14 Awgrym ar Sut i Reoli Eich Emosiynau Mewn Perthynas

Dyn a merched yn gweithio yn y swyddfa

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni i gyd yn teimlo emosiynau, ac mae'n ffaith mai dyma un o'r ffactorau pwysicaf sy'n ein gyrru ni. Gall sut i reoli eich emosiynau mewn perthynas naill ai eich gwneud chi neu dorri pethau i chi a'ch partner.

Mae emosiynau'n rheoli sut rydyn ni'n meddwl, yn siarad ac yn gweithredu. Dyna'r rheswm pam mae gwybod sut i fod yn gyfrifol am eich emosiynau yn angenrheidiol i gael bywyd hapus.

Beth yw'r gwahanol emosiynau mewn perthynas?

Dyn golygus

Cyn gynted ag y gall person ddweud ei air cyntaf, mae ei emosiynau hefyd wedi dechrau dangos. Mae plentyn yn dysgu sut i ddelio â gwahanol emosiynau.

Maent yn dysgu beth sy'n effeithio ar eu hwyliau a sut gallant reoli'r hyn y maent yn ei deimlo.

Nid yw'n syndod bod emosiynau a pherthnasoedd wedi'u cysylltu'n agos.

Mae emosiynau mewn perthnasoedd yn wahanol o ran dwyster. Maent yn caniatáu ichi deimlo ac archwilio'r ystod ehangaf o emosiynau nad ydych wedi'u teimlo o'r blaen.

O syrthio mewn cariad i'ch brwydr fawr gyntaf, gyda phartner person y byddwch chi'n profi corwynt o emosiynau.

Byddwch yn profi llawenydd, cariad, ofn, dicter, blinder, pryder, ansicrwydd, anobaith, drwgdeimlad, a llawer mwy.

Os nad ydych chi'n gwybod sut i reoli'ch emosiynau mewn perthynas, gall arwain at broblemau.

Dyma lle mae cydbwysedd emosiynol yn dod i mewn.

Trwy ddysgu sut mae deallusrwydd emosiynol a pherthnasoedd yn gweithio gyda'i gilydd, gallwch chi gryfhau'ch perthynas, cadw mewn cysylltiad â'ch gilydd, ac adeiladu sylfaen gref ar gyfer eich perthynas.

Beth yw cydbwysedd emosiynol?

Mae'r term cydbwysedd emosiynol neu hunanreolaeth emosiynol yn rheoli emosiynau mewn perthnasoedd. Dyma’ch ffordd chi o reoli a chanfod cydbwysedd pan fyddwch chi’n wynebu emosiynau eithafol, gan amlaf mewn sefyllfaoedd llawn straen.

|_+_|

Cydbwyso eich emosiynau mewn perthynas – Pam ei fod yn bwysig?

Grŵp o ferched ifanc yn pwyntio yn y camera

A yw rheoli fy emosiynau yn bosibl?

Mae rheoli emosiynau mewn perthynas yn bosibl, a'r allwedd yma yw sut y gallwch chi eu cydbwyso.

Mae dysgu sut i reoli'ch emosiynau mewn perthynas yn angenrheidiol os ydych chi am i'ch perthynas bara.

Bydd angen amser ac amynedd i reoli emosiynau mewn perthynas.

Ydych chi erioed wedi teimlo mor genfigennus eich bod chi wedi colli pob synnwyr o reswm? Rydych chi'n gweiddi a hyd yn oed yn dechrau taflu pethau at eich partner?

Dyma un enghraifft o berson yn colli rheolaeth ar ei emosiynau.

Nawr, os ydych chi'n gwybod sut i gryfhau'ch EQ neu ddeallusrwydd emosiynol, byddwch chi'n datgloi'r ffyrdd gorau o reoli emosiynau.

Os gwnewch hyn, gallwch reoli'ch emosiynau. Nid ydym am eu llethu oherwydd byddant ond yn ffrwydro os na allwch eu cynnwys mwyach.

Bydd rheoleiddio'ch emosiynau a dysgu sut i feddwl cyn ymateb yn rhoi'r cydbwysedd hwnnw i chi o deimlo dim emosiwn o gwbl a theimlo emosiynau llethol.

Sut mae eich deallusrwydd emosiynol (EQ) yn effeithio ar eich perthnasoedd?

Gall meddu ar ddeallusrwydd emosiynol isel a pherthnasoedd yn llawn emosiynau eithafol arwain at gamddealltwriaeth, dadleuon cyson, gweiddi, drwgdeimlad, casineb, ac yn y pen draw, diwedd eich perthynas.

Os bydd rhywun yn ceisio eu cuddio neu eu hatal, gall arwain at symptomau corfforol, drwgdeimlad, ac un diwrnod, byddwch chi'n ffrwydro, a bydd yr holl emosiynau eithafol hynny'n dangos.

Yn anffodus, mae hyn yn gyffredin iawn mewn perthnasoedd.

Felly, os ydych chi'n breuddwydio am gael perthynas hir ac iach, mae angen i chi wybod sut y dylech chi reoleiddio'ch emosiynau.

Byddech chi'n cadw'ch hunan-barch, pŵer, pwyll, a hunan-gariad tra byddwch chi'n dod yn bartner delfrydol i'ch anwylyd.

14 ffordd syml o reoli eich emosiynau mewn a perthynas

dwy ddynes yn rhedeg ar y traeth

Ydych chi wedi clywed am y dyfyniad, Peidiwch â gadael i'ch emosiynau eich rheoli?

Dyma'n union yr hyn yr ydym am ei gyflawni gyda'r 14 awgrym hyn ar sut i ddelio â'ch emosiynau.

1. Oedwch a meddyliwch cyn gweithredu

Fe ddaethoch chi o hyd i rywbeth oedd yn gwneud i chi deimlo'n genfigennus. Fe wnaethoch chi ymddwyn yn orfodol a chreu golygfa i bawb ei gweld.

Gall teimladau eithafol mewn perthynas achosi person i ymddwyn yn orfodol.

Yn y diwedd, gall hyn effeithio ar eich perthynas.

Hyfforddwch eich hun i stopio, meddwl, a dadansoddi'r sefyllfa cyn i chi benderfynu gwneud rhywbeth y gallech chi ddifaru yn ddiweddarach.

Gofynnwch i chi'ch hun, beth fydd yn digwydd os gwnewch hyn? A fydd yn gwella ein perthynas? Ydw i'n gwneud y peth iawn?

Mae dicter, cenfigen, a hyd yn oed rhwystredigaeth yn anodd eu rheoli, mae hynny'n sicr, ond nid yw'n amhosibl.

2. Dysgwch i brosesu eich emosiynau

Cyn i chi ddysgu sut i reoli'ch emosiynau mewn perthynas, rhaid i chi wybod yn gyntaf beth rydych chi'n ei deimlo.

Weithiau, nid ydych chi'n siŵr a ydych chi'n ddig, yn drist neu wedi brifo. Mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd i chi ddeall pa emosiynau rydych chi'n eu teimlo.

Sylwch eich hun.

Gwybod beth sbardunodd yr emosiwn, beth rydych chi'n ei deimlo ar hyn o bryd, a beth rydych chi am ei wneud. Gall dyddlyfr eich helpu os ydych chi'n dogfennu'ch emosiynau.

Gallwch hefyd nodi pa opsiynau y gwnaethoch geisio rheoli'ch emosiynau.

3. Cymerwch eiliad a gofynnwch i chi'ch hun pam

Mae’n anodd rheoli’ch teimladau dros rywun, yn enwedig pan nad ydych yn siŵr beth sy’n eich sbarduno i deimlo emosiynau llethol.

Efallai na fydd dod o hyd i'r sbardun mor hawdd â hynny. Mae'n rhaid i chi edrych yn ôl a dadansoddi'r digwyddiadau a arweiniodd at deimlo emosiynau eithafol.

Efallai y byddwch chi'n darganfod bod gennych chi ddrwgdeimlad nad oeddech chi'n gwybod sut i'w leisio, neu efallai eich bod chi wedi profi rhywfaint o drawma mewn perthynas flaenorol.

Os ydych yn aml yn teimlo genfigennus , gofynnwch i chi'ch hun pam.

A wnaeth eich partner dwyllo arnoch chi? Ydych chi erioed wedi ei ddal yn fflyrtio gyda pherson arall?

Byddwch yn onest â chi'ch hun, a byddwch yn dechrau dysgu sut i reoli'ch emosiynau.

4. Atal dy hun rhag trigo ar feddyliau negyddol

Rydych chi hefyd eisiau dysgu sut i fod yn llai emosiynol mewn perthynas. Nid ydym am gael ein dal mewn cawell o gasineb, cenfigen ac ansicrwydd.

Mae'r rhain i gyd yn emosiynau negyddol na fyddant yn ein helpu i gyflawni'r berthynas yr ydym ei heisiau.

Unwaith y byddwch wedi darganfod y sbardun a'r effaith y mae'n ei achosi i chi, byddwch yn gyfrifol amdano. Peidiwch â gadael i'ch meddwl dreulio oriau a dyddiau ar yr emosiynau dinistriol hyn.

Rhowch loes i'ch gorffennol a dechreuwch ddysgu sut i gael heddwch.

|_+_|

5. Byddwch yn ofalus sut rydych chi'n siarad

Peidiwch â gofyn i'ch partner siarad pan fyddwch chi'n profi emosiynau eithafol.

Mae'n debygol y byddech chi'n methu, a byddwch chi'n gweiddi yn y pen draw. Nid oes unrhyw un eisiau siarad â rhywun sarcastig, iawn?

Os ydych chi eisiau datrys unrhyw beth, gwnewch hynny pan fyddwch chi'n dawel. Cofiwch, gall y ffordd rydych chi'n siarad â'ch partner effeithio ar eich perthynas. Felly gwyliwch eich tôn a gwella'ch sgiliau cyfathrebu.

Mae Denise Ryan, PDC, MBA, yn siarad am wahanol arddulliau cyfathrebu. Gwyliwch ei fideo yma:

6. Dysgwch sut i gyfathrebu

Os ydych chi'n caniatáu i chi'ch hun deimlo emosiynau negyddol ac eithafol, a ydych chi'n meddwl y gallwch chi esbonio i'ch partner beth rydych chi ei eisiau?

Sut gallwch chi gyfathrebu a datrys unrhyw beth os ydych chi'n cael eich dallu gan gynddaredd, dicter neu emosiynau eraill?

Yr hyn sy'n waeth yw y gallwch chi hefyd danio'ch partner i deimlo'r un ffordd.

Ni fydd gweiddi, cyfnewid geiriau niweidiol yn eich helpu chi a'ch perthynas.

Bydd deallusrwydd emosiynol mewn priodas yn gweithio orau pan fyddwch chi'n gwybod sut i gyfathrebu â'ch gilydd.

|_+_|

7. Cymerwch gymaint o anadliadau dwfn ag y gallwch

Rydyn ni wedi gweld hyn mewn ffilmiau. Mae person sy'n profi emosiynau eithafol yn dechrau cymryd anadl ddwfn, ac yna fe'i gwelwn yn tawelu.

Mae’n un o’r pethau sy’n gweithio.

Gall cymryd anadliadau dwfn leddfu straen ar eich corff. Gall hefyd leihau cyfradd curiad eich calon a phwysedd gwaed. Cyn bo hir, byddech chi'n teimlo ychydig yn well, a dyma lle byddech chi'n gallu meddwl yn glir.

Felly y tro nesaf y byddwch chi mewn sefyllfa sy'n sbarduno'ch emosiynau, cymerwch gam yn ôl, caewch eich llygaid, ac anadlwch yn ddwfn nes i chi dawelu.

|_+_|

8. Byddwch yn ymwybodol o iaith eich corff

Awgrym arall ar sut i reoli'ch emosiynau mewn perthynas yw gwylio'ch iaith corfforol .

Efallai na fyddwch chi'n sylwi arno, ond os yw'ch partner yn eich gweld chi â'ch dyrnau wedi'u clecian, ydych chi'n meddwl y byddai popeth yn troi allan yn iawn?

Gall hyd yn oed eich gwylltio o weld bod eich partner yn anghwrtais, heb wybod mai dyna yw ei ymateb amddiffynnol i'r hyn yr ydych yn ei ddangos iddo.

Pan fyddwch chi'n dewis siarad â'ch partner er eich bod chi'n dal yn ddig neu'n brifo, ceisiwch osgoi croesi'ch breichiau, pwyntio ato, neu rwygo'ch dwrn.

Ceisiwch beidio â chynhyrfu a chymryd anadl ddwfn cyn i chi drafod eich problemau.

9. Cerddwch i ffwrdd i osgoi gwrthdaro

Merched hardd yn edrych yn y camera

Ydych chi'n gyfarwydd â'r dywediad, Paid â siarad pan fyddwch chi'n ddig?

Cofiwch hyn; gall eich trafodaeth aros. Dysgwch sut i reoli'ch emosiynau yn gyntaf cyn gofyn i'ch partner siarad.

Os na, dim ond gofyn am ddadl rydych chi. Yn waeth, efallai y byddwch chi'n dweud geiriau nad ydych chi'n eu hystyr.

Unwaith y bydd y difrod wedi'i wneud, does dim troi yn ôl.

Os ydych wedi dweud geiriau niweidiol neu fychanu wrth eich gilydd, ni allwch gymryd y geiriau hynny yn ôl mwyach.

Felly, mae'n well cerdded i ffwrdd a siarad pan fydd y ddau ohonoch yn ddigynnwrf.

10. Derbyn ffeithiau a bod yn rhesymegol

Sut i reoli fy emosiynau pan fyddaf yn llawn dicter a chasineb?

Mae hwn yn fater cyffredin y mae angen inni fynd i’r afael ag ef. Pan fyddwch chi'n teimlo emosiynau eithafol, mae'n dod yn anodd rheoli'ch rhesymu.

Waeth pa mor galed mae'ch partner yn ceisio esbonio'r sefyllfa, os yw'ch emosiynau'n gwella arnoch chi, ni fyddwch chi'n gwrando.

Dysgwch i fod yn rhesymol. Derbyn ffeithiau, gwrando ar esboniad eich partner, ac yn bennaf oll, fod rhesymegol .

11. Pa berthynas ydych chi am ei chael?

Mae'r llwybr at les emosiynol a chydbwysedd yn heriol.

Pan fyddwch chi ar fin rhoi'r gorau iddi, gofynnwch i chi'ch hun.

Ai dyma'r berthynas rydw i eisiau?

Bydd hyn yn gwneud ichi sylweddoli pa fath o berthynas rydych chi ei eisiau. Ydych chi mewn swigen o emosiynau negyddol ac eithafol?

Neu a ydych chi am ddechrau byw mewn perthynas gytûn?

Os yw eich perthynas yn dod â dagrau a phoen i chi, yna pam ydych chi'n aros?

Os yw eich cariad at eich gilydd yn gryf a'ch bod chi'n gwybod hynny, yna beth sy'n eich atal rhag bod yn well a rheoli'ch emosiynau?

12. Siaradwch â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo

Os yw popeth yn mynd dros ben llestri, siaradwch â ffrind neu deulu rydych chi'n ymddiried ynddo.

Dewiswch siarad â rhywun sy'n eich adnabod chi, eich hwyliau, a'r hyn rydych chi wedi bod drwyddo.

Weithiau, gall mewnbwn person arall ein helpu i gael dealltwriaeth gliriach o’r sefyllfa yr ydym ynddi.

Gall y person hwn wrando, rhoi cyngor, a hyd yn oed wneud synnwyr o'r hyn rydych chi'n ei wneud, rhag ofn bod eich emosiynau negyddol yn mynd dros ben llestri.

Ar wahân i hynny, gall cael teulu a ffrindiau cefnogol fod o gymorth mawr. Peidiwch ag ofni cael yr holl help sydd ei angen arnoch.

Bydd eich ffrindiau a’ch teulu bob amser yno i chi, a dim ond yr hyn sydd orau i chi, eich llesiant, a’ch perthynas y maen nhw ei eisiau.

13. Dysgwch i faddau a symud ymlaen

Os ydych chi'n cael amser caled yn rheoli'ch emosiynau, efallai ei fod oherwydd na allwch chi ollwng gafael ar y gorffennol sy'n brifo.

Dysgwch i faddau a symud ymlaen. Dim ond os na wnewch chi yr ydych yn cosbi eich hun.

Os cawsoch chi broblemau o'r blaen a'ch bod chi'n penderfynu ymrwymo eto, yna mae'n bryd gadael i chi fynd. Sut gallwch chi symud ymlaen os ydych chi'n glynu wrth yr emosiynau negyddol hyn?

|_+_|

14. Ceisiwch help os yw'n rhy annioddefol

Gall fod achosion lle mae trawma yn gysylltiedig.

Er enghraifft, efallai bod anffyddlondeb y gorffennol wedi cael effaith enfawr ar eich emosiynau a Iechyd meddwl . Gall fod y rheswm sylfaenol eich bod chi'n cael amser caled yn rheoli'ch emosiynau.

Os ydych chi'n meddwl bod yr emosiynau eithafol ac afreolus hyn wedi dechrau eich dinistrio, yna mae angen i chi ofyn am help.

Y rhan fwyaf o'r amser, byddai pobl yn gwrthod ceisio cymorth oherwydd efallai eu bod yn meddwl y byddant yn cael eu nodi'n ansefydlog yn feddyliol.

Fodd bynnag, dim ond camsyniad yw hwn. Mae therapyddion proffesiynol yn anelu at eich helpu chi a'ch priodas, ac nid oes unrhyw niwed os ydych am ofyn am help.

Casgliad

Cofiwch y bydd dysgu sut i reoli eich emosiynau mewn perthynas yn eich helpu chi a'ch partner i gael partneriaeth iach.

Efallai y bu problemau yn y gorffennol, ond os byddwch chi'n dysgu sut i reoli'ch meddwl a'ch emosiynau, byddwch chi'n cyflawni'ch perthynas ddelfrydol.

Bydd hyd yn oed eich barn chi'ch hun yn newid er gwell.

Peidiwch ag anwybyddu neu esgeuluso eich emosiynau. Byddwch yn gyfarwydd â nhw a dysgwch sut i'w rheoli.

Ranna ’: