Sut i Gychwyn Rhyw Gyda Ffrind

Pâr Hapus Ifanc yn Gorwedd Gyda

Yn yr Erthygl honRydych chi'n cŵl gyda'ch gilydd. Mae gennych chi'r un hobïau, rydych chi hyd yn oed yn hoffi'r un pethau ac yn dda, efallai eich bod chi wedi bod yn ffrindiau â'ch gilydd ers blynyddoedd bellach.Er, beth os, cawsoch eich denu yn sydyn at y ffrind hwn - rydym yn golygu denu rhywiol. Rhyw gyda ffrind , bydd y syniad o ymwneud yn rhywiol â'ch ffrind yn eich poeni a byddwch yn dechrau gofyn cwestiynau i chi'ch hun amdano.

Beth os bydd yn digwydd?Beth pe baech chi'n cael rhyw gyda'ch ffrind?

Beth sydd nesaf? A yw'n bosibl cael rhyw gyda'ch ffrind a dal i fod yn cŵl am y peth?

Rhyw gyda Ffrind - FWB

Rhyw gyda ffrindiau neu a elwir yn fwyaf cyffredin fel ffrindiau-â-budd-daliadau yw'r ysfa i fod eisiau cael rhyw gyda ffrindiau ond dim mwy na hynny.Cadarn, mae'n llawer o hwyl a chyffro hefyd, ond a yw cael rhyw gyda'ch ffrind yn iawn mewn gwirionedd?

Gadewch i bethau osod yn syth yma yn gyntaf.

I gael rhyw gyda ffrind heb y tannau ynghlwm na'r holl gyfrifoldeb hwnnw ac ymddengys mai'r ddrama yw'r berthynas orau y gall unrhyw un ei chael - ond ai dyma'r gorau mewn gwirionedd?Mae cael rhyw gyda ffrind yn cŵl ac efallai y bydd hefyd yn cael ei ystyried yn un heic o fargen ond tan pryd?

Yn hwyr neu'n hwyrach, bydd pethau'n dal i fyny ac yn achosi rhai problemau felly mae'n rhaid eich bod chi'n gosod disgwyliadau clir o ran sut rhyw gyda ffrind yn gweithio.
croeso i fywyd priodasol

Gadewch i ni gloddio ychydig yn ddyfnach.

Gwyliwch hefyd:

Manteision ac anfanteision rhyw gyda ffrind

Rydyn ni'n ateb eich cwestiwn ar sut i gael eich ffrind i gael rhyw gyda chi a mynd i mewn rhyw gyda ffrind perthynas.

Er hynny, gadewch inni ddeall yn gyntaf y manteision a'r anfanteision o fod mewn perthnasoedd mor gymhleth.

Mae'r pethau gorau am cael rhyw gyda ffrind :

  1. Rydych chi'n ymddiried ynddynt. Mae ymddiriedaeth yn bwysig iawn yn enwedig gyda rhyw. Ni fyddech chi eisiau ei wneud gyda dieithryn anniogel ar hap yn unig, dde? Er y gallai swnio'n ddrwg a hyd yn oed yn braf, nid yw'n iawn. Ei wneud gyda ffrind yw'r peth gorau sydd yna.
  2. Rydych chi eisoes yn gyffyrddus â'ch ffrind. Rhyw gyda ffrind mor anhygoel oherwydd nid oes teimladau mwy lletchwith na phrofi'r dyfroedd. Rydych chi'n adnabod y person hwn yn fwy na neb.
  3. Nid oes rhaid i chi dreulio misoedd yn llysio'r ferch neu'r bachgen hwn , dim ond i chi ei wneud a dyna ddechrau arni, yn well nag y mae un noson yn sefyll gyda'r person poeth hwnnw yn y bar ac yn ffordd well na drama perthynas a.k.a.
  4. Rydych chi'n cael rhyw anhygoel, heb unrhyw gyfrifoldeb a dim drama. Pwy na fyddai eisiau hynny?

Y ddim cystal am gael rhyw gyda ffrind.

Efallai y bydd popeth a restrir uchod eisoes yn ddigon i wneud ichi benderfynu gwybod sut i gael rhyw gyda'ch ffrind ond aros.

Gadewch inni weld ochr ddrwg y penderfyniad hwn yn gyntaf.

Pwy sy'n cwympo gyntaf yn colli

Dyma'r rhan anoddaf o gael rhyw gyda ffrind heb ymrwymiad. Ydych chi'n meddwl, pan fyddwch chi'n cael rhyw yn aml, na fyddech chi'n dechrau adeiladu agosatrwydd a theimladau?

Pam mae therapyddion yn gofyn i gyplau ailgynnau eu bywyd rhywiol? Mae hyn oherwydd ei fod yn achosi i deimladau ddatblygu. Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cael eich hun yn cwympo mewn cariad a'ch rhyw gyda ffrind partner dal ddim eisiau mynd ag ef i'r lefel nesaf? Pwy sy'n colli?

Mae eich hunan-barch yn dechrau lleihau

Mae eich hunan-barch yn dechrau lleihau


cymorth priodas gatholig

Efallai na fyddwch chi'n ei deimlo'n fuan ond pan ddaw'r amser pan fydd eich ffrind â budd-daliadau yn eich galw am ryw ac yna'n gadael, beth ydych chi'n ei deimlo? Ydych chi'n teimlo eich bod chi ddim ond yn ddigon da yn y gwely ond nid ar gyfer calon yr unigolyn hwn?

Cyfeillgarwch drosodd

Pan fydd popeth wedi'i ddweud a'i wneud, pan fyddwch chi'n cyfaddef eich bod chi'n cwympo ac nad yw'ch ffrind yn dychwelyd, beth sy'n digwydd nesaf? Beth os ydych chi am iddo stopio? Sut ydych chi'n dweud wrth eich ffrind nad ydych chi bellach eisiau bod yn gyfaill fu * k? A oes unrhyw gyfeillgarwch ar ôl i ail-hawlio?

Sut i gael rhyw gyda ffrind

Gall bod ychydig yn feddw ​​ac ar eich pen eich hun gyda'ch ffrind poeth sbarduno'r “foment” rydych chi wedi bod yn aros amdani.

Mae'n digwydd yn unig ac rydych chi'n ei wneud. Dyna ddechrau. Fodd bynnag, os nad yw'r foment honno'n digwydd, beth allwch chi ei wneud i ddysgu sut i gael rhyw gyda ffrind?

1. Byddwch yn flirt

Syllwch arnyn nhw. Gwên. Canmolwch nhw. Yn fyr, fflyrtiwch â'ch ffrind.

Dangoswch i'r person hwn fod rhywbeth yn wahanol nawr ac mae'r sylw rydych chi'n ei roi yn bendant ymhell o fod yn gyfeillgar. Mae'n debygol, os yw'r person hwn yn eich hoffi chi'n rhywiol hefyd, byddwch chi'n ei weld.


twyllo ariannol mewn priodas

2. Joke o gwmpas

Dyma fydd eich arf gorau os ydych chi am gychwyn rhyw gyda budd-daliadau.

Mewnosodwch jôc ffraeth am “beth os” neu'r pethau rydych chi am eu gwneud i'r person hwn. Byddwch yn sylwgar o'u hymateb a chael eich ciw o hynny. Os yw'r person hwn yn dychwelyd, yna mae'n dda ichi fynd.

3. Creu’r foment berffaith honno i’w “wneud”

Gofynnwch i'r person hwn allan.

Creu sesiwn bondio pan fyddwch chi i gyd ar eich pen eich hun mewn ystafell. Gadewch i'r person hwn deimlo'r tensiwn a'r dwyster rhywiol a symud.

Dyma'r ffordd orau i ddechrau rhywbeth arall. Hefyd, dyma un o'r ffyrdd gorau o osod y naws am y tro cyntaf hwnnw rhyw gyda ffrind.

Realiti yw; mae'n anodd dosbarthu cyfres glir o reolau ar gyfer bod rhyw gyda ffrind partner.

Er, beth bynnag yr ydych yn dal i fod eisiau gwthio hyn drwyddo neu os cychwynnodd eisoes, yna gwnewch yn siŵr bod gennych y cyfathrebu hen-ffasiwn da hwnnw.

Mae bob amser yn syniad da dysgu siarad mewn gwirionedd am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl yn y setup hwn. Beth sy'n digwydd pan fydd un yn cwympo? Ble dych chi'n stopio? Dylid mynd i'r afael â'r holl gwestiynau hyn - peidiwch â theimlo'n swil a gofyn iddyn nhw oherwydd eu bod nhw'n bwysig.

Rhyw gyda ffrind gall fod yn lefel anhygoel i fyny at eich nodau cyfeillgarwch ac fe allai weithio cyhyd â bod parch, cyfathrebu, ac yn anad dim, gosod disgwyliadau yn iawn ac oddi yno, gallwch chi'ch dau fwynhau'r buddion o fod yn ffrindiau â budd-daliadau. .