Cwnsela Ysgariad - Beth ydyw a pha dda y mae'n ei wneud?

Cwnsela ysgariad

Yn yr Erthygl honEfallai eich bod wedi clywed am gwnsela ysgariad o'r blaen. Peidiwch â'i gymysgu â chwnsela cyn ysgariad neu gwnsela ar gyfer ysgariad.Mae cwnsela ysgariad yn bêl-droed hollol wahanol a'i fwriad yw eich helpu chi ar ôl i chi gael eich gwneud gyda'r holl broses gyfreithiol ac wedi ysgaru o'r diwedd.

Nawr, efallai y byddech chi'n meddwl - dwi allan o'r briodas, pam yn y byd y byddwn i eisiau cael cwnsela nawr!Ac eto, mae cwnsela ysgariad yn gymharol wahanol i therapi ysgariad a mathau eraill o gwnsela i gyplau. Ac, yn wir, gall ddod â llawer o fuddion i'ch cyn, eich plant a chi'ch hun.

Dyma gipolwg byr ar yr hyn sy'n digwydd mewn cwnsela ysgariad a pham efallai yr hoffech chi ystyried cael un.

Cwnsela Ysgariad a mathau eraill o gwnsela

Darllenwch ymlaen i ddeall y gwahaniaethau a'r tebygrwydd mewn cwnsela ysgariad neu therapi ysgariad a gwahanol fathau o gwnselaEfallai bod gennych chi'r profiad uniongyrchol gyda chwnsela eisoes.


sut i drin priod â chynddaredd

P'un a gawsoch neu a gawsoch sesiynau personol gyda therapydd i fynd i'r afael â'ch materion yn ymwneud â'r ysgariad neu'n gyffredinol, neu a wnaethoch chi a'ch cyn roi cynnig ar therapi cyplau cyn i'r briodas ddiddymu, bydd cwnsela ysgariad ychydig yn wahanol na hynny.

Yn wahanol i fathau eraill o therapi, mae ei brif ffocws ar gael atebion ymarferol yn hytrach na mynd i'r afael â'ch gwrthdaro neu amheuon mewnol.

Mae cwnsela priodas yn fath o therapi cyplau sy'n ceisio atal ysgariad. Byddant yn dysgu'r priod i gyfleu eu hanghenion a'u rhwystredigaethau yn bendant ac i ddod o hyd i ffyrdd o wneud i'r berthynas weithio.

Neu, mewn achosion lle mae'r gwahaniad yn ymddangos yn anochel, bydd y therapydd priodas yn anelu at baratoi'r ddau bartner i fynd trwy'r broses mor llyfn â phosibl, gan ganolbwyntio ar seicoleg newid mor sylweddol mewn bywyd.

Nawr, beth yw cwnsela ysgariad?

Mae cwnsela ysgariad i gyplau hefyd yn cael ei arwain gan therapyddion trwyddedig. Eto i gyd, nid yw'r ffocws nawr ar sut i helpu'r berthynas ramantus i oroesi, ond sut i wneud iddo weithio o dan amgylchiadau newydd.

Hynny yw, bydd cwnselydd ysgariad neu therapydd ysgariad yn helpu'r ddau bartner i ddysgu o'u camgymeriadau a pheidio â'u hailadrodd, deall achosion sylfaenol dyfalbarhau gwrthdaro, a dod o hyd i ffyrdd i ffynnu ar wahân a bod yn barchus tuag at ei gilydd.

Beth sy'n digwydd mewn sesiwn nodweddiadol?

Beth sy

I wneud hyn yn fwy diriaethol, gadewch inni drafod un sesiwn nodweddiadol. Bydd y cwpl sydd wedi ysgaru ar ôl cwnsela ysgariad fel arfer yn profi ychydig o broblemau a gwrthdaro cylchol.

Gadewch i ni ddweud bod y cytundeb ysgariad yn nodi y bydd gan y tad y plant ar y penwythnosau, ac mae’r fam yn trefnu ei hamser yn y fath fodd i gael ei holl weithgareddau amser hamdden bryd hynny.

Ac eto, mae'r tad yn newid yr amserlen yn aml, gan ei gwneud hi'n amhosibl i'r fam ddefnyddio ei hamser at ei dant. Mae hyn yn achosi nifer o ymladd, ac mae drwgdeimlad yn cronni.

Mewn cwnsela ysgariad, bydd y cwnselydd yn gyntaf yn mynd trwy'r hyn y mae'r ddau gyn-bartner yn ei feddwl, ei deimlo a'i wneud yn y sefyllfa hon. Hynny yw, bydd meddyliau'r fam a'r tad yn cael eu dwyn i'r wyneb a'u dadansoddi.

Yn aml mae sbardunau cudd mewn ystumiadau gwybyddol y mae pob un ohonom yn eu profi, a eir i'r afael â'r rhain. Yna, bydd y cwnselydd yn canolbwyntio ar wneud i'r ddau bartner sylweddoli ochr arall y stori a thrwy hynny ddod o hyd i ryddhad i'w dicter a'u rhwystredigaeth.


sut i achub eich priodas ar ôl gwahanu

Hefyd, bydd hyn yn agor y llwybr tuag at ddod o hyd i'r ateb gorau i bawb dan sylw.

Bydd y cwnselydd yn tywys y cwpl tuag at ildio’r dadansoddiadau diddiwedd dros yr hyn maen nhw'n meddwl sy'n digwydd yn eu cyn-feddwl ond yn canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion ymarferol, ymarferol i'r plant a'r plant hefyd.

Er enghraifft, gallai'r fam gael ei hargyhoeddi ar gam fod y tad yn gwneud hynny i'r pwrpas i'w hatal rhag cwrdd â rhywun newydd.

Bydd y cwnselydd yn helpu’r fam i symud ei ffocws o feddwl mor annigonol i sylweddoli beth mae’r gred hon yn achosi iddi deimlo a gwneud, a sut y gellir ei newid fel nad yw’r tymer yn cynhesu bob penwythnos.

A bydd y tad hefyd yn cael ei arwain i sylweddoli beth mae ei weithredoedd yn ei achosi i'r fam a'r plant. Yna bydd y ddau ohonyn nhw'n nodi'r canlyniad a ddymunir, a cheir datrysiad ymarferol.

Beth all cwnsela ysgariad ei wneud i chi?

P'un a oeddech chi'n gweld therapydd eisoes neu yn ei weld, gall cwnsela ysgariad wneud rhyfeddodau i'ch bywydau a'ch cyfathrebu chi a'ch cyn-bartneriaid. Yn gyntaf oll, gall y broses iacháu ar ôl colli'ch partner bywyd a'ch holl gynlluniau a rennir ddechrau gyda'r broses gwnsela hon.

Gall hwn fod yn lle perffaith i chi fynd trwy'r drwgdeimlad o fri mewn amgylchedd diogel a datrys yr holl faterion sy'n eich atal rhag symud ymlaen.

Ar ben hynny, gall cwnselydd ysgariad eich helpu chi'ch dau i sylweddoli beth oeddech chi'n ei wneud yn anghywir a'ch helpu chi i atal ailadrodd y camgymeriadau hynny - yn eich perthynas newydd â'ch gilydd ac yn eich rhamantau yn y dyfodol.

Yn olaf, bydd cwnsela ysgariad yn darparu lle diogel a niwtral i chi ddod o hyd i atebion ymarferol ac osgoi ymladd a gwrth-gydymdeimlad di-ddiwedd.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon os ydych chi am ddysgu ymarfer maddeuant gyda myfyrdod:

Sut i ddod o hyd i'r cynghorydd ysgariad gorau

Nawr eich bod chi'n gwybod beth all pob cwnsela ysgariad ei wneud i chi, eich priod a'ch plant, efallai eich bod chi'n pendroni sut i ddod o hyd i therapydd ysgariad da yn fy ymyl.

Wel, fe allech chi bori ar-lein neu chwilio am therapydd honedig yn y cyfeiriadur. Neu, fe allech chi ymgynghori â'ch ffrindiau a'ch teulu i gael rhywfaint o gyngor hanfodol. Gallai eich ffrindiau neu'ch teulu fod yn adnabod rhywun neu efallai eu bod wedi cael cwnsela eu hunain.

Ond, yn olaf, ymddiriedwch yn eich greddf cyn i chi gwblhau therapydd i chi'ch hun. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod gan y cwnselydd y cymwysterau cywir a bod ganddo'r drwydded i ymarfer.

Nid yw cwnsela ysgariad yn hud. Efallai y bydd yn cymryd amser i nôl y canlyniadau a ddymunir.

Ond, ar ôl i chi benderfynu cael cwnsela, daliwch eich ymddiriedaeth, a dilynwch gyngor y cwnselydd nes i chi gyrraedd pen gwell eich senario gyfredol.