15 Ffordd o Fod yn Bendant mewn Perthynas

Cwpl annwyl yn cael eiliad melys

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi'n aml yn meddwl tybed sut i fod yn bendant mewn perthynas? Nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae sut i fod yn bendant ond heb fod yn ymosodol yn gwestiwn cyffredin y mae pobl yn ei ofyn. Yn anffodus, nid yw'r cwestiwn hwn yn union syml ac, felly, gall fod yn heriol i'w ateb.Er mwyn deall sut i fod yn fwy pendant yn eich perthynas, rhaid i chi ddeall yn gyntaf beth mae'n ei olygu i fod yn bendant.

Mewn iaith syml, mae bod yn bendant yn golygu bod â phersonoliaeth hyderus a sefyll drosoch eich hun tra'n dal i barchu barn a safbwyntiau pobl eraill.

Mae pendantrwydd yn nodwedd hanfodol, ac mae'n hanfodol i'ch llwyddiant mewn bywyd a'ch perthynas . Yn ffodus, gellir dysgu pendantrwydd, a gallwch ddysgu'r sgil o bendantrwydd mewn perthnasoedd waeth beth fo'ch oedran.

Beth yw pendantrwydd mewn perthnasoedd?

Mae'n naturiol bod eisiau gwneud eich partner yn hapus . Fodd bynnag, mae bod yn bendant mewn perthynas yn golygu sicrhau eich bod chi hefyd yn cael y pethau sydd eu hangen arnoch chi. Er ein bod am wneud ein partner yn hapus, mae'r un mor hanfodol ein bod yn talu sylw i ni ein hunain.

Mae bod yn bendant yn eich perthynas yn caniatáu ichi siarad yn agored am faterion a rhannu syniadau a barn heb ofn. Mae pobl bendant yn mynd i'r afael â phroblemau yn uniongyrchol yn hytrach na'u galluogi i gronni a thyfu o'r tu mewn.

Rhan fawr o bendant cyfathrebu mewn perthynas yn gwrando, yn cyfaddef eich camgymeriadau ac yn ymddiheuro amdanynt. Mae person pendant yn gwybod pan fydd yn anghywir a'i nod yw atgyweirio unrhyw ddifrod y mae ei gamgymeriad wedi'i achosi.

Os ydych am wella eich pendantrwydd yn eich perthynas, dylech ddechrau trwy fyfyrio ar eich gweithredoedd a chywiro'ch camweddau.

I fod yn fwy pendant mewn perthynas, rhaid i chi fod yn fodlon bod yn anghywir a bod yn ddiolchgar am y cyfle i dyfu. Mae cyfathrebu pendant mewn perthynas yn golygu rhannu cyfrifoldeb ac awydd i wneud yr hyn sy'n addas i chi a'ch partner.

Os ydych chi'n chwilfrydig am sut i fod yn ddyn pendant neu eisiau gwybod sut i fod yn bendant gyda merch, darllenwch ymlaen i ddarganfod ffyrdd o wella'ch pendantrwydd yn eich perthynas.

Gwella perthnasoedd trwy bendantrwydd

Gall bod yn bendant yn eich perthynas helpu i'w gwella mewn sawl ffordd. Pan fyddwch chi'n anelu at wella eich pendantrwydd yn eich perthynas, rydych chi'n agor y drysau i bosibilrwydd.

Nid yw bod yn bendant yn eich perthynas yn golygu bod yn ymosodol neu'n anghwrtais i'ch partner. Mae'n golygu deall eich bod yn bobl ar wahân a chroesawu'r gwahaniaethau hynny wrth weithio tuag at nod cyffredin.

Er y byddem i gyd yn hoffi rhannu ein hanghenion a mynegi ein teimladau'n agored yn hyderus, mae llawer o bobl yn cael trafferth bod yn bendant mewn perthnasoedd. Mae'r mater hwn yn digwydd oherwydd bod ein dymuniad i wneud ein partner yn hapus yn aml yn drech na'n hanghenion, ac nid ydym am ymddangos yn feichus. Dylai fod cydbwysedd.

|_+_|

Sut gall pendantrwydd effeithio ar berthnasoedd?

Gall bod yn bendant yn eich perthynas ac ymarfer cyfathrebu pendant effeithio ar bob perthynas yn eich bywyd, ond yn anad dim yn fwy na'ch perthnasoedd rhamantus.

Gall cyfathrebu pendant leihau straen gwrthdaro ag eraill, darparu cefnogaeth gymdeithasol, a sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu ynghyd ag anghenion eich partner. Mae ymddygiad pendant yn galluogi cyplau i dyfu a dod yn agosach oherwydd mae'n eu helpu i fynegi eu hanghenion yn gynhyrchiol ac yn rhagweithiol.

Yn y pen draw, mae pendantrwydd wedi'i adeiladu ar sylfaen o barch - i'ch partner ac i chi'ch hun. Trwy fod yn bendant mewn perthynas, rydych chi'n dangos i'ch partner eich bod chi'n poeni am eu hanghenion yr un mor bwysig â'ch anghenion chi.

Cwpl ifanc yn ymlacio

Nid yw bod yn bendant yn eich perthynas yn golygu newid pwy ydych chi. Yn syml, mae'n golygu bod yn rhaid i chi weld eich gwerth a rhannu'r gwerth hwnnw gyda'ch partner tra'n deall bod eu gwerth yn gyfartal â'ch un chi.

Gwella pendantrwydd mewn perthynas ac ymarfer cyfathrebu pendant yw un o'r ffyrdd gorau o wella'ch cwlwm a chynyddu hapusrwydd cyffredinol i'r ddau ohonoch.

15 awgrym i'ch helpu i fod yn bendant mewn perthynas

Gall fod yn anodd dysgu bod yn fwy pendant yn eich perthynas. Efallai y byddwch yn cael trafferth deall y gwahaniaeth rhwng pendantrwydd ac ymosodol. Fodd bynnag, mae dysgu bod yn bendant mewn perthynas yn hanfodol i'ch hapusrwydd cyffredinol, ac mae'n hanfodol i lwyddiant eich partneriaeth.

Os ydych chi'n meddwl tybed sut i fod yn bendant mewn perthynas neu'n cael eich hun yn gofyn sut i fod yn bendant ond heb fod yn ymosodol, efallai y bydd yr awgrymiadau canlynol o gymorth.

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i wella eich pendantrwydd mewn perthynas.

un. Gwybod eich gwerth

Nid oes fawr o obaith am gyfathrebu pendant mewn perthnasoedd heb ddeall eich gwerth. Gwybod eich gwerth a gadewch iddo fod yn ganllaw i chi.

Ni allwch ddysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas heb sylweddoli bod gwerth yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud a'r hyn rydych chi'n ei gyflwyno i'r bwrdd.

dwy. Newidiwch y ffordd rydych chi'n cyfathrebu

Os ydych chi'n gofyn, sut alla i fod yn fwy pendant? Dechreuwch gyda'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu. Dysgwch hanfodion cyfathrebu effeithiol, a'u defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Mae cyfathrebu iach ac effeithiol yn ddiamau yn gysylltiedig â dysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas. Mae'n offeryn a fydd yn eich helpu i wneud eich pwynt fel ei fod yn cael ei dderbyn gyda pharch a dealltwriaeth.

|_+_|

Cwpl ifanc yn siarad yn y caffi

Ymchwil yn dweud wrthym fod boddhad perthynas a chyfathrebu yn rhyng-gysylltiedig, lle mae un yn effeithio ar y llall mewn amrywiol ffyrdd.

3. Glynwch at y ffeithiau

Mae gwrthdaro yn aml yn digwydd oherwydd ein bod ni'n ymateb i bethau nad ydyn nhw'n ffeithiau. Trwy gadw at y ffeithiau, rydych chi'n osgoi mynd ar goll yn y gormodedd.

Wrth ddysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas, cofiwch nad oes modd gwadu ffeithiau. Gall datgan sut rydych chi'n teimlo gael ei herio neu ei ddiystyru gan rywun pan fydd yn teimlo ei fod wedi'i gornelu, ond ni all ffeithiau fod.

Pedwar. Stopiwch farnu, a dechreuwch ddeall

Mae'n hawdd tybio ein bod ni'n gwybod beth mae person arall yn ei feddwl, ond dim ond ein hunain rydyn ni'n ei adnabod. Stopiwch farnu ymddygiad eich partner trwy gymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod beth maen nhw'n ei feddwl neu'n ei deimlo, a cheisiwch ddeall yr ymddygiad hwnnw o'u safbwynt nhw yn lle hynny.

|_+_|

5. Rhannwch yr hyn rydych chi'n ei wybod

Wrth ddysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas, sylweddolwch mai'r unig beth rydych chi'n ei wybod yw chi'ch hun.

Mae cyfathrebu pendant mewn perthynas yn gofyn am rannu'r hyn rydych chi'n ei deimlo. Defnyddiwch ddatganiadau I i'ch helpu i nodi'r mater a rhannu eich teimladau gyda'ch partner.

Ymchwil yn dangos bod ‘datganiadau I’ yn lleihau’r elyniaeth ganfyddedig mewn sgyrsiau ac yn arwain at sgyrsiau mwy cynhyrchiol. Ni fydd y person arall yn teimlo cornel i ddatgan eich barn mewn amgylchedd mwy derbyniol.

6. Nodwch ymddygiad, canlyniadau a theimladau

Mae cadw at y fformiwla hon yn caniatáu ichi gyrraedd y canlyniad yn gyflymach a chyda llai o wrthdaro. Rhannwch yr ymddygiad a achosodd y mater, canlyniad yr ymddygiad hwnnw, a sut mae'n gwneud i chi deimlo.

Trwy amlinellu'r broblem yn glir a chadw at yr hyn rydych chi'n ei wybod am y sefyllfa, rydych chi'n lleihau'r siawns o ddadl. Er enghraifft: pan fyddwch yn hwyr, a minnau’n cael fy ngadael yn aros, mae’n gwneud i mi deimlo nad wyf yn flaenoriaeth.

7. Cymerwch amser i anadlu

Os nad yw pethau'n mynd yn ôl y bwriad neu os nad ydych chi'n gwybod beth i'w ddweud, cymerwch eiliad i anadlu. Bydd yn rhoi cyfle i chi gasglu eich barn.

Merched ifanc yn mwynhau byd natur

Astudiaethau wedi dangos y gall anadlu leihau straen a thawelu pobl, a all eich helpu i ddysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas.

8. Peidiwch â gadael i euogrwydd eich arwain

Un o'r rhwystrau mwyaf i fod yn bendant mewn perthynas yw mynd heibio'r euogrwydd o ddweud na. Cofiwch, rydych yn dweud ‘na’ wrth y cais, nid y person.

Hefyd, mae gennych hawl i ddweud ‘na’ i bethau sy’n gwneud ichi deimlo’n anghyfforddus neu’n anhapus. Mae eich iechyd meddwl yn bwysig ac nid yw bod yn amddiffynnol yn ei gylch yn rhywbeth i deimlo'n euog.

|_+_|

9. Ymarferwch hunan-siarad cadarnhaol

Mae hunan-siarad cadarnhaol yn chwarae rhan hanfodol wrth fod yn bendant mewn perthynas. Paratowch trwy atgoffa eich hun eich bod yn werthfawr a bod eich anghenion yr un mor bwysig.

Gallwch ymarfer trwy ddatgan cadarnhadau cadarnhaol o flaen y drych bob bore neu eu hysgrifennu i lawr mewn dyddlyfr yn rheolaidd.

10. Ymgorfforwch bendantrwydd

Mae deall sut i fod yn bendant mewn perthynas yn golygu bod yn ymwybodol o iaith eich corff. Mae bod yn bendant yn fwy na geiriau yn unig.

Eich gwenu merched busnes yn esgus

Defnyddiwch iaith gorfforol gadarnhaol i egluro eich cymhellion. Sefwch yn dal, peidiwch â chynhyrfu, a chynnal cyswllt llygad.

unarddeg. Gosod ffiniau clir

Mae'n hanfodol gosod ffiniau clir mewn unrhyw berthynas a chadw atynt. Gwybod beth fyddwch chi'n ei oddef ac na fyddwch chi'n ei oddef a'i rannu gyda'ch partner o'r cychwyn cyntaf.

Mae deall eich ffiniau personol yn hanfodol i ddysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas. Dyma'r terfynau caled na ddylech ganiatáu i'ch partner eu croesi.

|_+_|

12. Dechreuwch yn fach

Lawer gwaith, mae dysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas yn gofyn am ailwampio'n llwyr eich dull o ryngweithio â'r byd. Dechreuwch yn fach a rhowch le i chi'ch hun addasu a thyfu.

13. Dysgwch i wrando

Un o'r agweddau pwysicaf ar fod yn bendant mewn perthynas yw dysgu gwrando ar eich partner. Trwy wrando ar yr hyn sy'n cael ei ddweud, gallwch ymateb i'r ffeithiau mewn ffordd fanwl gywir a rheoledig a fydd yn eich helpu i osgoi gwrthdaro.

|_+_|

I ddysgu mwy am bŵer gwrando, edrychwch ar y fideo hwn:

14. Ymarfer yn aml

Mae sgil pendantrwydd mewn perthnasoedd yn cymryd amser i'w feistroli ac ni fydd yn digwydd dros nos. Fel unrhyw sgil, mae bod yn bendant mewn perthynas yn gofyn am ymarfer.

Wrth ddysgu sut i fod yn bendant mewn perthynas, bydd yn rhaid i chi ymarfer bod yn bendant bob dydd. Bydd ailadrodd yn eich helpu i ddod yn fwy naturiol yn ei gylch.

pymtheg. Ceisio cymorth allanol

Os na allwch ddod o hyd i'ch sylfaen ac na allwch ddarganfod sut i fod yn fwy pendant mewn perthynas, ceisiwch gymorth allanol. Gall llawer o gwnselwyr helpu i fod yn bendant mewn perthynas. Chwiliwch am help eraill os ydych chi'n cael trafferth.

|_+_|

Casgliad

Os ydych chi'n ceisio darganfod sut i fod yn bendant mewn perthynas, rhaid i chi edrych ar sut rydych chi'n cyfathrebu'ch anghenion i eraill. Mae bod yn fwy pendant gyda'ch partner yn golygu deall bod eich anghenion yr un mor bwysig â nhw a'ch bod yn rhan werthfawr o'r bartneriaeth hon.

Mae cyfathrebu pendant mewn perthynas yn gofyn ichi weld dwy ochr y darn arian ar yr un pryd a dod o hyd i ffyrdd o gyfaddawdu i ddiwallu'ch anghenion. Nid ennill yw bod yn bendant mewn perthynas, ac nid oes angen iddo ymddangos yn ymosodol.

Os ydych chi eisiau bod yn fwy pendant gyda'ch partner, mae angen i chi gydbwyso a blaenoriaethu'ch anghenion. Gwella eich pendantrwydd yn eich perthynas i ddod yn fersiwn hapusach a chadarnach ohonoch chi'ch hun.

Ranna ’: