3 Awgrym Gorau ar gyfer Darganfod a yw'n Ddeunydd Priodasol ai peidio

3 Prif Gynghor i Ddangos ai Efe Ydych chi'n ymwybodol o unrhyw ffyrdd o wybod a yw dyn yn ddeunydd priodas o bell? Beth am pan fyddwch chi'n dod yn agos ac yn bersonol?

Yn yr oes sydd ohoni, mae'n eithaf heriol darganfod a fyddai rhywun rydych chi newydd ei gyfarfod ac yn cwympo'n galed amdano yn bartner hirdymor da.

Ydych chi'n edrych ar ei hanes dyddio? Os mai dim ond perthnasau hir y mae wedi'u cael, a yw hynny'n golygu nad yw'n ofni ymrwymo? Beth os yw'n golygu ei fod eisiau byw ychydig a rhoi cynnig ar rywbeth arall am newid? Ydych chi'n ymwybodol o'r arwyddion eich bod chi gyda'r dyn y dylech chi ei briodi?Pan ddaw i dyddio priodas , mae cymaint o onglau, os ceisiwch eu meistroli i gyd, byddwch chi'n rhoi cur pen enfawr i chi'ch hun ac ni fyddwch chi'n mynd yn bell. Dyna pam rydyn ni wedi penderfynu ei rannu'n 3 awgrym syml sy'n gweithio bron iawn 99 y cant o'r amser.

Dyma'r 3 awgrym gorau ar sut i wybod ai ef yw'r dyn iawn ar gyfer priodas neu sut i wybod a yw'n ddeunydd priodas.

1. Edrych ar Ei Oes Gymdeithasol

Y cyngor cyntaf ar gyfer deall sut i wybod mai ef yw'r un i briodi yw darganfod pa mor aeddfed yn gymdeithasol ydyw.

Efallai bod ei ID yn dweud ei fod yn 24, 35 neu 46, ond yr hyn sy'n bwysicach o lawer yw ei berson oed cymdeithasol , y gallwch chi ddarganfod a ydych chi'n treulio digon o amser gyda'ch gilydd.

Mae rhai bechgyn yn teimlo'n dda ac yn barod i setlo i lawr ac ymrwymo yn eu 20au tra bod eraill yn dal i deimlo na ddylen nhw ruthro i unrhyw beth yn eu 40au.

Dynion sy'n ddigon aeddfed yn seicolegol i wneud beth bynnag sydd ei angen i wneud i berthynas weithio yw'r rhai sy'n cynnig sefydlogrwydd iddyn nhw eu hunain ac i eraill.

Dyma lle mae'n rhaid i chi gadw'ch llygaid a'ch clustiau ar agor oherwydd bod gweithredoedd yn siarad yn llawer uwch na geiriau. Efallai y bydd yn dweud wrthych yr hoffai briodi’n fuan a dechrau teulu ond a yw ei fywyd mewn trefn?

A yw'n cael ei barchu ymhlith ei ffrindiau neu'n hoff iawn oherwydd ei fod yn cymryd risg neu fywyd y parti?

Yn amlwg, rydych chi eisiau'r cyntaf oherwydd os yw'n löyn byw mor gymdeithasol fel ei fod yn mynd allan bob penwythnos ac yn yfed ei hun i ebargofiant, byddwch yn dawel eich meddwl nad yw'n barod, ac efallai na fydd byth.

2. Ei Faterion Ffordd o Fyw

Peidiwch â disgwyl i ddyn newid bron byth. Mae wedi dod mor bell â hyn ac er gwaethaf y ffaith y bydd yn newid dros amser oherwydd y bydd yn rhaid iddo addasu i amgylchiadau bywyd newydd un ffordd neu'r llall, nid yw'n mynd i newid eich ffyrdd i chi.

A oes ganddo swydd dda sy'n dod â sicrwydd a sefydlogrwydd? Ai dyma’r math o swydd yr hoffech chi siarad â’ch rhieni yn ei chylch dros ginio? Neu a yw'n fwy tebygol o wneud argraff ar eich chwaer 22 oed?

Dynion sy'n barod i setlo i lawr treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn adeiladu rhywbeth y maent yn falch ohono. Nid ydynt yn symud yn aml, yn newid swydd bob sawl mis nac yn newid eu cylch ffrindiau.

Mae gan eich beau newydd briodas ar ei feddwl os yw'n gwneud ichi deimlo'n ddiogel yn ei bresenoldeb fel y gallech ymddiried ynddo beth bynnag. A yw'n gwneud i chi deimlo fel y gallech roi eich llaw yn ei, a gadael iddo fynd â chi pryd bynnag y mae'n dymuno? Os mai ydw yw'r ateb, mae gennych chi'ch hun yn geidwad.

3. Edrych ar Ei Gyfeillion

Mae'r rhan fwyaf o bartwyr priodas yn dweud wrthych am edrych ar ei berthynas â'i fam, ond yr hyn sy'n bwysicach na dim ar hyn o bryd yw gyda phwy mae'n cymdeithasu. Ai pobl sengl yw ei ffrindiau gan mwyaf sy'n hoffi parti i oriau mân y nos?

Ydyn nhw'n briod gyda chwpl o blant? Ai ei oedran yw ef neu a ydych chi'n sylwi ar anghysondeb sy'n anodd ei egluro, fel ei fod yn hongian allan gyda thyrfa lawer iau?

Mae ein ffyrdd o fyw, ein gwerthoedd, ein credoau a'n nodau fel arfer yn cael eu hadlewyrchu yn rhai ein ffrindiau, ar yr amod bod gennym gylch mewnol tynn.

Dyna pam na ddylech anwybyddu ei ffrindiau wrth benderfynu a yw eich gwasgfa ddiweddaraf yn gyfle i droi'n rhywbeth mwy difrifol. Os ydyn nhw wedi setlo i lawr, mae'n debyg ei fod eisiau mynd i lawr y ffordd honno hefyd.

Os ydyn nhw'n DJs, yn anifeiliaid parti sengl neu'n weirdoes yn chwarae gemau fideo trwy'r dydd ac yn gadael y tŷ oherwydd bod eu bywydau'n dibynnu arno, mae'n debyg ei fod yn union felly hefyd.

Ranna ’: