Atal Trais yn y Cartref

Atal Trais yn y Cartref

Gall pob un ohonom wneud ein rhan i atal trais domestig rhag digwydd. Os ydych chi neu rywun sy'n annwyl i chi wedi dioddef trais yn y cartref, mae'n hanfodol gwybod mai'r camdriniwr yw'r un sydd angen gwneud rhai newidiadau ond yn aml nid yw'r camdriniwr yn gallu neu'n anfodlon newid.Y ffordd orau i roi stop parhaol i drais domestig yw i bobl ymatal rhag yr arfer o geisio rheoli a cham-drin y rhai maen nhw'n eu caru. Er mwyn gallu cyflawni'r nod hwn, mae angen i ni ddysgu arwyddocâd parchu eu darpar bartneriaid i'n cenhedlaeth iau trwy fond cwrtais ac iach gyda'n priod a'n partneriaid.Mae sawl ffordd i hybu atal trais domestig yn ein cymuned. Strategaeth fawr ar gyfer atal trais domestig, y cyfeirir ati'n aml fel trais partner agos, yw trwy hybu perthnasoedd parchus a heddychlon.

Mae'r Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) yn ymroddedig i sicrhau bod pob Americanwr, yn enwedig unigolion sy'n debygol o ddioddef o drais partner agos (IPV), yn byw i'w llawn botensial.Y nod yw atal IPV rhag digwydd.

Y prif strategaethau a ddefnyddir i gyflawni hyn yw trwy geisio tarfu ar ehangu neu waethygu posibl pethau sy'n arwain at drais partner ac addysgu'r sgiliau i bobl sy'n hybu perthnasoedd parchus, heddychlon mewn unigolion, y gymuned a lefelau cyfunol.

Mae'r un mor bwysig creu amgylchedd amddiffynnol lle mae pobl yn gweithio, yn byw ac yn chwarae. Yn ogystal, mae angen cryfhau cefnogaeth economaidd i deuluoedd fel ffordd o atal trais domestig ac atal argyfwng rhag digwydd.Gall gwahanol ffyrdd y gall trais partner agos amlygu ei hun

Felly beth sy'n rhwystro atal trais domestig? Mae trais partner agos yn un bygythiad posib.

Gall trais partner agos fodoli ar ffurf trais corfforol, trais rhywiol, risgiau o corfforol neu drais rhywiol, stelcio, a cam-drin emosiynol neu seicolegol gan bartner agos presennol neu yn y gorffennol. Gall trais partner agos ddigwydd ymysg cyplau o'r rhyw arall neu gyplau o'r un rhyw ac nid oes angen iddo gynnwys agosatrwydd rhywiol. Gall fod yn un bennod yn unig o drais domestig neu ystod o gyfnodau creulon o drais domestig dros gyfnod o flynyddoedd.

Atal Trais yn y Cartref

Felly, mae atal trais domestig yn dechrau gydag edrych ar ffyrdd i sicrhau y gellir osgoi trais. Y brif ffordd i atal trais domestig yw sicrhau nad yw'n cychwyn yn y lle cyntaf. Mae'n hanfodol gwneud popeth posibl i atal trais domestig rhag digwydd oherwydd ei fod yn broblem i iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau defnyddiol sy'n hwyluso atal trais domestig, dyma'r help iawn.


cwestiynau dyddiad cyntaf cyffredin

Mae data o Astudiaeth Partner Agosol Cenedlaethol CDC a thrais rhywiol yn dangos bod trais domestig yn faterion Iechyd Cyhoeddus a;

  • Mae dau ddeg dau y cant o ferched a phedwar ar ddeg y cant o ddynion yn profi trais corfforol difrifol sy'n cynnwys cael eu smacio â deunydd solet iawn, cael eu difetha neu eu curo, neu gael eu gosod yn segur.
  • Mae dau ddeg saith y cant o ferched a thua deuddeg y cant o ddynion yn yr UD wedi bod yn dyst i ryw fath o drais rhywiol, trais corfforol, neu stelcio gan eu priod neu eu partner agos gan nodi bod y trais a brofwyd ganddynt wedi cael rhyw fath o effaith negyddol ar eu iechyd. Enghraifft o gamau sy'n cael eu dosbarthu fel trais rhywiol yw treisio, cael eich gorfodi i dreiddio, gorfodaeth rywiol, a chyswllt rhywiol annymunol.

A ellir atal trais domestig?

Sut i atal trais domestig? Yn gyntaf, a ll mathau o drais domestig gellir ei atal. Y ffordd orau o hwyluso atal trais domestig yw ei atal rhag digwydd cyn iddo ddechrau.

Mae dysgu rhoi sylw i bethau sy'n hybu ymddygiad iach mewn perthnasoedd yn arwyddocaol iawn.

Gall rhaglenni sy'n canolbwyntio ar atal trais domestig ac sy'n helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau cyfathrebu effeithiol a sgiliau datrys problemau eu helpu i reoli eu perthynas yn dda ac atal trais. Gall rhaglenni o'r fath atal trais rhag dod i'r amlwg wrth berthnasoedd dyddio.

Serch hynny, mae angen datblygu mwy o dactegau ar gyfer atal IPV rhag digwydd.

Mae ymchwilwyr sydd wrth wraidd rheoli clefydau yn ceisio darganfod achosion sylfaenol datblygiadau ac amodau cymdeithasol o'r fath sy'n arwain at drais domestig. Mae'r ganolfan rheoli clefydau hefyd yn cydweithredu â sefydliadau i ymarfer ac amcangyfrif effeithiolrwydd strategaethau, rhaglenni a pholisïau i leihau trais domestig a thrais dyddio yn eu harddegau.

Beth allwch chi ei wneud i atal trais domestig?

Gall pob un ohonom helpu i atal trais domestig trwy gymryd y camau canlynol:

  • Ffoniwch yr heddlu os ydych chi'n dyst i unrhyw drais domestig.
  • Siarad yn gyhoeddus yn erbyn trais domestig. Dylai atal trais domestig ddod yn achos torfol ac mae'n bwysig sensiteiddio eraill gymaint ag y gallwch. Gallwch, er enghraifft, ddweud wrth ffrind sy'n gwneud jôc am guro'ch priod, ei fod yn annerbyniol i chi fel pwnc doniol.
  • Un o'r ffyrdd i atal trais domestig yw trwy ddangos i'ch plant sut i fyw perthynas iach, barchus, ramantus trwy eich perthynas â'ch priod. Byw yn ôl yr hyn rydych chi'n ei bregethu. Cofiwch hyn fel un o'r awgrymiadau atal trais domestig hanfodol.
  • Os oes gennych chi gliw bod eich cymydog, cydweithiwr, ffrind, neu aelod o'r teulu yn dioddef o unrhyw fath o drais domestig, cyfeiriwch ef neu hi at sefydliad a allai helpu a chynorthwyo i atal trais domestig.
  • Os yw'ch cymydog, cydweithiwr, ffrind, neu aelod o'r teulu yn cam-drin ei bartner, dewch o hyd i ffyrdd o gyfleu'ch pryderon iddo ef neu iddi hi a dangoswch eich safiad cadarn wrth atal trais domestig.
  • Cymerwch ran wrth addysgu eraill ar sut i sicrhau atal trais domestig trwy ymgysylltu â siaradwr o sefydliad trais domestig yn eich ardal i roi sgwrs am drais domestig yn eich sefydliad crefyddol neu broffesiynol, sefydliad cyhoeddus neu grŵp gwirfoddolwyr, yn eich gweithle, neu mewn ysgolion.
  • Perswadiwch bobl yn eich cymdogaeth i gadw llygad am arwyddion o drais domestig a throseddau cysylltiedig. Mae cydnabod baneri coch yn gam pendant i gyfeiriad atal trais domestig.