11 Buddion Anhygoel Dosbarthiadau Cyfathrebu Cyplau

11 Buddion Anhygoel Dosbarthiadau Cyfathrebu Cyplau

Yn yr Erthygl honEfallai eich bod wedi clywed am ddosbarth cyfathrebu cwpl yn cael ei redeg yn eich cymdogaeth, ac rydych yn pendroni a yw'n werth mynychu.Yn gyntaf, mae angen i chi ofyn i chi'ch hun, “ Pa mor dda yw'r cyfathrebu rhwng fy mhriod a minnau ? ” Ydych chi erioed yn teimlo bod lle i wella, neu a yw pethau mor ddrwg fel eich bod chi'n teimlo'n daer am ychydig o help?

Ac yn ail, a yw'ch priod yn teimlo'r un ffordd â chi, ac a fyddent yn barod i gymryd rhan weithredol mewn dosbarthiadau cyfathrebu priodas neu weithdai cyfathrebu ar gyfer cyplau?Os mai ‘ie’ yw’r ateb i’r ddau gwestiwn hyn yna gallwch wneud cynlluniau i gofrestru ar gyfer cyrsiau cyfathrebu ar gyfer cyplau neu weithdy cyfathrebu cyplau a dechrau edrych ymlaen at rai o’r buddion y gallwch chi ddisgwyl eu dilyn.

Cyn edrych ar y buddion dosbarthiadau perthynas i gyplau, serch hynny, yn gyntaf mae angen i chi ddod o hyd i’r dosbarth cyfathrebu cwpl cywir yn fy ymyl i ’i chi a’ch priod ei fynychu.

Os nad oes cyfathrebu perthynas dosbarthiadau sydd eisoes yn rhedeg yn eich ardal chi, efallai y bydd angen i chi wneud ychydig o ymchwil ar-lein, neu ofyn o gwmpas yn eich cymuned i ddod o hyd i'r cwrs cyfathrebu cywir ar gyfer cyplau sydd o fewn eich cyrraedd.Mae yna hefyd gyrsiau ar-lein neu ddosbarthiadau cyfathrebu ar gyfer cyplau, y gellid eu gwneud gyda'i gilydd yng nghysur eich cartref eich hun.

Wrth benderfynu cofrestru ar gyfer un o'r cyrsiau neu'r dosbarthiadau hyn, efallai yr hoffech sicrhau y bydd rhai neu'r mwyafrif o'r buddion canlynol yn cael sylw yn y cwricwlwm.

Gwyliwch hefyd:1. Nodwch eich anghenion a'ch ymddygiadau eich hun

Cyn y gallwch chi dysgu cyfathrebu'n effeithiol gydag eraill, mae'n dda cael rhywfaint o ddealltwriaeth o'ch anghenion a'ch patrymau ymddygiad unigol.Unwaith i chi deall eich hun yn well , byddwch chi'n gwybod pam rydych chi'n gwneud rhai pethau, a pham y gallai materion penodol eich cynhyrfu neu beidio.

Pan allwch chi cydnabod meysydd gwendid ynoch chi'ch hun, ac rydych chi'n barod i weithio ar y meysydd hyn, yna byddwch chi mewn gwell sefyllfa i symud ymlaen a gwneud cynnydd sylweddol yn eich sgiliau cyfathrebu .

2. Dysgu sgiliau gwrando gweithredol

Mae'n debyg mai gwrando yw un o'r sgiliau mwyaf hanfodol o ran cyfathrebu. Sut allwch chi ateb yn ddoeth os nad ydych wedi gwrando'n iawn?

Nid yw gwrando yn ymarfer goddefol o ddim ond cadw'n dawel tra bod y person arall yn siarad. Mae gwrando gweithredol ac effeithiol yn gofyn am ffocws a chanolbwyntio, gyda'r pwrpas o ddeall a helpu'r person arall.

3. Deall gwahanol arddulliau cyfathrebu

Nid yw pawb yn cyfathrebu yn yr un modd - mewn gwirionedd, mae yna lawer o wahanol arddulliau cyfathrebu . Mae rhai dulliau yn niwtral neu'n fuddiol, ond gall ffurfiau eraill fod yn niweidiol i berthynas.

Bydd nodi'r arddulliau rydych chi a'ch priod yn eu defnyddio yn eich helpu i ddeall lle mae angen i'r ddau ohonoch wneud hynny gwneud rhai newidiadau er gwell yn y ffordd rydych chi'n cyfathrebu â'ch gilydd.

4. Archwilio'r rhwystrau i gyfathrebu effeithiol

Rhwystrau i gyfathrebu effeithiol gall fod mor niferus ac mor unigryw â phob cwpl. Efallai bod eich amserlen yn rhy brysur, neu efallai eich bod ychydig yn rhy flinedig treulio amser o ansawdd cyfathrebu ar lefel ddwfn.

Unwaith y gallwch chi adnabod a nodi pa rwystrau penodol sy'n eich dwyn chi a'ch priod o gyfathrebu gwerthfawr ac effeithiol, gallwch ddod o hyd i ateb buddiol.

dosbarthiadau cyfathrebu i gyplau

5. Trafod gwahanol systemau gwerth

Mae systemau gwerth yn hanfodol yn yr ystyr eu bod yn pennu, i raddau helaeth, ein dewisiadau a'n hymddygiadau. Rhaid i gwpl drafod eu systemau gwerth i weld ble maen nhw'n cytuno a ble maen nhw'n wahanol.

Os yw'r gwahaniaethau'n rhy amrywiol, mae rhywfaint o wrthdaro yn anochel, ac a mae angen cyrraedd datrysiad neu gyfaddawd ymarferol.

6. Deall sut mae gwneud penderfyniadau yn digwydd

Penderfyniadau, penderfyniadau, penderfyniadau! Bob dydd, mae angen gwneud myrdd o ddewisiadau. Y cwestiwn yw, yn eich priodas, pwy sy'n gwneud y penderfyniadau?

Ydych chi rhannu'r broses benderfynu ? Neu a ydych chi wedi rhannu gwahanol feysydd i bob priod eu trin ar wahân? Neu a yw un ohonoch fel arfer yn gohirio i'r llall sy'n gorffen gwneud yr holl benderfyniadau beirniadol yn eich priodas?

7. Darganfyddwch y ffordd orau o drin datrys gwrthdaro

Mae'n debyg mai priodas yw priodas heb ryw fath o wrthdaro, nid priodas! Rhoddir gwrthdaro yn hwyr neu'n hwyrach rhwng dau fodau dynol annibynnol.

Fodd bynnag, nid oes rhaid i wrthdaro fod yn ddinistriol neu'n niweidiol i berthynas. I'r gwrthwyneb, o ystyried yr agweddau a'r sgiliau cywir, gwrthdaro sy'n cael ei drin yn dda gall arwain at fwy o agosatrwydd a dealltwriaeth mewn perthynas briodas.

8. Dysgu sgiliau rheoli tymer

Gall dicter nad yw'n cael ei reoli'n gywir fod fel tân cynddeiriog sy'n gadael dinistr a dinistr yn ei sgil. Yn y bôn, mae'r math hwn o gynddaredd yn amharu ar unrhyw siawns o gyfathrebu'n effeithiol.

Felly, mae dysgu sgiliau rheoli tymer yn rhan annatod o ddosbarthiadau cyfathrebu unrhyw gyplau.

9. Archwilio ieithoedd cariad ac ymddygiadau gofalgar

Archwilio'r gwahanol ieithoedd cariad yn gallu helpu cwpl yn aruthrol i ddarganfod beth fydd yn gwneud i'w priod deimlo ei fod yn cael ei garu a'i drysori.

Os ydych wedi bod yn pendroni pam nad yw eich sypiau o rosod a blychau o siocledi yn gwneud unrhyw welliant yn eich perthynas, ceisiwch olchi llwyth o seigiau neu blygu dillad golchi dillad i'ch priod. Efallai y cewch eich synnu gan ymateb da!

10. Dysgu sut i ddelio â brifo yn y gorffennol

Er bod y gorffennol wedi mynd heibio, yn anffodus, mae materion sydd heb eu datrys o'r gorffennol yn tueddu i achosi trafferth yn y presennol .

Os nad ydych erioed wedi rhannu rhai digwyddiadau niweidiol yn eich bywyd gyda'ch priod, efallai mai dyma'r amser i wneud hynny. Yna byddwch yn rhydd i symud ymlaen mewn ffordd dda heb y gormodedd o ‘fagiau.’

11. Trafod ailadeiladu ymddiriedaeth

Ymddiriedaeth yw'r llinell waelod o ran unrhyw berthynas ac yn enwedig priodas. Yn anffodus, lawer gwaith yng nghyffiniau garw bywyd priodasol, gellir ysgwyd ymddiriedaeth neu ei chwalu hyd yn oed.

Felly mae'n hanfodol dysgu sut i ailadeiladu ymddiriedaeth i adfer cyfathrebu effeithiol.

Wrth ichi ystyried y buddion hyn, cofiwch fod pob cwpl yn unigryw, ac efallai y bydd eich anghenion yn cael eu diwallu mewn amryw o wahanol ffyrdd.

Felly daliwch ati i symud ymlaen nes i chi ddod o hyd i'r dosbarthiadau cyfathrebu cywir ar gyfer parau priod sy'n gweithio orau i chi fel cwpl.