3 Cam i Lleddfu Poen Gwahanu ac Ysgariad

Dyma 3 cham a all o bosibl eich paratoi

Felly mae'r clychau priodas wedi rhydu, mae peiriant sychu dillad sych yn rholio lle roeddech chi'n sefyll am eich lluniau priodas ar un adeg ac mae'ch priodas yn teimlo'r un peth.
paratoi ar gyfer eich priodas

Nid oes neb yn priodi i ysgaru. P'un ai chi oedd y person a oedd eisiau allan ai peidio, p'un a wnaethoch chi briodi am y rhesymau cywir neu anghywir, nid ydych yn mwynhau profiad gwahanu ac ysgariad. Ymhell ohoni. Ond a oes rhaid i wahanu ac ysgaru fod mor galed? A oes ffordd i weithio gyda'n gilydd yn ystod y broses, yn hytrach na phrofi dadleuon a chwerwder di-baid? A yw'n bosibl ysgaru o dan sefyllfaoedd anodd a pheidio â phrofi, na mynegi dicter, brifo a chwerwder tuag at ei gilydd?Os yw un, neu'r ddwy ochr wedi cam-drin ei gilydd rywsut, gall fod yn anodd rhoi'r brifo, y dicter a'r ofn yr ydych yn ddi-os yn eu profi o'r neilltu. Mewn rhai sefyllfaoedd, gall yr emosiynau anhapus fod wedi eu hachosi gan weithredoedd dan-law, hunanol neu angharedig tuag at y naill neu'r llall, neu gan y ddau ohonoch a all fod yn anodd eu rhoi o'r neilltu. Ac nid ydym hyd yn oed wedi cychwyn ar y setliadau ysgariad a all fod yn sefyllfa emosiynol iawn. Nid yw'n syndod bod ysgariad a gwahanu yn gyfnod anodd.

Mae yna rai priodasau, er gwaethaf profi tosturi tuag at ei gilydd, ac awydd am y gorau i'w gilydd, yn dal i orfod dod i ben mewn ysgariad. Efallai na fu unrhyw gamwedd tuag at ei gilydd, ond mae pellter, neu wahaniaethau mewn dewisiadau ffordd o fyw, galar heb ei ddatrys, neu ddim ond peidio â dod â'r gorau i'w gilydd yn arwain at benderfyniad i rannu ffyrdd. Yn y sefyllfa hon, gallai fod cyfle o bosibl i brofi ysgariad llyfnach a llai poenus.Ond a bod yn onest, o ran ysgariad a gwahanu, mae'n annhebygol iawn y bydd y profiad yn ddi-boen. Nawr, nid ydym yn dweud hynny er mwyn annog y dicter a'r chwerwder i gael eu taflunio ar eich gilydd wrth i chi symud trwy'r broses ysgaru a gwahanu. Ond yn fwy fel y gallwch gydnabod bod hyn yn mynd i ddigwydd, a deall pam rydych chi'n profi'r hyn rydych chi'n ei brofi.

Mae dicter, rhwystredigaeth, chwerwder a theimladau brifo bron yn broses naturiol pan fydd cwpl yn mynd trwy'r broses ysgaru a gwahanu. Ond os gallwch chi ei gydnabod a'i dderbyn, mae gan y brifo a'r chwerwder gyfle i gael ei leihau, ei ddatrys, a hyd yn oed gymodi â'ch cyn-ŵr neu wraig yn hytrach na'i gyflyru, ei orliwio a'i gyflymu.

Dyma sut y gallwch chi wneud ysgariad a gwahanu ychydig yn haws a'ch galluogi i ddychwelyd i'ch bywyd newydd heb glwyfau brwydr nad oedd angen iddynt ddigwydd.O ran ysgariad a gwahanu, mae

Dyma 3 cham a all o bosibl eich paratoi'n gyflymach ar gyfer adferiad ar ôl gwahanu neu ysgariad

Cam 1: Ymarfer derbyn

Dyma’r gwir onest am wahanu ac ysgaru. Nid ydych yn mynd i gael popeth yr ydych ei eisiau o'r setliad ysgariad. Nid ydych yn mynd i wneud i'ch cyn bartner dalu am eu camgymeriadau, na dysgu gwers iddynt, hyd yn oed os ydych chi'n eu brifo yn y boced, neu gyda geiriau chwerw. Rydych chi'n mynd i deimlo'n brifo, yn ofidus ac yn ddig. Mae'n gyfnod anodd, brawychus a chythryblus ac ni fydd unrhyw beth y gallwch ei ddweud neu ei wneud yn eich atal rhag mynd trwy'r boen hon.

Fodd bynnag, mae'r boen yn un dros dro, mae'n pasio. Bydd bywyd yn gwella, byddwch chi'n dysgu o'ch camgymeriadau, ac nid ydych yn poeni a ddysgodd eich cyn-ŵr neu wraig oddi wrthynt. Mae'n mynd i fod yn anodd, ond bydd adegau hyd yn oed yn y profiad anodd hwn y byddwch chi'n gallu profi llawenydd, gobaith a hapusrwydd - hyd yn oed os gallai fod yn gymylog ond byddwch chi'n profi diwrnodau heulog yn y dyfodol. Digon ohonyn nhw.

Gadael y briodas, a derbyn bod bywyd yn mynd i fynd yn gymylog am ychydig - batten i lawr y deor a bracing y storm. Er mwyn i chi allu arbed eich egni i ailadeiladu eich bywyd a lleihau brifo neu boen ychwanegol. Mae derbyn nad ydych chi'n cael popeth yn y ffordd rydych chi ei eisiau yn eich setliad ysgariad, neu hyd yn oed yn eich bywyd ar hyn o bryd yn bwysig. Derbyn bod pethau'n anodd dros dro, ac y byddwch chi'n bownsio'n ôl, ac y bydd pethau'n gwella ac yn fwy disglair yn y dyfodol. Bydd y derbyniad hwn yn eich helpu i arbed ynni, gwella, edrych tuag at y dyfodol a symud ymlaen.

Cam 2: Prosesu'r golled

P'un a oeddech am adael y briodas ai peidio. Os oedd eich partner yn anodd, hyd yn oed yn gas, neu'n fendigedig. Yn naturiol, byddwch chi'n profi ymdeimlad o golled, am yr hyn a oedd, yr hyn a allai fod wedi bod, yr hyn nad oedd a ble rydych chi'n meddwl bod eich bywyd yn mynd. Gall y mwyafrif o gyplau yn ystod gwahanu ac ysgariad daflunio’r golled hon i’w cyn-bartner, ar ffurf dicter, byrbrydau, dial a chwerwder. Ond mae'n tynnu sylw, yr hyn maen nhw'n ei osgoi yw'r galar am golli breuddwyd.

Cymerwch yr amser i gydnabod hyn, ac i alaru (hyd yn oed os ydych chi'n falch o fod yn rhydd o'r berthynas). Bydd galaru yn caniatáu ichi symud ymlaen yn gyflym pan fyddwch yn barod, yn hytrach na chasglu'r darnau am flynyddoedd wedi hynny.

Bydd galaru yn caniatáu ichi symud ymlaen yn gyflym pan fyddwch yn barod i symud ymlaen

Cam 3: Ystyriwch eich gweithredoedd yn ystod y broses setlo

Mae'r broses setlo yn gyfnod cymhleth, ac mewn rhai priodasau, yn amser cymhleth. Bydd gwylio sut rydych chi'n gwneud penderfyniadau ac yn ymddwyn yn helpu i lyfnhau rhan ludiog o'r ysgariad a'r gwahanu. Bydd yr ymwybyddiaeth ofalgar hon yn eich atal rhag rhagamcanu'ch brifo allan i'ch cyn ac achosi straen ychwanegol.


sut i gadw priodas yn gyffrous

Peidiwch â cheisio cael rhywbeth nad ydych chi ei eisiau o'r setliad dim ond oherwydd y gallwch chi, neu oherwydd eich bod chi'n gwybod bod eich partner ei eisiau. Peidiwch â defnyddio plant yn erbyn ei gilydd. Gweithiwch gyda'ch cyn-aelod i ddarganfod datrysiad i'r plant nad yw'n achosi gwrthdaro. Ond wrth gwrs, mae angen i chi aros yn gryf a sefyll dros eich cyfran gyfartal a theg. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, tegwch yw'r ffordd i fynd bob amser.