A Ddylwn i Aros neu Ddylwn i Fynd? Dilema Perthynas Gyffredin

Mae Pâr O Oedolion Yn Chwarela Wrth Eistedd Ar Y Cwd Gartref

Yn yr Erthygl honNid dim ond hynny cân gan y Clash.Os oes gennych y geiriau “A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd” gan fynd o gwmpas y tu mewn i'ch pen, mae'n debyg ei fod yn golygu eich bod chi'n pwyso a mesur eich perthynas.

Pan fydd perthynas yn mynd yn dda, nid yw'r meddwl am aros neu adael yn mynd i mewn i'ch meddwl.Ond os ydych chi'n dechrau bod ag amheuon ynghylch hyfywedd tymor hir y berthynas rydych chi ynddi, gallai hyn esbonio'r meddyliau “A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd” yr ydych chi'n eu cael ar hyn o bryd.

Gwerthuso a ddylech chi aros neu gadewch eich partner yn broses, ac nid yw'n un hawdd.

Gadewch inni archwilio rhai senarios perthynas a fydd yn eich helpu i ddod yn agosach at ateb pe bawn i'n aros neu a ddylwn i fynd?
bywyd cwpl

Gwyliwch hefyd:

A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd?

Mae'r penderfyniad yn un beirniadol oherwydd mae ganddo sawl lefel o effaith ar eich bywyd, ac, os oes gennych blant, i fywyd eich teulu.

Pan fydd yr ateb yn glir

Baneri coch wedi'u torri'n glir yw rhai materion perthynas , gwneud y penderfyniad i aros neu adael yn un hawdd. Sut olwg fyddai ar y senarios hynny?

 • Rydych chi mewn corff corfforol, ar lafar neu'n emosiynolperthynas ymosodol â phartneryn anfodlon ceisio cymorth.
 • Mae gan eich partner gaethiwedmae hynny'n effeithio ar eich perthynas a lles y teulu, ac yn anfodlon ceisio cymorth.
 • Mae'ch partner yn anffyddlon ac yn annibynadwy.
 • Mae'ch partner yn gyfrinachol ac yn aml yn gorwedd gyda chi.

Yn yr achosion hyn, nid oes angen i chi dreulio oriau hir yn ceisio cyfiawnhad dros fod eisiau gadael. Mae eich diogelwch a'ch lles yn y fantol, a byddech am adael y berthynas hon cyn gynted â phosibl.

Ond weithiau nid yw'r ateb i “A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd” yn glir.

I fynd neu beidio â mynd, dyna'r cwestiwn

Ergyd Pwerus O Gâr Pâr Ifanc yn Cofleidio

Mewn perthnasoedd lle nad yw eich iechyd corfforol a meddyliol mewn perygl, mae angen myfyrio'n ofalus wrth benderfynu a ddylech aros neu adael.

Gall gwirio allan o'r berthynas heb ystyried yn drylwyr yr hyn sydd yn y fantol eich dwyn o gyfle unigryw ar gyfer twf a hunan-fyfyrio , ac, yn y senario waethaf, gall ddod â pherthynas a allai fod wedi ei hachub i ben yn gynamserol offer cyfathrebu da wedi bod yn gyflogedig.

A ellir achub eich perthynas?

Cyn i chi wneud unrhyw benderfyniad ynglŷn ag aros neu adael eich priodas, mae'n gwneud synnwyr ceisio gweld a gellir arbed eich perthynas . Rydych chi wedi buddsoddi egni yn y berthynas hon, gwerth degawdau efallai.

Dyna reswm digonol i ystyried yn ofalus beth ddylai eich cam nesaf fod.

P'un a ydych chi'n gwneud hyn o dan arweiniad arbenigol a therapydd priodas , neu trwy ddefnyddio rhai awgrymiadau solet wedi'u difa o lyfrau neu'r rhyngrwyd, gofynnwch i'ch hun a yw'n bosibl mynd yn ôl i le da gyda'ch partner.

 • Allwch chi ail-dendro'r cariad a'r cysylltiad a'ch tynnodd at eich gilydd yn y lle cyntaf?
 • A allwch chi weithio ar y berthynas yn y fath fodd fel ei bod yn gwella bywyd , caniatáu ar gyfer twf personol yn y ddau ohonoch?
 • A oes digon o bethau cadarnhaol yn eich “banc perthynas” i oresgyn y teimladau cyfredol sy'n peri ichi gwestiynu a ddylech aros neu adael y briodas?

Sut i wybod a ellir achub y berthynas

 • Rydych chi'n parhau i fod yn sensitif i anghenion eich gilydd. Mae hyn yn arwydd y gellir arbed eich perthynas oherwydd mae'n golygu eich bod yn dal i wrando a thiwnio i mewn i'ch gilydd.
 • Rydych chi'n rhannu pethau heblaw rhyw. Mae perthynas yn fwy na phartner rhywiol sydd ar gael yn unig. Os gallwch chi a'ch anwylyd ddal i gysylltu ar sawl lefel, mae hynny'n arwydd y gellir arbed eich perthynas.
 • Rydych chi'n harbyrau diogel eich gilydd. Efallai eich bod chi'n ymladd, ond rydych chi'n parhau i deimlo'n ddigon diogel i fynegi gwrthdaro. Mae'n arwydd da eich bod chi'n teimlo'n ddiogel gyda'ch gilydd.
 • Mae hapusrwydd a lles eich priod yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Os yw'r teimladau hyn yn bresennol, mae'n argoeli'n dda ar gyfer achub y berthynas.

Rhesymau dros fod eisiau gadael perthynas

Gwraig drist yn Edrych ar ei modrwy ar ôl ymladd â

Wrth ichi fyfyrio ar y cwestiwn, “A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd”, beth am wneud rhestr o s ome o'r rhesymau dros fod eisiau gadael ?

Er enghraifft:

 • Nid ydych yn edrych ymlaen mwyachtreulio amser gyda'ch partner, a dyfeisio esgusodion i fod allan o'r tŷ gyda'r nos neu ar benwythnosau.
 • Nid ydych chi'n rhannu fawr ddim yn gyffredin, ac yn byw yn debycach i gyd-letywyr na gwir bartneriaid.
 • Nid yw eich bywyd rhywiol yn bodoli, ddim yn foddhaol, neu'n anghydsyniol.
 • Mae'n well gennych chi fod ar eich sgriniau - naill ai ffôn, cyfrifiadur neu deledu, na sgwrsio â'ch partner.
 • Rydych chi'n teimlo'n hollol ddatgysylltiedig oddi wrthyn nhw. Mae fel byw gyda dieithryn.

Sut i wneud y penderfyniad i aros neu adael

Os ydych chi ar y pwynt eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun “a ddylwn i adael?”, Mae'n debyg bod gennych chi lawer o dicter wedi'i storio y tu mewn i chi .

Yn ddig am fod yn anhysbys, heb ei weld, heb ei werthfawrogi. Beth bynnag sydd wedi ysgogi'r emosiynau cryf hyn, mae'n well peidio â gadael i ddicter fod yn ffactor sy'n penderfynu a ydych chi'n mynd ai peidio.

Nid yw dicter yn ddim ond emosiwn heb ei bwysleisio. Cyn twrio trwy eich meddwl, am ateb i, “A ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd”, byddai'n well i chi a'ch partner ddatgelu'r emosiynau sydd y tu ôl i'r dicter na phacio'ch cesys dillad yn unig a gadael mewn huff .

Trwy eistedd i lawr gyda'ch partner a dangos iddynt, mewn iaith anfygythiol, pam eich bod wedi cynhyrfu, efallai eich bod yn agor sgwrs a fydd yn eich cysylltu yn ôl â'ch teimladau o gariad dwfn tuag at ein gilydd.

Ar y llaw arall, os yw'ch partner yn gwrthod cymryd rhan mewn sgwrs am eich teimladau, maen nhw newydd ddangos pwy ydyn nhw mewn gwirionedd ac mae eich ateb i'r cwestiwn “a ddylwn i aros neu a ddylwn i fynd” yn glir.


sut i fod yn briod yn well

Dechreuwch bacio. Mae'r cwestiwn, A ddylwn i aros neu a ddylwn i adael fy mhriodas ”, yn ddiangen nawr.