Pam fod Perthynas Unochrog bob amser yn anodd mynd i'r afael â hi?

Pam fod Perthynas Unochrog bob amser yn anodd mynd i

Yn yr Erthygl honMae cariad fel planhigyn sydd angen dŵr a golau haul i ddal i dyfu i fod yn goeden ffrwythlon.Yn yr un modd, mae perthynas yn haeddu cyfraniad gan y ddwy ochr. Mae'n ofynnol i'r ddau bartner, mewn cydweithrediad, lywio eu perthynas i'r cyfeiriad cywir. Dylai'r ddau ohonyn nhw gadw'r cynhesrwydd eu perthynas yn fyw .

Er gwaethaf y ffaith bod yn rhaid i berthynas fod yn fond cydfuddiannol sy'n llawn emosiynau cyfoethog ac ymdeimlad o foddhad, mae perthynas unochrog yn gwneud eithriad. Perthynas o'r fath yw'r allwedd i anfodlonrwydd gan ei bod bob amser yn cadw un parti yn anghywir.Os yw mynegi cariad yn dod yn ymdrech unochrog, ac os na ymatebir i'ch ystumiau, mae'n gwarantu eich bod mewn perthynas unochrog. Ychydig o arwyddion sy'n ddigon o arwydd bod eich perthynas yn faich ar eich ysgwyddau bach.

1. Pan fyddwch chi yno i ufuddhau i orchmynion eich partner

Os yw'ch partner yn rhy ddominyddol ac yn gweithredu fel hegemon, mae'r siawns yn uchel ei fod yn berthynas unochrog .

Os yw ef neu hi'n ceisio rhoi deinameg caethwas / meistr i'ch perthynas, nid yw'n berthynas absoliwt yn sicr.2. Pan fyddwch chi a'ch barn yn cael eu bychanu

Fe ddylech chi gael eich clywed, ac nid siarad â chi yn unig. Os nad yw'ch partner yn gwrando ar yr hyn rydych chi'n ei feddwl neu'n ei deimlo, nid yw'n ddim llai na pherthynas unochrog.

Os na chroesawir eich barn, ac os cewch eich bychanu am fod â barn amrywiol ar unrhyw beth, rydych yn rhyfelwr unigol yn ceisio goroesi perthynas unochrog.

3. Pan glywch ‘’ hmmm ’’ ac ‘’ ie ’mewn ymateb i’ch“ Rwy’n dy garu di ’’

Os ceisiwch fynegi eich cariad at eich mêl yn eithaf aml ac na chewch unrhyw ymateb cadarnhaol, mae'n amlwg bod eich partner yn eich tanamcangyfrif. Efallai na fydd gan eich partner ddiddordeb ynoch chi mwyach os yw'n esgeuluso pob ymdrech a wnewch.

Os na fyddwch chi'n cyrraedd clywed y tri gair hudol hynny oddi wrth eich anwylyd, mae diffyg diddordeb ar eu hochr nhw. Rhag ofn, rydych chi'n ceisio parhau â'r berthynas unochrog hon, rydych chi'n poenydio'ch hun.

4. Pan fydd eich partner yn dweud wrthych chi, nhw ydyw ac nid chi!

Pan nad chi yw prif flaenoriaeth eich partner mwyach, ac maen nhw'n rhoi eu hunain yn gyntaf, mae'n berthynas hyll unochrog.


rhwystredigaeth rywiol mewn priodas

Fe ddylech chi a'ch partner fod yn rhan ac yn barsel i'ch gilydd. Ni ddylai fod unrhyw faint o hunanoldeb.

5. Pan fydd eich pwysigrwydd yn eu bywyd yn mynd yn rhy gul

Pan fydd teulu a mae ffrindiau'n ymddangos yn rhy bwysig , a dim ond eiliad ydych chi, dim te na chysgod, mae hon yn berthynas unochrog. Dylech fod heb ei ail ym mywyd eich partner.

Os yw'ch partner, heb ofalu llawer, yn eich sarhau mewn cyfarfod teuluol neu gyfarfod ffurfiol, rydych chi'n werth yr holl gydymdeimlad gan eich bod chi'n cario baich perthynas unochrog.

6. Pan fyddwch chi'n eu caru er gwaethaf eu diofalwch

Mae'n wir brifo os na fyddwch chi'n cael eich caru yn ôl. Rydych chi mewn cyfyng-gyngor os ydych chi'n gofalu am rywun, ond nid ydych chi'n derbyn gofal. Ar adegau mae bron yn amhosibl rhoi’r gorau iddi ar berthynas unochrog oherwydd plant. Mae'r person sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb o wneud iddo weithio yn cynhyrfu.

Sut i drwsio perthynas unochrog?

Sut i drwsio perthynas unochrog

1. Trafodwch ef gyda'ch partner

Cael gair gyda'ch partner. Gadewch iddo / iddi wybod beth rydych chi wedi bod yn ei ddisgwyl ganddyn nhw, a sut nad ydyn nhw'n cyrraedd y disgwyliadau hynny.

Dywedwch wrthynt fod eu hesgeulustod yn eich peryglu.


colli eich hunaniaeth mewn perthynas

2. Atgoffwch nhw o'ch hen ddyddiau da

Gwnewch iddyn nhw gofio'r atgofion melys y gwnaethoch chi eu casglu yn y gorffennol. Gwnewch iddyn nhw deimlo hanfod coll eich perthynas.

Cyffyrddwch â'ch partner yn feddal, plymiwch i'w lygaid, a gwnewch iddyn nhw gofio popeth maen nhw wedi'i anghofio.

3. Penderfynwch a allwch chi gael dyfodol gyda'ch gilydd ai peidio

Siaradwch â'ch gilydd a gwneud penderfyniad er budd pawb. Mae angen i chi wneud eich gilydd yn ymwybodol o'ch cyd-nodau o ran plant a'r dyfodol. Peidiwch ag aros yn ansicr a dod i gasgliad.

Ar hyd y ffordd, peidiwch â cholli cymhelliant. Wrth deimlo'n ddigalon, edrychwch ar ddyfyniadau perthynas unochrog a fydd yn eich helpu i benderfynu ar rywbeth.

Ansicr a yw'ch perthynas yn unochrog?

I frwsio'ch holl ddrysu ac i ddod o hyd i ffordd allan, cymerwch a cwis perthynas unochrog . Bydd hyn yn rhoi llawer o bethau i mewn.

Os byddwch chi'n pasio'r ymholiad hwn, mae'n golygu eich bod chi'n caru'ch partner i'r lleuad ac yn ôl, a'r unig rai sydd angen cyfrannu at y berthynas.