o gariad i chi memes iddo wneud ffordd i'w galon drwy ei ffôn.

Gobeithio y bydd ein casgliad o memes Rwy'n dy garu ar ei gyfer yn eich helpu i daro'r cord cywir gyda'ch partner.

Ranna ’: