101 o Ferched Hŷn yn Dyddio Dyn Iau

101 o Ferched Hŷn yn Dyddio Dyn Iau

Yn yr Erthygl hon

Yn ôl yn y dydd, ni allai rhywun weld menywod hŷn yn dyddio cymaint â dyn iau. Ond y dyddiau hyn, mae'n ymddangos bod epidemig o cougars allan yna.Wrth drafod, mae rhai yn cynnig atebion biolegol, rhai yn seico-gymdeithasegol. Beth bynnag, y ffaith yw nad yw'r tabŵ o amgylch gemau o'r fath mor gryf ag yr arferai fod. Ar ben hynny, mae llawer o fenywod hŷn hefyd yn priodi eu partneriaid iau. A dyma'r 101 o ferched hŷn yn dyddio dyn iau.

Nid yw un maint yn addas i bawb

Y peth pwysicaf i'w gymryd o'r erthygl hon yw hyn - nid oes cyfuniad o bartneriaid sy'n gywir nac yn gyffredinol anghywir mewn gwirionedd. Ar ben hynny, o safbwynt anthropolegol , mae'n ymddangos bod pethau'n newid drwy'r amser ynghyd â newidiadau cymdeithasol-wleidyddol.

Ac mae hynny o fewn un gymdeithas dros amser. Pan fyddwch chi'n cymryd yr hyn sy'n norm mewn gwahanol ddiwylliannau, rydych chi'n sylweddoli nad oes yna, mewn gwirionedd, y fath beth ag arferol.

Mae'r canfyddiadau anthropolegol hyn yn dangos bod y rhan fwyaf o'r normau yn seiliedig ar yr hyn y gallai'r gymdeithas benodol ei ystyried yn ddymunol, boed hynny o safbwynt biolegol neu gymdeithasegol. Yn bennaf, o ran dyddio, mae'n fater o genhedlu.

Ond, yn y cyfnod modern a chymdeithasau modern, gan nad oes gwir angen i ni wneud i'n bywydau a'n cymdeithasau droi o gwmpas hynny, mae tueddiadau eraill yn dod i'r amlwg ac yn ffynnu.

Mae'r rhain yn cynnwys yr hyn a elwir yn cougars, yn ogystal â chyplau o'r un rhyw, neu achosion eraill lle nad yw creu epil yn flaenoriaeth mewn gwirionedd.

Mae'r stereoteip o gal ifanc, eiddil ond ffrwythlon a dyn hŷn cryf, cyfoethog yn gynnyrch bioleg.

Ond, mae hefyd yn cael ei gynnal gan y gymdeithas, gan fod yn well gan gymdeithas strwythurau a normau adnabyddus, cadarn, ac yn bwysicaf oll.

Dyddio ar ôl y menopos

Ffaith moel dyddio yw bod ganddo, yn y diwedd, y pwrpas o gynhyrchu epil. Mae hyn o safbwynt biolegol. Ond, mae bodau dynol yn llawer mwy cymhleth na hynny, ac mae llawer o ffactorau eraill yn dod i'r amlwg.

Wrth i'n cymdeithas ddatblygu, felly hefyd y rhychwant oes ac, yn bwysig, ansawdd bywyd yn y blynyddoedd hŷn. Felly, i fenywod, nid yw menopos o reidrwydd yn golygu diwedd oes dyddio mwyach.

Mewn gwirionedd, mae hon yn duedd ddiweddar sydd wedi bod yn fwy a mwy amlwg yn niwylliannau'r Gorllewin. Wrth i blant gael eu gosod ar eu llwybrau eu hunain, mae ystadegau'n datgelu, y mwyaf a mwy o fenywodgofyn am ysgariad oddi wrth eu priod.

Yn y DU, dim ond rhwng 2015 a 2016, fe neidiodd canran y merched dros 55 oed a ofynnodd am ysgariad 15%, sy’n gynnydd mawr iawn.

Pam mae menywod hŷn yn chwilio am ddynion iau

Pam mae menywod hŷn yn chwilio am ddynion iau

Wrth i annibyniaeth ariannol a chymdeithasegol menywod gynyddu, felly hefyd, mae’n debyg, eu rhyddid i ddewis partneriaid yn seiliedig nid ar y gwerthoedd traddodiadol o allu gofalu amdani. Mae menywod yn dal i gael eu denu at ddynion llwyddiannus, ond nid yw hyn o reidrwydd yn cael ei drosi i'r ystrydeb o ferched ifanc sy'n chwilio am ddynion hŷn bellach.

Yn lle hynny, mae llawer o fenywod sy'n cyrraedd oedran penodol yn gwrthryfela yn erbyn y ffordd ragnodedig o heneiddio.

Nid ydynt am i'w bywydau rhywiol ddod i ben gyda'u hofarïau ddim yn cynhyrchu wyau mwyach. Yn aml hefyd nid ydynt yn gweld eu partneriaid ers degawdau lawer yn bleserus mwyach.

Neu, wnaethon nhw byth briodi ond dilyn eu dyheadau proffesiynol ac academaidd yn lle hynny.

Nawr, wrth iddyn nhw gyrraedd lle roedden nhw eisiau bod fel unigolion, maen nhw eisiau partner i gyflawni eu hanghenion. Nid ydynt am setlo.

Maent hefyd yn fwy hyderus ac yn fwy ymwybodol o'u hanghenion a'u dymuniad na merched iau.

O’r herwydd, nid yw’r merched newydd hyn o reidrwydd yn gweld dyn o’u hoedran yn ddigon deniadol neu fywiog. Yn debyg i ddynion, efallai y bydd harddwch ac angerdd cariad ifanc yn swyno merched hefyd.

O ble mae'r hud yn dod

Ar wahân i'r hyn y soniasom amdano eisoes, nid yw cyfatebiaeth rhwng menyw hŷn a dyn iau yn rhoi boddhad i'r fenyw yn unig, wrth gwrs.

Mae'r ddau bartner yn cael rhywbeth allan ohono. Yn gyffredinol, efallai mai’r amrywiaeth rhyngddynt yw ffynhonnell y cyffro a’r diddordeb gwastadol.

Mae gan ddynion a merched wahanol anghenion ar wahanol adegau yn eu bywydau. Mae dynion, yn gyffredinol, yn ymddangos yn fwy agored i wahanol brofiadau, ac yn llai gogwyddo tuag at gyflawni eu pwrpas biolegol o ddwyn plentyn. Fel arfer mae'r angen hwn wedi'i wreiddio'n ddyfnach i fenywod yn eu hymddygiad cyffredinol.

Ond, wrth i fenyw oresgyn hyn, mewn un ffordd neu'r llall, mae hi, yn ogystal â'i phartner iau, yn dod i fwynhau cyffro bydoedd gwahanol gyda llawer llai o bwysau a disgwyliadau.

Sydd yn aml yn trawsnewid yn berthynas fwyaf boddhaol, un lle mae dau berson yn treulio amser gyda'i gilydd fel unigolion annibynnol, yn wirioneddol fwynhau cwmni ei gilydd, ac am y rheswm hwnnw yn unig.