Cyngor Pwysig ar gyfer Cyplau Ymgysylltiedig

Cyngor Pwysig ar gyfer Cyplau Ymgysylltiedig

Yn yr Erthygl hon

Mae'r cyfnod rhwng ymgysylltiad cwpl a phriodas yn bwysig iawn.



Efallai y bydd yn rhaid i chi gael dau senario. Naill ai rydych chi'n dod i adnabod yn dda am eich dyweddi (e), neu yn y pen draw mae gennych chi berthynas ddryslyd. Mae angen i chi ddefnyddio'r cyfnod hwnnw yn drwsiadus i leihau dryswch.

Dyma ychydig o gyngor perthynas sy'n ddefnyddiol i gyplau sydd newydd ymgysylltu

Rhowch flaenoriaethau

Y cyfnod rhwng ymgysylltu a phriodas yw pan fyddwch chi'n penderfynu ar eich dyfodol. Darn o gyngor hanfodol i gyplau ymgysylltiedig yw trafod eich blaenoriaethau â'ch dyweddi (e), dweud wrthynt eich cynllun a faint o amser sydd ei angen arnoch.

Gall eich blaenoriaethau gynnwys prynu tŷ , cael car, neu arbed digon o arian a chwilio am swydd addas. Gofynnwch am eu cymorth a daliwch ati i rannu'ch cynlluniau â'ch partner yn y dyfodol.

Derbyn eich gilydd

Yn ystod yr amser hwn pan fyddwch chi'n paratoi ar gyfer eich priodas, rydych chi am i'ch partner fod yn berffaith.

Peidiwch byth â cheisio gosod yr hyn rydych chi ei eisiau gan eich dyweddi (e). Derbyniwch nhw sut ydyn nhw a mwynhewch gael eich cysylltu â rhywun sy'n eich caru chi. Mae'n amlwg iawn na ellir newid nodweddion personoliaeth felly peidiwch â gorfodi'ch darpar bartner i newid yr hyn nad ydyn nhw eisiau ei wneud.

Peidiwch â thrafferthu am ddisgwyliadau eraill

Yn gyntaf, cadwch hyn yn eich meddwl mai chi a'ch dyweddi (e) sy'n priodi.

Peidiwch byth â cheisio cysoni â disgwyliadau aelodau eraill o'r teulu; eich priodas chi ydyw, nid eu priodas nhw.

Fel y soniwyd yn gynharach, trafodwch flaenoriaethau gyda'ch darpar briod. Dylai'r ddau ohonoch greu eich gweledigaeth eich hun o briodas a ceisiwch ddeall yr hyn rydych chi'ch dau ei eisiau o berthynas briodasol. Gallwch chi gymryd awgrymiadau a syniadau gan aelodau eraill o'r teulu ond peidiwch â dod i bwynt lle rydych chi'n anghofio'ch disgwyliadau fel cwpl.

Peidiwch ag anghofio mwynhau

Pan fyddwch chi paratoi i briodi ac yn gosod seiliau dros hynny, fe allech chi achosi straen mawr.

Efallai y daw pwynt lle rydych chi'n teimlo baich ac y byddech chi'n cael llond bol. Er mwyn osgoi hynny, ceisiwch dreulio amser gyda'ch gilydd. Cynlluniwch rai gwibdeithiau gyda'ch gilydd.

Er enghraifft, gall y ddau ohonoch fynd i siopa, mynd i sinema neu unrhyw le rydych chi'n ei hoffi. Peidiwch â gadael i'r straen ddominyddu; dim ond eistedd ac ymlacio a chael hwyl gyda'n gilydd.

Cyfathrebu

Cyfathrebu

Mae hwn yn gyngor pwysig iawn i gyplau ymgysylltiedig.

Peidiwch byth â gadael eich partner yn hongian mewn problemau. Byddwch mewn cysylltiad bob amser.

Ewch allan gyda'ch gilydd cymaint â phosib. Cyfleu'ch teimladau. Byddwch yn lleisiol; peidiwch â chuddio unrhyw beth, hyd yn oed os yw'n amheuaeth. Peidiwch â phenderfynu na chymryd yn ganiataol bethau; siaradwch eich calon pryd bynnag y byddwch chi'n eistedd gyda'ch anwylyd.

Dywedwch na wrth safonau hanner pob

Byddai'n wirion iawn pe baech chi'n gosod safonau uchel i'ch priod eu cyflawni.

Er enghraifft, rydych chi am i'ch partner fod yn gryf yn ariannol cyn y briodas, ac rydych chi eisiau popeth; tŷ, car ac ati wedi'i ddodrefnu'n llawn. Mae'n ffaith ddealladwy nad oes modd cyflawni'r safonau hyn yn y cyfnod byr iawn hwnnw.

Mae angen i chi aros yn amyneddgar a cheisio rhoi cefnogaeth foesol i'ch anwylyd yn lle gosod safonau uchel a fyddai'n gwneud iddyn nhw deimlo'n ansicr.

Peidiwch ag aros i ffwrdd oddi wrth ei gilydd yn hir

Mae'r rhan fwyaf o'r dryswch a'r ansicrwydd yn codi pan fydd y ddau ohonoch i ffwrdd ac nad ydych mewn cysylltiad am gyfnod hirach o amser.

Un o'r darnau defnyddiol o gyngor i gyplau ymgysylltiedig yw cynllunio cyfarfodydd wythnosol neu bythefnosol. Yn ystod y cyfnod hwn, peidiwch byth â cheisio rhoi eich clustiau ar yr hyn y mae rhywun yn ei ddweud am eich dyweddi (e) a bod mewn cysylltiad trwy negeseuon testun neu alwadau ffôn.

Peidiwch â gwneud hwyl am ben eich dyweddi (e) o flaen eraill

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cellwair am eich darpar briod o flaen eraill.

Mae'n adlewyrchu pa mor ddifrifol ydych chi am gael eich cysylltu â'ch anwylyd. Dim ond bod yn bositif a theimlo'n fendigedig i gael rhywun annwyl yn eich bywyd.

Ranna ’: