25 Awgrymiadau Ysgariad Gorau i'ch Helpu i Wneud Penderfyniadau Da Am y Dyfodol

Y Cyngor Gorau ar gyfer Ysgariad i

Yn yr Erthygl honNid yw ysgariad yn hawdd, er gwaethaf dilyw o awgrymiadau ysgariad a chyngor yn arnofio o gwmpas.Fe welwch eich hun yn ddryslyd, yn rhy sensitif, yn siomedig neu'n ofnus. Byddwch yn ymwybodol ei bod yn hollol normal teimlo fel hyn. Byddai'n rhyfedd pe na byddech yn gwneud hynny.

Nid yw canolbwyntio ar ba mor ddrwg rydych chi'n teimlo neu'n meddwl am yr hyn a allai fod yn anghywir gyda chi yn mynd i'ch arwain i unrhyw le.Chwilio am ffyrdd i wneud i'ch hun ymdopi ag ef yn effeithlon a chymryd rheolaeth o'r anhrefn o'ch cwmpas yw'r gorau y gallwch ei wneud. Yn y pen draw, bydd y gwaith rydych chi'n ei wneud i fynd trwy'r broses hon yn talu ar ei ganfed.

I astudio dangosodd hynny mae straen yn mynd i lawr i'r lefel a brofir gan barau priod eraill, yn y 2 flynedd yn dilyn yr ysgariad.

Rydym wedi creu rhestr o'r awgrymiadau ysgariad gorau i wneud y cyfnod anodd hwn ychydig yn fwy cynaliadwy.1. Gweithio trwy'r emosiynau

Os nad ydych chi'n gofalu am eich emosiynau nawr, fe allai adael craith, a gallai'r canlyniadau ymddangos yn nes ymlaen mewn bywyd pan fyddwch chi'n dechrau dyddio eto neu pan fydd y plant yn tyfu i fyny. Cymerwch yr awgrymiadau ysgariad gan bobl sydd wedi bod drwyddo a dewch o hyd i ffordd i ddelio ag emosiynau.

Mae'r cyngor gorau ar gyfer ysgariad bob amser yn ystyried unigrywiaeth personoliaeth a thaith bywyd pawb.

Felly, cofiwch y bydd gweithio trwy emosiynau yn amrywio ar gyfer gwahanol bobl. I rai, byddai cymryd amser i drafod pethau, crio'ch llygaid allan, myfyrio, cyfnodolyn, heicio, neu sgrechian i mewn i obennydd, ac ati. Beth bynnag ydyw, rhaid ichi ddod o hyd i'ch ffordd i weithio trwy deimladau.

2. Dewch o hyd i therapydd da

Yr ateb delfrydol fyddai gweld therapydd i'ch helpu trwy'r broses hon.

Nid oes ganddynt fformiwla ar gyfer gwella, yn hytrach mae eu cyngor gorau wedi'i deilwra i chi. Mae hyn yn golygu bydd gennych amgylchedd di-farnwr i archwilio'r hyn rydych chi'n mynd drwyddo a'i rannu heb hidlydd. Mae mentro yn helpu, yn enwedig o'i gyfuno ag awgrymiadau a strategaethau ysgariad.

Ar ben hynny, cynghorir dod o hyd i therapydd i gael rhywfaint o arweiniad ysgariad os nad ydych yn siŵr am wneud penderfyniad i ysgaru. Mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried wrth ofyn i chi'ch hun “sut i wneud y penderfyniad i ysgaru” a'r pwysicaf yw'r parodrwydd i newid. Y ffordd orau o werthuso hyn yw yn swyddfa therapydd.

3. Gwrthwynebwch y senario gwaethaf

Tra yn swyddfa'r therapydd, mae yna ymarfer pwysig arall y mae'n rhaid i chi ei ystyried. Gyda chymorth y gweithiwr proffesiynol, ymchwiliwch sut olwg fyddai ar y senario gwaethaf i chi.

Pan allwch chi ei ddisgrifio, gallwch chi ei wynebu.

Efallai eich bod chi'n darganfod eich bod chi'n ymateb fel petai'n digwydd yn barod. Efallai eich bod yn rhyngweithio â'ch cyn fel pe bai'n wir a allai arwain at ymladd pellach. Pan ymhelaethir arno, ni all hyn reoli eich gweithredoedd yn anymwybodol mwyach.

4. Stopiwch y gêm beio

Stopiwch y gêm beio

Stopiwch feio neu feirniadu'ch hun. Cymerwch gip ar yr hyn a ddigwyddodd o ganlyniad i hanes hir o faterion heb eu datrys neu broblemau a anwybyddwyd. Pe bai'r newid yn bosibl byddech wedi ei wneud. Y ddau ohonoch.

Pe byddech chi'n gwybod y byddech chi'n cwympo, byddech chi wedi eistedd i lawr.

P'un a ydych chi'n teimlo eich bod wedi ymdrechu'n ddigon caled ai peidio, gwnaethoch yr hyn yr oeddech chi'n ei weld y gallech chi ar hyn o bryd gwybod beth wnaethoch chi bryd hynny .

Y cyngor gorau i rywun sy'n mynd trwy ysgariad yw maddau i symud ymlaen. Maddeuwch eich hun yn gyntaf am beidio â gwybod beth rydych chi'n ei wybod nawr. Mae hyn yn cymryd amser felly byddwch yn garedig â chi'ch hun wrth fynd trwy'r broses hon.

5. Gofalwch am eich cyllid

Gofalwch am eich cyllid

I ddechrau bywyd newydd, mae angen i chi gael sefydlogrwydd ariannol. Felly, gwnewch yn siŵr hynny rydych chi'n gwneud cynllun ariannol ar ôl ysgariad oherwydd, mae pethau'n newid, nid oes unrhyw un i ddibynnu arno heblaw eich hun.

Cyn y setliad, agorwch gyfrif ar wahân neu rhowch ychydig o arian o'r neilltu, oherwydd bydd llawer o gostau. Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n siŵr sut i ofalu am eich cyllid, gofynnwch am gymorth ysgariad a chyngor ysgariad ariannol gan bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt pwy all eich helpu i wneud penderfyniadau ysgariad gwell.

6. Dewch o hyd i gefnogaeth gyfreithiol dda

Mae'n hanfodol cael gwybod am bawb y materion cyfreithiol sy'n ymwneud â'r ysgariad ac i fod yn graff ac addysgedig yn y setliad ariannol. Sut i gael ysgariad da? Mae cyngor cyfreithiol ar gyfer ysgariad yn beth synhwyrol i'w gael i gael yr help gorau i gael ysgariad.

Efallai eich bod yn poeni am gost cyngor cyfreithiol, felly efallai yr hoffech edrych i weld a ydych chi'n gymwys i gael cyngor ysgariad am ddim.

Ar ben hynny, gwiriwch am gyngor ysgariad am ddim ar-lein oherwydd gallai hyn daflu rhwyd ​​ehangach. Gall cael cyfreithiwr da eich helpu os nad ydych yn siŵr sut i ysgaru yn gyflym. Maent yn gwybod yr holl awgrymiadau ar gyfer cael ysgariad. Dibynnu ar eu cymorth i ddod o hyd i ffordd hawdd o gael ysgariad.

Casglwch yr holl ddogfennau angenrheidiol a chadwch olwg ar eich holl incwm a'ch treuliau. Gall hyn fod o gymorth ac arbed amser ac arian i chi, yn enwedig os na allwch ddod o hyd i gyngor ysgariad cyfreithiol am ddim. Os ydych chi am glywed mwy, gwyliwch fideo o gyfreithiwr yn rhannu awgrymiadau ysgariad:

7. Cadwch berthynas dda â'ch cyn

Yn ystod yr anheddiad, mae llai o ymladd yn golygu mwy o arian . Pe gallech ei drafod ar eich pen eich hun, byddai hynny'n berffaith. Ond, os nad yw hynny'n opsiwn, ceisiwch fod mor sifil ag y gallwch a dod o hyd i ffordd i gyfaddawdu. Llogi cyfryngwr , os ydych chi'n teimlo na allwch chi ei wneud ar eich pen eich hun. Os yw'ch cyn yn eich sarhau, ceisiwch beidio ag ymateb, hongian y ffôn, ei anwybyddu.

Ar wahân i'ch helpu chi i benderfynu a yw ysgariad yn benderfyniad da, a sut i ddelio ag ef eich hun, mae cael therapydd yn ddoeth am reswm arall.

Gallant ddarparu cyngor ysgariad i gyplau a thrwy hynny eich helpu i gynnal perthynas sifil â'ch cyn. Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn gallu cynnig cwnsela i blant a'u helpu i drin y profiad hwn.

8. Cyn bartneriaid, byth yn gyn-rieni

Os ydych chi'n ceisio rhoi eich plant yn gyntaf, yna mae'n rhaid i chi gynnal perthynas dda hyd yn oed ar ôl yr ysgariad. Mae eich partner yn mynd i fod yn rhan o fywydau eich plant am byth. Rhowch eich gwahaniaethau o'r neilltu a rhowch y gorau i'ch ceg.

I astudio dangosodd hynny nid yw effaith straen ysgariad ar blant yn un o un digwyddiad, yn hytrach crynhoad o heriau addasol y mae angen i blant ymateb iddynt dros gyfnod hirach.

Felly, mae angen help arnynt i brosesu'r newid yn strwythur a gweithrediad teulu dros gyfnodau hirach.

9. Amgylchynwch eich hun gyda chefnogaeth gymdeithasol

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n caniatáu i'r bobl sy'n poeni amdanoch chi eich helpu chi, yn enwedig os oes gennych chi blant. Pan fyddwch chi'n cael eich draenio, gadewch i eraill fod yno i'ch plant fel bod gennych amser i wella'ch hun.

Mae'n iawn cael help, am gyfnod o leiaf. Peidiwch â cheisio argyhoeddi pawb eich bod yn iawn os nad ydych yn teimlo fel hynny. Byddwch chi, yn y pen draw, ond i gyrraedd yno, mae angen cefnogaeth arnoch chi.

10. Cael atebion amrywiol wedi'u paratoi

Bydd llawer o bobl yn gofyn ichi am y rheswm dros eich ysgariad , ynglŷn â sut rydych chi'n ei drin, neu am eich perthynas gyfredol â'ch cyn. Fe all eich rhoi mewn hwyliau drwg, neu eich dal rhag gwarchod. Weithiau, bydd yn teimlo fel cyfle perffaith i fentro a babble popeth i ddieithryn.

Y ffordd orau i ddelio ag ef yw wedi paratoi atebion amrywiol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd posib a'u defnyddio pan fyddwch chi'n teimlo fel osgoi'r sgwrs.

11. Hidlo'r cyngor

O'r angen i'ch helpu chi, bydd pawb yn rhoi gwahanol gyngor ac awgrymiadau ysgariad i chi. Gallai'r rhain wneud i chi deimlo eich bod wedi'ch gorlethu yn enwedig os nad yw eu rhannu opsiynau wedi'i amseru'n dda na'i rannu heb i chi ofyn amdano.

Felly, byddwch yn ofalus i wrando ar y bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt yn unig. Hidlo'r wybodaeth maen nhw'n ei rhannu gyda chi trwy edrych ar ffynhonnell y wybodaeth a rhoi amser i'ch hun gysgu ar benderfyniad bob amser. Yn ogystal, paratowch ddatganiad cryf yn dangos ffiniau clir yn atal cyngor ysgariad yr ydych chi'n ei ystyried yn ddiangen.

12. Paratowch ar gyfer dryswch

Nid yw pob cwpl sy'n cael ysgariad yn teimlo ei fod yn fethiant. Weithiau mae'n benderfyniad ar y cyd oherwydd eu bod yn teimlo y bydd yn well i'r ddau ohonyn nhw pe bydden nhw'n gwahanu. Fodd bynnag, nid yw cymdeithas o reidrwydd yn cymeradwyo ysgariad. Weithiau gallai hyn wneud i chi deimlo'n unig ac yn gywilydd.

Efallai y bydd pobl yn gorfodi eu ansicrwydd arnoch chi ac yn gwthio'ch cyngor arnoch chi, gan eich drysu ymhellach yn unig. Efallai y byddwch chi'n eu clywed yn dweud “Gwneud iddyn nhw dalu”, neu, “Cael y ddalfa lawn”. Nid yw'n syndod na fydd rhai o'r ffrindiau hynny mor agos atoch chi erbyn diwedd y broses hon. Dewis amgylchynu'ch hun gyda phobl sy'n gwneud i chi deimlo eich bod chi'n cael eich clywed a'ch deall.

13. Disgwyl i'ch cyn eich synnu

Nid y person y gwnaethoch chi briodi'r un person rydych chi'n ysgaru. Maent wedi newid dros amser, ac ni allwch ddisgwyl iddynt fod yn rhagweladwy. Yn enwedig yn sefyllfa ysgariad.

Disgwyliwch iddynt eich synnu gydag ymddygiad y gallech ei ystyried yn niweidiol neu'n ansensitif. Bydd hyn yn eich helpu i amddiffyn eich hun yn well. Nid yw hyn yn golygu y dylech chi wneud streic preemptive, yn hytrach meddwl am yr hyn y byddech chi'n ei wneud pe byddent yn rhoi eu hunain yn gyntaf a sut i gael eich amddiffyn.

14. Dechreuwch ddyddio dim ond pan fyddwch chi'n barod

Pa mor hir allwch chi lusgo ysgariad allan?

Yn fyr, ychydig. Gallai hyn olygu y byddwch yn gweithredu fel person sengl am gyfnod cyn i'r papurau ysgariad gael eu llofnodi. Peidiwch â rhoi eich hun dan bwysau dyddio cyn gynted â phosibl . Rhowch amser i'ch hun i fod yn barod.

Os byddwch chi'n dechrau'r broses hon yn rhy gynnar, dim ond eich hun y byddwch chi'n brifo.

Gall canlyniadau dyddio cynamserol eich arwain i feddwl nad ydych chi byth yn mynd i ddod o hyd i berson fel eich cyn neu nad ydych chi byth yn dod o hyd i gariad eto. Fodd bynnag, mae'n debyg nad ydych chi'n barod i ddod o hyd iddyn nhw. Felly, dechreuwch ddyddio dim ond pan fyddwch chi'n dod yn gyffyrddus â bod yn sengl.

15. Trin ysgariad fel trafodiad busnes

Dydych chi ddim yn dod ag emosiynau i'ch busnes, iawn? O leiaf, nid ydych yn ei wneud wrth geisio gwneud bargen fusnes dda. Nid yw hyn yn hawdd, ond bydd ceisio trin ysgariad fel bargen fusnes yn rhoi persbectif lle rydych chi'n canolbwyntio ar wneud y trefniant gorau posibl.

Nid yw teimlo eich bod wedi'ch brifo neu eich bradychu gan eich partner yn ymwneud â sut maen nhw fel rhiant a pha mor aml rydych chi am iddyn nhw weld plant. Wrth wynebu penderfyniad, gofynnwch i'ch hun, pe bai hwn yn gytundeb proffesiynol, sut byddwn i'n gweithredu. Bydd hyn yn eich helpu i ymgysylltu â galluoedd meddyliol (bron) yn rhydd o emosiynau pentyrru.

16. Anelwch at yr opsiwn heddychlon

Anelwch at yr opsiwn heddychlon

Lle bynnag y bo modd, edrychwch am ffordd i gwnewch setliad nad yw'n mynd i lusgo allan yn y llys, cynyddu'r baich ariannol, neu amlygu'ch plant i ddifrod pellach. Dewis cyfryngu, os yn bosibl.

Ar ben hynny, mae dod o hyd i heddwch ag ysgariad yn golygu bod mewn heddwch â'r briodas. Pan wnaethoch chi benderfynu priodi roeddech chi'n gweithredu ar y wybodaeth a oedd gennych yn ôl bryd hynny. Peidiwch â bod mor galed arnoch chi'ch hun am beidio â gwybod sut roedd yn mynd i chwarae allan. Cofiwch, i gael ysgariad heddychlon, rhaid i chi fod yn dawel gyda'r briodas.

17. Mabwysiadu meddylfryd marathon

Rydym yn cynhyrfu gan ein diffiniad o sefyllfa, nid y sefyllfa ei hun. Felly, yr hyn a all fod yn domen ysgariad ddefnyddiol yw canolbwyntio ar fabwysiadu'r meddylfryd cywir.

Nid yw Marathon yn ymwneud â phwy all redeg y cyflymaf, felly cofleidiwch y cyflymder sy'n gweithio i chi . Bydd yn amser cyn i chi fod yn ôl yn llwyr ar eich traed. Gadewch i'ch hun weithio trwy'r emosiynau ac adennill eich hyder eto wrth ailadeiladu fesul un o'ch bywyd.

18. Dewch o hyd i amser i fod oddi ar ddyletswydd a chwympo ar wahân

Gyda chymaint o gyfrifoldebau a theimladau yn gorlifo, efallai y byddwch yn colli peth amser i ddisgyn ar wahân heb boeni os yw'n mynd i effeithio ar unrhyw un. Dewch o hyd i amgylchedd diogel a chaniatáu i'ch hun ddelio â thonnau emosiynau amrywiol sy'n ceisio eich boddi.

Dibynnu ar y bobl a all ymddiried yn ystod y cyfnod hwn i ofalu am eich plant, a rhoi penwythnos i chi'ch hun ddisgyn ar wahân a rhoi'ch hun at ei gilydd eto.

19. Defnyddiwch amseriad

Un o'r awgrymiadau ysgariad pwysicaf yw'r dechneg terfyn amser. Defnyddiwch ef unrhyw bryd rydych chi'n teimlo eich bod chi'n mynd i ddweud neu wneud rhywbeth y byddwch chi'n difaru yn nes ymlaen. Yn y dechrau, gallai hyn olygu ei ddefnyddio bob 5 munud.

Pan fydd eich plant yn siarad am eu rhiant, eich cyn-aelod, efallai y bydd angen i chi adael yr ystafell er mwyn osgoi dweud pethau nad nhw yw'r gynulleidfa orau ar eu cyfer. Hefyd, cofiwch y domen ysgariad hon wrth drafod gyda'ch cyn ynglŷn â chyllid. Os bydd pethau'n fflamio, bydd yn anodd parhau mewn meddylfryd bwriadau da.

20. Gadewch i ni fynd o'r hyn na allwch ei reoli

Roedd bod yn briod yn golygu gwneud y rhan fwyaf o'r penderfyniadau gyda'i gilydd a dibynnu ar ei gilydd. Wrth wahanu'ch cyn-aelod, byddwch chi'n dechrau gwneud penderfyniadau ar eu pennau eu hunain a llawer ohonyn nhw na fyddwch chi'n eu hoffi. Yr unig rai y dylech chi ofalu amdanyn nhw yw'r rhai sy'n effeithio ar eich plant neu chi yn uniongyrchol.

Canolbwyntiwch ar ollwng yr ysfa i'w cynghori neu roi sylwadau ar eu penderfyniadau ni waeth pa mor ddi-hid y gallant ymddangos i chi. Ymhlith awgrymiadau ysgariad, mae'r un hon yn hollbwysig. Bydd ei ddefnyddio yn arbed llawer o le meddyliol i chi y gallwch ei ddefnyddio i ailadeiladu eich bywyd eich hun.

21. Byddwch yn gyffyrddus bod ar eich pen eich hun

Byddwch yn gyffyrddus bod ar eich pen eich hun

Pan fyddwch chi'n briod, rydych chi'n dibynnu ar eich partner am lawer o bethau sydd dros amser yn dod yn arferol newydd. Maen nhw yno pan fydd angen i chi weld y meddyg, trefnu plant i godi, gwneud cinio, glanhau'r tŷ, neu ofalu am lawer o gyfeiliornadau beunyddiol eraill.

Pan fyddant wedi diflannu, mae'n rhaid i chi wneud hyn i gyd ar eich pen eich hun neu gyda chymorth eich plant. Rhowch hoe i chi'ch hun os nad yw popeth mewn trefn neu wedi'i wneud cyn gynted â phosib.

Os oes angen awgrymiadau ysgariad arnoch chi, ystyriwch hwn yn gyntaf. Er mwyn osgoi teimlo fel methiant, peidiwch â gosod y bar yn rhy uchel.

Meddyliwch a oes ffordd i ddirprwyo rhai o'r cyfrifoldebau, a chymryd y gweddill arnoch chi'ch hun fesul un er mwyn osgoi teimlo'n llethol. Mae bod yn gyffyrddus ar eich pen eich hun yn golygu cymryd drosodd, gam wrth gam, fwy o'r cyfrifoldebau, unwaith y byddant ar y cyd.

22. Ymarfer gweithgareddau sy'n dod â llawenydd a chwerthin

Mae bod yn brysur i ofalu amdanoch chi'ch hun fel dweud eich bod chi'n rhy brysur yn gyrru i roi'r nwy i mewn. Mae'n debyg nad ydych chi'n meddwl am eich car fel ffôn symudol Perpetuum, felly peidiwch â meddwl hynny amdanoch chi'ch hun chwaith.

Caniatáu awgrymiadau ysgariad lle yn eich trefn gynllunio. Gofynnwch i'ch hun pa weithgareddau sydd angen bod yn eich calendr sy'n dod â llawenydd i'ch diwrnod? Mae angen amser arnoch chi, nid yn unig i wella, ond i chwerthin a mwynhau bywyd. Ewch i noson gomedi stand-yp, gwyliwch ffilm ddoniol neu chwerthin gyda ffrind. Bydd hyn yn eich arwain trwy'r boen gan ei fod yn dangos bod rhywbeth i edrych ymlaen ato mewn bywyd.

23. Tynnwch “bob amser” a “byth” allan o'ch datganiadau

Pan fyddwn yn siarad o ran “byth”, “bob amser”, “er da”, ac ati, rydym yn teimlo bod y sefyllfa yn anorchfygol. Mae'r hyn rydyn ni'n meddwl yn dylanwadu ar sut rydyn ni'n teimlo.

Un o'r awgrymiadau ysgariad gorau yw dewis y diffiniad rydyn ni'n ei osod ar y sefyllfa yn ofalus. Daw hynny, yr hyn y byddwn yn meddwl sy'n wir, yn wir oherwydd efallai ein bod yn atal ein hunain rhag gweld y potensial. Pan glywch eich hun yn defnyddio'r termau hyn, ceisiwch amnewid “eto”, “ar hyn o bryd”, “tan nawr” gan y byddant yn eich helpu i deimlo'n obeithiol.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

24. Cofiwch eich cryfderau

Gall fod yn anodd ac yn ddychrynllyd parhau ar eich pen eich hun. Chwilio am awgrymiadau ysgariad i deimlo'n well ac yn fwy hyderus?

Ystyriwch ysgrifennu rhestr o'r holl gryfderau, sgiliau a galluoedd rydych chi'n meddwl sydd gennych chi a all fod yn asedau i chi oresgyn ysgariad.

Dechreuwch trwy restru cyflawniadau pan oeddech chi'n sengl. Mae'n haws priodoli'r llwyddiant a gawsoch bryd hynny i chi'ch hun yn unig. Beth ydych chi wedi'i gyflawni yn ystod yr amser hwnnw a beth mae'r llwyddiannau hynny'n ei ddweud amdanoch chi? Ydych chi'n ddewr, yn graff, yn barhaus, yn empathetig? Pan fyddwch chi'n gorffen hyn, symudwch ymlaen i gyfnod eich priodas ac ailadroddwch yr un peth.

25. Canolbwyntiwch ar y dyfodol

Efallai ei bod hi'n anodd nawr, ond un diwrnod, fe gewch chi fywyd newydd, gwahanol. Gorau po gyntaf y byddwch chi'n canolbwyntio ar yr hyn rydych chi am i'ch dyfodol edrych, y cynharaf y gallwch chi gymryd camau bach tuag ato.


cyfryngau cymdeithasol a phriodas

Mae awgrymiadau ysgariad gan bobl sydd wedi bod trwy'r broses hon yn ein dysgu y bydd yr hyn yr ydym yn rhagweld ein dyfodol yn debyg i faterion. Mae'r hyn rydych chi'n meddwl fydd yn digwydd, yn mynd i ddigwydd. Byddwch yn actifadu gallu eich ymennydd i greu'r union beth rydych chi'n ei ragweld.

Os credwch na fyddwch byth yn priodi eto, byddwch nid yn unig yn teimlo'n ddiflas ond hefyd yn gwrthod unrhyw gyfle sy'n eich profi'n anghywir. Mae ein hymennydd ar fin ein gwneud ni'n iawn, ddim yn hapus. Felly dewiswch eich disgwyliadau am y dyfodol yn ofalus. Cadwch mewn cof mai dim ond pennod o'ch bywyd yw hon, nid diwedd.