4 Syniadau Ar-lein Allweddol ar gyfer Paratoi ar gyfer Priodasau i'r Rhai Newydd Ymrwymo

Ystyriwch Yr Awgrymiadau Ar-lein Paratoi Priodas Os ydych Newydd Ymrwymo

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi newydd ymgysylltu neu'n meddwl y gallai dyweddïad fod ar y cardiau i chi, rydych ar fin mynd i gyfnod hudolus a chyffrous.Ond rydych chi hefyd ar fin cychwyn ar ffordd sy'n hir, yn droellog ac weithiau'n greigiog. Er y gallai pethau fod yn wych yn eich perthynas nawr, efallai nad felly y mae hi bob amser. Mae bywyd yn enwog am ddod â’i heriau, ac er y gallai eich llun edrych yn roslyd nawr, nid yw’n golygu y bydd eich priodas yn dianc rhag y problemau a ddaw yn sgil bywyd – mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi weithio i’ch priodas weithiau.

Er bod bywyd yn tueddu i ddinistrio ein breuddwydion weithiau, gallwch chi gymryd camau i lyfnhau'r ffordd, trwy amddiffyn eich priodas. A gallwch chi ei wneud heb hyd yn oed adael y soffa trwy ystyried paratoi priodas ar-lein.

Dysgwch sut i adnabod a llywio peryglon priodas

Mae paratoi priodas ar-lein yn broses a fydd yn eich annog chi a'ch dyweddi i ystyried yr heriau bob dydd y mae'r rhan fwyaf o briodasau yn eu profi - fel y gallwch ddysgu sut i adnabod a llywio peryglon o'r fath yn eich priodas os byddant yn digwydd. Bydd paratoi priodas ar-lein hefyd yn eich annog i ystyried eich rhesymau dros briodi, eich disgwyliadau ynghylch priodas, a’ch bywyd gyda’ch gilydd fel y gallwch sicrhau bod eich disgwyliadau yn realistig (a fydd yn osgoi siom) a bydd hefyd yn eich helpu i ddatblygu cyfathrebu iach. arddull o fewn eich perthynas.

Gallwch ddisgwyl dod o hyd i'ch profiad paratoi priodas ar-lein trwy amrywiaeth o wahanol gyfryngau - megis; cwnselwyr ar-lein, cyrsiau ar-lein, cyngor ac awgrymiadau a ddarganfuwyd ar-lein, apiau, fforymau a grwpiau sydd wedi'u seilio'n benodol ar baratoi priodas ar-lein. Bydd fformat a strwythur eich profiad paratoi priodas yn unigol i'r gwerthwr - ond dylai pob un droi o amgylch y prif feysydd ffocws a restrir isod.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Adeiladu arddull cyfathrebu agored a gonest

Os byddwch chi a'ch priod yn rhoi'r gorau i gyfathrebu neu gyfathrebu'n aneffeithiol, gallwch fod yn sicr y bydd problemau'n codi. Pan fyddwch chi'n bwriadu priodi, rydych chi'n bwriadu adeiladu a byw bywyd gyda'ch gilydd, ac rydych chi hefyd yn ymrwymo i ddelio â'r holl gyfrifoldebau a phroblemau sy'n digwydd gyda'ch gilydd, fel partneriaeth - felly bydd angen i chi allu cyfathrebu'n dda. !

Os na allwch chi neu'ch priod fynegi'r hyn y mae ei eisiau, os gwneir rhagdybiaethau anghywir, os yw un partner bob amser yn ymateb i broblemau mewn ffordd benodol sy'n anodd i'w priod, yna mae gennych chi broblemau a all dyfu a niweidio'ch priodas. Gall paratoi priodas ar-lein eich helpu i osgoi'r broblem hon.

Bydd dysgu sut i gyfathrebu’n effeithiol nawr ac yn y dyfodol yn sicrhau os bydd unrhyw un o’r arddulliau cyfathrebu heriol hyn yn ymddangos yn eich priodas y byddwch chi’n gallu eu gweld, a’u trafod, neu weithio drwyddynt gyda’ch gilydd. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gyfathrebu'n dda ym mhob sefyllfa - nid yn unig y rhai anodd, ac o bosibl yn penderfynu sut rydych chi'n cyfathrebu ar hyn o bryd, fel y gallwch weithio trwy unrhyw bynciau hanfodol y gallech fod yn eu hosgoi.

Adeiladu arddull cyfathrebu agored a gonest

Dysgu sut i gadw'r cariad yn fyw

Os ydych chi ar fin priodi, nid yw'n cymryd athrylith i sylweddoli y byddwch chi'n meddwl yn gadarnhaol ac yn disgwyl aros mewn cariad ac yn hapus gyda'ch gilydd am weddill eich oes. Ond gyda chymaint o briodasau yn profi pellter emosiynol rhwng priod ar ryw adeg neu'i gilydd - nad yw rhai priodasau byth yn llwyddo i wella ohono (gan arwain at ysgariad). Mae'n bwysig gwneud yn siŵr eich bod chi'n cynnal y cariad a'r parch yn eich priodas.

Mae peidio â thalu sylw i'r dasg o gadw'r cariad yn fyw yn strategaeth beryglus ar gyfer priodas. Yn enwedig pan nad yw'n cymryd gormod o ymdrech i fuddsoddi mewn dysgu am y peryglon cyffredin a datblygu strategaethau neu dechnegau y gallwch eu defnyddio i gadw'r cariad yn fyw trwy baratoi priodas ar-lein.

P'un a ydych chi'n datblygu sgiliau deall persbectif eich priod, yn dysgu sut i gyfaddawdu, yn sicrhau eich bod chi'n treulio amser gwerthfawr gyda'ch gilydd yn y blynyddoedd i ddod, yn cadw agosatrwydd, yn cael cefn eich gilydd, ac yn gweithio gyda'ch gilydd fel tîm wrth i chi lywio trwy fywyd. Byddant i gyd yn eich helpu yn y dyfodol ac yn bynciau hanfodol y dylid eu trafod yn aml yn eich priodas fel y gallwch ei chadw'n sefydlog ac yn ddiogel.

Mae

Datrys gwrthdaro

Gall dadleuon fod yn iach, gallant glirio'r awyr, ond bydd y mathau o ddadleuon rydych chi'n eu profi yn eich perthynas nawr yn newid dros amser.

Gall gwrthdaro godi trwy deulu, magu plant, cyfathrebu gwael, pellter rhwng ei gilydd, gwthio ffiniau ei gilydd, dod â beichiau o’r gorffennol i mewn i’r briodas, nodau a gwerthoedd anghywir, disgwyliadau afrealistig a llawer mwy o faterion. Y dadleuon hyn yw’r fargen go iawn, maent yn fwy difrifol – byddant yn ymwneud â materion bywyd, a bydd llawer yn marchogaeth arnynt. Sydd ond yn ychwanegu at y ddrama.

Gall gwrthdaro fod yn annymunol ac yn niweidiol i'ch priodas. Ond Os gallwch chi ddysgu adnabod beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n profi gwrthdaro yn eich priodas, a gallwch chi gytuno ar strategaeth i wasgaru'r sefyllfa. Mae'r stori'n newid yn gofnod o briodas wych a chariadus er gwaethaf y trafferthion.

Dylai'r tri phwnc a drafodir uchod fod yn hanfodol er mwyn i bob pâr priod fod yn ymwybodol ohonynt a chael eu haddysgu ynddynt. Mae'r tri yn aml yn cael sylw manwl pan fyddwch yn paratoi ar-lein ar gyfer priodas.

Ranna ’: