3 Ffordd i Adeiladu Sylfaen Gryf ar gyfer Teulu Iach

3 Ffordd i Adeiladu Sylfaen Gryf ar gyfer Teulu Iach

Yn yr Erthygl honFel bodau dynol, rydyn ni i gyd yn bobl sydd angen cariad, hoffter, a chefnogaeth yn y pen draw.Y brif gefnogaeth yn ein bywydau sy'n tueddu i fod yw ein teulu niwclear - ein priod a'n plant. Fel y gallech ddyfalu, sylfaen unrhyw deulu iach yw'r uned rhieni mewn gwirionedd.

Heb gydbwysedd yn yr ardal hon, gall yr ardaloedd eraill ddwyn y pwysau yn y pen draw ac yn y pen draw mewn achosion â straen gormodol neu alwadau heb eu diwallu, crymbl o dan y pwysau.Felly sut mae adeiladu sylfaen gref?

Isod mae ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi a'ch partner i greu a chynnal perthynas gref ac felly, uned deuluol gref.

1. Adnabod cryfderau a gwendid eich gilydd

Mae llawer o gyplau neu ysgariadau a ddaw ataf yn y pen draw am therapi yn mynegi brwydrau difrifol yn y maes hwn.Maent yn ymladd oherwydd eu bod yn teimlo efallai nad yw eu partner yn gwneud eu rhan. Ac eto, pan gyrhaeddwn y peth, nid yw mewn gwirionedd nad yw eu partner wedi gwneud ymdrech i wneud hynny, dim ond bod eu ffordd o feddwl neu weithredu yn eu rhoi dan anfantais ddifrifol gyda'r cais sy'n cael ei wneud ac maent yn methu oherwydd ohono.

Os nad yw fy mhartner yn dda iawn gyda chyllid (ond rydw i) sut mae'n gwneud synnwyr gofyn iddyn nhw fod yr un i gydbwyso'r llyfr siec?

Rwy'n mynd yn rhwystredig yn y pen draw (ac felly maen nhw hefyd). Mewn llawer o achosion, rydyn ni'n dadlau, ac rydw i'n gorffen ei wneud fy hun beth bynnag.

Gall hyn arwain at gronni neu ddrwgdeimlad a dirmyg hyd yn oed.


sut i berfformio ar lafar

Fel cwpl, mae angen i ni drafod beth yw pob un o'n cryfderau a defnyddio hyn i aseinio cyfrifoldebau yn deg am y siawns orau o lwyddo fel tîm.

2. Bod â disgwyliadau realistig

Mae hyn yn ymwneud yn llwyr â'r pwynt cyntaf.

Mae angen i ni nid yn unig wybod beth yw cryfderau ein gilydd a'u hadeiladu ond hefyd cael syniad clir a rhesymol o'r hyn i'w ddisgwyl.

Hyd yn oed os yw fy mhartner yn dda am wneud y llestri neu fynd â'r sbwriel, mae'n rhaid i mi ddeall faint a phryd i ddisgwyl iddyn nhw wneud y pethau hyn. Ni allaf gynhyrfu pan ofynnaf i'm partner ofalu am rywbeth erbyn diwrnod neu amser penodol ond maent yn brysur gyda rhwymedigaethau eraill na allant eu cyrraedd yn yr amserlen honno.

Gall fod yn hawdd tybio ein bod ni'n gwybod beth sy'n digwydd a gwneud ceisiadau yn seiliedig ar hyn ond gall fod yn lle arall y mae cyplau yn aml yn baglu i fyny.

Dros amser, maen nhw'n stopio gofyn a dechrau tybio.

Nid ymddygiad yn unig yw hyn ond meddyliau a theimladau hefyd. Mae angen i ni gyfathrebu trwy gyflwyno ein hanghenion, cael adborth gan ein partner ar sut neu pryd y gallant eu diwallu, a thrafod rhywbeth rhesymol i'r ddau. Dim ond wedyn y gallant fod yn wirioneddol atebol am gwrdd (neu fethu â chyflawni) ein cais.

3. Caru fy mhartner yn y ffordd y mae angen ei garu

Dyma un mawr arall.

Nid yw llawer o gyplau rwy'n cwrdd â nhw yn teimlo bod eu partner yn eu caru neu'n eu gwerthfawrogi. Ar wahân i sefyllfaoedd niweidiol amlwg fel cam-drin emosiynol, cefnu neu faterion; nid oherwydd nad yw eu partner yn gwneud pethau sy'n gariadus ond nid ydyn nhw'n eu caru yn y ffordd sy'n dilysu ac yn cefnogi hyn mewn gwirionedd.

Beth ydw i'n ei weld?

Mae un partner yn ceisio dangos cariad yn y ffordd yr hoffent hwy ei hun ei dderbyn. Efallai y bydd eu partner hyd yn oed yn dweud wrthyn nhw beth sydd ei angen arnyn nhw ond gallen nhw ei ostwng neu ei chael hi'n fwy cyfforddus iddyn nhw yn bersonol ei wneud yn eu ffordd eu hunain.

Nid yw hyn ond yn anfon y neges nad ydyn nhw'n gwrando nac yn poeni'n waeth. Adnabod ieithoedd cariad eich gilydd a'u defnyddio!

Beth yw'r tecawê o hyn i gyd?

Yn y pen draw, mae'n ymwneud â chyfathrebu, deall a derbyn.


pethau pwysicaf mewn priodas

Rhaid inni dderbyn ein partner a ninnau am bwy ydym a gweithio o fewn cyfyngiadau hyn i adeiladu a chynnal sylfaen gref.

Nid yn unig y bydd yn gwneud yn dda i'n perthynas fel cwpl, ond bydd hefyd yn helpu ein teulu cyfan i gael perthynas agosach â'i gilydd.

Bydd hefyd yn gweithredu fel model dysgu i'n plant fel y gallant gael perthnasoedd iachach â hwy eu hunain, y rhai y maent yn poeni amdanynt, ac yn y pen draw fel oedolion cariadus.